Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка ЗатверджуюНазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
Дата конвертации13.11.2012
Размер278.09 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міністерство внутрішніх справ україни

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка


Затверджую

Ректор Луганського державного

університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

полковник міліції

_________ Комарницький В.М.


інноваційні

криміналістичні

технології


Н а в ч а л ь н а п р о г р а м а


Луганськ

2007


Розробники:


В.В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент;

^ В.В. Бірюков – начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент;

І.М. Горбаньов – доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук.


Рецензенти :


А.С. Беницький - начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент.

^ О.В. Калтишев – заступник начальника НДЕКЦ при УМВС України в Луганській області


Укладено на основі програми, ухваленої вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ (протокол №3 від 19 червня 2006 року). Ухвалено вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (протокол № 7 від 19 жовтня 2007р.)


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

інноваційні криміналістичні технології”

(за вимогами ECTS)


Предмет: «Інноваційні криміналістичні технології»^ Курс:

підвищення кваліфікації

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 1


Модулів: ^ 1 + (навчальний  проект)


Змістових модулів: 1


Загальна кількість годин: 54


Тижневих годин:

2

Право 0304 (0601)

Правознавство

8.060101

Право 0304 (0602)

Правоохоронна діяльність

8.060102


магістрЗа вибором

^ 2 семестр

Лекції

(теоретична підготовка):

6 год.

Семінари:

10 год.

Практичні:

14 год.

Самостійна робота:

12 год.

Індивідуальна робота:

проект

12 год.

Вид контролю: іспитМета:

Знати: основні концептуальні положення застосування інноваційних криміналістичних технологій і тенденції їх розвитку; положення та рекомендації науки щодо застосування науково-технічних засобів, прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншими носіями криміналістично значимої інформації; положення та рекомендації криміналістики щодо використання інноваційних криміналістичних технологій при побудові й перевірці версій, плануванні розслідування злочинів, тактичних прийомів, провадження слідчих дій, проведенні тактичних операцій; алгоритми ефективного застосування інноваційних криміналістичних технологій у практичній діяльності з розкриття, розслідування і попередження злочинів; порядок прийняття рішень в складних слідчих ситуаціях та елементи логіки доказування.

^ Володіти уміннями і практичними навичками: застосування новітніх науково-технічних засобів, прийомів і методів задля виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження; використання одержаної під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень криміналістично-значимої інформації в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів; аналізу первісної інформації про злочин, правильної оцінки слідчих ситуацій та визначення напрямів (планування) розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій.

Виховна: підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань; формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною.

Передмова


Курс “Інноваційні криміналістичні технології” входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Право 0304 (0601) Правознавство 8.060101 Право 0304 (0602) Правоохоронна діяльність 8.060102.

У повсякденній діяльності працівників правоохоронних органів знання теоретичних основ та володіння практичними навичками й уміннями в застосовувані інноваційних криміналістичних технологій у боротьбі зі злочинністю мають важливе значення.

В умовах сучасного науково-технічного прогресу жодна наука не може розвиватися ізольовано, без зв’язку з іншими. Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання Криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками. Серед юридичних наук, вона є найбільш активним провідником досягнень природничих та технічних наук у практику боротьби зі злочинністю.

Протягом останніх років зроблені значні кроки у напрямку розробки та впровадження в практику інноваційних технологій, перш за все, пов’язаних із застосуванням принципово-нових науково-технічних засобів.

Навчальна програма визначає нормативний зміст навчання з курсу, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи.

Навчальний матеріал розподілено і подається у вигляді шести тем. Послідовне вивчення тем забезпечує взаємозв’язок навчального матеріалу та його ефективне засвоєння.

Програма курсу враховує досягнення теоретичної думки в галузі інноваційних криміналістичних технологій та пов’язує її з практичними рекомендаціями. Вона складена на основі аналізу та узагальнення багаторічного досвіду викладання криміналістики в вищих юридичних навчальних закладах, враховує цей досвід, а також сучасний стан та тенденції розвитку вузівської педагогіки відповідно до вимог Болонського процесу, призваної забезпечити підготовку висококваліфікованих, ерудованих фахівців, здібних протистояти злочинності у сучасних складних умовах.

На основі навчальної програми з курсу кафедра розробляє необхідну документацію, яка складає систему методичного забезпечення викладання цієї дисципліни, в тому числі робочу навчальну програму, тематичний план, плани семінарських і практичних занять в яких визначаються зміст, форми і послідовність навчальних занять та час, який відводиться на вивчення тем курсу, рекомендований перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань, нормативних актів, спеціальної літератури та інших методичних матеріалів.

Контроль і оцінка знань матеріалу курсу здійснюється за рейтингово-модульною системою з перезарахуванням оцінок за шкалою оцінювання ECTS.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


ЗМІСТОВИЙ Модуль I


Тема 1. Поняття інноваційних технологій

та їх вплив на розвиток криміналістики


Теоретичні знання. Інноваційні технології. Інноваційна сутність розслідування. Криміналістично значима інформація. Сутність та значення криміналістично-значимої інформації. Носії криміналістично значимої інформації, їх класифікація.

Форми та методи фіксації криміналістично значимої інформації. Вербальна, наочно-образна, графічна та предметна форми, їх сутність. Співвідношення форм та методів фіксації. Роль та місце сучасних науково-технічних засобів у виявленні та фіксації криміналістично значимої інформації. Комбінована фіксація.

Процес розслідування як джерело та користувач криміналістично-значимої інформації.

Різновиди криміналістично значимої інформації: основні (прямі, непрямі) докази й орієнтуюча інформація, способи її отримання. Роль та місце кожного з різновидів криміналістично значимої інформації в доказуванні.

Основні джерела криміналістично значимої інформації. Сутність особових та речових джерел криміналістично значимої інформації.

Основні способи отримання криміналістично-значимої інформації від речових джерел: різноманітні слідчі огляди, експертні та позаекспертні дослідження, обшук, виїмка і т. ін.

Вимоги до упаковування речових джерел криміналістично значимої інформації.

Основні задачі дослідження речових джерел криміналістично значимої інформації: ідентифікація, встановлення загальної групової (видової, родової) належності, встановлення єдиного джерела походження і цілого по частинах, діагностичне, ситуаційне й класифікаційне дослідження.

^ Основні поняття: інноваційні криміналістичні технології; криміналістично значима інформація; інформація, що має орієнтуюче значення; інформація, що має доказове значення; візуальне сприйняття; фіксація інформації; обов’язкова форма фіксації; форми фіксації інформації; комбінована фіксація; криміналістична ідентифікація, діагностика, ситуалогія.


^ Тема 2. Інноваційні технології в криміналістичній техніці


Теоретичні знання. Науково-технічні засоби. Класифікація науково-технічних засобів. Критерії допустимості використання науково-технічних засобів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

Комп’ютерні технології. Використання комп’ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації.

Завдання, можливості і перспективи застосування фотографічної та комп’ютерної техніки.

Комп’ютер – універсальний засіб роботи з інформацією. Цифрова форма кодування сигналу інформації, її співвідношення з аналоговою. Пристрої вводу тексту та різних за фізичною природою сигналів інформації (оптичних, звукових, теплових та ін.). Управляючі пристрої (мишка, та клавіатура). Програмне забезпечення: системне та спеціальне. Сучасні текстові та графічні редактори. Універсальність обробки та можливість складання інформації. Пристрої виводу відео зображень (монітор) та твердих копій (принтери). Пристрої запису та збереження інформації (вінчестер, дисководи, оптичні та магнітні диски та ін.). Можливість, доцільність та напрямки використання комп’ютерної техніки при розслідуванні злочинів.

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Сучасні можливості та перспективи зберігання і дослідження інформації з метою розкриття і розслідування злочинів. Проблеми автоматизації експертних досліджень.

Цифрова фотокамера. Відеокамера, та цифрова відеокамера. Принцип фіксації світлового сигналу цифровою та звичайною фотокамерою.

Методи, прийоми та види криміналістичної фотографії. Особливості фотозйомки місця події, живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування за допомогою звичайної та електронної (цифрової) фотографічної апаратури. Завдання та зміст орієнтуючих, оглядових, вузлових та детальних знімків. Методи криміналістичної фотографії їх класифікація, призначення та використання. Репродукційна фотозйомка. Сканування та копіювання. Вимірювальні знімки, їх значення.

Можливості використання інформаційних технологій (комп’ютерної техніки, та мереж) у інформаційно-довідковому забезпеченні розслідування. Інформатизація - напрямок вдосконалення системи інформаційно-довідкового забезпечення. Автоматизовані дактилоскопічні ідентифікаційні пошукові системи.

Характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Застосування новітніх комп’ютерних технологій для складання суб’єктивних портретів.

Використання інноваційних методів, засобів і прийомів криміналістичної габітоскопії в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні злочинів.


^ Практичні навички. Мати практичні навички підготовки і використання цифровою фотокамери і сканера. Проводити фіксацію місця події з використання фото техніки. Використовувати цифрову фотокамеру для отримання коротких відео сюжетів. Складати в конкретній ситуації план-сценарій відеозапису слідчої дії. Оформляти отримані фотознімки (у вигляді фототаблиці, твердої копії за допомогою комп’ютера) та відеоплівку як додаток до протоколу слідчої дії.

Володіти навичками фіксації криміналістично значимої (матеріальної та ідеальної) інформації шляхом протоколювання, складання схем і планів, та використання техніко-криміналістичних засобів як допоміжних способів закріплення факту проведення і результатів слідчої дії.

Використовувати дані криміналістичних обліків для розшуку і встановлення особи злочинця, розкриття та розслідування злочинів.

Застосовувати методи та засоби криміналістичної габітоскопії для розшуку та ідентифікації особи, організації криміналістичних обліків, складання суб’єктивних портретів.

^ Основні поняття: криміналістична техніка; науково-технічні засоби та методи; форми застосування науково-технічних засобів і методів: засоби для виявлення; засоби для спостереження; засоби для дослідження; комп’ютерна техніка та технології.

Криміналістична фотографія; цифрова фотографія; сканування; електронні копія; тверда копія; фіксувальна фотозйомка; дослідницька фотозйомка; види та методи фотозйомки.

^ Поняття та система інформаційно-довідкового забезпечення розслідування; автоматизовані дактилоскопічні ідентифікаційні пошукові системи.

Ознаки зовнішності людини; анатомічні; функціональні; супутні; словесний портрет; субєктивний портрет; науково-технічні засоби і технології для складання суб’єктивних портретів.

^
Тема 3. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку

криміналістичної одорологіїТеоретичні знання. Одорологія як галузь криміналістичної техніки. Поняття запаху та його слідів. Природа і механізм виникнення слідів запаху людини. Фізичні і криміналістичні властивості слідів запаху людини.

Класифікація запаху та слідів запаху людини й інших речових джерел інформації за джерелом походження. Класифікація слідів запаху людини за часом їх утворення.

Етапи роботи зі слідами й зразками запаху людини, елементи збирання слідів запаху людини. Сутність первинних, похідних, імовірних та умовно-імовірних носіїв запаху.

Лабораторні і нелабораторні одорологічні дослідження, їх загальна характеристика. Пошук людини за слідами запаху на місцевості; пошук за слідами запаху наркотичних й інших сильнодіючих речовин, вибухових пристроїв і речовин, людей, які знаходяться під завалами й ін.

Технічні засоби й загальні положення збирання слідів і отримання зразків запаху людини. Комплектація одорологічного портфеля й одорологічного чемодана. Методика проведення дезодоризації технічних засобів збирання слідів та отримання зразків запаху людини. Ймовірні джерела слідів запаху людини.

Особливості збирання слідів запаху людини з різних носіїв, і в різних умовах.

Загальна методика нелабораторних одорологічних досліджень, та значення їх результатів.

Сучасна методика й можливості експертного дослідження слідів і зразків запаху людини за допомогою біологічного детектора запаху – обоняння собаки-детектора, та пов’язані з цим проблеми.

Підготовка матеріалів для призначення одорологічної експертизи. Питання, вирішувані одорологічною експертизою при наявності й відсутності особи, яка перевіряється.

Загальні положення підготовки об’єктів для лабораторного одорологічного дослідження.

^ Практичні навички. Мати практичні навички збирання, консервування та зберігання запахової інформації з різних носіїв та в різних умовах, використовуючи комплекти науково-технічних засобів. Вміти проводити дезодорацію науково-технічних засобів, використовуваних для збирання запахової інформації. Мати практичні навички підготовки необхідних матеріалів та призначення одорологічних експертиз.

^ Основні поняття: криміналістична одорологія; запах та його сліди; властивості слідів запаху людини; первинні, похідні, імовірні та умовно-імовірні носії запаху; комплекти науково-технічних засобів для збирання одорологічної інформації; дезодорація науково-технічних засобів; лабораторні та нелабораторні одорологічні дослідження; біологічний детектор; одорологічна експертиза.


^ Тема 4. Криміналістична мікрооб’єктологія


Теоретичні знання. Мікрооб’єкти. Критерії їх відмежування від інших матеріальних об’єктів. Проблеми кількісних і змішаних характеристик мікрооб’єктів. Класифікація мікрооб’єктів. Властивості мікрооб’єктів і механізм їх утворення. Місце мікрооб’єктів серед речових джерел доказів.

Криміналістична мікрооб’єктологія. Предмет, система та завдання криміналістичної мікрооб’єктології.

Виявлення, фіксація, вилучення, упаковування, зберігання та транспортування мікрооб’єктів. Науково-технічні засоби і технології збирання та зберігання мікрооб’єктів.

Науково-технічні засоби і методи не експертного дослідження мікрооб’єктів. Експертне дослідження мікрооб’єктів. Отримання зразків мікрооб’єктів.

Криміналістичне значення мікрооб’єктів у встановленні окремих фактів і обставин по кримінальних справах.

Різновиди криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів (волокнистих матеріалів і виробів з них, лакофарбових покрить, полімерів і виробів з них, металів, сплавів і виробів з них, скла, кераміки й виробів з них, пально-мастильних матеріалів і інших нафтопродуктів. Підготовка матеріалів та призначення криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів.


^ Практичні навички. Мати практичні навички виявлення, фіксації, вилучення, упаковування, зберігання та транспортування мікрооб’єктів. Уміти застосовувати науково-технічні засоби і технології збирання та зберігання мікрооб’єктів, та зразків для експертного дослідження. Призначати криміналістичні експертизи матеріалів, речовин, виробів.

^ Основні поняття: мікрооб’єкти; кількісні і змішані характеристики мікрооб’єктів; класифікація мікрооб’єктів; властивості мікрооб’єктів і механізм їх утворення; мікрооб’єктологія; предмет, система та завдання криміналістичної мікрооб’єктології; Виявлення, фіксація, вилучення, упаковування, зберігання та транспортування мікрооб’єктів; науково-технічні засоби і технології збирання та зберігання мікрооб’єктів; криміналістичні експертизи матеріалів, речовин, виробів.


^ Тема 5. Новітні технології у техніко-криміналістичному

дослідженні документів


Теоретичні знання. Техніко-криміналістичне дослідження документів як галузь криміналістичної техніки. Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів, сучасні види та способи їх підробки. Документ як носій інформації про поліграфічне обладнання, що використовувалося при виготовлені бланку, підпис та почерк особи що його заповнила, печатки та штампи, а також засоби та методи підробки.

Електронний документ як носій інформації про електронні засоби, які використовуються при його підробленні. Контрафактна продукція. Відеокасети, аудіо касети. Фонограми. Компакт-диски (CD-ROM, CD-R, CD-RW). Науково-технічні засоби та сучасні можливості криміналістичного дослідження контрафактної продукції.

Сучасні техніко-криміналістичні засоби і прийоми перевірки документів та їх попереднього вивчення. Особливості слідчого огляду з метою встановлення слідів-змін у документах, фіксації результатів огляду, вилучення і зберігання документів – речових доказів.

Характеристика основних способів підроблення бланків документів, відбитків печаток і штампів, внесення змін до змісту документів та ознаки, що вказують на них.

Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. Відновлення слабовидимих і згаслих текстів. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації.

Дослідження поліграфічної продукції (бланків, державних цінних паперів, грошей та іноземної валюти). Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою канцелярських друкарських машинок. Огляд і дослідження текстів виготовлених з використанням комп’ютерної та копіювально-множинної техніки.

Дослідження матеріалів документів, засобів письма та знарядь друку (тиражування).

Техніко-криміналістична експертиза документів. Особливості підготовки матеріалів на експертизу та питання, що вирішуються нею.

Значення результатів криміналістичного дослідження документів та контрафактної продукції для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

^ Практичні навички. Мати практичні навички використовувати науково-технічні засоби і прийоми перевірки та попереднього вивчення документів; здійснювати слідчий огляд з метою виявлення слідів-змін змісту документів – ознак, що вказують на підроблення бланків, відбитків печаток і штампів, контрафактної продукції; вилучати, забезпечувати схоронність документа – речового доказу у кримінальній справі.

^ Основні поняття: документ у криміналістиці; засоби поліграфічного друку; повне підроблення документа; часткове підроблення документа; електронний документ; контрафактна продукція; відеокасета; аудіо касета; фонограма; компакт-диск (CD-ROM, CD-R, CD-RW).


^ Тема 6. Інноваційні криміналістичні технології у розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм


Теоретичні знання. Поняття криміналістичної методики, її структура завдання та місце в системі науки криміналістики.

Новітні науково-практичні джерела, принципи формування криміналістичних методик та їх класифікація. Інформація про злочин, типова ситуація, типова версія. Алгоритмізація розслідування. Автоматизація розслідування.

Типові слідчі ситуації у справах про порушення авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Використання комп’ютерних технологій у типових слідчих ситуаціях у справах про порушення авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм. Особливості тактики огляду речових доказів (системних блоків, дискет, лазерних компакт-дисків тощо.

Використання криміналістичних обліків і АБД, допомоги громадськості та засобів масової інформації. Сучасні способи скоєння порушень авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм. Локальна мережа, глобальна мережа. Дзеркальний вінчестер.

Типові версії і планування розслідування справ про порушення авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм. Подальші слідчі дії: затримання і допит підозрюваного і обвинуваченого; обшук; пред’явлення для впізнання; призначення експертиз; відтворення обстановки та обставин події.


^ Практичні навички. Вміти сформулювати концептуальні основи криміналістичної методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм, розкрити їхню роль для практики розслідування злочинів; вміти застосовувати комп’ютерні технології для складання процесуальних документів, додатків до протоколів слідчих дій, отримання довідкових даних.

Вміти аналізувати й оцінювати первісну інформацію про факт виявлення злочинів про порушення авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм і приймати відповідне рішення. Визначити й оцінити типову слідчу ситуацію в стадії порушення кримінальної справи, та намітити комплекс початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів для її розв’язання. Вміти організувати розкриття цих злочинів. Володіти прийомами провадження окремих слідчих дій із застосуванням комп’ютерних технологій при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм, а також використання спеціальних знань, технічних засобів, криміналістичних обліків і АБД, допомоги громадськості і засобів масової інформації для розкриття, розслідування і попередження цих злочинів.

^ Основні поняття: методика розслідування злочинів; криміналістична характеристика злочину; етапи розслідування злочину; типові слідчі ситуації; типові програми, алгоритми розслідування; автоматизація розслідування; авторське право; суміжні права; контрафактна продукція; ліцензійний компакт диск; ідентифікаційні коди; ідентифікаційні знаки; формати запису.

^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Лекції

Семінарські та практич-ні заняття

^ Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль I.

1. Поняття інноваційних технологій та їх вплив на розвиток криміналістики.

2

2

2

Проект


2. Інноваційні технології в криміналістичній техніці.

2

10

2

3. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку криміналістичної одорології.

-

2

2

4. Криміналістична мікрооб’єктологія.

-

2

2

5. Новітні технології у техніко-криміналістичному дослідженні документів

-

2

2

6. Інноваційні криміналістичні технології у розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм

2

6

2

Усього годин

6

24

12

12

Методи навчання: лекції; робота в Інтернеті; робота з науково-технічними засобами у спецкабінетах.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінки за самостійну роботу та індивідуальні науково-дослідницькі завдання (проект), підсумковий тест (модуль –контроль).

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СЛУХАЧАМ:


Змістовий модуль I

Проект

Підсумковий

тест

Сума

30

30

40

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

2,5

12,5

2,5

2,5

2,5

7,5^ Шкала оцінювання


Шкала ECTS – оцінок:


За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За 100-бальною шкалою

A

відмінно

90-100

В

добре

83-89

C

75-82

D

задовільно

68-74

Е

60-67

F

незадовільно

менше 60^ Загальний підсумок

А (відмінно) 90-100 балів – 27-30 балів на заняттях, 26-30 балів індивідуальна, самостійна робота, 37-40 балів на модуль контролі;

В (дуже добре) 83-89 балів – 25-27 балів на заняттях, 25-26 балів індивідуальна, самостійна робота, 33-36 балів на модуль-контролі;

С (добре) -75-82 бали – 23-25 балів на заняттях, 23-25 бали індивідуальна, самостійна робота, 29-32 бали на модуль-контролі;

^ D (задовільно) 68-74 балів – 22-23 бали на заняттях, 21-23 бал індивідуальна, самостійна робота, 25-28 балів модуль-контролі;

E (достатньо) 60-67 балів - 20-21 бал на заняттях, 20-21 бал індивідуальна, самостійна робота, 20-25 бали на модуль-контролі.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: законодавча база, нормативні документи МОН і МВС України, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), що містить тексти фондових лекцій, ілюстративні матеріали, комплекс графічних схем до дисципліни; відеофільми, методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять, тести для контролю та самоконтролю, питання та завдання для модуль-контролю, сценарії інтелектуальних ігор, комп’ютерні програми навчаючого та контролюючого характеру.


Література

Основна

Нормативно-правові акти


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна, 1996.

 2. Закон України від 20 грудня 1990 р. “Про міліцію”// Закони України. – Київ, 1996. Т. 1. С. 154.

 3. Закон України від 5 жовтня 1995 р. “Про боротьбу з корупцією”// Закони України. – Київ, 1997. Т. 9. С. 209.

 4. Закон України від 5 жовтня 1995 р. “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про боротьбу з корупцією”// Закони України. – Київ, 1997. Т. 9. С. 216.

 5. Закон України від 3 квітня 1997 р. “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про боротьбу з корупцією”// Закони України. – Київ, 1997. Т. 12. С. 140.

 6. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. №3792-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 13. - ст.64.

 7. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. №851-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - N 36. - ст.275.

 8. Закон України “Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24.07.1971 р., зміненого 2.10.1979 р.)” від 31.05.1995 р. № 189/95 // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №21. - ст.155.

 9. Постанова Верховної Ради України “Про участь України у Всесвітній (Женевській) конвенції про авторське право 6.09.1952 р.” від 23.12.1993 р. N 3794-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 13. - ст.70.

 10. Закон України від 10 лютого 1995 р. “Про наукову і науково-технічну експертизу”// Закони України. – Київ, 1997. Т. 8. С. 101.

 11. Закон України від 18 лютого 1992 р. “Про оперативно-розшукову діяльність”// Закони України. – Київ, 1996. Т. 3. С. 66.

 12. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.

 13. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

 14. Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р.

 15. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 16. Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні: Указ Президента України від 5 серпня 1996 р. // Урядовий кур’єр. - 1996. 10 серпня.

 17. Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України. Наказ МВС України №682 від 30 серпня 1999 року.Підручники


 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2007. – 1226 с.

 2. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Учебник. Издание третье, дополненное. – М.: Закон и право., 2001. – 837 с.

 3. Гора І.В. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 4-те вид. : К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 – 236 с.

 4. Криміналістика: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2006. - 416с.

 5. Криміналістика : підручник / за ред Скригонюк М.І. – К.:2007 . – 496 с.

 6. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001. – 528 с.

 7. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1.– Х.: Консум, 1999. – 416 с.Монографії, посібники та наукові статті


 1. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. - М.: ООО Издательство “Юрлитинформ”, 2001. – 152 с.

 2. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации. Луганск. 2002. –264 с.

 3. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 138 с.

 4. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов. Луганск, 1999. –166с.

 5. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде: Учебно-практическое пособие. – М.: ООО “Городец-издат”, 2000. – 248 с.

 6. Вехов В.Б, Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: Научно-практическое пособие. – Самара.; ООО “Офорт”, 2003. – 188 с.

 7. Вехов В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения, методики расследования. – М.: Право и закон, 1996. – 181 с.

 8. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. – 88 с.

 9. Голубев В.А., Юрченко А.Н. Преступления в сфере компьютерной информации / Под общ. ред. А.П. Снигерева, Н.С. Вертузаева. - Запорожье, 1998. - 157 с.

 10. Голубєв В.О. Розслідування комп’ютерних злочинів / Монографія. – Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2003. – 296 с.

 11. Горбанев И.Н. Доказывание умысла при расследовании незаконного воспроизведения и распространения компьютерных программ // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2005. - № 2. - С. 130-135.

 12. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 13. Завальна Ж. Електронні документи за законодавством України // Юридичний вісник України. – 2004. - №5. – С. 9.

 14. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. - №4. – С. 40-44.

 15. Захарин С.И. Информационное обеспечение расследования деятельности по установлению разыскиваемых лиц, предметов и орудий преступления с помощью компьютерных технологий. – Волгоград, 2005.

 16. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ: Навч. посіб. / За ред. В.Т. Пятницького. – К., 2001. – 188 с.

 17. Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии. – X., 1998. – 1220 с.

 18. Кириченко А.А. Проблемы судебной одорологии. – X., 1997.

 19. Кириченко А.А., Биленчук П.Д., Клименко Н.И. Судебная одорология. – Днепропетровск, 1994.

 20. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М.: Издательская группа ИНФРА*М – НОРМА, 1997. – 285 с.

 21. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М.: Городец, 1998. - С. 252.

 22. Кубанов В. В., Степанов В. В. Криминалистические учеты огнестрельного оружия и следов его применения - Издательство: Юрлитинформ, 2007 г. - 168 с.

 23. Лисиченко В.К., Кириченко А.А. Теоретические и правовые проблемы криминалистической микрологии. – Харьков, 1997.

 24. Лісовий В.В. Огляд місця події при розслідуванні “комп’ютерних” злочинів // Право України. – 2001. - №1. – С. 52-54.

 25. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М., 2000. – 296 с.

 26. Основи методики розслідування злочинів, скоєних з використанням ЕОМ / М.В. Салтевський. – Навч. посібник – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – 35 с.

 27. Паламарчук Л.П. Використання спеціальних знань у розслідуванні незаконного втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж // Вісник ЛАВС МВС України: Спеціальний випуск. – Луганськ: РВВ ЛАВС.- 2005. – С. 133-137.

 28. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – 672 с.

 29. Салтевский М.В., Щербаковский М.Г., Губанов В.А. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Методические рекомендации. – Харьков: Нац. юрид. акад. України, 1999. – 11 с.

 30. Селиванов М.В. Защита прав на компьютерную программу: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2004. – 176 с.Додаткова


 1. Алёнин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений :научно-практическое пособие. – Х.: Одиссей, 2006. – 256с.

 2. Бахин В.П., Ищенко А.В. Вопросы криминалистики и судебных экспертиз в диссертационных исследованиях. – К., 1988

 3. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник (укр.-рос. І рос-укр.): 1500 термінів. За ред. Тація В. Я. – Х: Право., 2001. Бирюков В.В. Внедрение современных технологий в практику расследования – насущная задача криминалистики. // Вісник ЛАВС ім. 10-річчя незал. Укр.: Наук.-теоретич. журнал. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. - Вип. 3. – С. 164-169.

 4. Бирюков В.В., Горбанев И.Н. Компьютерные технологии в судебной экспертизе // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.) Харків: Вид-во НУВС, 2003. – С. 45-48.

 5. Вехов В.Б. Документы на машинном носителе // Законность. – 2004. – №2. – С. 18-20.

 6. Галанов В.О., Грищенко Л.Л. Взаимодействие органов следствия и дознания при проведении тактической операции “Следственный осмотр” по делам об уголовно-наказуемых нарушениях авторских прав в области распространения аудио-, видеопродукции // Следователь. – 2003. - №2. - С. 30-31.

 7. Горбанев И.Н. Определение ущерба, причиненного преступлениями в сфере нарушения авторского права и смежных прав // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2004. - № 1. – С. 95-101.

 8. Горбанев И.Н. Особенности методов проведения судебных экспертиз компьютерной техники и программных продуктов // Матеріали міжнародної інтернет-конференції “Досудове слідство: організаційні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми” / Упорядник Михайлов М.А. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. – 92-97.

 9. Горбаньов І.М. Механізм утворення слідів у разі незаконного відтворення комп’ютерних програм // Проблеми законодавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. Донецьк, 2005. - №2. - С. 206-212.

 10. Горбаньов І.М. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного використання комп’ютерних програм // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Спеціальний випуск. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2005. - Ч 2. – С. 75-81.

 11. Горбаньов І.М. Особливості проведення допитів окремих категорій свідків при розслідуванні незаконного розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2005. – Вип. 2. - С. 114-118.

 12. Казимиров Ю.М. Осмотр дискет // Следователь. - 2003. - №2. - С. 34-35.

 13. Тихомиров А.М. Способ совершения и сокрытия преступления, как элементы криминалистической характеристики нарушения авторских прав // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Спеціальний випуск. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2005. - Ч 2. – С. 130-133.

 14. Щербаковский М.Г. Проблемы выявления, фиксации и изъятия следов преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Вип. 9 – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – С. 278-309.

 15. Юнацький О.В., Нейфельд П.К. Практичні рекомендації щодо збирання та направлення на дослідження носіїв інформації персональних комп’ютерів // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1997. - № 2. - С. 120-124.

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробники: В. В. Бірюков– начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
В. В. Коваленко заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
В. В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
В. В. Коваленко, заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов