Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка icon

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренкаНазваниеМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
страница1/4
Дата конвертации13.11.2012
Размер0.49 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3   4


Міністерство внутрішніх справ України

Луганський державний університет внутрішніх справ імені е.о. дідоренка


Кафедра криміналістики


Криміналістика

Плани семінарських, практичних, лабораторних

та індивідуальних занять з криміналістики для слухачів заочної форми навчання (термін навчання 3,5 роки, набір 2005 року)

Освітній (кваліфікаційний) рівень - "бакалавр"


Луганськ

2008

Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України імені Е.О. Дідоренка

Протокол № 1 від 28 серпня 2008 року.


Плани підготував:


старший викладач кафедри криміналістики ^ Головкін С.В.


Рецензенти:

 • Начальник кафедри кримінального права , кандидат юридичних

наук А.С. Беницький;

 • Начальник відділення СВ ЛМУ УМВС України в Луганській області

^ О.М. Бірюков.


Передмова


Криміналістика входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю – «Правознавство».

У повсякденній діяльності працівників правоохоронних органів: оперуповноважених карного розшуку, та боротьби з економічною й організованою злочинністю, слідчих, експертів, прокурорів, судій знання теоретичних основ та володіння практичними навичками й уміннями в застосовувані криміналістичних засобів і методів у боротьбі зі злочинністю мають важливе значення. Знання та практичне використання її можливостей у практиці боротьби зі злочинністю – необхідна умова професійної майстерності працівника правоохоронних органів.

Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками. Серед юридичних наук, вона є найбільш активним провідником природничих та технічних наук у практику боротьби зі злочинністю.

Метою вивчення дисципліни «Криміналістика» в університеті є:

 • надання майбутньому фахівцеві достатнього комплексу систематизованих теоретичних знань і практичних вмінь та навичок щодо ефективного використання методів криміналістичної тактики та методики із застосуванням новітніх техніко-криміналістичних засобів та технологій у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів;

 • опанування курсантами, студентами та слухачами необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня;

 • формування навичок прийняття рішень в складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування та складання процесуальних документів і ділових паперів з кримінальних справ;

 • підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань;

 • формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною.

Вивчення курсу, поряд зі знаннями що отримують студенти під час аудиторних занять, потребує серйозної самостійної роботи, яка повинна мати активно пошуковий характер.

Лекції читаються, для всього курсу по факультетам, семінарські й індивідуальні заняття проводяться окремо з кожною групою, практичні та лабораторні по підгрупам.

Семінарські заняття направлені на: перевірку знань, отриманих в процесі лекцій, консультацій та самостійної підготовки; формування творчого підходу до вивчення теми, виробітки умінь творчої активної участі у дискусії, аналізу точок зору та формування обґрунтованих висновків.

Практичні та лабораторні заняття направлені на: закріплення та поглиблення теоретичних знань, що отримані на лекціях, консультаціях та самостійній підготовці; привиття навиків та вмінь поводження з матеріально-фіксованими слідами, речовими доказами та науково-технічними засобами; привиття навиків та вмінь застосування використання методів криміналістики у процесі розслідування та попередження злочинів;

Практичні та лабораторні заняття проводяться в учбових аудиторіях, в комп’ютерних класах, в навчально-методичних кабінетах і полігонах кафедри. Вони включають: перевірку теоретичних знань у вигляді короткого опиту по ключовим питанням теми та самостійне виконання завдань. При підготовці до практичних та лабораторних занять необхідно відпрацювати контрольні питання та питання до самостійної підготовки з теми, ознайомитися з наочними посібниками, а також комп’ютерними програмами, уважно вивчити завдання та фабули до заняття. По закінченню заняття необхідно до лабораторного практикуму включити виконане практичне завдання.

У разі невиконання практичного завдання, незважаючи на причини практичне завдання повинно бути виконано самостійно та представлено у вигляді практикуму викладачеві на перевірку.

До кожної з тем, планом передбачено підготовку реферативних повідомлень.

Консультації на запитання що виникають у ході підготовки до занять, надаються викладачами кафедри та начальником навчально-методичного кабінету.


^

6 СЕМЕСТР
Семінарське заняття

Тема. 1.2. Теоретичні основи криміналістики


Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: закріпити, конкретизувати й поглибити знання про предмет криміналістики, її систему, завдання та методи; розширити й конкретизувати розуміння можливостей використання криміналістики у попередженні, розкритті й розслідуванні злочинів.

^ Методи: опитування, бесіда, реферативне повідомлення, дискусія.

Основні поняття: криміналістика; предмет криміналістики; відображення й інформація; відображення й доказування; загальна, спеціальні й конкретні задачі криміналістики; закони розвитку криміналістики; криміналістична техніка; криміналістична тактика; криміналістична методика.


питання до заняття

 1. Закономірності об’єктивної дійсності, які вивчаються криміналістикою.

 2. Система криміналістики. Взаємозв’язок її складових.

 3. Криміналістика в системі наукових знань.

 4. Криміналістика й практика боротьби зі злочинністю, її завдання й перспективи розвитку.
^
Тема реферату

 1. Взаємозв’язок науки криміналістики та практики розслідування злочинів.


Питання для самостійного вивчення

 1. Як співвідносяться між собою поняття: “криміналістика як наука”, “криміналістика як учбова дисципліна”?

 2. Завдання криміналістики.

 3. Чи є криміналістика юридичною наукою? Який характер вона носить - теоретичний чи прикладний? Її місце і роль у практиці боротьби зі злочинністю.

 4. Етимологічне поняття терміна “криміналістика”? Хто вперше застосував цей термін?


Питання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Які загальну та спеціальні завдання вирішує криміналістика?

 2. Взаємозв’язок криміналістики з іншими науками.

 3. Класифікація методів, які використовуються криміналістикою.
^
Основна ЛіТЕРАТУРА

 1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 2. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. – М.: Юристъ, 1997.

 3. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории.- М.: Юрид. Лит., 1987.

 4. Криміналістика ( у сучасному викладі ):підручник/МВС України, НАВСУ.– К.:Кондор, 2004.– 592 с.


Додаткова ЛіТЕРАТУРА

 1. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.

 2. Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Н. П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

 3. Салтевский М. В. Криминалистика. В современном изложении юристов. - Х.: "Рубикон", 1996.

 4. Криминалистика: Методические материалы. Учебное пособие //А. А. Кузнецов, В. В. Бирюков. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996.

 5. Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. – Харьков, 1976.^

СЕМІНАРСЬКЕ заняття


Тема 5.3. Фотографічна фіксація при проведенні

слідчих дій

Тривалість: 2 години

Місце: навчально-методичний кабінет, полігони кафедри, територія спортивного містечка.

Мета: зміцнити знання курсантів стосовно засобів та методів фіксації криміналістично значимої інформації з використанням фотозйомки, набуття практичних навичок фотографічної фіксації в ході слідчих дій.

^ Методи: опитування, бесіда, демонстрація, виконання практичних завдань, дискусія.

Основні поняття: види зйомки: орієнтуюча, оглядова, вузлова, детальна. Панорамування, звичайна зйомка, макрозйомка; сигналетична зйомка.


Питання до заняття

 1. Загальні принципи фотографічної фіксації при проведенні слідчих дій.

 2. Завдання та функції фотозйомки при проведенні слідчих дій; співвідношення видів та методів.

 3. Сигналетична фотозйомка, правила та завдання.

 4. Особливості фотозйомки трупа, та окремих предметів.


Практичне завдання

 1. Провести фотозйомку інсценованого місця події з використанням науково обґрунтованих видів та методів криміналістичної фотографії.

 2. Зафіксувати дрібний об’єкт користуючись методами макро-, та масштабної зйомки.

 3. Сфотографувати людину по правилам сигналетичної зйомки.
матеріальне забезпечення

1. Цифрова фотокамера

2

2. Лінійка масштабна

2


питання для самостійного вивчення

 1. Правила виконання панорамної фотозйомки.

 2. Особливості проведення макрозйомки.

 3. Правила фотографування трупа на місці його знайдення.


Питання для самоконтролю і самоперевірки
   1. ^

    Яких принципів слід дотримуватись при фотографічній фіксації під час проведення слідчих дій?


   2. Що являє собою сигналетична фотозйомка?

   3. З якою метою застосовується панорамна фотозйомка?


Основна література

 1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 2. Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юрис­тов. – Х., 1996.

 3. Бирюков В. В. Наглядно-образная информация в криминалистической деятельности. Реальность и перспективы. Методическое пособие. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996, 50 с.

 4. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 138 с.

 5. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации. Луганск. 2002. –264 с.


Додаткова література

 1. Баканова Л.П., Морозов Б.Н. Основы криминалистической фотографии и кинематографии. – Ташкент, 1979.

 2. По­дольский А. Е., Лысов Н. Н. Введение в криминалистическую фотографию. - Горький, 1988

 3. Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Вопросы судебной фотографии и ки­носъемки. – К., 1974

 4. Салтевский М.В., Ломако З.М., Щербатов В.Ф. Измерительная фото­съемка в следственной практике. – К., 1976

 5. Салтевский М.В., Лысов Н.Н. Криминалистическая фотография, ки­нематография и видеозапись в правоохранительной деятельности. – К., 1993

 6. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Судебная фотография. – М., 1985

 7. Сырков С.М., Моисеев А.П. Фотографирование на месте происшест­вия. Часть І-ІІ. – М., 1980  1   2   3   4Похожие:

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е....
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов