Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” icon

Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі”НазваниеДодаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі”
Дата конвертации06.05.2013
Размер61.34 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Д
ОДАТОК


до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі”, яку подано на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2012 р.

В 2011р. отримано додаткові наступні результати в межах даної роботи:

 1. Досліджено питання мінімізації графу станів алгоритму функціонування ПБЗ та синтезу реалізації архітектури ПБЗ на ПЛІС;

 2. Розроблено проект реалізації ПБЗ на базі кристала M1AGL600V2-FGG484 корпорації Actel з використанням 11% логічних осередків й 33% блоків пам'яті RAM в рамках узагальненої структури.

 3. Главу «Проблемна орієнтація архітектури комп’ютерних систем» перероблено і доповнено трьома підрозділами: «Проблема ефективності процесів пізнання», «Проект реалізації МБЗ на ПЛІС», «Ефективність СОЗ».

 4. Відкоректовано структурну схему системної інтеграції при створенні і застосуванні проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів і систем шляхом введення до складу схеми наступних додаткових компонентів (блоків) надбудови: “Вибір нових стратегій (парадигм) створення елементної бази і КС”, “Науково-технічна політика держави по створенню і застосуванню КС”, “Законодавчі акти і положення”, “Виробництво і супровід КС”, “Складні і трудомісткі завдання користувача”. Це пояснюється тим, що напівпровідникова інтегральна технологія практично вже досягла своєї межі в частині зменшення розмірів елементів на кристалі з метою підвищення його ступеня інтеграції. Тому до закінчення кремнієвої епохи, необхідно здійснити пошук нових парадигм побудови елементної бази, обчислювальних засобів і систем на її основі. У цьому плані проводяться активні дослідження в області нанотехнологій в наступних напрямах: молекулярна електроніка; біохімічні і органічні елементи; квазімеханічні елементи на основі нанотрубок; квантові комп'ютери, нейрокомп’ютери і ін.

 5. Запропоновано схему мета-онтології переходу до нових парадигм побудови комп'ютерних систем, в якій виявлено взаємозв'язок нових парадигм ліній розвитку архітектури, технології створення елементної бази комп'ютерних систем і парадигми розвитку інформаційних технологій. Досліджено основні напрями розвитку архітектури ЕОМ та елементної бази, принципи роботи якої засновані на різних фізичних процесах і явищах в областях нанотехнологій.

 6. Проведені нові фундаментальні досліди з підвищення точності геометричних перетворень зображень при використанні функцій двох змінних третього ступеня, розроблені математичні методи фільтрації і їх апаратна реалізація в процесорах обробки зображень в реальному часі.

 7. Запропоновано спосіб розпаралелювання програми користувача для паралельного виконання на розподіленій комп’ютерній системі з метою спрощення цього процесу, зменшення його загального часу, підвищення функціональних можливостей та якості розпаралелювання. Поставлену задачу вирішено тим, що за допомогою обчислювальної техніки формують багаторівневу модель процесу розподілу, відповідну початкову інформацію та відповідні керуючи пакети. Для реалізації розподілу на кожному рівні використовують послідовність кодів мікропрограм, що забезпечує використання способу розподілу до різних апаратно-програмних платформ. Як основні критерії на кожному рівні розподілу використовують критерій відповідності систем команд процесорів наборам операцій програми користувача та критерій оцінки часу їх виконання процесорами (заява на винахід направлена до Державного підприємства “Український інститут промислової власності“, м. Київ).

 8. Розроблено ефективний алгоритм і безпосередньо програму реалізації запропонованого алгоритму розподілу програми користувача між процесорами розподіленої гетерогенної комп'ютерної системи типу PIM, які в максимальному ступені враховують особливості архітектурно-структурної організації систем такого класу і тим самим забезпечують швидку збіжність і скорочення часу реалізації алгоритму розподілу.

Розроблено апаратно-програмну систему для підтримки розподілу програми користувача, яка забезпечує скорочення часу виконання процесу розподілу, розширення області застосування системи розподілу для робочих систем, виконаних на різних апаратно-програмних платформах. Поставлену задачу вирішено тим, що до складу системи для розподілу програми користувача, яка містить процесор, оперативну пам'ять, накопичувач, інтерфейс користувача, загальну шину, введені наступні технічні засоби, що підтримують застосування запропонованих моделей, алгоритму і критеріїв розподілу: блок розподілу, блок пам'яті мікропрограм, блок пам'яті таблиць, логічний блок, блок проміжної інформації, блок буферної пам'яті, блок управління, інтерфейс з хост-машиною, інтерфейс з робочою системою, які сполучені між собою відповідними зв'язками. Введення в систему вказаних блоків дозволяє виконувати поєднання за часом процесу розпаралелювання поточного фрагмента програми користувача і процесу підготовки інформації, необхідної для розпаралелювання наступного фрагмента, а також поєднання за часом роботи системи для розподілу програми користувача з виконанням робочою системою цієї програми за рахунок застосування блоку буферної пам'яті. При цьому ці блоки можуть бути виконані із застосуванням логічних, процесорних, регістрових схем, а також схем пам'яті на кристалі програмованої логічної інтегральної схеми (ПЛІС), наприклад, фірми Xilinx.

Впровадження запропонованої системи розподілу програми користувача забезпечує також додатково позитивний ефект в частині підвищення продуктивності робочої системи, у тому числі PIM – системи, за рахунок апаратної підтримки запропонованої стратегії розпаралелювання, яка відображає особливості архітектури і структури робочої системи, що реалізовує програму користувача (заява на винахід направлена до Державного підприємства “Український інститут промислової власності“, м. Київ).

 1. Розроблено та досліджено варіант макету людино-машинного інтерфейсу, особливістю якого є забезпечення взаємної адаптації користувача і системи. Макет досліджено в складі інформаційної системи «Тестування знань учнів школи». Даний макет можна вважати типовим для побудови інтерфейсів систем різного призначення.

 2. Поширився регіон практичного використання розроблених пристроїв і математичних методів. Розширилася номенклатура пристроїв та систем, що використовують в своїй основі розроблені процесори.

  1. У межах довершеного в грудні 2011 року госпдоговору № 09-55 на фірмі IGUS Gmb, Дрезден, Німеччина, впроваджено процесори для швидкого дистанційного виміру вібрацій крильчаток вітроелектрогенераторів.

  2. С 1 січня 2012 р. почалися роботи із впровадження розроблених процесорів у експериментальній зразок системи обробки й візуалізації інформації, отриманої в результаті взаємодії електромагнітного поля з мікро- та нанооб’єктами в рамках науково-дослідної роботи «Фізичні моделі та інструментарій для 3-D візуалізації взаємодії низькоінтенсивного електромагнітного поля з мікро- та нанооб’єктами різної фізичної природи та біосередовищами», згідно Наказу МОНмолодьспорту України № 1241 від 28.10.2011р.

  3. На фірмі ТОВ «Віват», Росія, Белгород, впроваджено процесори для швидкої обробки телевізійних сигналів.

Результати досліджень в 2011р.– початок 2012р. відображено в наступних працях:

1. Монографія «Проблемно-орієнтовані і спеціалізовані обчислювальні засоби високої продуктивності: створення та застосування» / Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О. Ю., Новіков М.В., Лісовенко О.П., Зінченко О.О. За заг. ред. М.Ф. Бондаренка. – Харьків: ХНУРЕ. 2011. – 492 с.

2. Яковлев Ю.С. О реализации распределения приложения для параллельного выполнения на PIM-системе / Ю.С. Яковлев, Е.В. Елисеева// Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011 – №3. – с.53-59.

3. Яковлев Ю.С. Компьютерная система типа “Процессор-в-памяти” с модифицированной кольцевой шиной / Ю.С. Яковлев, Б.М. Тихонов, Е.В. Елисеева // Управляющие системы и машины. – 2011. – №3. – С. 54 61, 88.

4. Заява на винахід. а201200056 от 03.01.2012. Україна. МКІ: G06F 9/44; G06F 9/45. Спосіб розподілу програми користувача для комп’ютерної системи / Сергієчко І.В., Пала гін О.В., Боюн В.П., Яковлєв Ю.С., Єлисєєва О.В.// 2011.– 30 с.

5. Заява на винахід а201202223 от 27.02.2012. Україна. МКІ: G06F 9/44; G06F 9/45. Система для розподілу програми користувача / Сергієчко І.В., Палагін О.В., Боюн В.П., Яковлєв Ю.С., Єлисєєва О.В.// 2011.– 37с.

6. На базі матеріалів роботи в Вінницькому національному технічному университеті поставлено новий навчальний курс.

7. В межах розвитку робот захищена кандидатська дисертація.

8. Отримано 4 патенти України.

9. Крім того, опубліковано ще 9 наукових статей. Обговорення матеріалів роботи відбулося на 3 міжнародних науково-технічних конференціях.

Проректор з наукової роботи, професор

М.І. СліпченкоПохожие:

Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconКурач Т. М. Картографування динаміки демографічних процесів другої половини ХІХ ст в Україні
Україні. Актуальним є розробка шляхів та методів створення електронних динамічних моделей проблемно-практичної орієнтації з широкими...
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconЛіцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації,
Стз технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально розроблені, виготовлені, пристосовані...
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconРеферату : Реклама через засоби масової інформації, ефективність і мінуси Розділ : Реклама Реклама через засоби масової інформації, ефективність і мінуси
Україна потроху починає багатіти, видно на прикладі рекламного ринку, де на тлі загального зростання рекламних бюджетів самі рекламодавці...
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconІнформації Потреби обробки тексту Збереження текстової інформації Збереження текстової інформації Довільний текст є сукупністю літер
Довільний текст є сукупністю літер, які об’єднані у слова, що розділені спеціальними симвлами-роздільниками
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconДодаток 3 до Інформації Приклад оформлення повідомлення працівнику про його права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, та мету обробки персональних даних
Приклад оформлення повідомлення працівнику про його права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, та мету обробки...
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconРішення №87 Про районну цільову програму впровадження автоматизованої системи обробки інформації місцевих рад на 2011-2012 роки
Про районну цільову програму впровадження автоматизованої системи обробки інформації місцевих рад на 2011-2012 роки
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconДодаток 2 до наказу Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 21. 04. 2008 р. №28 форма заяви власника інформації про введення до бази даних інформації
Ця заява є моєю згодою на введення інформації, що міститься в ній, до бази даних, яка розміщується на офіційному веб-сайті Держінвестицій,...
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconДодаток 2 до наказу Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 21. 04. 2008 р. №28 форма заяви власника інформації про введення до бази даних інформації
Ця заява є моєю згодою на введення інформації, що міститься в ній, до бази даних, яка розміщується на офіційному веб-сайті Держінвестицій,...
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconТехнології комп’ютерної обробки інформації
Література: Борланд Р. Эффэктивная работа с Microsoft Word 0 для Windows 95 Питер, 1997. – 1104 с
Додаток до роботи “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” iconРішення про друкований засіб масової інформації журнал "Дзвін"
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні",...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов