Компетентності вихователів дошкільних навчальних icon

Компетентності вихователів дошкільних навчальнихНазваниеКомпетентності вихователів дошкільних навчальних
страница1/4
Дата конвертации12.11.2012
Размер0.74 Mb.
ТипАвтореферат
скачать >>>
  1   2   3   4


Інститут проблем виховання НАПН України


БЄЛЄНЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА


УДК 371.13:373.2:37.046


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ


13.00.08 – дошкільна педагогіка


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ – 2012

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Київському університеті імені Бориса Грінченка.


^ Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор

дійсний член НАПН України

Бондар Володимир Іванович,

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології,

директор.


^ Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

дійсний член НАПН України

Богуш Алла Михайлівна,

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти;


доктор педагогічних наук, професор

дійсний член НАПН України

^ Кузь Володимир Григорович,

Уманський державний педагогічний університет,

Імені Павла Тичини

завідувач кафедри дошкільної педагогіки
і психології;


доктор педагогічних наук, професор

^ Артемова Любов Вікторівна,

Київський міжнародний університет,

завідувач кафедри педагогічної майстерності.


Захист відбудеться 26 червня 2012 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту проблем виховання НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.


Автореферат розіслано “_25_” травня 2012 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Ж. В. Петрочко

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Масштабні за соціальними наслідками зміни, що нині відбуваються у світі та в Україні, значною мірою пов’язані з розвитком духовності людини. Тому вони не можуть не позначатися на всіх ланках освіти як важливому чиннику формування підростаючого покоління. Відповідно до українського законодавства дошкільна освіта у цьому зв’язку є первинною складовою системи безперервної освіти. Україна – одна із небагатьох країн світу, в якій на державному рівні визнано обов’язковість дошкільної освіти та її пріоритетну роль у формуванні особистості. Це свідчення того, що українське суспільство об’єктивно готове до сприйняття принципово нового розуміння статусу і ролі дошкільної освіти.

Cучасні діти дошкільного віку живуть у динамічному середовищі, яке постійно розвивається. Їхніми характерними рисами стають – висока емоційна чутливість, розумова активність і обізнаність у більшості доступних сфер оточуючої дійсності; неврівноваженість нервової системи; незадовільний стан здоров’я, відмінності у ціннісних орієнтаціях.

У цих умовах вихователі дітей дошкільного віку здебільшого не готові до врахування у навчально-виховному процесі зазначених рис. Така ситуація зумовлює конкретні вимоги до професійної компетентності вихователя – особи, від якої значною мірою залежить успішність розвитку дитини в дошкільні роки. Тож питання професійної компетентності фахівців сучасної системи дошкільної освіти виходить на перший план як надзвичайно значуще для прогресивного розвитку суспільства.

Професійні уміння і якості майбутніх працівників дошкільних навчальних закладів системно та цілеспрямовано формуються у вищому навчальному закладі. Ряд українських учених здійснили різнобічний аналіз стану підготовки педагогічних кадрів за рубежем і порівняли його зі станом освіти в Україні та країнах СНД. Результати цих зусиль відображено у роботах А. Алексюка (порівняльно-технологічний аналіз), В. Бондаря (управлінсько-дидактичний підхід), В. Андрущенка, В. Лутая, В. Кременя, В. Огнев’юка (філософські аспекти сучасної освіти), В. Паламарчук (проблемно-пошуковий аспект) та інших. У дослідженнях Г. Бордовського, О. Глузмана, В. Кузя, В. Сагарди розкрито питання становлення багаторівневої педагогічної освіти, цілісності університету як її наукового та навчального центру. Моделювання багаторівневої педагогічної освіти відображено в роботах Л. Артемової, А. Бойко, С. Власенко, Г. Грищенка. Продуктивний підхід до аналізу питань підготовки спеціалістів для дошкільних установ та осмислення процесів, специфічних для України, вбачаємо в працях Л. Артемової, А. Богуш, Н. Калініченко, Е. Карпової, О. Кононко, К. Крутій, В. Майбороди, Т. Поніманської, О. Проскури, О. Сухомлинської, М. Собчинської, Т. Танько. Водночас питання підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями відображені у працях розробників Галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) в Україні (Л. Артемової, В. Бондаря, Г. Бєлєнької, О. Богініч, Г. Сухорукової та інших), не були узагальнені в змістово-технологічну програму реалізації визначених концептуальних підходів.

За ступеневою системою підготовки фахівці дошкільного профілю готуються до виконання різних посадових обов’язків: помічник вихователя, вихователь, вихователь – вчитель початкових класів, організатор дошкільного виховання, викладач дошкільної педагогіки. Для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня передбачено вимоги щодо професійної компетентності відповідного фахівця. Зокрема, на державному рівні затверджено Галузевий стандарт підготовки бакалавра. Проте етапи та особливості формування професійної компетентності вихователів не визначено.

Актуальність означеної проблеми для розвитку дошкільної освіти в Україні супроводжується рядом суперечностей між:

– запитами і потребами сучасних дітей дошкільного віку, обумовленими особливостями їхнього розвитку у постіндустріальному суспільстві та станом готовності вихователів оптимально реагувати на такі запити й задовольняти потреби дошкільників;

– сучасними вимогами суспільства до професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів та реальною практикою підготовки таких фахівців в умовах ступеневої системи освіти;

– визнанням професійної компетентності педагога визначальним чинником освіти і невідповідним цьому положенню стану готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до виконання своїх професійних обов’язків;

– потребою практики в методичному супроводі процесу впровадження компетентнісного підходу у ступеневу систему дошкільної педагогічної освіти та відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення;

– об’єктивною потребою формування професійної компетентності випускників педагогічних закладів освіти на європейському рівні і невідповідністю вітчизняної системи підготовки педагогічних кадрів вимогам Болонського процесу.

Зазначені суперечності, нерозробленість досліджуваної проблеми зумовили вибір теми дисертаційної роботи: Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалося у контексті наукового напряму Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: “Зміст, форми, методи підготовки вчителів” як складова комплексного дослідження кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки й плану Міністерства освіти і науки України з питань розроблення галузевих стандартів освіти, а з 2010 року відповідно до наукової теми Київського університету імені Бориса Грінченка “Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти” (реєстраційний номер 0110U006274). Тему затверджено вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 7 від 28.02.2002 р.) та узгоджено в Раді
з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 6 від 18.06.2002 р.).

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів, й зокрема у розробленні концепції, побудові моделі та експериментальній перевірці системи роботи з формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти на основі Галузевих стандартів вищої освіти.

^ Об’єкт дослідження – процес формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

^ Концепція дослідження. Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що професійна компетентність вихователів дошкільних навчальних закладів – особистісний інтеграл, структурними компонентами якого є мотиви діяльності, системні знання, фахові уміння та професійно значущі якості особистості. Саме ці якості в результаті набуття професійного досвіду закріплюються і з часом посідають серед інших компонентів чільне місце. В умовах ступеневої підготовки у вищому навчальному закладі професійна компетентність випускника визначається базовою і розглядається як здатність трансформувати особистісні та навчальні здобутки (знання, уміння, професійно значущі якості) у площину професійної діяльності.

Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів в умовах університетської підготовки становлять: концепція, модель формування, критерії та показники сформованості професійної компетентності, педагогічні умови, методи та форми організації діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу.

Концепція дисертації ґрунтується на методологічному, теоретичному та методичному рівнях.

Методологічний рівень досліджуваної проблеми відображає взаємозв’язок наукових положень щодо характерних особливостей сучасних дітей дошкільного віку та теоретико-технологічної підготовки вихователів до майбутньої професійної діяльності в умовах університетської освіти.

^ Компетентнісний підхід дав змогу розглянути формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як поетапний процес набуття знань, умінь виконання професійно орієнтованих видів діяльності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення до суб’єктів і способів педагогічної діяльності, що відповідає запитам сучасних дітей дошкільного віку і вимогам постіндустріального суспільства до особистості вихователя.

Реалізація у дослідженні індивідуально-диференційованого підходу передбачала формування фахових умінь та розвиток професійно значущих якостей вихователів шляхом організації навчально-виховного процесу у ВНЗ з урахуванням їхніх потреб та індивідуальних особливостей. З позицій індивідуально-диференційованого підходу розглянута взаємодія суб’єктів освітнього процесу як один з основних засобів формування професійної компетентності.

Теоретичний рівень розкриває теоретичні засади роботи з формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів: психолого-педагогічні та методичні дефініції, покладені в основу розуміння сутності, структури та змісту професійної компетентності бакалаврів спеціальності “Дошкільна освіта” в умовах ступеневої підготовки; критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності випускників – вихователів дошкільних закладів, психолого-педагогічні умови та особливості фахового становлення.

Методичний рівень передбачає створення методичного забезпечення підготовки вихователів до професійної діяльності, перевірку ефективності підготовки, критерії та показники її результативності, на основі яких визначаються рівні сформованості професійної компетентності у випускників освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Центральна ідея концепції полягає у застосуванні компетентнісного та індивідуально-диференційованого підходів до розроблення і впровадження системи роботи з формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічний процес вищої школи з урахуванням попередньої підготовленості та прогнозування можливостей подальшого професійного зростання особистості.

Загальна гіпотеза дослідження полягає в тому, що професійна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу формується відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня фахової підготовки:

– на рівні “молодший спеціаліст” відбувається усвідомлення вибору професії, засвоєння педагогічних аксіом і набуття первинних фахових умінь. Отримувана кваліфікація – помічник вихователя;

– на рівні “бакалавр” – опанування широким колом педагогічних знань, формування світоглядних позицій, оволодіння на основі набуття первинного професійного досвіду базовими фаховими уміннями та основами педагогічної майстерності. Отримувана кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку;

– на рівні “спеціаліст” здійснюється розвиток професійних аналітико-синтетичних умінь, відбувається усвідомлене оволодіння методологічними орієнтирами діяльності, удосконалення фахових компетенцій, набуття основ педагогічної творчості. Отримувана кваліфікація – організатор дошкільної освіти;

– на рівні “магістр” відбувається розвиток педагогічної творчості
й самовдосконалення особистості на основі набутих знань, а також перехід фахових умінь на усвідомлено відповідальний професійний рівень. Отримувана кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки та фахових методик.

Розробляючи систему професійної підготовки бакалавра, слід використовувати принцип наступності, враховувати здобутки попереднього рівня
і перспективи подальшого професійного вдосконалення особистості. В умовах ступеневої підготовки професійна компетентність вихователя характеризується як базова і реалізується через здатність випускника вищого навчального закладу трансформувати навчальні та особистісні здобутки, отримані в процесі підготовки (знання, уміння, професійно значущі якості), у площину професійної діяльності.

Загальна гіпотеза дослідження конкретизована у часткових гіпотезах, якими передбачено, що професійна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу ефективно формується, якщо:

– змістове забезпечення процесу професійної підготовки (зміст освітньо-професійної програми підготовки, навчального плану, програм курсів, фахової практики та самостійної роботи) має інтегрований характер і спрямоване як на формування системи педагогічних знань і фахових умінь, так і на розвиток професійно значущих якостей особистості на основі індивідуально-диференційованого підходу;

– організація навчального процесу вибудовується з урахуванням основних етапів формування професійної компетентності в умовах навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ): адаптаційно-орієнтувального, на якому відбувається усвідомлення і осмислення вибору діяльності, корекція ціннісних пріоритетів, формування загальнонавчальних умінь; змістово-рефлексивного, під час якого відбувається оволодіння системою фахових знань та умінь, їх осмислення та розвиток на цій основі індивідуальних особливостей і професійно значущих якостей особистості; практико-перетворювального, на якому відбувається гармонійна інтеграція у професійне середовище, набувається початковий професійний досвід, здійснюється самооцінка готовності до професійної діяльності, прогноз подальшого професійного зростання;

– організація партнерської взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу виступає одним із провідних факторів формування професійної компетентності вихователів.

^ Задачі дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначити сутність
і структуру поняття “професійна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу”.

2. Охарактеризувати вимоги до професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу (ДНЗ) крізь призму потреб сучасної дитини дошкільного віку.

3. Розробити і обґрунтувати педагогічну концепцію формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах університетської освіти.

4. Розробити критерії, показники та рівні фахової компетентності вихователів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

5. Визначити етапи та особливості формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах університетської освіти.

6. Обґрунтувати модель формування професійної компетентності студентів спеціальності “Дошкільна освіта” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

7. Розробити та перевірити ефективність впровадженої за експериментальною моделлю системи роботи з формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів.

^ Методологічну основу дослідження становлять компетентнісний та індивідуально-диференційований наукові підходи; психологічні та педагогічні положення про специфіку суб’єкт-суб’єктної взаємодії; зв’язку ідеального
і реального у пізнанні; єдності діяльності, свідомості та активності особистості; методологічні положення про об’єктивність, системність, усебічність вивчення явищ і процесів, комплексного використання методів дослідження.

^ Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення, що стосуються: сутності особистості та її розвитку в процесі діяльності (К. Абульханова-Славська, В. Андрущенко, І. Бех, В. Бондар, О. Кононко, О. Мороз, О. Скрипченко, В. Сухомлинський та інші); упровадження компетентнісного підходу в освіті (Н. Бібік, В. Кремень, О. Локшина, О. Пометун, С. Сисоєва та інші); змісту та специфіки професійно-педагогічної діяльності педагога (А. Алексюк, О. Анісімов, Л. Артемова, В. Бондар, Г. Грищенко, І. Зязюн, Е. Карпова, В. Кузь, О. Мороз, В. Огнев’юк, В. Сластьонін, В. Юрченко та інші); шляхів формування компонентів професійної компетентності педагога (О. Аматьєва, Н. Бордовська, О. Дронова, Н. Гузій, О. Кучерявий, А. Нісімчук, Л. Хоружа та інші); результатів експериментальних пошуків у галузі формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, І. Дичківська, Е. Карпова, Н. Кудикіна, Г. Підкурганна, Т. Поніманська, Т. Танько та інші).

На різних етапах наукового пошуку використано такі методи дослідження:

теоретичні – аналіз, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення даних психолого-педагогічної літератури для розроблення науково-категоріального апарату дослідження; вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогів ВНЗ для обґрунтування методичних засад формування професійної компетентності вихователів; теоретичне моделювання для побудови експериментальної моделі дослідження;

емпіричні – діагностичні методи (бесіди, тестування, анкетування, метод незакінчених речень, вирішення проблемних ситуацій, аналіз продуктів діяльності суб’єктів освітнього процесу); обсерваційні (включене та опосередковане спостереження) для вивчення реального стану проблеми підготовки педагогічних кадрів для дошкільних закладів освіти; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи) для перевірки ефективності розробленої моделі та системи роботи з формування професійної компетентності вихователів в умовах ступеневої підготовки у вищій школі;

методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Результативність експериментальної роботи оцінювалася на основі кількісного і якісного аналізу змін рівнів професійної компетентності вихователів на початку та по завершенні навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, порівняльного аналізу показників експериментальної та контрольної груп.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

 вперше обґрунтовано: сутність поняття “професійна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу” як реалізована здатність особи вирішувати задачі професійної діяльності на основі фахових знань і умінь, що інтегруються з розвитком особистісних професійно значущих якостей, серед яких провідними є любов до дітей, що поєднується з вимогливістю, емпатія та комунікативність; вимоги до професійної компетентності вихователя ДНЗ у контексті потреб сучасної дитини дошкільного віку (розвинені морально-вольові якості, змістовна обізнаність у доступних для дитини дошкільного віку галузях життя, уміння доцільно організовувати виховання і навчання дитини, зважаючи на її індивідуальні особливості); концепцію формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів; модель (мета, зміст підготовки, компоненти професійної компетентності, етапи їх формування, основні цикли навчальних дій, методи навчання, очікуваний результат); систему роботи
з формування професійної компетентності вихователів в умовах ступеневої підготовки; критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісно-професійний), показники і їхні прояви (зовнішні й внутрішні) та рівні (некомпетентний, репродуктивний, продуктивний, творчий) сформованості професійної компетентності вихователів дітей дошкільного віку на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр”;

 уточнено змістові характеристики дефініцій “компетентність” та “компетенція”: компетенція розглядається як наперед задана вимога до освітньої підготовки (опис повноважень, стандарт, професіограма, дескриптор професії), потенційна можливість особистості; компетентність визначається як професійна підготовленість і реалізована здатність суб’єкта праці до виконання завдань і обов’язків повсякденної діяльності; удосконалено методичне забезпечення системи роботи
з формування професійної компетентності вихователів;

дістало подальшого розвитку положення про структуру професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів, роль партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу у вищому навчальному закладі під час формування професійної компетентності вихователів в умовах ступеневої системи освіти.

  1   2   3   4Похожие:

Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconРішення №429 від 30 вересня 2005 року м. Городок Про організацію роботи дошкільних навчальних закладів району
У населених пунктах функціонує 11 дошкільних установ, в яких сформовано 35 навчальних груп, в цьому числі – 28 дошкільних і 7 ясельних....
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconПоложення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629, та з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної...
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconНаказ №361 Про підготовку дошкільних навчальних закладів до нового 2011-2012 навчаль-ного року наказую
Затвердити графік проведення ремонтних робіт в дошкільних навчальних закладах у літній період
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconПро затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 р за n 1157/18452
Відповідно до статті 39 Закону України "Про дошкільну освіту", на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05....
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconНаказ №67 -осн Про підсумки вивчення стану управління науково методичною роботою з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації в дошкільних навчальних закладах №4,№6
Сприяти науково дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити із передовим...
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconЩодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти і науки та педагогічних...
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconРішення від 30 грудня 2010 року Про надання згоди та прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад Бахмацького району дошкільних навчальних закладів загальноосвітніх навчальних
Бахмацького району Терешиського, Біловежівського, Часниківського та Варварівського дошкільних навчальних закладів – загальноосвітніх...
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconНаказ №284 Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів дітей дошкільних навчальних закладів у 2011 році
Довести до відома керівників дошкільних навчальних закладів графік проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів дітей дошкільних...
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconПро затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.
Затвердити Інструкцію з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, додається
Компетентності вихователів дошкільних навчальних iconПро затвердження "Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах" (друге видання, доповнене)
На виконання Закону України "Про дошкільну освіту" з метою забезпечення оснащення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов