Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів icon

Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмівНазваниеТема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
Дата конвертации12.11.2012
Размер107.74 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Алісова С.В.,

викладач біології КВЛ ім.І. Богуна


Біологія


Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів


Виберіть одну правильну відповідь:


 1. Процес злиття жіночої та чоловічої гамет:

А) гаметогенез; Б) запліднення;

В) овогенез; Г) сперматогенез.

 1. Якому відділу рослин притаманне подвійне запліднення:

А) мохоподібним; Б) папоротеподібним;

В) голонасінним; Г) покритонасінним.

 1. Гаметогенез – це:

А) утворення гамет; Б) злиття гамет;

В) обмін спадковою інформацією; Г) розвиток зародка;

 1. Одним із видів нестатевого розмноження є:

А) копуляція; Б) гаструляція;

В) кон’югація; Г) фрагментація.

 1. Стадія розвитку одношарового зародку – це:

А) дробіння; Б) бластула;

В) нейрула; Г) гаструла.

 1. Обмін спадковою інформацією при тимчасовому контакті – це:

А) копуляція; Б) кон’югація;

В) гаструляція; Г) партеногенез.

 1. Спори вищих спорових рослин (мохів, папоротеподібних) утворюються

шляхом:

А) мейозу; Б) мітозу;

В) амітозу; Г) гомеостазу.

 1. Стадія утворення двохшарового зародку називається:

А) дробіння; Б) бластула;

В) нейрула; Г) гаструла.

 1. Спора зі джгутиками є характерною для:

А) зиготи; Б) зооспори;

В) спори; Г) фітоспори.

 1. Індивідуальний розвиток організму – це:

А) сперматогенез; Б) онтогенез;

В) гаметогенез; Г) овогенез.

 1. Указати, який набір хромосом мають яйцеклітини:

А) n; Б) 2n; В) 4n; Г) 6n.

12. Період розвитку організму від зиготи до смерті називають:

А) онтогенез; Б) філогенез;

В) гаметогенез; Г) овогенез.

13. Запліднення це:

А) відновлення диплоїдного набору хромосом нового організму;

Б) утворення нового організму;

В) відновлення багатоклітинності;

Г) утворення організму з материнською генетичною програмою

14. Зигота утворюється під час:

А) злиття гамет; Б) утворення гамет;

В) поділу клітин; Г) розвитку зародка.

15. Ядро сперматозоїда міститься у його:

А) шийці; Б) хвості;

В) головці; Г) ядра немає.

16. Під час гаметогенезу відбувається поділ:

А) мітоз; Б) прямий поділ;

В) непрямий поділ; Г) мейоз.

17. Переваги статевого розмноження над нестатевим пов’язані з:

А) великою кількістю нащадків;

Б) великою генетичною різноманітністю нащадків;

В) більшим поширенням нащадків;

Г) нижчою чутливістю індивідуума до впливу середовища.

18. Гідра розмножується:

А) статево; Б) нестатево;

В) вегетативно; Г) брунькуванням.

19. Амеба розмножується:

А) нестатево; Б) поділом;

В) спорами; Г) брунькуванням.

20. У сперматогенезі в період дозрівання утворюються:

А) сперматоцити I порядку; Б) сперматоцити II порядку;

В) гамети; Г) сперматозоїди;

21. Під час кросинговеру відбувається:

А) кон’югація хромосом;

Б) обмін гомологічними хромосомами;

В) обмін певними ділянками гомологічних хромосом;

Г) утворення нових генів.

22. Кон’югація хромосом і кросинговер відбуваються у фазі мейозу під час:

А) профази I; Б) профази II;

В) анафази I; Г) інтерфази.

23. Зменшення кількості хромосом внаслідок гаметогенезу називають:

А) реплікацією; Б) редукцією;

В) регенерацією; Г) кон’югацією;

24. Набір хромосом заплідненої яйцеклітини, якщо до неї потрапили 3 сперматозоїди, буде:

А) гаплоїдний; Б) диплоїдний;

В) тетраплоїдний; Г) поліплоїдний.

25. Органогенез - це:

А) процес утворення зиготи;

Б) еволюційний розвиток організму;

В) процес формування органів під час онтогенезу;

Г)пристосування організму до умов довкілля.

26. Стадія двошарового зародка – це:

А) бластула; Б) гаструла; В) зигота.

27. Внутрішній зародковий листок гаструли – це:

А) ектодерма; Б) ентодерма; В) мезодерма.

28. Зовнішній зародковий листок гаструли - це:

А) ектодерма; Б) ентодерма; В) мезодерма.

29. Для стадії дроблення в ембріогенезі характерно:

А) нетривалий мітоз;

Б) тривала інтерфаза;

В) коротка інтерфаза;

Г) збільшення кількості хромосом;

Д) зменшення об'єму цитоплазми.

30. На характер дроблення яйцеклітини впливає:

А) набір хромосом;

Б) наявність ядра;

В) наявність органел;

Г) кількість жовтка;

Д) наявність плазмалеми (плазматичної мембрани).

31. Повне і рівномірне дроблення зиготи характерне для:

А) комах;

Б) земноводних;

В) птахів;

Г) хрящових риб;

Д) ланцетника.

32. Вибрати з наведених органів і тканин ті, що утворюються з мезодерми:

А) очі, головний і спинний мозок;

Б) епідерміс, волосся, нігті;

В) кров, скелет, м'язи;

Г) легені, печінка;

Д) нервова система, скелет.

33. Вибрати з наведених назв органів і тканин ті, що утворюються з ектодерми:

А) очі, головний і спинний мозок;

Б) епідерміс, волосся, нігті;

В) кров, скелет, м'язи;

Г) легені, печінка;

34. Вибрати з наведених назв органів і тканин ті, що утворюються з ентодерми:

А) очі, головний і спинний мозок;

Б) епідерміс, волосся, нігті;

В) кров, скелет, м'язи;

Г) легені, печінка;

Д) нервова система, скелет.

35. Назвати багатоклітинні організми, тіло яких складається з двох шарів:

А) кишковопорожнинні;

Б) плоскі черви;

В) круглі черви;

Г) комахи;

Д) павукоподібні.

36. У процесі онтогенезу з ектодерми утворюються:

А) шлунково-кишковий тракт; Б) м'язи;

В) епідерміс шкіри; Г) нервова система.

37. У процесі онтогенезу з ентодерми утворюються:

А) шлунково-кишковий тракт; Б) печінка;

В) м'язи; Г) нервова система.

38. У процесі онтогенезу з мезодерми утворюються:

А) шлунково-кишковий тракт; Б) кісткова тканина;

В) м'язи; Г) нервова система.

39. Ектодермальне походження мають органи :

А) скелет;

Б) шлунок;

В) головний мозок;

Г) м’язи;

Д) нирки.

40. Із мезодерми утворюються:

А) серце;

Б) легені;

В) печінка;

Г) нирки;

Д) мозок.

41. Вказати правильну послідовність початкових стадій розвитку організму:

А) дроблення - бластула - органогенез - гаструла;

Б) дроблення - гаструла - бластула - органогенез;

В) зигота - гаструла - органогенез - дроблення;

Г) зигота - дроблення - бластула - гаструла.

42. Внаслідок нейруляції у ембріона утворюється:

А) бластула;

Б) гаструла;

В) нервова трубка;

Г) мезодерма;

Д) ентодерма.

43. Зародкові листки формуються на стадії ембріогенезу:

А) дроблення;

Б) бластули;

В) нейрули;

Г) гаструли;

Д) органогенезу.

44. Після утворення бластули настає стадія:

А) гаструляції;

Б) органогенезу;

В) нейруляції;

Г) метаморфозу

Д) мейозу.

45. Розвиток багатоклітинних тварин відбувається у послідовності:

А) зигота - гаструла - нейрула – бластула;

Б) зигота – нейрула - гаструла – бластула;

В) запліднення - зигота - бластула - нейрула – гаструла;

Г) зигота - бластула - гаструла – нейрула.

46. Порожнину бластули називають:

А) бластодерма; Б) бластоцель; В) целом.

47. Вибрати визначення, що відповідає біогенетичному закону:

А) генетично близькі види і роди (пов'язані між собою спільним походженням) характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою закономірністю, що, знаючи ряд форм у межах одного виду, можна передбачити існування паралельних форм інших видів і родів;

Б) співвідношення чисельності генотипів (домінантних гомозигот, гетерозигот і рецесивних гомозигот) залишається у популяції приблизно на одному рівні;

В) онтогенез кожної особини є коротке і швидке повторення філогенезу виду, до якого ця особина належить.

48. Із двох зародків одного виду тварин один перебуває на стадії двох бластомерів, а другий - стадії бластули. Більшим за масою буде зародок:

А) перший; Б) другий; В) однакові.

49. Біогенетичний закон сформулював:

А) Г.Мендель;

Б) І.І.Шмальгаузен;

В) Ф.Мюллер;

Г) Е.Геккель;

Д) М.І.Вавилов.


^ Установіть відповідність:


50. Установіть відповідність між описом розмноження та його назвою:

А) утворюються статеві клітини, при злитті яких утворюється новий організм.

Б) утворення з частини материнського організму нової особини;

В) поділ навпіл;


1) нестатевий

2) статевий


А

Б

В

Г
3) вегетативний

4) бінарний

51. Встановіть відповідність між зародковими листками та органами , які з них формуються:

А) ектодерма 1. хорда, м’язи, нирки;

Б) мезодерма 2. кишечник, легені, підшлункова залоза;

В) ендодерма 3. головний і спинний мозок, шкіряний покрив;


А

Б

В

Г
4. гормони


^ Розташуйте у правильній послідовності:


52. Вкажіть послідовність початкових стадій розвитку організму:


1

2

3

4
А) зигота; Б) дроблення;

В) нейрула; Г) гаструла.


53. Розвиток багатоклітинних тварин відбувається в послідовності:


1

2

3

4
А) зигота; Б) гаструла;

В) нейрула; Г) бластула.


54. Непрямий розвиток з повним перетворенням відбувається в такій послідовності:


1

2

3

4
А) яйце; Б) личинка;

В) лялечка; Г) доросла особина.


55. У своєму розвитку риба проходить послідовно стадії:


1

2

3

4
А) ікринка; Б) зародок;

В) малюк; Г) доросла форма.

56. Розташуйте в правильній послідовності фази мітозу:


1

2

3

4
А) анафаза; Б) профаза;

В) телофаза; Г) метафаза.


57. Розташуйте в правильній послідовності стадії гаметогенезу:


1

2

3

4
А) розмноження; Б) дозрівання;

В) росту; Г) формування.

Відповіді:


1. – Б; 2. – Г; 3. – А; 4.- Г; 5.- Б; 6. – Б; 7. – Б; 8. – Г; 9. – Б; 10. – Б; 11. – А; 12. –А; 13. –А; 14. – А; 15. – В; 16. – А,Г; 17. – Б; 18. – Г; 19. – Б; 20. – А; 21. – В;22. – А;23. – Б; 24. – Б; 25. – В; 26. – Б; 27. – Б; 28. – А; 29. – А; 30. – Г; 31. – д; 32. – В; 33. – А; 34. – Г; 35. – А; 36. – В; 37. – Б; 38. – В; 39. – В; 40. – А; 41. – Г; 42. – В; 43. – Б; 44. – А; 45. – Г; 46. – Б; 47. – В; 48. – В;

49. – В.


50. А-2, Б-3, В-1

51. А-3, Б-1, В-2


52. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

53. 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В

54. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

55. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

56. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Г

57. 1-А, 2-В, 3-Б, 4- ГПохожие:

Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconКонспект нового матеріалу. Підготуватися до тематичного оцінювання по темі «Розмноження організмів»
Завдання: зробити короткий конспект нового матеріалу. Підготуватися до тематичного оцінювання по темі «Розмноження організмів»
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconТема: Основні екологічні поняття та законності
Частина природи в оточенні якої живе організм і з якою безпосередньо взаємодіє називають середовищем. Середовище складається із багатьох...
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconГенеральний секретар Звернення з нагоди Міжнародного дня сім’ї 15 травня 2007 Тема Міжнародного дня сім’ї в цьому році «Сім’ї та інваліди»
У той же час сім’ї інших, навіть занадто дбають про них, тим самим обмежуючи їх індивідуальний розвиток. Як це не трагічно, в деяких...
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconТема Наукова організація праці студента > Психологічні механізми засвоєння інформації
Розробити індивідуальний план вдосконалення організаційних та комунікативних умінь
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconДовідка видана (індивідуальний податковий номер ) в тому, що вона дійсно працює у з року за основним місцем роботи та
Видана (індивідуальний податковий номер )
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconПрограма,, Громадські зв’язки Тема:,,Розвиток інклюзивної освіти в Україні
Агентство США з міжнародного розвитку (usaid) повідомляє про початок відбору учасників для програми,,Громадські зв’язки” (Community...
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання апробації, випробування, реєстрації створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин
Ртів сільськогосподарських рослин" розроблено відповідно до статей 7, 11 Закону України „Про,державну систему біобезпеки при створенні,...
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconТема дослідно експериментальної роботи
Вплив інтегративного та діяльнісного підходів на формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconТема, зміст навчального матеріалу
Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії
Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів iconДовідка видана (індивідуальний податковий номер ) в тому, що він (вона) (піб)
Видана (індивідуальний податковий номер ) в тому, що він (вона)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов