Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка icon

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренкаНазваниеМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Дата конвертации13.11.2012
Размер390.27 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


Міністерство внутрішніх справ України

Луганський державний університет внутрішніх справ імені е.о. дідоренка


Кафедра криміналістики


Криміналістика

Плани семінарських, практичних, лабораторних

та індивідуальних занять з криміналістики для студентів та слухачів

заочної форми навчання (термін навчання 1,5 роки, набір 2005 року)

Освітній (кваліфікаційний) рівень - "спеціаліст"


Луганськ

2008

Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України імені Е.О. Дідоренка

Протокол № 1 від 28 серпня 2008 року.


Плани підготував:


старший викладач кафедри криміналістики ^ Головкін С.В.


Рецензенти:


 • Доцент кафедри кримінального процесу та правосуддя кандидат

юридичних наук С.О. Іваницький;

 • Заступник начальника НДЕКЦ при УМВС України в Луганській області

^ О.В. Калтишев.


Передмова


У повсякденній діяльності працівників правоохоронних органів: оперуповноважених карного розшуку, та боротьби з економічною й організованою злочинністю, слідчих, експертів, прокурорів, судій знання теоретичних основ та володіння практичними навичками й уміннями в застосовувані криміналістичних засобів і методів у боротьбі зі злочинністю мають важливе значення. Знання та практичне використання її можливостей у практиці боротьби зі злочинністю – необхідна умова професійної майстерності працівника правоохоронних органів.

Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками. Серед юридичних наук, вона є найбільш активним провідником природничих та технічних наук у практику боротьби зі злочинністю.

Метою вивчення дисципліни «Криміналістика» в університеті є:

 • надання майбутньому фахівцеві достатнього комплексу систематизованих теоретичних знань і практичних вмінь та навичок щодо ефективного використання методів криміналістичної тактики та методики із застосуванням новітніх техніко-криміналістичних засобів та технологій у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів;

 • опанування курсантами, студентами та слухачами необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня;

 • формування навичок прийняття рішень в складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування та складання процесуальних документів і ділових паперів з кримінальних справ;

 • підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань;

 • формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною.

Вивчення курсу, поряд зі знаннями що отримують студенти під час аудиторних занять, потребує серйозної самостійної роботи, яка повинна мати активно пошуковий характер.

Лекції читаються, для всього курсу по факультетам, семінарські й індивідуальні заняття проводяться окремо з кожною групою, практичні та лабораторні по підгрупам.

Семінарські заняття направлені на: перевірку знань, отриманих в процесі лекцій, консультацій та самостійної підготовки; формування творчого підходу до вивчення теми, виробітки умінь творчої активної участі у дискусії, аналізу точок зору та формування обґрунтованих висновків.

Практичні та лабораторні заняття направлені на: закріплення та поглиблення теоретичних знань, що отримані на лекціях, консультаціях та самостійній підготовці; привиття навиків та вмінь поводження з матеріально-фіксованими слідами, речовими доказами та науково-технічними засобами; привиття навиків та вмінь застосування використання методів криміналістики у процесі розслідування та попередження злочинів;

Практичні та лабораторні заняття проводяться в учбових аудиторіях, в комп’ютерних класах, в навчально-методичних кабінетах і полігонах кафедри. Вони включають: перевірку теоретичних знань у вигляді короткого опиту по ключовим питанням теми та самостійне виконання завдань. При підготовці до практичних та лабораторних занять необхідно відпрацювати контрольні питання та питання до самостійної підготовки з теми, ознайомитися з наочними посібниками, а також комп’ютерними програмами, уважно вивчити завдання та фабули до заняття. По закінченню заняття необхідно до лабораторного практикуму включити виконане практичне завдання.

У разі невиконання практичного завдання, незважаючи на причини практичне завдання повинно бути виконано самостійно та представлено у вигляді практикуму викладачеві на перевірку.

До кожної з тем, планом передбачено підготовку реферативних повідомлень.

Консультації на запитання що виникають у ході підготовки до занять, надаються викладачами кафедри та начальником навчально-методичного кабінету.


8 СЕМЕСТР


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

з 2 викладачами

Тема 24.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ТА УМИСНОГО НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: отримання теоретичних знань з методики розслідування даних злочинів.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійне обговорення проблем теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика вбивств; вбивство; тілесне ушкодження; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на первісному і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні вбивств і нанесенні тілесних ушкоджень.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Криміналістична характеристика навмисних вбивств, нанесення тілесних ушкоджень.

 2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні навмисних вбивств, нанесення тілесних ушкоджень.

 3. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії. Алгоритм проведення початкових слідчих дій.

 4. Наступний етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії.


^ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- Телевізор;

- відеомагнітофон;

- навчальний фільм «Замовлене убивство».


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

 1. Негативні обставини, що виявляються при огляді місця події і їхнє використання при розслідуванні даної категорії кримінальних справ.

 2. Тактика огляду трупа.

 3. Сучасні можливості криміналістичних і судово-медичних експертиз по встановленню особистості загиблого.

 4. Обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допиту обвинувачуваного.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Криміналістична характеристика навмисних убивств, тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

 2. Тактика огляду трупа.

 3. Сучасні можливості криміналістичних і судово-медичних експертиз по встановленню особистості загиблого.^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.

 2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.

 4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.

 5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.

 7. Романюк Б.В. Расследование краж, разбойных нападений, убийств. - К., 1988.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Рощин А.И. Книга криминалиста. - К., 1995.

2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

3. А.И.Бородулин. Убийства по найму. - М., 1997.

4. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999.

5. Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. - М: Издательство «Юрлитинформ», 2006.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 31.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ХАБАРНИЦТВА


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань і придбання практичних навичок з методики розслідування хабарництва.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійне обговорення проблем теми, групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика хабарництва; предмет хабара; мотиви і мети хабара; хабародавець; отримувач хабара; посередник; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування хабарництва; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні хабара.

^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Криміналістична характеристика хабарництва.

 2. Джерела первісної інформації про хабарництво. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів на початковому етапі розслідування.

 3. Обставини, що підлягають доказуванню по справах про хабарництво.

 4. Види тактичних комбінацій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування даної категорії злочинів.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

 1. Криміналістична характеристика хабарництва, вчиненого групою осіб.

 2. Особливості початкового і наступного етапів розслідування хабарництва, вчиненого групою осіб.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Криміналістична характеристика хабарництва.

 2. Джерела первісної інформації про хабарництво. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів на початковому етапі розслідування.

 3. Хабародавець. Отримувач хабара. Службова особа. Предмет хабара.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.

 2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

 3. Степанов В.В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.

 4. Дулов В.А. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами Минск, 1986.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.

 2. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.9 СЕМЕСТР


^ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 33.2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань і отримання практичних навичок з методики розслідування злочинів, зв'язаних використанням комп’ютерних технологій.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусія з питань теми, групові вправи.

^ Ключові поняття: комп’ютерна технологія; криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з використанням сучасних комп'ютерних технологій; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії при розслідуванні злочинів, пов'язаних з використанням сучасних комп'ютерних технологій; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні злочинів, пов'язаних з використанням сучасних комп'ютерних технологій.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації.

 2. Особливості проведення огляду місця події й інших початкових слідчих дій по справах зазначеної категорії.

 3. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів з використанням сучасної комп'ютерної техніки.

 4. Виявлення й усунення причин і умов, що сприяли здійсненню даної категорії злочинів.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

 1. Особливості встановлення факту неправомірного доступу до баз даних.

 2. Розслідування створення і поширення програм вірусів.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

 1. Особливості проведення огляду місця події й інших первісних слідчих дій по справах зазначеної категорії.

 2. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів з використанням сучасної комп'ютерної технологій.

 3. Особливості встановлення факту неправомірного доступу до баз даних.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

Полевой Н.С. Компьютерные технологии в юридической деятельности. - М., 1996.

Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М.: Городец, 1998.

Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. М., 1999.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

 2. Волобуев А.Ф., Осыка И.Н. Преступления, совершенные с использованием компьютерной техники: зарубежный опыт борьбы с ними и перспективы его использования в следственной и экспертной практике Украины.// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 48. -К., 1997.^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 34.2. МЕТОДИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИГОТОВЛЕННЯМ І ОБОРОТОМ НАРКОТИЧНИХ засобів, психотропних РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методики розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин (НОН).

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: прекурсори, наркотики, психотропні речовини, сильнодіючі препарати; криміналістична характеристика злочинів пов'язаних виготовленням і оборотом наркотичних речовин; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на початковому етапі розслідування; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на наступному етапі розслідування.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Криміналістична характеристика злочинів, зв'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин.

 2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.

 3. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії, алгоритм слідчих і оперативно-розшукових заходів.

 4. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на початковому етапі розслідування при підготовці і проведенні тактичних операцій по затриманню злочинців на «гарячому».

 5. Наступний етап розслідування - типові слідчі ситуації, алгоритм слідчих і оперативно-розшукових заходів.ПИТАННЯ ^ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Особливості розслідування злочинів даного виду у випадку затримання підозрюваного на «гарячому».

 2. Особливості розслідування злочинів, зв'язаних з НОН, вчинених у виправно-трудових установах.

 3. Причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів даної категорії.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

 2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.

 3. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 35.2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ (дтп)


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок з методики розслідування ДТП.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика ДТП; наїзд на перешкоду; перекидання; гальмовий шлях; дорожні знаки; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні ДТП.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.

 1. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.

 2. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.

 3. Особливості використання спеціальних знань і інформаційно-довідкових систем для розкриття і розслідування злочинів даної категорії.

 4. Наступний етап розслідування – типові слідчі ситуації, алгоритм слідчих дій при їх виникненні.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Організація взаємодії слідчого з апаратами карного розшуку та ДАІ для забезпечення розшуку водія, що втік, і транспортного засобу.

 2. Види експертиз, що можуть призначатися за даними кримінальним справам і їхні можливості.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

 2. Довідник дізнавача ДАІ по розслідуванню дорожно-транспортних пригод.Уклад. С.М. Ковов. - К., 1996.

 3. Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие . - Киев, 1979.

 4. Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. М., 1992.

 5. Родионов Л.Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М., 1990.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.

 2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.

 3. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 36.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ І ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методики розслідування пожеж.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

^ Ключові поняття: криміналістична характеристика злочинних порушень правил протипожежної безпеки; пожежа; підпал; слідчі ситуації на початковому етапі розслідування злочинних порушень правил протипожежної безпеки та алгоритм слідчих дій.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.

 2. Джерела первинної інформації про злочини даної категорії, її оцінка й ухвалення рішення про порушення кримінальної справи.

 3. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні порушень протипожежних правил.

 4. Типові слідчі ситуації по справах про пожежі і відповідний їм алгоритм первісних слідчих дій.

 5. Особливості огляду місця події по даній категорії злочинів.

 6. Типові версії про причину пожежі.

 7. Встановлення обставин, що сприяли злочинному порушенню протипожежних правил, і вживання заходів по їхньому попередженню.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

 1. Способи приховання підпалів.

 2. Обставини, що підлягають встановленню при рішенні питання про порушення кримінальної справи про підпали.

 3. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками ІДПН при розслідуванні підпалів.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які ознаки свідчать про місце вогнища виникнення пожежі:

- напрямок поширення вогню;

- розміри ушкоджень, заподіяних вогнем;

- розмір матеріального збитку;

- наявність засобів підпалу;

- покази свідків-очевидців.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітька. – Харків: Право, 1998.

 2. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.

 3. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.


питання для складання іспитів за загальний курс криміналістики для слухачів заочної форми навчання


 1. Предмет та система науки криміналістики.

 2. Особливості тактики огляду місця події по факту крадіжки з квартири.

 3. Особливості розслідування злочинів, скоєних організованою групою.

 4. Криміналістична ідентифікація: поняття, наукові засади, об'єкти.

 5. Тактика допиту свідків по факту розбійного нападу.

 6. Особливості розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми.

 7. Криміналістична діагностика. Її практичне значення для розкриття і розслідування злочинів.

 8. Поняття, класифікація та значення версій у розслідуванні злочинів пов’язаних з викраденням металевих речей.

 9. Криміналістична характеристика злочинів пов’язаних з незаконним виготовленням, та збутом підроблених грошей.

 10. Криміналістична техніка розділ науки криміналістики: поняття, система і завдання.

 11. Особливості проведення впізнання особи за ознаками зовнішності при розслідуванні шахрайств.

 12. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні вбивств.

 13. Криміналістична фотографія: поняття, система видів та методів фотозйомки, які використовуються при огляді місця події.

 14. Особливості проведення обшуку при розслідуванні злочинів пов’язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей.

 15. Попередній етап розслідування шахрайств.

 16. Криміналістика у системі наукових знань. Система криміналістики.

 17. Особливості огляду місця події по факту дорожньо-транспортної пригоди.

 18. Елементи криміналістичної характеристики злочинів, їх місце та значення у встановлені істини при розслідуванні.

 19. Криміналістичні правила поводження з речовинними доказами.

 20. Сутність та значення підготовчого етапу огляду місця події по факту крадіжки. Учасники огляду.

 21. Попередній етап розслідування хуліганства. Типові ситуації, версії та алгоритм слідчих дій.

 22. Поняття, система і завдання трасології.

 23. Значення та тактика освідування особи затриманої за підозрою у вбивстві.

 24. Обставини які провинно встановити при розслідуванні хабарництва.

 25. Папілярні візерунки пальців рук людини: їх властивості, класифікація і значення в розшуку і викритті злочинців.

 26. Тактика відтворення обстановки і обставин події при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод.

 27. Послідуючий етап розслідування крадіжок типові ситуації та слідчі дії.

 28. Сліди людини. Їх класифікація, значення та використання при розслідуванні злочинів.

 29. Можливості використання обліково-реєстраційних управлінні інформаційних технологій в розслідуванні крадіжок.

 30. Криміналістична характеристика вимагань.

 31. Класифікація слідів знарядь зламу. Технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації та вилучення слідів знарядь зламу та інструментів

 32. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ і іншими службами при розслідуванні вбивств.

 33. Попередній етап розслідування по факту шахрайства, типові ситуації та обставини які підлягають доказуванню.

 34. Методи криміналістики.

 35. Сутність та завдання алфавітно-дактилоскопічного обліку (оперативно-розшукового), його використання в розслідуванні.

 36. Криміналістична характеристика злочинів пов’язаних з незаконним обертання наркотичних засобів.

 37. Документи як речові докази і джерела доказів. Правила огляду та збереження.

 38. Особливості допиту свідка-очевидця по факту хуліганства.

 39. Криміналістична характеристика посадових злочинів.

 40. Поняття, властивості і класифікація ознак письмової мови та почерку.

 41. Особливості допиту потерпілого по факту розбійного нападу.

 42. Попередній етап розслідування розбійних нападів.

 43. Техніко-криміналістичне дослідження документів: ознаки підробки документів і засоби їх виявлення.

 44. Криміналістичні версії: поняття, види, правила висування та перевірки.

 45. Методика розслідування окремих видів злочинів, її зв’язок з другим розділами криміналістики, та юридичними науками.

 46. Завдання які можна вирішити при дослідженні комп’ютерних текстів.

 47. Тактика зустрічного впізнання.

 48. Методика розслідування навмисного нанесення тілесних пошкоджень.

 49. Підготовка та призначення криміналістичної експертизи.

 50. Тактика допиту обвинуваченого по факту крадіжки металевих речей з метою здачі їх у металобрухт.

 51. Елементи криміналістичної характеристики як підґрунтя для висунення версій та подальшого розслідування при виявленні трупа з ознаками насильницької смерті в своїй квартирі.

 52. Поняття, система і задачі трасології. Класифікація слідів у криміналістиці.

 53. Тактика огляду місця події при розслідуванні вбивства з використанням вогнепальної зброї.

 54. Подальший етап розслідування зґвалтувань. Типові ситуації та алгоритм слідчих дій.

 55. Зв’язок науки криміналістики з практикою боротьби зі злочинністю.

 56. Слідча ситуація. Обставини що її формують, та вплив на подальше розслідування.

 57. Особливості розслідування знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

 58. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (використання обліків).

 59. Тактика допиту у кооперативних ситуаціях: прийоми надання допомоги свідку у відновленні у пам’яті забутого.

 60. Попередній етап розслідування хуліганства. Типові ситуації та їх розв’язання.

 61. Криміналістична тактика – розділ криміналістики. ЇЇ поняття, система та зв’язок з другими розділами криміналістики та науками.

 62. Форми використання спеціальних знань в розкритті і розслідуванні крадіжок.

 63. Попередній етап розслідування незаконного вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин

 64. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

 65. Тактичні прийоми усунення протидії від надання показань та викривання брехні при розслідуванні вимагань.

 66. Особливості попереднього етапу розслідування крадіжок металевих речей з метою здачі їх як металобрухт.

 67. Криміналістичні засоби і методи встановлення та фіксації зовнішніх ознак людини.

 68. Фактори що впливають на формування показань очевидців.

 69. Криміналістична характеристика грабежу, поєднаного з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

 70. Взаємозв’язок науки криміналістики з практикою розслідування. Криміналістика як дисципліна.

 71. Особливості планування розслідування злочинів скоєних організованою злочинною групою.

 72. Алгоритмізация розслідування. Її місце та завдання у криміналістичній методиці.

 73. Поняття вогнепальної зброї, ознаки та класифікація.

 74. Види экспертиз, їх значення та особливості використання висновків при розслідуванні дорожно-транспортних пригод.

 75. Особливості розслідування шахрайств, вчинених організованою групою.

 76. Мета залучення спеціаліста при проведенні оперативних та слідчих дій. Взаємодія оперативних і слідчих органів зі спеціалістом.

 77. Тактика, завдання та особливості проведення очної ставки при розслідуванні злочинів скоєних організованою групою.

 78. Особливості організації, та завдання взаємодії слідчих, оперативних і експертних підрозділів при розслідуванні виготовлення, зберігання, перевезення, пересилки, або збуту підроблених грошей.

 79. Види та ознаки поліграфічного друку.

 80. Завдання, умови і тактика проведення відтворення обстановки та обставин події з особою яка скоїла вбивство.

 81. Роль і місце криміналістичної характеристики в методиці розслідування окремих видів злочинів.

 82. Правила поводження з речовими доказами. Їх фіксація.

 83. Огляд місця події на відкритій місцевості при виявленні трупа.

 84. Методика розслідування крадіжок, вчинених з проникненням у житло громадян.

 85. Сліди транспортних засобів. Їх класифікація, виявлення, фіксація та використання у розкритті й розслідуванні злочинів.

 86. Окремі криміналістичні версії, підґрунтя що до їх висунення та значення у розслідуванні вимагань.

 87. Попередній етап розслідування шахрайств.

 88. Поняття, значення та правила виконання сигналетичної фотозйомки.

 89. Поняття, завдання та тактика освідування при розслідуванні вбивств.

 90. Попередній етап розслідування пожеж та підпалів, ситуації версії слідчі дії.

 91. Ознаки що характеризують зовнішність людини їх властивості та класифікація, а також можливості використання при розслідуванні злочинів.

 92. Підготовка до допиту особи яка підозрюється у крадіжці з квартири.

 93. Особливості попереднього етапу розслідування злочинів скоєних з використанням комп’ютерних технологій.

 94. Особливості обертання з вогнепальною зброєю, та її огляд.

 95. Тактичні прийоми викриття та подолання неправдивого алібі заявленого підозрюваним при розслідуванні грабежів та розбійних нападів.

 96. Ситуації що можуть виникнути на послідуючому етапі розслідування у зв’язку з показаннями обвинуваченого при розслідуванні вимагань. Їх вирішення.

 97. Поняття ознаки та класифікація холодної зброї

 98. Тактичні прийоми викриття та подолання самозвинувачення.

 99. Елементи криміналістичної характеристики їх взаємозв’язок, та використання в розслідуванні.^ Курсова робота


Методичні рекомендації по виконанню та тематика

курсових робіт з курсу криміналістики для слухачів факультету

заочного та дистанційного навчання


^ Загальні положення


Розвиток демократії, укріплення законності, ефективна боротьба з правопорушеннями неможливі без якісної підготовки юридичних кадрів, здібних правильно орієнтуватися у соціальній діяльності та із знанням справи вирішувати поставлені перед ними завдання.

Здійснення цих завдань забезпечується всім ходом навчального процесу, де велике значення у закріпленні теоретичних знань курсантів, розвитку творчих та практичних навиків, набуває курсова робота. Її мета – сприяти систематичному заглибленню та закріпленню теоретичних знань, прищеплення навиків науково-дослідницької роботи.

Тему курсової роботи кожен курсант (студент) обирає самостійно відповідно до своїх наукових та практичних інтересів, керуючись наданою тематикою, методичними рекомендаціями та порадами наукового керівника.

Перш ніж розпочати писати курсову роботу, треба скласти її план та ознайомитися з навчально-методичною та науковою літературою по темі.

При виконанні роботи треба враховувати, що за останні роки в діюче законодавство України внесено багато змін і доповнень. При посиланні на літературні джерела слід враховувати зміни в діючому законодавстві України, проводити порівняння, точок зору окремих авторів у минулому, а також вчених других країн, з точками зору сучасних українських вчених.

Для ілюстрації теоретичних положень доцільно використовувати приклади з практичної діяльності. Крім того, допускається використання матеріалів лекцій, та практики, що публікуються в Бюлетені Верховного Суду та спеціалізованих журналах. Не рекомендується брати приклади із підручників, навчальних посібників та монографій.

Примітка: При виконанні роботи можна користуватися різними електронними версіями рефератів, статей та інших публікацій по темі, але слід пам’ятати що більшість з них являють собою звичайні роботи студентів, які виконані на досить низькому рівні тому потребують достатньо глибокого осмислення та значної переробки.

Курсова робота повинна носити самостійний характер. Механічне запозичення не сприяє глибокому, осмисленому і творчому вивченню та усвідомленню програмного матеріалу. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без оформлення посилання на них, а також дослівне переписування із того чи іншого джерела. Курсові роботи, які написані без врахування цих вимог, до захисту не допускаються.


^ Затвердження теми курсової роботи


Кожен слухач виконує курсову роботу по конкретній темі. Реєстрація обраної теми відбувається у начальника спеціалізованого кабінету кафедри.

Слухач може запропонувати свою тему, при підготовці і написанні якої він розраховує проявити свої здібності та знання, отримані при навчанні в академії та під час стажування. У такому випадку він подає мотивований рапорт на ім’я начальника кафедри, узгоджений з науковим керівником. До рапорту додається коротка довідка з визначенням актуальності теми, мети роботи, її практичної і теоретичної значимості та новизни, а також план роботи.

З метою покращення якості роботи, після того коли буде обрана тема, доцільно скласти проект плану і узгодити його з науковим керівником, після чого приступити до написання курсової роботи.


^ Обсяг, структура і зміст курсової роботи


Курсова робота виконується від руки або з використанням комп’ютера чи машинопису, на листах машинописного паперу формату А4, на одній сторінці. При виконанні на комп’ютері слід додержуватися таких вимог шрифт - Times new roman; розмір-14; верхнє та нижнє поле – 2 см.; ліве – 3 см., праве – 1,5 см.; інтервал – полуторний. Загальний обсяг курсової роботи виконаної від руки орієнтовано становить 40-45 сторінок, з використанням комп’ютеру чи машинопису – 25-30 сторінок.

На титульному листі проставляються назва навчального закладу та кафедри, далі вказується назва роботи, номер групи прізвище та ініціали курсанта (студента), для слухачів заочної форми навчання – домашня адреса й телефон. Нижче – посада, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника. На другому – план роботи. Текст по кожному з питань плану роботи повинен починатися з назви відповідного пункту плану. Текст курсової роботи повинен бути грамотно написаний та відредагований. Завершується робота списком використаної літератури. В цьому переліку вказуються тільки ті джерела, які курсант вивчив і фактично використав, тобто зробив відповідні посилання на них у курсовій роботі. На останній сторінці роботи ставиться число її виконання та особистий підпис виконавця.


Структура роботи, яка визначається її планом, змістом і складається із:

1. Вступу;

2. Основної частини (3-5 питань);

3. Висновку;

4. Списку використаної літератури;

5. Додатків ( якщо вони є).


У вступі обґрунтовується актуальність теми, теоретичне та практичне значення курсової роботи, її мета. Обсяг вступу становить 1-2 сторінки.

В основній частині, відповідно до плану, дається характеристика теоретичних положень кожного питання, висвітлюються точки зору вчених-юристів з проблемних питань, наводяться приклади із слідчої та судової практики, робляться свої висновки з проблеми, що аналізується. Основна частина включає не менше ніж три розділи, які повинні бути логічно пов’язаними між собою і направленими на розкриття основної мети курсової роботи.

Висновок повинен являти собою узагальнені рекомендації і пропозиції законодавчого та практичного характеру. Такий висновок покладається в основу доповіді, з якою курсант виступає при захисті курсової роботи. Обсяг висновку становить 1-2 сторінки.


Посилання на використані джерела робляться на сторінках з включенням порядкового номеру джерела у списку.

Наприклад: 1 (див. посилання внизу сторінки, в скобках вказано номер джерела у списку).

При написанні курсової роботи курсанти (студенти) повинні опрацювати і використати не менше десяти джерел, серед яких: Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, Кримінальний кодекс, монографії та навчальні посібники вчених криміналістів по обраній темі та інші.


Представлення роботи для перевірки науковому керівнику


Слухач повинен представити курсову роботу науковому керівнику на перевірку у встановлений рішенням кафедри. Роботи які представлені на перевірку з порушенням вимог щодо їх оформлення то що, або в не зброшурованому вигляді чи з порушенням встановленого терміну на перевірку не приймаються.

^ Увага: якщо представлена курсова робота виконана з допомогою комп’ютерного набору необхідно обов’язково додавати дискету з цим файлом.


Захист курсових робіт

Роботи з рецензією повертається слухачу для підготовки до захисту. Зазначені в рецензії зауваження (рекомендації) обов’язково повинні бути їм враховані (виконані). Позитивний відгук є підставою для захисту курсової роботи.

Курсові роботи захищаються перед комісією, що складається не менш ніж з двох викладачів кафедри, один з яких був керівником по роботі що захищається.

Мета захисту: перевірити, як глибоко слухачем засвоєно теоретичний матеріал з теми роботи і як усунено недоліки у викладеному матеріалі, на які вказано у рецензії.

Захист курсових робіт проводиться публічно. Слухачу надається можливість коротко викласти основні положення роботи, повідомити про зауваження, що маються у рецензії, і що зроблено для усунення прогалин та недоліків, про які йдеться як у рецензії, так і в зауваженнях на полях роботи. В кінці доповіді студенту можуть бути завданні питання з теми курсової роботи та зроблені зауваження щодо основних недоліків захисту.

Оцінка курсової роботи визначається у закритому засіданні комісії. Слухач, який отримав незадовільну оцінку, повинен відповідно доопрацювати свою роботу і повторно захистити її у в встановлений строк.


^ Слухачі, які не захистили курсову роботу в означений термін, не допускаються до іспитів.


Після захисту курсова робота перебуває на кафедрі й зберігається до закінчення слухачем навчання в навчальному закладі.


Р Е К О М Е Н Д О В А Н И Й П Е Р Е Л І К

тем курсових робіт з курсу «Криміналістики»

для слухачів заочної форми навчання

ЛДУВС


 1. Криміналістика в системі наукових знань. Практичне завдання варіант № I.

 2. Історія становлення та розвитку криміналістики. Практичне завдання варіант № II.

 3. Криміналістична методологія (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № III.

 4. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № I.

 5. Інформаційне-довідкове забезпечення розслідування злочинів (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № II.

 6. Сучасний стан і шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення слідчої діяльності. Практичне завдання варіант № III.

 7. Науково-методичне забезпечення розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 8. Криміналістика за кордоном (виникнення, розвиток та сучасний стан). Практичне завдання варіант № II.

 9. Моделювання в криміналістиці та практиці розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 10. Криміналістичні аспекти вивчення особистості підозрюваного (обвинуваченого) у процесі розслідування. Практичне завдання варіант № I.

 11. Ідентифікація та діагностика в криміналістиці. Практичне завдання варіант № II.

 12. Характеристика сучасних криміналістичних науково-технічних засобів, що використовуються при розслідувані злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 13. Застосування відеозапису при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 14. Судова фотографія як галузь криміналістичної техніки. Практичне завдання варіант № II.

 15. Особливості використання цифрової фотографії при провадженні слідчих дій. Практичне завдання варіант № III.

 16. Особливості фотозйомки на місці події. Практичне завдання варіант № I.

 17. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № II.

 18. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № III.

 19. Сліди людини (антропоскопія), їхнє значення в розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 20. Підготовка й оформлення матеріалів до експертизи почерку й підписів. Практичне завдання варіант № II.

 21. Криміналістичне дослідження документів, виготовлених за допомогою принтерів. Практичне завдання варіант № III.

 22. Судова габітоскопія, її значення у розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 23. «Словесний портрет», його сутність і використання в слідчій й оперативно-розшуковій діяльності. Практичне завдання варіант № II.

 24. Використання інформації про зовнішній вигляд, з метою розшуку й встановлення особи. Практичне завдання варіант № III.

 25. Криміналістичні обліки. Виникнення, розвиток та їх роль у розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 26. Форми планів і допоміжної документації (техніка планування розслідування злочинів). Практичне завдання варіант № II.

 27. Техніко-криміналістичне дослідження грошових знаків. Практичне завдання варіант № III.

 28. Особливості організації та проведення окремих тактичних операцій при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 29. Особливості огляду місця події на відкритій місцевості. Практичне завдання варіант № II.

 30. Тактичні особливості проведення огляду місця події у випадках вчинення злочинів із застосуванням вибухових пристроїв. Практичне завдання варіант № III.

 31. Слідчі версії в плануванні розслідування. Практичне завдання варіант № I.

 32. Поняття й значення криміналістичної тактики. Практичне завдання варіант № II.

 33. Сутність і завдання огляду місця події. Практичне завдання варіант № III.

 34. Тактичні прийоми викриття осіб, що дають неправдиві свідчення. Практичне завдання варіант № I.

 35. Конфлікти в діяльності слідчого й способи їхнього подолання. Практичне завдання варіант № II.

 36. Слідчий огляд комп'ютерних об'єктів. Практичне завдання варіант № III.

 37. Тактика допиту при посиланні допитуваного на алібі, способи перевірки алібі. Практичне завдання варіант № I.

 38. Тактичні особливості проведення огляду місця події за фактом пожежі. Практичне завдання варіант № II.

 39. Тактичні особливості проведення огляду місця події у надзвичайних ситуаціях. Практичне завдання варіант № III.

 40. Загальні положення тактики допиту. Практичне завдання варіант № I.

 41. Тактика допиту у конфліктних слідчих ситуаціях. Практичне завдання варіант № II.

 42. Загальні положення планування розслідування злочинів. Практичне завдання

варіант № III.

 1. Тактичні особливості подолання протидії розслідуванню злочинів при наданні свідомо неправдивих показань. Практичне завдання варіант № I.

 2. Тактичні особливості проведення очної ставки. Практичне завдання варіант № II.

 3. Організація, тактичні та психологічні особливості проведення обшуків при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами. Практичне завдання варіант № III.

 4. Особливості тактики проведення відтворення обстановки та обставин події дорожньо-транспортної події. Практичне завдання варіант № I.

 5. Особливості тактики проведення відтворення обстановки та обставин події по справах про умисне нанесення тілесних ушкоджень, убивств. Практичне завдання

варіант № II.

 1. Особливості взаємодії слідчого з підрозділами карного розшуку при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 2. Особливості взаємодії слідчого з підрозділами ДСБЕЗ при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 3. Способи протидії розслідуванню злочинів та засоби їх подолання. Практичне завдання варіант № II.

 4. Слідча ситуація та її вплив на тактику і методику розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 5. Використання в ході розслідування інформації, що має орієнтуюче значення. Практичне завдання варіант № I.

 6. Наукова організація праці слідчого при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № II.

 7. Розшукова діяльність слідчого в ході розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 8. Засоби та методи збирання, дослідження та оцінки криміналістично значущої інформації при розшуку злочинців по "гарячих слідах". Практичне завдання варіант № I.

 9. Особливості методики розслідування умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Практичне завдання варіант № II.

 10. Особливості методики розслідування крадіжок приватного майна громадян. Практичне завдання варіант № III.

 11. Особливості методики розслідування викрадення державного чи колективного майна шляхом шахрайства. Практичне завдання варіант № I.

 12. Особливості методики розкриття та розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Практичне завдання варіант № II.

 13. Особливості методики розслідування розбійних нападів на приватні помешкання громадян. Практичне завдання варіант № III.

 14. Особливості методики розслідування умисного пошкодження чи знищення приватного майна громадян. Практичне завдання варіант № I.

 15. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених з метою приховання іншого злочину. Практичне завдання варіант № II.

 16. Особливості методики розслідування вбивств з розчленуванням трупа. Практичне завдання варіант № III.

 17. Особливості методики розслідування незаконної торгівлі людьми. Практичне завдання варіант № I.

 18. Особливості методики розслідування злочинних порушень правил протипожежної безпеки. Практичне завдання варіант № II.

 19. Особливості методики розкриття та розслідування виготовлення і збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Практичне завдання варіант № III.

 20. Особливості методики розслідування викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів. Практичне завдання варіант № I.

 21. Особливості методики розслідування викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Практичне завдання варіант № II.

 22. Особливості методики розслідування виготовлення і збуту наркотичних засобів або психотропних речовин. Практичне завдання варіант № III.

 23. Особливості методики розкриття та розслідування злочинів у сфері приватизації. Практичне завдання варіант № I.

 24. Особливості методики розслідування злочинів, які пов’язані з заняттям забороненими видами господарської діяльності та порушеннями порядку її здійснення. Практичне завдання варіант № II.

 25. Особливості методики розслідування незаконного виготовлення спиртних напоїв і торгівлі ними. Практичне завдання варіант № III.

 26. Особливості методики розслідування незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору. Практичне завдання варіант № I.

 27. Особливості методики розслідування протиправних посягань на життя, здоров'я та майно учасників процесу, щодо яких здійснюються заходи безпеки. Практичне завдання варіант № II.

 28. Особливості методики розкриття та розслідування злочинів, скоєних з використанням комп’ютерних технологій. Практичне завдання варіант № III.

 29. Розслідування злочинів, скоєних в умовах неочевидності. Практичне завдання варіант № I.

 30. Особливості методики розслідування нерозкритих злочинів минулих років. Практичне завдання варіант № II.

 31. Особливості методики розслідування злочинів по «гарячих слідах». Практичне завдання варіант № III.

 32. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних «на замовлення». Практичне завдання варіант № I.

 33. Особливості методики розслідування податкових злочинів. Практичне завдання варіант № II.

 34. Особливості методики розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації. Практичне завдання варіант № III.

 35. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних з використанням засобів комп'ютерної техніки. Практичне завдання варіант № I.

 36. Особливості методики розслідування хуліганств. Практичне завдання варіант № II.

 37. Особливості методики розслідування злочинів проти довкілля. Практичне завдання варіант № III.

 38. Особливості методики розслідування зараження венеричною хворобою та ухиленням від її лікування. Практичне завдання варіант № I.

 39. Загальні положення методики розслідування зловживання владою чи службовим становищем. Практичне завдання варіант № II.

 40. Загальні положення методики розслідування перевищення влади чи службових повноважень. Практичне завдання варіант № III.

 41. Загальні положення методики розслідування службової недбалості. Практичне завдання варіант № I.

 42. Методика розслідування створення злочинної організації. Практичне завдання варіант № II.

 43. Загальні положення методики розслідування незаконного виготовлення та збуту підроблених грошових знаків. Практичне завдання варіант № III.

 44. Особливості методики розслідування крадіжок, вчинених в умовах неочевидності. Практичне завдання варіант № I.

 45. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з застосуванням вибухових пристроїв. Практичне завдання варіант № II.

 46. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху. Практичне завдання варіант № III.

 47. Особливості методики розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Практичне завдання варіант № I.Практичні завдання до курсової роботи.


Варіант № I.

1. Скласти протокол огляду і накреслити схему місця події за фактом ДТП.

2. Здійснити фотозйомку місця події та оформити її результати у вигляді фототаблиці.

3. Скласти фрагмент протоколу огляду ножа, та накреслити його схему.

4. Дактилоскопувати будь яку особу та представити дактилокарту, з описом типів папілярних візерунків.

5. За допомогою технічних засобів виявити на будь якому предметі слід пальця руки, вилучити та описати його в фрагменті протоколу огляду.

Варіант № II.

1. Скласти протокол огляду і накреслити схему місця події за фактом крадіжки з приміщення.

2. Здійснити фотозйомку місця події та оформити її результати у вигляді фототаблиці.

3. Скласти фрагмент протоколу огляду гільзи, та накреслити її схему.

4. Дактилоскопувати будь яку особу та представити дактилокарту, з описом типів папілярних візерунків.

5. За допомогою технічних засобів виявити на будь якому предметі слід пальця руки, вилучити та описати його в фрагменті протоколу огляду.


Варіант № III.

1. Скласти протокол огляду і накреслити схему місця події за фактом розбійного нападу на відкритій місцевості.

2. Здійснити фотозйомку місця події та оформити її результати у вигляді фототаблиці.

3. Скласти фрагмент протоколу огляду кулі, та накреслити її схему.

4. Дактилоскопувати будь яку особу та представити дактилокарту, з описом типів папілярних візерунків.

5. За допомогою технічних засобів виявити на будь якому предметі слід пальця руки, вилучити та описати його в фрагменті протоколу огляду.


1 [1] Росинская Е.Р. Криминалистика. М., 1999. –С.14.
Похожие:

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е....
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов