Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка icon

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренкаНазваниеМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
страница3/4
Дата конвертации13.11.2012
Размер0.49 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
1   2   3   4

Курсова робота


^ Методичні рекомендації по виконанню та тематика

курсових робіт з курсу криміналістики для слухачів факультету

заочного та дистанційного навчання


^ Загальні положення


Розвиток демократії, укріплення законності, ефективна боротьба з правопорушеннями неможливі без якісної підготовки юридичних кадрів, здібних правильно орієнтуватися у соціальній діяльності та із знанням справи вирішувати поставлені перед ними завдання.

Здійснення цих завдань забезпечується всім ходом навчального процесу, де велике значення у закріпленні теоретичних знань курсантів, розвитку творчих та практичних навиків, набуває курсова робота. Її мета – сприяти систематичному заглибленню та закріпленню теоретичних знань, прищеплення навиків науково-дослідницької роботи.

Тему курсової роботи кожен курсант (студент) обирає самостійно відповідно до своїх наукових та практичних інтересів, керуючись наданою тематикою, методичними рекомендаціями та порадами наукового керівника.

Перш ніж розпочати писати курсову роботу, треба скласти її план та ознайомитися з навчально-методичною та науковою літературою по темі.

При виконанні роботи треба враховувати, що за останні роки в діюче законодавство України внесено багато змін і доповнень. При посиланні на літературні джерела слід враховувати зміни в діючому законодавстві України, проводити порівняння, точок зору окремих авторів у минулому, а також вчених других країн, з точками зору сучасних українських вчених.

Для ілюстрації теоретичних положень доцільно використовувати приклади з практичної діяльності. Крім того, допускається використання матеріалів лекцій, та практики, що публікуються в Бюлетені Верховного Суду та спеціалізованих журналах. Не рекомендується брати приклади із підручників, навчальних посібників та монографій.

Примітка: При виконанні роботи можна користуватися різними електронними версіями рефератів, статей та інших публікацій по темі, але слід пам’ятати що більшість з них являють собою звичайні роботи студентів, які виконані на досить низькому рівні тому потребують достатньо глибокого осмислення та значної переробки.

Курсова робота повинна носити самостійний характер. Механічне запозичення не сприяє глибокому, осмисленому і творчому вивченню та усвідомленню програмного матеріалу. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без оформлення посилання на них, а також дослівне переписування із того чи іншого джерела. Курсові роботи, які написані без врахування цих вимог, до захисту не допускаються.


^ Затвердження теми курсової роботи


Кожен слухач виконує курсову роботу по конкретній темі. Реєстрація обраної теми відбувається у начальника спеціалізованого кабінету кафедри.

Слухач може запропонувати свою тему, при підготовці і написанні якої він розраховує проявити свої здібності та знання, отримані при навчанні в академії та під час стажування. У такому випадку він подає мотивований рапорт на ім’я начальника кафедри, узгоджений з науковим керівником. До рапорту додається коротка довідка з визначенням актуальності теми, мети роботи, її практичної і теоретичної значимості та новизни, а також план роботи.

З метою покращення якості роботи, після того коли буде обрана тема, доцільно скласти проект плану і узгодити його з науковим керівником, після чого приступити до написання курсової роботи.


^ Обсяг, структура і зміст курсової роботи


Курсова робота виконується від руки або з використанням комп’ютера чи машинопису, на листах машинописного паперу формату А4, на одній сторінці. При виконанні на комп’ютері слід додержуватися таких вимог шрифт - Times new roman; розмір-14; верхнє та нижнє поле – 2 см.; ліве – 3 см., праве – 1,5 см.; інтервал – полуторний. Загальний обсяг курсової роботи виконаної від руки орієнтовано становить 40-45 сторінок, з використанням комп’ютеру чи машинопису – 25-30 сторінок.

На титульному листі проставляються назва навчального закладу та кафедри, далі вказується назва роботи, номер групи прізвище та ініціали курсанта (студента), для слухачів заочної форми навчання – домашня адреса й телефон. Нижче – посада, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника. На другому – план роботи. Текст по кожному з питань плану роботи повинен починатися з назви відповідного пункту плану. Текст курсової роботи повинен бути грамотно написаний та відредагований. Завершується робота списком використаної літератури. В цьому переліку вказуються тільки ті джерела, які курсант вивчив і фактично використав, тобто зробив відповідні посилання на них у курсовій роботі. На останній сторінці роботи ставиться число її виконання та особистий підпис виконавця.


Структура роботи, яка визначається її планом, змістом і складається із:

1. Вступу;

2. Основної частини (3-5 питань);

3. Висновку;

4. Списку використаної літератури;

5. Додатків ( якщо вони є).


У вступі обґрунтовується актуальність теми, теоретичне та практичне значення курсової роботи, її мета. Обсяг вступу становить 1-2 сторінки.

В основній частині, відповідно до плану, дається характеристика теоретичних положень кожного питання, висвітлюються точки зору вчених-юристів з проблемних питань, наводяться приклади із слідчої та судової практики, робляться свої висновки з проблеми, що аналізується. Основна частина включає не менше ніж три розділи, які повинні бути логічно пов’язаними між собою і направленими на розкриття основної мети курсової роботи.

Висновок повинен являти собою узагальнені рекомендації і пропозиції законодавчого та практичного характеру. Такий висновок покладається в основу доповіді, з якою курсант виступає при захисті курсової роботи. Обсяг висновку становить 1-2 сторінки.


Посилання на використані джерела робляться на сторінках з включенням порядкового номеру джерела у списку.

Наприклад: 1 (див. посилання внизу сторінки, в скобках вказано номер джерела у списку).

При написанні курсової роботи курсанти (студенти) повинні опрацювати і використати не менше десяти джерел, серед яких: Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, Кримінальний кодекс, монографії та навчальні посібники вчених криміналістів по обраній темі та інші.


Представлення роботи для перевірки науковому керівнику


Слухач повинен представити курсову роботу науковому керівнику на перевірку у встановлений рішенням кафедри. Роботи які представлені на перевірку з порушенням вимог щодо їх оформлення то що, або в не зброшурованому вигляді чи з порушенням встановленого терміну на перевірку не приймаються.

^ Увага: якщо представлена курсова робота виконана з допомогою комп’ютерного набору необхідно обов’язково додавати дискету з цим файлом.


Захист курсових робіт

Роботи з рецензією повертається слухачу для підготовки до захисту. Зазначені в рецензії зауваження (рекомендації) обов’язково повинні бути їм враховані (виконані). Позитивний відгук є підставою для захисту курсової роботи.

Курсові роботи захищаються перед комісією, що складається не менш ніж з двох викладачів кафедри, один з яких був керівником по роботі що захищається.

Мета захисту: перевірити, як глибоко слухачем засвоєно теоретичний матеріал з теми роботи і як усунено недоліки у викладеному матеріалі, на які вказано у рецензії.

Захист курсових робіт проводиться публічно. Слухачу надається можливість коротко викласти основні положення роботи, повідомити про зауваження, що маються у рецензії, і що зроблено для усунення прогалин та недоліків, про які йдеться як у рецензії, так і в зауваженнях на полях роботи. В кінці доповіді студенту можуть бути завданні питання з теми курсової роботи та зроблені зауваження щодо основних недоліків захисту.

Оцінка курсової роботи визначається у закритому засіданні комісії. Слухач, який отримав незадовільну оцінку, повинен відповідно доопрацювати свою роботу і повторно захистити її у в встановлений строк.


^ Слухачі, які не захистили курсову роботу в означений термін, не допускаються до іспитів.


Після захисту курсова робота перебуває на кафедрі й зберігається до закінчення слухачем навчання в начальному закладі.


Р Е К О М Е Н Д О В А Н И Й П Е Р Е Л І К

тем курсових робіт з курсу «Криміналістики»

для слухачів заочної форми навчання

ЛДУВС


 1. Криміналістика в системі наукових знань. Практичне завдання варіант № I.

 2. Історія становлення та розвитку криміналістики. Практичне завдання варіант № II.

 3. Криміналістична методологія (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № III.

 4. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № I.

 5. Інформаційне-довідкове забезпечення розслідування злочинів (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № II.

 6. Сучасний стан і шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення слідчої діяльності. Практичне завдання варіант № III.

 7. Науково-методичне забезпечення розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 8. Криміналістика за кордоном (виникнення, розвиток та сучасний стан). Практичне завдання варіант № II.

 9. Моделювання в криміналістиці та практиці розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 10. Криміналістичні аспекти вивчення особистості підозрюваного (обвинуваченого) у процесі розслідування. Практичне завдання варіант № I.

 11. Ідентифікація та діагностика в криміналістиці. Практичне завдання варіант № II.

 12. Характеристика сучасних криміналістичних науково-технічних засобів, що використовуються при розслідувані злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 13. Застосування відеозапису при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 14. Судова фотографія як галузь криміналістичної техніки. Практичне завдання варіант № II.

 15. Особливості використання цифрової фотографії при провадженні слідчих дій. Практичне завдання варіант № III.

 16. Особливості фотозйомки на місці події. Практичне завдання варіант № I.

 17. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № II.

 18. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (сучасний стан та перспективи розвитку). Практичне завдання варіант № III.

 19. Сліди людини (антропоскопія), їхнє значення в розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 20. Підготовка й оформлення матеріалів до експертизи почерку й підписів. Практичне завдання варіант № II.

 21. Криміналістичне дослідження документів, виготовлених за допомогою принтерів. Практичне завдання варіант № III.

 22. Судова габітоскопія, її значення у розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 23. «Словесний портрет», його сутність і використання в слідчій й оперативно-розшуковій діяльності. Практичне завдання варіант № II.

 24. Використання інформації про зовнішній вигляд, з метою розшуку й встановлення особи. Практичне завдання варіант № III.

 25. Криміналістичні обліки. Виникнення, розвиток та їх роль у розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 26. Форми планів і допоміжної документації (техніка планування розслідування злочинів). Практичне завдання варіант № II.

 27. Техніко-криміналістичне дослідження грошових знаків. Практичне завдання варіант № III.

 28. Особливості організації та проведення окремих тактичних операцій при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 29. Особливості огляду місця події на відкритій місцевості. Практичне завдання варіант № II.

 30. Тактичні особливості проведення огляду місця події у випадках вчинення злочинів із застосуванням вибухових пристроїв. Практичне завдання варіант № III.

 31. Слідчі версії в плануванні розслідування. Практичне завдання варіант № I.

 32. Поняття й значення криміналістичної тактики. Практичне завдання варіант № II.

 33. Сутність і завдання огляду місця події. Практичне завдання варіант № III.

 34. Тактичні прийоми викриття осіб, що дають неправдиві свідчення. Практичне завдання варіант № I.

 35. Конфлікти в діяльності слідчого й способи їхнього подолання. Практичне завдання варіант № II.

 36. Слідчий огляд комп'ютерних об'єктів. Практичне завдання варіант № III.

 37. Тактика допиту при посиланні допитуваного на алібі, способи перевірки алібі. Практичне завдання варіант № I.

 38. Тактичні особливості проведення огляду місця події за фактом пожежі. Практичне завдання варіант № II.

 39. Тактичні особливості проведення огляду місця події у надзвичайних ситуаціях. Практичне завдання варіант № III.

 40. Загальні положення тактики допиту. Практичне завдання варіант № I.

 41. Тактика допиту у конфліктних слідчих ситуаціях. Практичне завдання варіант № II.

 42. Загальні положення планування розслідування злочинів. Практичне завдання

варіант № III.

 1. Тактичні особливості подолання протидії розслідуванню злочинів при наданні свідомо неправдивих показань. Практичне завдання варіант № I.

 2. Тактичні особливості проведення очної ставки. Практичне завдання варіант № II.

 3. Організація, тактичні та психологічні особливості проведення обшуків при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами. Практичне завдання варіант № III.

 4. Особливості тактики проведення відтворення обстановки та обставин події дорожньо-транспортної події. Практичне завдання варіант № I.

 5. Особливості тактики проведення відтворення обстановки та обставин події по справах про умисне нанесення тілесних ушкоджень, убивств. Практичне завдання

варіант № II.

 1. Особливості взаємодії слідчого з підрозділами карного розшуку при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 2. Особливості взаємодії слідчого з підрозділами ДСБЕЗ при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № I.

 3. Способи протидії розслідуванню злочинів та засоби їх подолання. Практичне завдання варіант № II.

 4. Слідча ситуація та її вплив на тактику і методику розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 5. Використання в ході розслідування інформації, що має орієнтуюче значення. Практичне завдання варіант № I.

 6. Наукова організація праці слідчого при розслідуванні злочинів. Практичне завдання варіант № II.

 7. Розшукова діяльність слідчого в ході розслідування злочинів. Практичне завдання варіант № III.

 8. Засоби та методи збирання, дослідження та оцінки криміналістично значущої інформації при розшуку злочинців по "гарячих слідах". Практичне завдання варіант № I.

 9. Особливості методики розслідування умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Практичне завдання варіант № II.

 10. Особливості методики розслідування крадіжок приватного майна громадян. Практичне завдання варіант № III.

 11. Особливості методики розслідування викрадення державного чи колективного майна шляхом шахрайства. Практичне завдання варіант № I.

 12. Особливості методики розкриття та розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Практичне завдання варіант № II.

 13. Особливості методики розслідування розбійних нападів на приватні помешкання громадян. Практичне завдання варіант № III.

 14. Особливості методики розслідування умисного пошкодження чи знищення приватного майна громадян. Практичне завдання варіант № I.

 15. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених з метою приховання іншого злочину. Практичне завдання варіант № II.

 16. Особливості методики розслідування вбивств з розчленуванням трупа. Практичне завдання варіант № III.

 17. Особливості методики розслідування незаконної торгівлі людьми. Практичне завдання варіант № I.

 18. Особливості методики розслідування злочинних порушень правил протипожежної безпеки. Практичне завдання варіант № II.

 19. Особливості методики розкриття та розслідування виготовлення і збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Практичне завдання варіант № III.

 20. Особливості методики розслідування викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів. Практичне завдання варіант № I.

 21. Особливості методики розслідування викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Практичне завдання варіант № II.

 22. Особливості методики розслідування виготовлення і збуту наркотичних засобів або психотропних речовин. Практичне завдання варіант № III.

 23. Особливості методики розкриття та розслідування злочинів у сфері приватизації. Практичне завдання варіант № I.

 24. Особливості методики розслідування злочинів, які пов’язані з заняттям забороненими видами господарської діяльності та порушеннями порядку її здійснення. Практичне завдання варіант № II.

 25. Особливості методики розслідування незаконного виготовлення спиртних напоїв і торгівлі ними. Практичне завдання варіант № III.

 26. Особливості методики розслідування незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору. Практичне завдання варіант № I.

 27. Особливості методики розслідування протиправних посягань на життя, здоров'я та майно учасників процесу, щодо яких здійснюються заходи безпеки. Практичне завдання варіант № II.

 28. Особливості методики розкриття та розслідування злочинів, скоєних з використанням комп’ютерних технологій. Практичне завдання варіант № III.

 29. Розслідування злочинів, скоєних в умовах неочевидності. Практичне завдання варіант № I.

 30. Особливості методики розслідування нерозкритих злочинів минулих років. Практичне завдання варіант № II.

 31. Особливості методики розслідування злочинів по «гарячих слідах». Практичне завдання варіант № III.

 32. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних «на замовлення». Практичне завдання варіант № I.

 33. Особливості методики розслідування податкових злочинів. Практичне завдання варіант № II.

 34. Особливості методики розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації. Практичне завдання варіант № III.

 35. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних з використанням засобів комп'ютерної техніки. Практичне завдання варіант № I.

 36. Особливості методики розслідування хуліганств. Практичне завдання варіант № II.

 37. Особливості методики розслідування злочинів проти довкілля. Практичне завдання варіант № III.

 38. Особливості методики розслідування зараження венеричною хворобою та ухиленням від її лікування. Практичне завдання варіант № I.

 39. Загальні положення методики розслідування зловживання владою чи службовим становищем. Практичне завдання варіант № II.

 40. Загальні положення методики розслідування перевищення влади чи службових повноважень. Практичне завдання варіант № III.

 41. Загальні положення методики розслідування службової недбалості. Практичне завдання варіант № I.

 42. Методика розслідування створення злочинної організації. Практичне завдання варіант № II.

 43. Загальні положення методики розслідування незаконного виготовлення та збуту підроблених грошових знаків. Практичне завдання варіант № III.

 44. Особливості методики розслідування крадіжок, вчинених в умовах неочевидності. Практичне завдання варіант № I.

 45. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з застосуванням вибухових пристроїв. Практичне завдання варіант № II.

 46. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху. Практичне завдання варіант № III.

 47. Особливості методики розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Практичне завдання варіант № I.Практичні завдання до курсової роботи.


Варіант № I.

1. Скласти протокол огляду і накреслити схему місця події за фактом ДТП.

2. Здійснити фотозйомку місця події та оформити її результати у вигляді фототаблиці.

3. Скласти фрагмент протоколу огляду ножа, та накреслити його схему.

4. Дактилоскопувати будь яку особу та представити дактилокарту, з описом типів папілярних візерунків.

5. За допомогою технічних засобів виявити на будь якому предметі слід пальця руки, вилучити та описати його в фрагменті протоколу огляду.

Варіант № II.

1. Скласти протокол огляду і накреслити схему місця події за фактом крадіжки з приміщення.

2. Здійснити фотозйомку місця події та оформити її результати у вигляді фототаблиці.

3. Скласти фрагмент протоколу огляду гільзи, та накреслити її схему.

4. Дактилоскопувати будь яку особу та представити дактилокарту, з описом типів папілярних візерунків.

5. За допомогою технічних засобів виявити на будь якому предметі слід пальця руки, вилучити та описати його в фрагменті протоколу огляду.


Варіант № III.

1. Скласти протокол огляду і накреслити схему місця події за фактом розбійного нападу на відкритій місцевості.

2. Здійснити фотозйомку місця події та оформити її результати у вигляді фототаблиці.

3. Скласти фрагмент протоколу огляду кулі, та накреслити її схему.

4. Дактилоскопувати будь яку особу та представити дактилокарту, з описом типів папілярних візерунків.

5. За допомогою технічних засобів виявити на будь якому предметі слід пальця руки, вилучити та описати його в фрагменті протоколу огляду.

1   2   3   4Похожие:

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е....
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов