Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення icon

Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вченняНазваниеМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення
страница1/3
Дата конвертации13.11.2012
Размер412.47 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Луганський державний університет внутрішніх справ

імені е.о. дідоренка


Плани практичних занять

зі спецкурсу


СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЧЕННЯ


для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів

навчально-наукового інституту права


Луганськ - 2008

Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Протокол № 1 від «28» серпня 2008 року.


^ Плани підготували:


Головкін С.В. – старший викладач кафедри криміналістики;

Ласуков В.О. - старший викладач кафедри криміналістики.


Рецензенти: начальник слідчого відділу Луганського міського управління УМВС України в Луганській області підполковник міліції Гупал Р.М.; начальник кафедри криміналістики ДЮІ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент, Одерій О.В.


ВСТУП

Курсанти та студенти Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка вивчають навчальну дисципліну з криміналістики «Методика розслідування окремих видів злочинів».

Поряд з іншими видами злочинів дисципліною «Методика розслідування окремих видів злочинів», передбачене вивчення методики розслідування крадіжок чужого майна.

Згідно з чинним законодавством розслідування зазначених злочинів віднесено до компетенції слідчих підрозділів органів внутрішніх справ МВС України. Вивчення досвіду роботи слідчих підрозділів при районних, міських і обласних відділах і управлінь органів внутрішніх справ дозволяє затверджувати, що кожний слідчий уже в перший рік роботи в цій посаді більшою мірою зіштовхується саме із цією категорією злочинів. Тому майбутні слідчі в стінах ВНЗ повинні одержувати не тільки теоретичні знання по розслідуванню злочинів зазначеного виду. Необхідно, щоб вони змогли виробити вміння й первісні навички організації й провадження їх розслідування.


^ При підготовці слідчо-криміналістичних вчень ставилася мета:

 • закріпити первісні вміння й навички розслідування злочинів, отримані слухачами при розгляді тем «Методика розслідування крадіжок чужого майна».

 • сформувати у курсантів та студентів уміння й професійні навички розслідування злочинів наступних видів: крадіжок чужого майна в умовах неочевидності.У ході цього вчення відпрацьовуються питання організації й діяльності чергової частини міськрайвідділів і чергової слідчо-оперативної групи по розкриттю злочину по гарячих слідах, взаємодії слідчого із працівниками служб і підрозділів органів внутрішніх справ. Розглянуто особливості залучення сил громадськості й використання інформаційно-пошукових систем і криміналістичних обліків для розкриття крадіжок.

У ході слідчо-криміналістичних вчень розглядаються основні вимоги, запропоновані до роботи слідчого: знання своїх процесуальних повноважень і функціональних обов'язків і кваліфіковане їх виконання; уміла взаємодія із працівниками оперативних служб і інших підрозділів органів внутрішніх справ; використання в повному обсязі криміналістичних, оперативно-довідкових і пошукових обліків і сучасних автоматизованих інформаційно-пошукових систем; грамотне застосування наукових техніко-криміналістичних засобів; своєчасне залучення фахівців, громадськості й окремих громадян до участі в розслідуванні конкретних злочинів.

Слідчо-криміналістичні вчення логічно зв'язані загальною метою послідовного практичного освоєння слухачами найбільш ефективних методів, способів, прийомів і засобів розкриття й розслідування злочинів. При розробці навчань враховувалися особливості підготовки, здійснення й приховання злочинів, а також методи, способи, прийоми й засоби їхнього виявлення.

Значна увага приділена діяльності слідчо-оперативних груп і операційних методів роботи на початковому та наступному етапах розслідування злочинів.

Слідчо-криміналістичні вчення проводяться на практичних заняттях, в основному у формі групових вправ і ділових ігор. На заняттях курсанти та студенти досліджують і оцінюють фактичні дані про конкретний злочин, а потім приймають необхідні рішення й виконують їх. При цьому головна увага приділяється розвитку професійного слідчого мислення. Курсанти та студенти вчаться самостійно приймати процесуальні рішення відповідно до діючого законодавства.

Крім того, курсанти та студенти пізнають особливості забезпечення безпеки потерпілих і свідків, а також діяльності слідчого в умовах протидії з боку підозрюваних, обвинувачуваних і інших осіб.

Контроль і оцінка знань здійснюється за кредитно-модульною системою.
^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
ТемаЛекції

Семінар-

ські та практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ Змістовний модуль І. (Методика розслідування крадіжок чужого майна)

1. Загальні положення методики розслідування крадіжок чужого майна.
2

1

Проект

(складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; пакет документів слідчо– криміналістичного вчення тощо)

2. Особливості діяльності органу внутрішніх справ і чергової слідчо-оперативної групи під час отримання повідомлення або заяви про злочин, вчинений в умовах неочевидності.2.1 Робота слідчо-оперативної групи під час отримання повідомлення про злочин, здійснений в умовах неочевидності.

2

1

2.2 Огляд місця події. Особливості прийняття слідчим рішення про порушення кримінальної справи про крадіжку чужого майна.

4

1

3. Діяльність слідчо-оперативної групи щодо розкриття неочевидного злочину на початковому етапі розслідування.3.1 Планування розслідування злочину, вчиненого в умовах неочевидності.

2

1

3.2 Допит свідків. Доручення органу дізнання на проведення розшукових заходів.
2

1

3.3 Підготовка та здійснення затримання особи підозрюваного.
2

1

3.4 Робота слідчого щодо викриття особи, підозрюваної у скоєнні злочину.

2

1

4. Пред'явлення обвинувачення. Планування роботи на подальшому етапі розслідування крадіжки чужого майна.4.1 Робота слідчого при пред'явленні обвинувачення. Планування подальшого етапу розслідування крадіжки чужого майна.

2

2

Усього годин
18

9

Залік^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

(з 2 викладачами)


Тема 1. Загальні положення методики розслідування крадіжок чужого майна


Тривалість: 2 години

Місце: учбова аудиторія

Мета: Поглиблення теоретичних знань з методики розслідування крадіжок чужого майна.

^ Методи: Дискусійне обговорення питань теми.

Основні поняття: криміналістична характеристика крадіжок; первісна інформація; слідча ситуація; типова слідча ситуація; слідча версія; алгоритм слідчих дій.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:


 1. Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна.

 2. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії.

 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій по справах про крадіжки.

 4. Наступний етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії.

 5. Обставини, що сприяють вчиненню крадіжок чужого майна, і заходи для їх попередження.


^ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • телевізор;

 • відеомагнітофон;

 • навчальний фільм «Квартирна крадіжка».ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

1. Криміналістична характеристика крадіжок із квартир громадян.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

 1. Охарактеризуйте основні способи вчинення квартирних крадіжок.

 2. Визначите обов'язки учасників слідчо-оперативної групи при виїзді на місце вчинення крадіжки.

 3. Назвіть обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допиту потерпілого по квартирній крадіжці.

 4. Назвіть негативні обставини, що виявляються при ОМП по квартирній крадіжці, і яке їхнє використання при організації розкриття цих злочинів по «гарячих» слідах.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Криміналістична характеристика квартирних крадіжок.

 2. Назвіть обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допиту потерпілого по квартирній крадіжці.

 3. Назвіть негативні обставини, що виявляються при ОМП по квартирній крадіжці, і яке їхнє використання при організації розкриття цих злочинів по «гарячих» слідах.^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітька. – Харків: Право, 1998.

 2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 3. Криминалистика / под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова - М.: Юрист, 1995.

 4. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина.- М., «Новый юрист», 1997.

 5. Волгин С.М., Сивачев А.В. Взаимодействие следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста при установлении лица, совершившего квартирную кражу. - М., 1985.

 6. Вечерин Э.П., Губанов В.В., Петрунев В.П. Следственные и оперативно-розыскные версии по раскрытию краж из квартир. - М., 1991.

 7. Макаренко Е.И., Снегирев А.П. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир. - Харьков, 1994.

 8. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2007. – 1226 с.

 9. Гора І.В. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 4-те вид. : К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 – 236 с.

 10. Криміналістика : підручник / за ред Скригонюк М.І. – К.: 2007 . – 496 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.

 2. Романюк Б.В. Расследование краж, разбойных нападений, убийств. - К., 1988.

 3. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста. - К., 1995.

 4. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

 5. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. Учебное пособие, - М., 1982.

 6. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. Учебное пособие. - Харьков, 1984.

 7. Мальцев О.А. Криминалистика: конспект лекций. – К.: 2006. – 296 с.

 8. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М., 2007.^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

(з 2 викладачами)


Тема 2.1. Робота слідчо-оперативної групи під час отримання повідомлення про злочин, вчинений в умовах неочевидності.


Тривалість: 2 години

Місце: учбова аудиторія

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань по основних положеннях роботи чергового та членів слідчо-оперативної групи при одержанні інформації про крадіжку.

^ Методи: опитування, пояснення, рішення представленої ввідної, бесіда, дискусія.

Основні поняття: чергова частина ОВС; книга обліку злочинів КОЗП; розкриття злочинів за «гарячими слідами»; слідчо-оперативна група (СОГ); склад та екіпіювання членів СОГ; прикмети злочинців; встановлення свідків; фіксація та вилучення слідів злочину; експертні дослідження; криміналістичні обліки; оформлення результатів огляду місця події; особливості порушення кримінальної справи.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Поняття, сутність, задачі і види слідчого огляду.

 2. Питання, вирішувані в ході огляду місця події.

 3. Взаємодія учасників огляду як фактор, що впливає на його ефективність.

 4. Участь спеціаліста в огляді. Науково-технічні засоби, застосовувані при огляді.


^ ВВІДНА № 1:


(Дата) в 18ч. 10хв. у чергову частину Артемівського МВ УМВС України в Луганській області по телефону надійшло повідомлення від громадянина Єременко С.П. про крадіжку його власного майна з гуртожитку №2, розташованого за адресою: с. Ювілейне вул. Леніна, буд.7 к.34.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

 1. Згідно з ввідною провести аналіз первинної інформації.

 2. Підготувати комплекс дій чергової частини ОВС і слідчо-оперативної групи (СОГ) під час отримання повідомлення про неочевидний злочин- крадіжку чужого майна.

 3. Підготувати план роботи слідчо-оперативної групи на місці події.

 4. Організувати виїзд слідчо-оперативної групи на місце події, оцінити обстановку.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. КПК України.

 2. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. проф. Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М., 2000.

 3. Криминалистика. – Харьков: "Рубикон", 1997.

 4. Криминалистика. - М.: "Юрист", 1995.

 5. Криминалистика. – М.: "БЕК", 1995.

 6. Справочник следователя. - М. 1990.

 7. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспек­тивы. - М., 1987.

 8. Беляков А.А. и др. Производство освидетельствования. Рекомендации следователям и оперативным работникам. - Свердловск, 1985.Бирюков В.В. Кузнецов А.А. Криминалистика: Методические материалы. (Тактика осмотра). Учебное пособие. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996. - 110 с.

 9. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2007. – 1226 с.

 10. Гора І.В. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 4-те вид. : К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 – 236 с.

 11. Криміналістика : підручник / за ред Скригонюк М.І. – К.:2007 . – 496 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Кузнецов А.А., Бирюков В.В. Криминалистика. Методические материалы. - Луганск, 1996.

 2. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. -М., 1982.

 3. Попов В.И. Осмотр места происшествия. – М., 1959.

 4. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга крими­налиста. - Киев, 1995.

 5. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. – К., 1994.

 6. Мальцев О.А. Криминалистика: конспект лекций. – К.: 2006. – 296 с.

 7. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М., 2007.^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

(з 2 викладачами)


Тема 2.2. Огляд місця події. Особливості прийняття рішення та порушення кримінальної справи про крадіжку чужого майна.

Тривалість: 4 години

Місце: учбова аудиторія

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань по основних положеннях слідчого огляду.

Методи: опитування, пояснення, рішення представленої ввідної, бесіда, дискусія.

^ Основні поняття: слідчо-оперативна група (СОГ); склад та екіпіювання членів СОГ; прикмети злочинців; встановлення свідків; фіксація та вилучення слідів злочину; експертні дослідження; криміналістичні обліки; оформлення результатів огляду місця події; особливості порушення кримінальної справи, слідчий огляд; огляд місця події; огляд місцевості; огляд приміщення; етапи огляду; стадії огляду.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Сутність і значення підготовчого етапу огляду місця події. Учасники огляду, їхня взаємодія.

 2. Тактичні особливості огляду місця події.

 3. Форми і методи фіксації криміналістично значимої інформації в ході слідчого огляду.^ ВВІДНА № 2:


По прибуттю слідчо-оперативної групи дільничний доповів слідчому про те, що Єременко Сергій Петрович, 1979 року народження, працює слюсарем в ЖЕК №2 с. Ювілейне, проживає за адресою: с. Ювілейне, вул. Леніна, буд.7 к.34, гуртожиток №2, сьогодні о 17 годині 30 хвилин, він прийшов з роботи додому й виявив, що вхідні двері його кімнати відкриті, та відсутні власні речі.

Опитаний Єременко С.П., пояснив, що приблизно о 17 годині 30 хвилин він повернувся додому і побачив, що вхідні двері його квартири не замкнуті, і на ній були сліди злому. У квартирі були сліди перебування сторонніх осіб, а після збіглого огляду речей виявлена пропажа побутової техніки і грошей. З квартири пропали DVD програвач Pioneer DV-300 вартістю 450 грн., Мр3 плеєр Assistant AM-52002 чорного кольору вартістю 500 грн., електропраска Braun SI 6260 вартістю 300 грн., гроші в сумі 1200 грн. банкнотами по 100 і 50 грн., сумка тканинна червоного кольору з синіми вставками з написом Puma, розмірами 30х40х60 див., вартістю 60 грн.. Всього Єременко крадіжкою був заподіяний збиток на суму 2510 грн.. Напередодні крадіжки у нього в гостях був малознайомий Сергій, прізвища якого не знає і в крадіжці не підозрює. Хто міг в його відсутність вчинити крадіжку він не знає і нікого не підозрює.

(В ході проведення заняття викладач може змінювати перелік викрадених речей на власний розсуд)


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:


 1. Оцінити обстановку, правильно визначити мету і тактичні прийоми огляду.

 2. Організувати огляд і розкриття злочину за «свіжими слідами».

 3. Провести огляд місця події, виявити і зафіксувати сліди шляхом протоколювання, фотографування, складання планів, схем, креслень, копіювання, вилучення слідів з носіями.

 4. Прийняти рішення про порушення кримінальної справи.

 5. Скласти постанову про порушення кримінальної справи.


^ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Різні предмети

- 30 шт.

 1. Різні документи

- 30 шт.

 1. Лупи

- 30 шт.

 1. Ультрафіолетові освітлювачі

- 2 шт.

 1. Уніфіковані валізи в комплекті

- 2 шт.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. КПК України.

 2. Криминалистика. – Харьков: "Рубикон", 1997.

 3. Криминалистика. - М.: "Юрист", 1995.

 4. Криминалистика. - М.: "БЕК", 1995.

 5. Криминалистика. - М.: 1988.

 6. Справочник следователя. - М., 1990.

 7. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспек­тивы. - М., 1987.

 8. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2007. – 1226 с.

 9. Гора І.В. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 4-те вид. : К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 – 236 с.

 10. Криміналістика: підручник /за ред Скригонюк М.І. – К.: 2007. – 496 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Рощин А.И., Біленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга крими­налиста. - Киев, 1995.

 2. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистические исследование документов. - Луганск, 1999.

 3. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. – К., 1994.

 4. Бирюков В.В. Кузнецов А.А. Криминалистика: Методические материалы. (Тактика осмотра). Учебное пособие. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996. - 110 с.

 5. Бирюков В.В. Использование компьютерных технологий для повышения информационной емкости протокола осмотра места происшествия // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всероссийский «круглый стол» 15-16 июня 2000 года. Сборник тезисов. - Ростов-на-Дону, 2000.

 6. Мальцев О.А. Криминалистика: конспект лекций. – К.: 2006. – 296 с.

 7. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М., 2007.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

(з 2 викладачами)


Тема 3.1. Планування розслідування злочину, вчиненого в умовах неочевидності.


Тривалість: 2 години

^ Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань про вихідну інформацію про злочин, слідчі версії й основи планування розслідування.

^ Методи: опитування, пояснення, реферативне повідомлення, бесіда, дискусія.

Основні поняття: планування; принципи планування розслідування; види планів; висунення версій; перевірка версій;


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Поняття і сутність вихідної інформації про крадіжку чужого майна.

 2. Слідча ситуація. Класифікація і зміст. Фактори, що впливають на її формування

 3. Поняття і сутність слідчої версії. Види версій.

 4. Планування розслідування. Його принципи і значення, види і форми планів.


  1   2   3Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconЗі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е....
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов