До цінностей фізичної культури icon

До цінностей фізичної культуриНазваниеДо цінностей фізичної культури
страница1/4
Дата конвертации12.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипАвтореферат
скачать >>>
  1   2   3   4

Інститут проблем виховання НАПН УКРАЇНИ


СИЧОВ Сергій Олександрович


УДК 37.032:796.011.3 – 057.87


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

ПРИЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ДО ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


13.00.07 – теорія і методика виховання


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук


Київ – 2011
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті проблем виховання НАПН України.


^ Науковий консультант –


Офіційні опоненти :доктор психологічних наук, професор,

дійсний член НАПН України

Бех Іван Дмитрович,

Інститут проблем виховання НАПН України,

директор.


доктор педагогічних наук, професор

^ Сущенко Людмила Петрівна,

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри фізичної реабілітації;


доктор педагогічних наук, доцент

^ Карпюк Роман Петрович,

Луцький інститут розвитку людини, університет “Україна”, ректор;


доктор педагогічних наук

Вовк Віктор Михайлович,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, професор кафедри фізичного виховання.


Захист дисертації відбудеться 27 вересня 2011 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій частині Інституту проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).


Автореферат розіслано “ 25” серпня 2011 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ж. В. Петрочко


^ Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Реформування вищої освіти та входження України в європейський освітній і науковий простір зумовлені зростанням вимог до професіоналізму випускників вищих навчальних закладів в умовах ринкової конкуренції. Орієнтація на розвиток студента як особистості, індивідуальності й активного суб’єкта професійної діяльності може бути реалізованою лише на гуманістично-демократичному підґрунті педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах. Така організація професійної підготовки майбутніх фахівців усе більше набуває характеру діалогу, співпраці, співтворчості, в яких переважає взаємозацікавлений обмін особистісними цінностями й досвідом викладача і студента. Це відкриває ширші можливості студенту підготувати себе до успішної самореалізації, яка буде визначатися як його фаховою обізнаністю, так і психічним та фізичним благополуччям, ставленням до власного здоров’я та здоров’я інших.

Тому важливою складовою підготовки студентської молоді до майбутньої професійної діяльності є формування у неї соціальної активності в гармонії з фізичним розвитком на засадах пріоритету здоров’я та визнання цінностей фізичної культури. Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури розглядається як один із перспективних напрямів модернізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Аналіз психолого-педагогічних напрацювань вітчизняних дослідників засвідчує, що в теорії і практиці вищої освіти накопичено значний науковий потенціал, який може стати основою для визначення підходів прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури. Обґрунтовано домінанти нової стратегії сучасної філософії освіти (В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень), базові цінності й орієнтації щодо розвитку особистості в процесі навчання, виховання і самоосвіти (І. Д. Бех, Е. В. Бондаревська, С. У. Гончаренко, В. В. Рибалка, О. Я. Савченко та інші). В інформаційному обігу з’явилися праці, присвячені вдосконаленню сутнісних основ освіти (О. А. Дубасенюк, Н. Г. Ничкало); технологізації вищої освіти (П. М. Воловик, І. М. Дичківська, О. М. Пехота та інші). Теоретико-методичні засади фізичного виховання розробляли Е. С. Вільчковський, В. М. Вовк, Л. В. Волков, О. Ц. Демінський, О. Д. Дубогай, Р. П. Карпюк, Т. Ю. Круцевич, О. С. Куц, Б. М. Шиян та інші.

Значний інтерес становлять наукові праці російських дослідників з суб’єктної активності особистості в процесі життєдіяльності (К. О. Абдульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, О. Г. Асмовлов, О. О. Бодальов, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, А. В. Петровський), особистісно орієнтованого навчання і виховання (М. І. Алексєєв, Д. О. Бєлухін, Є. В. Бондаревська, Е. Н. Гусинський, С. В. Кульневич, В. В. Серіков, І. С. Якиманська та інші).

Незважаючи на значну кількість психолого-педагогічних досліджень, проблема прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури ще недостатньо досліджена у теоретико-методичному аспекті, лише у першому наближені розкрита сутність і структура цінностей фізичної культури, не розроблена модель прилучення студентської молоді до цих цінностей; не обґрунтовані підходи до визначення цінностей фізичної культури у соціальній практиці і науці; недостатньо впроваджені у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів сучасні технології прилучення студентів до цінностей фізичної культури; не визначено соціальні потреби у вихованні здорового покоління; недостатньо усвідомлена студентською молоддю значущість цінностей фізичної культури для набуття знань, умінь і навичок практичної діяльності; не розроблені і не впроваджені у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів сучасні здоров’язбережувальні технології. Недостатня обізнаність не дає можливості студенту відчути себе учасником навчально-виховного процесу, в якому враховані його досвід, знання, інтереси та інші індивідуальні ресурси щодо збереження здоров’я під час навчальної діяльності.

Поза увагою дослідників залишилося важливе питання залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в нових соціально-педагогічних умовах, і, як наслідок, виникли суперечності між:

 • вимогами суспільства до виховання фізично здорової особистості та поверховим розробленням теоретичних засад прилучення молоді до цінностей фізичної культури;

 • соціальною значущістю формування у студентської молоді цінностей фізичної культури та неналежною увагою до цього питання у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів;

 • необхідністю виховання у студентської молоді позитивного ставлення до фізичної культури як до особистісної цінності і недостатнім застосуванням у вищих навчальних закладах інноваційних змісту, форм і методів фізичного виховання та неадекватністю традиційних методів впливу на цей процес;

 • важливістю формування у студентської молоді активного інтересу до фізично-тілесного і морально-духовного самовдосконалення та відсутністю відповідних диференційованих технологій, які враховували б індивідуальні особливості студентів.

Актуальність проблеми, наявні суперечності, об’єктивна потреба і соціальне значення виховання здорової нації, необхідність удосконалення навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів для забезпечення ефективної підготовки фахівців нової генерації, а також невідповідне сучасним вимогам теоретико-методична розробленість змісту, форм і засобів прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання зумовили тему дисертації: “Теоретико-методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до тематичного плану науково-дослідних робіт лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України і є складовою планової теми “Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах”, державний реєстраційний номер 0107U000271. Тему дисертаційної роботи схвалено на засіданні вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 8 від 26.06.2008 р.) і затверджено рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 30.09.2008 р.).

Мета дослідження – здійснити аналіз проблеми формування фізичної культури у студентської молоді; визначити та обґрунтувати теоретико-методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

^ Об’єкт дослідження – процес прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури.

Предмет дослідження – теоретичні й методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі навчальних занять з фізичного виховання.

^ Концепція дослідження. У формуванні концептуальних положень дисертаційної роботи ми виходили з того, що “прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури” необхідно розглядати та обґрунтовувати на різних рівнях: методологічному, теоретичному та практичному. Це поняття визначається нами як цілісне явище, що має фундаментальну основу (підвищення працездатності, здоровий спосіб життя, фізично-тілесна досконалість, загартування організму тощо), функціональні ознаки (нормативність, результативність, динамічність, комплексність, системність) та ґрунтується на гуманістичних засадах діяльнісного, особистісно орієнтованого та системного підходів.

Методологічний рівень відображає взаємодію і взаємозв’язок кількох наукових підходів до вивчення названої проблеми, зокрема:

діяльнісний підхід застосовано для розгляду суб’єктно орієнтованої організації вищого навчального закладу та керування його діяльністю, що сприяє переважно перебудові її змістового наповнення, взаємозбагаченню і взаємозумовленості змістових компонентів. Компонентами цієї діяльності є: засвоєння знань у галузі збереження і зміцнення здоров’я (когнітивний компонент); саморегуляція емоційних станів, результатом чого є формування стійкої мотивації щодо набуття знань і умінь удосконалення життєдіяльності на засадах цінностей фізичної культури як життєвої і професійної перспективи, пріоритетність фізичної культури в системі ціннісних орієнтацій особистості (емоційно-мотиваційний компонент); формування умінь використовувати одержану навчальну суму знань для контролю стану здоров’я, фізичного розвитку, проектування своєї діяльності з урахуванням збереження і зміцнення здоров’я та вдосконалення фізичної підготовленості (операційно-діяльнісний компонент);

особистісно орієнтований підхід дає змогу спрямовано формувати фізичну культуру та відповідне позитивне ставлення до цінностей фізичної культури; ураховувати здібності, індивідуально-психологічні особливості та мотиви студентів;

системний підхід дозволяє розкрити взаємозалежність складників цінностей фізичної культури, виступає методологічним засобом виявлення концептуальних підходів та організаційно-педагогічних умов проектування навчально-виховної діяльності як спеціально сконструйованої цілісної, динамічної та керованої системи, в якій на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях здійснюється ступенева освіта.

Теоретичний рівень передбачає необхідність визначення теоретичних засад, без яких неможливо зрозуміти сутність явища, що вивчається, та розроблення його функцій та властивостей, а також концептуальне обґрунтування моделі реалізації прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури.

Практичний рівень обумовлює експериментальну перевірку ефективності запропонованої моделі прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури. Сукупність педагогічних принципів, форм і методів, спрямована на актуалізацію предметно-навчальної, суб’єктної та соціокультурної сторін виховання студентів. Функціонування навчально-виховної системи є спеціально організованим процесом, цілеспрямованим, динамічним за своїм характером, адаптованим до реалій вищого навчального закладу.

За цих умов забезпечується загальна спрямованість в організації навчального середовища, у межах якого послідовно реалізуються етапи прилучення студентів до цінностей фізичної культури, відбуваються позитивні зміни в опануванні ними успадкованих резервів фізичного, психологічного, соціального здоров’я та відповідними знаннями, уміннями, компетентностями.

Загальна гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що ефективність роботи вищих навчальних закладів щодо прилучення студентів до цінностей фізичної культури значно підвищиться за умов розроблення та обґрунтування теоретико-методичних засад відповідної діяльності (теоретико-методичні підходи; принципи; модель; напрями; критерії, показники та рівні прилучення; педагогічні умови; форми, методики, методи).

Загальна гіпотеза конкретизована у часткових гіпотезах: формування у студентської молоді усвідомленого ставлення до набуття знань, умінь і навичок на етапі професійної підготовки можливе за умов:

 • визначення сутності та смислових характеристик цінностей фізичної культури у студентської молоді;

- розроблення та впровадження моделі прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури;

- змістового і методичного забезпечення приєднування студентів до цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах;

 • здійснення особистісно орієнтованого виховання студентської молоді щодо прилучення їх до цінностей фізичної культури;

 • забезпечення мотивації студентів до оволодіння цінностями фізичної культури, що ґрунтується на пізнавальній активності, діалогічності, креативності, практичній значущості навчального процесу з фізичного виховання для кожного суб’єкта діяльності;

 • удосконалення змісту навчальних занять з фізичного виховання щодо оволодіння студентами цінностями фізичної культури;

 • залучення студентської молоді до професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутньої професійної діяльності;

 • підвищення педагогічної майстерності викладачів фізичного виховання для успішного вирішення завдань оволодіння студентами цінностями фізичної культури.

Завдання дослідження:

  1. Здійснити аналіз філософської, психологічної, соціологічної та педагогічної літератури з формування фізичної культури особистості.

  2. Визначити основні цінності фізичної культури, узагальнити і обґрунтувати доцільність упровадження їх у процес з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.

  3. Охарактеризувати сучасні теоретичні і методичні підходи щодо прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

  4. Обґрунтувати концептуальні підходи, принципи та педагогічні умови прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури.

  5. Розробити модель прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури та експериментально перевірити її ефективність.

  6. Визначити структурні компоненти, критерії, показники, рівні прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі обов’язкових занять з фізичного виховання, занять груп спортивного вдосконалення та самостійних занять фізичними вправами.

  7. Розробити та впровадити змістове і методичне забезпечення процесу оволодіння студентами цінностями фізичної культури в ході фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

^ Методологічну основу дослідження становлять діяльнісний, особистісно орієнтований, системний методологічні підходи; концептуальні положення гуманістичної філософії про людину, особистість, її призначення як найвищої цінності, суб’єкта відносин і розвитку; педагогічні концепції фізичного розвитку особистості; праці педагогів: Я. А. Коменського, О. Д. Бутовського, П. Ф. Лесгафта, Й. Г. Песталоцці, П’єра де Кубертена, К. Д. Ушинського, І. М. Боберського, Г. Г. Ващенка, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського та інших.

^ Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні положення: філософії освіти (В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та інші); теорії діяльності і розвитку особистості (Б. Г. Ананьєв, І. Д. Бех, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, В. В. Рибалка, В. А. Семиченко та інші); педагогіки вищої школи (А. М. Алексюк, С. І. Архангельський, В. В. Ягупов та інші); психолого-педагогічної науки про людину як суб’єкта власної життєдіяльності (К. О. Абдульханова-Славська, В. І. Бондар, В. М. Мадзігон, Г. І. Щукіна та інші); ідеї особистісно орієнтованого навчання і виховання (Є. В. Бондаревська, С. В. Кульневич, А. А. Плігін, В. В. Серіков, І. С. Якиманська та інші); технологізації навчально-виховного процесу (В. П. Безпалько, Г. К. Селевко, С. О. Сисоєва); організації педагогічних досліджень (Б. С. Гершунський, С. У. Гончаренко, В. В. Давидов, В. І. Загвязінський, М. С. Каган та інші); наукових праць щодо формування фізичної культури, здоров’я та здорового способу життя молоді (Г. Л. Апанасенко, Е. Н. Вайнер, Л. В. Волков, М. С. Гончаренко, В. П. Горащук, О. Д. Дубогай, О. С. Куц, Т. Ю. Круцевич, В. М. Оржеховська, В. І. Носков, Ю. П. Лисицин, О. І. Петрик, Л. П. Сущенко, Б. М. Шиян та інші).

На різних етапах наукового пошуку використано такі методи дослідження:

теоретичні: аналіз і узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, для визначення теоретико-методологічних позицій; вивчення історичної, філософської, соціологічної, педагогічної, психологічної літератури, нормативно-законодавчих та інструктивно-методичних документів України про вищу освіту, навчально-програмної документації і нормативних документів з фізичного виховання, навчальних посібників з проблеми дослідження; вивчення стану роботи вищих навчальних закладів щодо прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури; вивчення документів планування навчально-виховної роботи для визначення стану забезпечення нормативними документами дисципліни “Фізичне виховання” у вищих навчальних закладах.

емпіричні: педагогічний експеримент; педагогічне спостереження у процесі обов’язкових занять з фізичного виховання, занять груп спортивного вдосконалення та самостійних занять фізичними вправами; зовнішнє та стандартизоване спостереження за діяльністю студентів під час процесу з фізичного виховання; самоспостереження; опитування, анкетування, тестування, самоаналіз, самооцінка застосовувалися з метою вивчення прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури; методи математичної статистики застосовувалися для опрацювання отриманих даних і встановлення кількісних залежностей між явищами та процесами, що досліджувалися. Валідність та об’єктивність результатів проведеного експериментального дослідження забезпечувалися за допомогою непараметричного методу математичної статистики із використанням нульової гіпотези.

^ Експериментальна база дослідження. Базою дослідно-експериментальної роботи стали Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (залучено 720 студентів і 26 викладачів університетів). У формувальному етапі експерименту взяло участь 188 студентів (88 студентів в експериментальній групі та 100 студентів у контрольній групі), 18 викладачів.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше обґрунтовано теоретико-методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах (теоретико-методологічні підходи, принципи, методики, форми, методи); визначено сутність процесу виховання цінностей фізичної культури у студентської молоді як інтегративного особистісного утворення, що охоплює знання про фізичну культуру, її цінності, позитивне ставлення до них, способи поведінки, уміння і навички здорової життєдіяльності та саморегуляції особистості; визначено й охарактеризовано педагогічні умови підвищення ефективності занять з фізичного виховання (здійснення особистісно орієнтованого виховання студентської молоді щодо прилучення їх до цінностей фізичної культури; забезпечення мотивації студентів до оволодіння цінностями фізичної культури, що ґрунтується на пізнавальній активності, діалогічності, креативності, практичній значущості навчального процесу з фізичного виховання для кожного суб’єкта діяльності та вільному виборі його позиції; удосконалення змісту навчальних занять з фізичного виховання; залучення студентської молоді до професійно-прикладної фізичної підготовки; підвищення педагогічної майстерності викладачів фізичного виховання); розроблено модель прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури; визначено компоненти (когнітивний, емоційно-мотиваційний, операційно-діяльнісний), критерії (знання щодо цінностей фізичної культури, способів збереження і зміцнення здоров’я; ставлення студентів до цінностей фізичної культури; бажання оволодіти цінностями фізичної культури; уміння використовувати цінності фізичної культури; застосування здоров’язбережувальних технологій для розвитку професійно значущих якостей особистості), рівні прилучення студентів до цінностей фізичної культури (високий, середній, низький);

удосконалено зміст, форми і методи організації обов’язкових занять з фізичного виховання, груп спортивного вдосконалення та самостійних занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів;

дістали подальшого розвитку основні положення особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів до фізичного виховання студентів.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні і впровадженні методики прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури у процесі обов’язкових занять фізичним вихованням, занять груп спортивного вдосконалення та самостійних занять фізичними вправами; методики діагностування рівнів прилучення студентів до цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання.

Основні положення та висновки дисертації відображено в навчальних та навчально-методичних посібниках: “Атлетизм”, “Виконання комплексних фізичних вправ з атлетизму”, “Фізична реабілітація при підводних занурюваннях”, “Основи силових видів спорту та єдиноборств”, “Основи самостійної та науково-дослідної роботи студентів”, “Фізична культура та психофізичний тренінг”, “Основи підготовки студентів у провідних видах спорту”, “Особливості виконання дипломної роботи” для викладачів, спеціалістів фізичного виховання і спорту, тренерів з видів спорту, студентів. Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі викладання дисциплін: “Атлетизм та методика його викладання”, “Теорія та методика силових видів спорту та єдиноборств”, “Основи валеології”, “Педагогічні основи фізичної культури студентів вищих навчальних закладів”.

Теоретичні, технологічні та методичні результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, під час створення навчальних програм, курсів, спецкурсів для студентів, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, а також можуть застосовуватися в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

^ Упровадження результатів дисертації. Основні висновки і практичні рекомендації дисертації упроваджено в навчально-виховний процес Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (довідка № 340/0003 від 12.04.2010 р.), Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (довідка № 04/1507 від 28.10.2010 р.), Хмельницького інституту соціальних технологій (довідка № 155 від 24.11.2010 р.), Донецького національного університету (довідка № 1360/01-26/703 від 17.11.2010 р.), Волинського національного університету імені Лесі Українки (довідка № 3/3076 від 22.07.2010 р.), Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 533 від 02.08.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. У праці “Основи підготовки студентів у провідних видах спорту” (співавтори В. О. Гетман, Ю. В. Новицький) внесок автора полягає у здійсненні наукового аналізу проблеми прилучення студентів до цінностей фізичної культури в процесі обов’язкових занять з фізичного виховання, занять груп спортивного вдосконалення; розробленні рекомендацій щодо самостійного виконання фізичних вправ. У праці “Особливості фрактального аналізу деяких психофізіологічних реакцій у людей з різною руховою активністю” (співавтори В. В. Цирульников, Т. І. Ворначова, С. М. Бітко, С. О. Журавльов) автором здійснено аналіз рухової активності студентів в процесі фізичного виховання та її вплив на психофізіологічні реакції. У статті “Стан роботи вищих навчальних закладів щодо прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури” (співавтори С. С. Опарін, А. Ю. Чеховська) автором досліджена проблема формування фізичної культури у студентської молоді на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. В опублікованих навчальних посібниках, рекомендованих МОН України: “Атлетизм”, “Основи силових видів спорту та єдиноборств” (співавтор Ю. А. Попадюха), рекомендованих НТУУ “КПІ”: “Фізична реабілітація при підводних занурюваннях” (співавтори В. М. Ільїн, Ю. А. Попадюха, Ю. М. Андрійчук). У методичних вказівках “Фізична культура та спорт в Україні” (співавтор О. І. Некрашевич), “Практикум з дисципліни “Фізіологія людини” (співавтори М. М. Філіпов, Ю. А. Попадюха), “Методичні вказівки по виконанню комплексних фізичних вправ з атлетизму” (співавтор Ю. А. Попадюха), “Фізіологічні основи фізичної культури і спорту” (співавтори Н. Л. Бочкова, Ю. В. Новицький), “Методи досліджень у фізичній культурі і спорті” (співавтори Ю. В. Полухін, І. В. Зеніна) авторський внесок полягає у розробленні методичних рекомендацій щодо організації навчальних занять та самостійної підготовки студентів з фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження оприлюднено на міжнародних науково-практичних конференціях: “Валеологія: сучасний стан, напрямки і перспективи розвитку” (Харків, 2007), “Актуальні проблеми біомедичної інженерії, інформатики, кібернетики і телемедицини” (Київ, 2007), “Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології” (Одеса, 2008), “Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи” (Донецьк, 2008), “Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійно-педагогічної підготовки різних верств населення” (Київ, 2009), “Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійно-педагогічної підготовки різних верств населення” (Київ, 2010), “Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи” (Донецьк, 2010), на засіданні круглого столу на тему: “Сучасні проблеми фізичного виховання і розвитку учнівської та студентської молоді” (Київ, 2009).

Отримані результати дослідження доповідалися і обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (2005–2009 рр.); на засіданнях ради факультету фізичного виховання і спорту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (2005–2007 рр.); на засіданнях лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України (2008–2010 рр.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображені у 40 публікаціях автора, а саме: 1 одноосібній монографії, 3 навчальних посібниках, 3 патентах на винаходи, 20 статтях у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 13 публікаціях у збірниках матеріалів конференцій, інших наукових виданнях.

^ Кандидатська дисертація на тему “Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів” (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання) була захищена у 2002 р. Її матеріали у тексті докторської дисертації не використовуються.

^ Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів та висновків до них, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 487 сторінок, із них 406 сторінок основного тексту. У списку використаних джерел подано 528 назв, з них – 17 іноземною мовою. Робота містить 40 таблиць, 20 рисунків на 60 сторінках (з них 4 таблиці і 7 рисунків на 11 повних сторінках), 17 додатків на 23 сторінках.

  1   2   3   4Похожие:

До цінностей фізичної культури iconГоловне управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради
Методисти рнмц, керівники рмо вчителів фізичної культури, керівники творчих груп учителів фізичної культури, учителі фізичної культури,...
До цінностей фізичної культури iconПрограма розвитку фізичної культури І спорту
Однак досягнутий рівень не забезпечує оптимальних матеріально-технічних, кадрових та інших напрямків забезпечення сфери фізичної...
До цінностей фізичної культури iconДодаток до рішення районної ради від 28. 02. 2012 №16-8/vі програма
Сучасна модель розвитку фізичної культури і спорту, яка не відповідає вимогам часу, призвела до критичної ситуації у сфері фізичної...
До цінностей фізичної культури iconІдеолог українського спорту
Сучасні процеси відродження і розбудови фізкультурно-спортивного руху в Україні актуалізують питання національних традицій, надбань...
До цінностей фізичної культури iconПорядок денний №11 засідання постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму
Ю. А. Майборода– начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
До цінностей фізичної культури iconПротокол №9 засідання постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму
Ю. А. Майборода– начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
До цінностей фізичної культури iconПротокол №6 засідання постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму
Запрошені: Майборода Юрій Анатолійович – начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
До цінностей фізичної культури iconПорядок денний №8 засідання постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму від 08. 04. 2011 р., 11. 00 год к. 318
Запрошені: Ю. А. Майборода– начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
До цінностей фізичної культури iconРозпорядження 05. 07. 2013 Печеніги №147 Про перспективи розвитку сфери фізичної культури І спорту в районі
Збільшити кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та...
До цінностей фізичної культури iconРозпорядження 28. 12. 2012 року Печеніги №524 Про стан І перспективи розвитку сфери фізичної культури І спорту в районі
Збільшити кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов