Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджуюНазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
страница1/9
Дата конвертации13.11.2012
Размер1.9 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник факультету підготовки слідчих підполковник міліції


__________ Р.В. Корякін


Криміналістика

(методика)


Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а


Луганськ

2008


Розробники: В.В. Бірюков– начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент.

^ В.В. Коваленко– заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент.

Р. М. Шехавцов– доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент.

^ А.Б. Марченко– старший викладач кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук.


Рецензенти: О. В. ОДЕРІЙ - начальник кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту ЛДУВС, кандидат юридичних наук, доцент.

^ М.Г. Щербаковський кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії харківського Національного університету внутрішніх справ.


Ухвалено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Протокол № 1 від 28 серпня 2008 р.


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(КУРСУ)

КРИМІНАЛІСТИКА”

(за вимогами ECTS)


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КУРСУ

Предмет:^  КРИМІНАЛІСТИКА (МЕТОДИКА)


Курс:

Факультети кримінальної міліції; підготовки слідчих; економічної безпеки; навчально-наукового інституту Права

Напрям,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 8


Модулів: 3 + (курсова робота)


Змістових модулів: 3


Загальна кількість годин: 126


Тижневих годин: 4


«спеціаліст» за спеціальнісю 7.060100 «Правознавство» та 7.060100 «Правоохоронна д.іяльність»
7 семестр

Лекції

(теоретична підготовка):

20 год.

Семінари:

16 год.

Практичні з 1 викл:

38 год.

Практичні з 2 викл:

^ 10 год.

Самостійна робота:

42 год.

Індивідуальна робота:

Проект (складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; курсова робота, тощо) .

Вид контролю: іспит


МЕТА:

  • освітня: придбання курсантами, студентами та слухачами теоретичних знань і практичних навичок ефективного застосування техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню окремих видів злочинів, зокрема в сфері економіки; опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня;

  • розвиваюча: формування навичок прийняття рішень в складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування та складання процесуальних документів і ділових паперів з кримінальних справ; підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань; формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною;

  • виховна: формування у курсантів, студентів та слухачів системи морально-ділових якостей, що відповідають професіограммі слідчого, оперативного працівника ОВС України.Передмова


Криміналістика входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.060100 «Правознавство» та 7.060101 «Правоохоронна діяльність».

У повсякденній діяльності працівників слідства, підрозділів кримінальної міліції та по боротьбі з економічною злочинністю, на яких розрахована ця програма, необхідні глибокі знання теоретичних основ та володіння практичними навичками й уміннями в застосовувані криміналістичних засобів і методів у боротьбі з цією категорією злочинів.

В умовах сучасного науково-технічного прогресу жодна наука не може розвиватися ізольовано, без зв’язку з іншими. Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання Криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками. Серед юридичних наук, вона є найбільш активним провідником досягнень природничих та технічних наук у практику боротьби з економічною злочинністю.

Протягом останніх років розроблені основи загальної теорії цієї науки, підготовлено ряд фундаментальних досліджень по криміналістичній техніці, тактиці та методиці.

Криміналістика входить до числа спеціальних дисциплін, які виносяться на державні іспити.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS))

Опанувавши курс криміналістики, курсанти, слухачі та студенти повинні:

Знати:

● основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики, систему окремих криміналістичних теорій і вчень, криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;

● положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншими носіями криміналістично-значимої інформації, особливо при розслідуванні злочинів в сфері економіки;

● положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю, засобами масової інформації, проведення тактичних операцій;

● криміналістичні характеристики перелічених в програмі груп і видів злочинів, наукові рекомендації щодо методики їх розкриття, розслідування та попередження.


^ Володіти уміннями і практичними навичками:

● застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів задля виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження;

● використання одержаної під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень криміналістично-значимої інформації в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

● аналізу первісної інформації про злочин, правильної оцінки слідчих ситуацій та визначення напрямів (планування) розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій;

● організації розкриття, розслідування та попередження окремих видів злочинів, тактики проведення конкретних слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів (тактичних операцій);

● вирішення розумових завдань щодо використання спеціальних знань, здійснення взаємодії слідчого з правоохоронними органами України і зарубіжних держав, а також із засобами масової інформації та громадськістю з метою розкриття і розслідування конкретних злочинів.


З урахуванням наведеного вище, навчальна програма з криміналістики визначає нормативний зміст навчання з цієї дисципліни, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи для майбутніх працівників підрозділів по боротьбі з економічними злочинами. При цьому зміст і структура програми ґрунтуються на традиційній концепції побудови як самої науки криміналістики, так і її навчального курсу. Навчальний матеріал розподілено і подається за розділом «Криміналістична методика». Послідовне вивчення розділів забезпечує взаємозв’язок навчального матеріалу та його ефективне засвоєння.

Програма курсу враховує досягнення теоретичної думки в галузі криміналістики та пов’язує її з практичними рекомендаціями. Вона складена на основі аналізу багаторічного досвіду викладання криміналістики в вищих юридичних навчальних закладах, враховує цей досвід, а також сучасний стан та тенденції розвитку вузівської педагогіки, призваної забезпечити підготовку висококваліфікованих, ерудованих спеціалістів здібних протистояти економічній злочинності у сучасних складних умовах.

На основі навчальної програми з криміналістики кафедра розробляє необхідну документацію, яка складає систему методичного забезпечення викладання цієї дисципліни, в тому числі робочу навчальну програму з криміналістики, тематичні плани, плани семінарських, лабораторних, практичних і індивідуальних занять, в яких визначаються зміст, форми і послідовність навчальних занять та час, який відводиться на вивчення окремих розділів і тем курсу, рекомендований перелік нормативних актів, спеціальної літератури та інших методичних матеріалів з урахуванням вимог які пред’являються до працівників підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю.

При складанні тематичних планів кафедра в межах загального бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни, беручи до уваги профіль цієї спеціалізації, має право змінювати послідовність вивчення тем та співвідношення годин з них.

Контроль і оцінка знань матеріалу курсу здійснюється за рейтингово-модульною системою.

Для проведення практичних та лабораторних занять, з окремих тем курсу криміналістики учбова група поділяється на дві підгрупи.

Під час занять з криміналістичної техніки та тактики курсанти, слухачі і студенти виконують практичні завдання (складають протоколи, або фрагменти протоколів слідчих дій, додатки до них, проводять дослідження рукописів, відбитків пальців та ін.). Практичні матеріали накопичуються у вигляді практикумів. Час на виконання практикумів відводиться за рахунок аудиторних занять (з остаточним доопрацюванням під час самостійної роботи).


РОЗДІЛ 4


^ КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА


Змістовний модуль VI

  1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
В. В. Коваленко заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
В. В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
В. В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
В. В. Коваленко, заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов