Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджуюНазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Дата конвертации13.11.2012
Размер207.57 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Луганський державний університет внутрішніх справ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


Затверджую

Ректор Луганського державного

університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

полковник міліції

В.М. Комарницький


спецкурс з криміналістики


Н а в ч а л ь н а п р о г р а м а


Луганськ

2007


Розробники:

В.В. Коваленко заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент;

^ В.В. Бірюков начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент.


Рецензенти:

В.А. Звіряка доцент кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

^ О.Д. Гоженко начальник НДЕКЦ при УМВС України в Луганській області.


Укладено на основі програми, ухваленої вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ (протокол №3 від 19 червня 2006 року). Ухвалено вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (протокол №7 від 19 жовтня 2007 р.)


ПЕРЕДМОВА


Спецкурс входить до циклу дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» ^ Право 0304 (0601) Правознавство 7.060101. Викладається слухачам факультету заочного та дистанційного навчання.

Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання спецкурс тісно пов’язана з такими базовими дисциплінами кримінально-правового циклу, як криміналістика, кримінальний процес, кримінальне право, доказування.

Навчальна програма зі спецкурсу визначає нормативний зміст навчання з цієї дисципліни, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи для майбутніх працівників правоохоронних органів та юристів-практиків. При цьому зміст і структура програми ґрунтуються на традиційній концепції побудови криміналістики та судової експертизи. Навчальний матеріал розподілено і подається у вигляді 5 тем, послідовне вивчення яких забезпечує взаємозв’язок навчального матеріалу та його ефективне засвоєння.

Програма враховує нові наукові розробки в галузі криміналістики та судової експертизи та пов’язує їх із практичними рекомендаціями. Вона укладена на основі аналізу багаторічного досвіду викладання спецкурсу в вищих юридичних навчальних закладах, враховує цей досвід, а також сучасний стан та тенденції розвитку вузівської педагогіки, покликаної забезпечити підготовку висококваліфікованих, ерудованих фахівців здібних протистояти злочинності у сучасних складних умовах.

На основі навчальної програми кафедра розробляє необхідну документацію, яка складає систему методичного забезпечення викладання спецкурсу, в тому числі робочу навчальну програму, тематичні плани, плани семінарських і практичних занять, в яких визначаються зміст, форми і послідовність навчальних занять та час, який відводиться на вивчення окремих тем, рекомендований перелік нормативних актів, спеціальної літератури та інших методичних матеріалів з урахуванням вимог, які ставляться до кваліфікованих фахівців-юристів.

Контроль и оцінка знань матеріалу спецкурсу здійснюється у формі заліку.

При складанні тематичного плану кафедра в межах загальної кількості часу, відведеного на вивчення спецкурсу, має право змінювати послідовність вивчення тем та співвідношення годин.

^ Тема 1. Спеціальні знання в діяльності дізнання й досудового слідства


Теоретичні знання. Спеціальні знання. Види спеціальних знань. Форми використання спеціальних знань.

Спеціаліст. Права й обов’язки спеціаліста. Види допомоги, яка надається спеціалістом.

Науково-технічні засоби. Класифікація науково-технічних засобів. Застосування науково-технічних засобів спеціалістом під час проведення слідчих дій. Криміналістичне значення результатів застосування науково-технічних засобів при проведення слідчих дій. Межі допустимості використання науково-технічних засобів у процесі розслідування злочинів. Суб’єкти застосування науково-технічних засобів. Процесуальні й криміналістичні правила оформлення результатів застосування науково-технічних засобів.

Науково-технічні засоби, які використовуються для знаходження, фіксації, вилучення та попереднього дослідження речових доказів.

Знаходження й фіксація криміналістично значимої інформації з використанням комп’ютерних технологій.

Судовий експерт. Права і обов’язки судового експерта.

Судова експертиза. Предмет та об’єкти судової експертизи. Класифікація судових експертиз. Класи, роди, види, різновиди (підвиди) судових експертиз. Криміналістична ідентифікація, діагностика, ситуаційний аналіз. Висновок експерта. Структура висновку експерта. Форми висновків у експертному висновку. Оцінка висновку експерта. Доказове значення висновку експерта. Відображення у процесуальних документах процедури оцінки висновку експерта.

Структура і функції судово-експертних установ України. Судово-експертні установи системи МВС України. Судово-експертні установи Міністерства юстиції України. Експертні установи Міністерства охорони здоров’я України. Проведення судової експертизи в експертній установі.

Тактика підготовки матеріалів і призначення судової експертизи. Постанова слідчого (ухвала суду) про призначення судової експертизи. Структура постанови (ухвали) про призначення судової експертизи. Вимоги, що ставляться до запитань які виносяться на вирішення експертизою.

Види зразків для порівняльного дослідження. Вимоги, які ставляться до зразків для порівняльного дослідження. Загальні положення тактики відбору зразків для порівняльного дослідження.

Стадії експертного дослідження. Сутність попереднього дослідження; роздільного дослідження; порівняльного дослідження; експертного експерименту; оцінки результатів порівняльного дослідження та формулювання висновків; складання висновку експерта. Значення ілюстративного матеріалу до висновку експерта.

^ Практичні навички. Уміти оцінювати в конкретній ситуації зібрану інформацію, визначати галузь, вид і форму спеціальних знань. Визначати предмет та об’єкти судової експертизи. Уміти складати постанову слідчого про призначення судової експертизи. Уміти здійснити оцінку висновку експерта.

^ Основні поняття: спеціальні знання; спеціаліст; науково-технічні засоби; судовий експерт; судова експертиза; судово-експертні заклади; зразки для порівняльного дослідження; постанова слідчого (ухвала суду); висновок експерта; структура висновку експерта; форми висновків у висновку експерта; оцінка висновку експерта.


^ Тема 2. Судово-авторознавча

та почеркознавча експертизи


Теоретичні знання. Судово-авторознавча експертиза. Предмет, об’єкти й завдання судово-авторознавчої експертизи. Підготовка й оформлення матеріалів при призначенні судово-авторознавчих експертиз. Оцінка висновку судово-авторознавчої експертизи.

Судово-почеркознавча експертиза. Предмет, об’єкти й завдання судово-почеркознавчої експертизи. Письмо й почерк. Властивості почерку. Система ідентифікаційних ознак почерку. Загальні ознаки почерку. Часткові ознаки почерку.

Ідентифікаційні, діагностичні й ситуаційні дослідження почерку.

Підготовка й оформлення матеріалів при призначенні судово-почеркознавчих експертиз. Зразки для порівняльного дослідження. Вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки для порівняльного дослідження. Оцінка висновку почеркознавчої експертизи.

^ Практичні навички. Уміти визначати предмет та об’єкти авторознавчої та почеркознавчої експертиз. Володіти навичками підготовки й оформлення матеріалів при призначенні авторознавчої та почеркознавчої експертиз. Уміти відбирати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки для порівняльного дослідження. Мати навички оцінки та використання в розслідуванні висновків почеркознавчих та авторознавчих експертиз.

^ Основні поняття: судове авторознавство; судове почеркознавство; загальні та часткові ознаки письмової мови; загальні та часткові ознаки почерку; ідентифікаційні, діагностичні й ситуаційні дослідження почерку; зразки для порівняльного дослідження; висновок експерта.


^ Тема 3. Техніко-криміналістична експертиза документів

Теоретичні знання. Техніко-криміналістична експертиза документів. Предмет, об’єкти й завдання техніко-криміналістичних експертиз документів. Можливості техніко-криміналістичної експертизи бланків документів, відбитків печаток і штампів, текстів, виготовлених з використанням знакодрукуючих пристроїв.

Підготовка матеріалів і призначення ТКЕД. Типові об’єкти дослідження й порівняльні матеріали, які використовуються в ТКЕД.

Оцінка висновку техніко-криміналістичної експертизи документів.

^ Практичні навички. Уміти визначати предмет та об’єкти техніко-криміналістичних експертиз. Володіти навичками підготовки й оформлення матеріалів при призначенні техніко-криміналістичних експертиз. Мати навички оцінки та використання в розслідуванні висновків техніко-криміналістичних експертиз.

Основні поняття: техніко-криміналістична експертиза документів; документ; класифікація документів; безпосередній об’єкт дослідження.


Тема 4. Дактилоскопічна, трасологічна та

балістична експертизи


Теоретичні знання. Дактилоскопічна експертиза. Предмет, об’єкти, ідентифікаційні, діагностичні та ситуаційні завдання дактилоскопічної експертизи. Сучасні можливості дактилоскопічних експертиз. Підготовка матеріалів для дактилоскопічних досліджень. Піроскопічні та еджеоскопічні дослідження.

Трасологічна експертиза. Класифікація трасологічних експертиз. Сучасні можливості експертизи слідів зубів людини; слідів знарядь зламу; транспортних засобів; замків; пломб; цілого по частинах.

Підготовка матеріалів при призначенні і проведенні ідентифікаційних трасологічних експертиз.

Балістична експертиза. Класифікація балістичних експертиз. Сучасні можливості ідентифікаційних, діагностичних і ситуаційних балістичних експертиз.

Підготовка матеріалів і призначення балістичних експертиз.

Оцінка слідчим і судом висновків дактилоскопічних, трасологічних і балістичних експертиз.

^ Практичні навички. Уміти визначати предмет та об’єкти дактилоскопічних, трасологічних та балістичних експертиз. Володіти навичками підготовки й оформлення матеріалів при призначенні дактилоскопічних, трасологічних та балістичних експертиз. Мати навички оцінки та використання в розслідуванні висновків дактилоскопічних, трасологічних та балістичних експертиз.

^ Основні поняття: дактилоскопічна експертиза; дактилоскопічна карта; піроскопічні та еджеоскопічні дослідження. Трасологічна експертиза; експертиза слідів ніг, слідів взуття, слідів зубів людини, слідів одежі, слідів знарядь зламу й інструментів, запираючих і запобіжних пристроїв, транспортних засобів, встановлення цілого по частинах. Балістична експертиза; експертиза матеріальної частини зброї; експертиза боєприпасів; експертиза слідів застосування вогнепальної зброї; ідентифікація вогнепальної зброї за слідами на кулях і гільзах.


^ Тема 5. Криміналістична експертиза

матеріалів, речовин, виробів


Теоретичні знання. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин, виробів. Види й об’єкти криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів. Завдання, які вирішуються криміналістичними експертизами матеріалів, речовин, виробів. Сучасні можливості різноманітних видів криміналістичних експертиз матеріалів, речовин виробів.

Тактика призначення й особливості підбору матеріалів для проведення криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів. Правила поводження з об’єктами, які підлягають направленню для проведення криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів.

Оцінка висновків криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів.

^ Практичні навички. Уміти визначати предмет та об’єкти криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів. Володіти навичками підготовки й оформлення матеріалів при призначенні криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів. Мати навички оцінки та використання в розслідуванні висновків криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів.

^ Основні поняття: криміналістична експертиза матеріалів, речовин, виробів; експертиза лакофарбових матеріалів і покрить; волокнистих матеріалів та виробів із них; нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів; полімерних матеріалів і виробів із них.


^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

ТемаЛекції

Практичні заняття

^ Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль І.

Тема 1. Спеціальні знання в діяльності дізнання й досудового слідства

2

8

5

Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань тощо

Тема 2. Судово-авторознавча експертиза
2

1

Тема 3. Судово-почеркознавча експертиза
2

1

Тема 4. Техніко-криміналістична

експертиза документів
2

1

Тема 5. Дактилоскопічна експертиза
2

1

Тема 6. Трасологічна експертиза
2

1

Тема 7. Судово-балістична експертиза
2

1

Тема 8: Криміналістична експертиза

матеріалів, речовин, виробів
2

1

^ Усього годин

2

22

12

Методи навчання: лекції із застосуванням прозірок, комп’ютера та проектора; робота в Інтернеті; складання практикуму; моделювання ситуаційних завдань; ділові ігри тощо.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінки за самостійну роботу та індивідуальні науково-дослідницькі завдання, підсумковий тест (модуль –контроль).


^ Шкала оцінювання


Шкала ECTS – оцінок:


За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За 100-бальною шкалою

A

відмінно

90-100

В

добре

83-89

C

75-82

D

задовільно

68-74

Е

60-67

F

незадовільно

менше 60^ Загальний підсумок

А (відмінно) 90-100 балів – 27-30 балів – під час аудиторних занять (10 балів за мод.-рейт. сист.); 26-30 балів індивідуальна, самостійна робота, 37-40 балів на модуль контролі (2 бали за мод.-рейт. сист.);

^ В (дуже добре) 83-89 балів – 25-27 балів – під час аудиторних занять (8 балів за мод.-рейт. сист.), 25-26 балів індивідуальна, самостійна робота, 33-36 балів на модуль-контролі (1,5 бали за мод.-рейт. сист.);

^ С (добре) -75-82 бали – 23-25 балів – під час аудиторних занять (6 балів за мод.-рейт. сист.), 23-25 бали індивідуальна, самостійна робота, 29-32 бали на модуль-контролі (1 бал за мод.-рейт. сист.);

^ D (задовільно) 68-74 балів – 22-23 бали – під час аудиторних занять (5 балів за мод.-рейт. сист.), 21-23 бали індивідуальна, самостійна робота, 25-28 балів модуль-контролі (1бал за мод.-рейт. сист.);

^ E (достатньо) 60-67 балів - 20-21 бал – під час аудиторних занять (3 бали за мод.-рейт. сист.), 20-21 бал індивідуальна, самостійна робота, 20-25 балів на модуль-контролі (1 бал за мод.-рейт. сист.).


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: законодавча база, нормативні документи МОН і МВС України, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), що містить тексти фондових лекцій, ілюстративні матеріали, комплекс графічних схем до дисципліни; відеофільми, методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять, тести для контролю та самоконтролю, питання та завдання для модуль-контролю, комп’ютерні програми навчаючого та контролюючого характеру.
літератураОсновна:

 1. Андрейченко В.Е., Богодулов Е.Д. Судебно-техническая экспертиза документов. Вып. 1.М., 1989.

 2. Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М. Криміналістичне документознавство : навчально – практичний посібник. – К. Вид «А Поливода», 2007. – 272с.

 3. Бірюков В.В., Шехавцов Р.Н., Попов И.В.Организация расследования умышленных убийств. Учебно-практическое пособие. Луганск РИО ЛИВД, 2001. 70с.

 4. Бірюков В.В. Передумови використання, розвиток і деякі проблеми, що впливають на повноцінне функціювання дактилоскопічних обліків // Криміналістичний вісник №3 К., 2002.

 5. Бірюков В.В., Мельникова О.Б. Шехавцов Р.Н., Попов И.В.Теория и практика планирования расследования преступлений. Учебно-практическое пособие. Луганск РИО ЛАВД, 2002. 90с.

 6. Бирюков В.В. Кузнецов А.А. Криминалистика: Методические материалы. (Тактика осмотра). Учебное пособие. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996. - 110 с

 7. Бирюков В.В. Проблемы информационно-справочного обеспечения расследования преступлений // Творческое наследие П.И. Новгородцева и актуальные проблемы построения правового государства. Материалы межвузовской научно-практической конференции Луганск РИО ЛИВД. -1996.

 8. Бирюков В.В. Наглядно - образная информация в криминалистической деятельности. Реальность и перспективы. Учебно-практическое пособие. Луганск РИО ЛИВД, 1996.

 9. Бирюков В.В. Некоторые проблемы использования возможностей компьютерных технологий при расследовании преступлений // “Тенденции развития правовых систем стран СНГ”. Материалы международной научной конференции 22-23 апреля 1998 г. Ростов-на-Дону.

 10. Бирюков В.В. Электронная фотография в криминалистике // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип. 3. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 1998.

 11. Бирюков В.В. Процессуальные и криминалистические аспекты применения цифровых изображений // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип. 4. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 1998.

 12. Бирюков В.В. О содержании понятия «вид» в криминалистической фотографии // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Спеціальний випуск. Частина 4. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999.

 13. Бирюков В.В. Совершенствование форм - одно из условий унификации учетно-регистрационных систем // Вісник ЛІВС МВС України: Вип. 4. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999.

 14. Бирюков В.В. Компьютерные технологии и классификация форм фиксации криминалистически значимой информации // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип. 1. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000.

 15. Бірюков В.В. Про доцільність застосування комп’ютерних технологій у криміналістичній діяльності // Збірник матеріалів науково-практичної конференції 21-22 лютого 2000 р. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000.

 16. Бирюков В.В. Возможности использования компьютерных технологий для составления планов и схем места происшествия // Вісник ЛІВС МВС України. Спеціальний випуск. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000.

 17. Бирюков В.В. Возможности использования электронных изображений для повышения эффективности сравнительных исследований в экспертной практике // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип. 3. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000.

 18. Бірюков В.В. Можливості використання комп’ютерної техніки у мобільних комплектах засобів для провадження слідчих дій Матеріали міжнародної науково-практичної конференции “Використання сучасних досягнень науково технічного прогресу у боротьбі зі злочинністьтю” г. Киев 31 марта 2000.

 19. Бирюков В.В. Компьютерная техника для обнаружения и обработки криминалистически значимой информации в полевых условиях // Информатизация правоохранительных систем: Сборник трудов IX международной научной конференции 7-8 июня 2000 г. - М., 2000.

 20. Бирюков В.В. Использование компьютерных технологий для повышения информационной емкости протокола осмотра места происшествия // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всероссийский «круглый стол» 15-16 июня 2000 года. Сборник тезисов. - Ростов-на-Дону, 2000.

 21. Бирюков В.В. Криминалистически значимая информация в процессе расследования // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип. 2 2001.

 22. Бірюков В.В. Доказове значення інформації, зафіксованої з використанням сучасних НТЗ і технологій // Криміналістичний вісник №2 К., 2001.

 23. Бірюкова Т.П. Особливості розкриття й розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом підроблених грошей: Монографія. – Луганськ, РВВ ЛАВС, 2003.

 24. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. - М.: 2002.

 25. Гаврилов М. В., Иванов А. Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации - Издательство: Юрлитинформ, 2007 г. - 168 стр

 26. Головіна В.П. Документальні джерела відомостей про відмивання злочинних прибутків у кредитно-банківській системі, їх одержання та використання // Вісник ЛАВС МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Науково-теоретичний журнал. – Луганськ, 2003. - №4. – С.172-179.

 27. Головіна В.П. Комплексність як передумова побудови методики розслідування легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник ЛАВС МВС України ім. 10-річчя незалежності України, 2003. - №1. – С. 148-153

 28. Гончаренко В.И. Бергер В.Е. и др. Экспертизы в судебной практике. Киев.1987.

 29. Гусев А.А. и др. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Волгоград. 1978.

 30. Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности: документы как средство совершения преступлений. СПб, 2002.

 31. Закон України "Про судову експертизу", Київ,1994.

 32. Каткова Т.В. Судебные экспертизы: практическое пособие. Харьков: ХУВД, 1997

 33. Ковальчук З.А. Криминалистическое исследование поврежденных документов. Киев, 1969.

 34. Коваленко В.В. Принципы классификации газового ствольного оружия // Вісник ЛІВС МВС України. № 2. Луганськ, РВВ ЛІВС МВС України, 1999. – С. 124-132.

 35. Коваленко В.В. Криминалистическая оценка газового оружия // Вісник ЛІВС МВС України. Спеціальний випуск. Ч. 4. Луганськ, РВВ ЛІВС МВС України, 1999. – С. 60-65.

 36. Коваленко В.В., Бирюкова Т.П. Значение данных о способе и признаках подделки денежных знаков для расследования фальшивомонетничества // Вісник ЛІВС МВС України. № 3. Луганськ, РВВ ЛІВС МВС України, 1999. – С. 143-150.

 37. Коваленко В.В., Ковальов К.М. Використання ціанокрилів для виявлення слідів рук на об’єктах, які знаходились під впливом низьких температур // Криміналістичний вісник. Вип. 4. – К., ДНДЕКЦ МВС України, 2001.

 38. Коваленко В.В. Правове забезпечення застосування сучасних НТЗ при пред’явленні для впізнання живих осіб // Вісник ЛАВС МВС України. Спеціальний випуск. Ч. 2. - Луганськ, РВВ ЛІВС МВС України, 2002. – С. 129-131.

 39. Коваленко В.В. Криміналістичне поняття науково-технічних засобів і його значення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць ДІВС МВС України. № 3”2002. - Донецьк, 2002. – С. 254-262.

 40. Коваленко В.В. Науково-технічні засоби в кримінальному судочинстві: історичний аспект // Вісник ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України. Вип. 1” 2003. – Луганськ, 2003. – С. 138-147.

 41. Колесникова Т.В. Использование специальных знаний в расследовании вымогательства. // Следователь, 2005, № 5.

 42. Криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами. - М., 2006.

 43. Кононенко И.П. Судебные экспертизы. Возможности, подготовка материалов и их оценка. К.,1981.

 44. Семенов Г. В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций -Издательство: Юрлитинформ, 2007 г. - 336 стр.


Додаткова:

 1. Алёнин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений :научно-практическое пособие. – Х.: Одиссей, 2006. – 256с.

 2. Аминев Ф.Г., Макаренко И.А. Особенности расследования разбойного нападения совершённого несовершеннолетними. Учебное пособие по расследованию конкретного уголовного дела. – М.: «Юрлитинформ», 2006. ­– 128 с.

 3. Гора І.В. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В.Гора, А.В.Іщенко, В.А.Колесник. – 4-те вид. : К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 – 236 с.

 4. Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 248с.

 5. Кофанов А.В. Гладкоствольна вогнепальна зброя бойового та спеціального призначення. – К.:”КИЙ”, 2005

 6. Кофанов А.В. Криміналістичне дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї: монографія/ НАВСУ. – К.:”КИЙ”, 2005

 7. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 8. Криминалистика. М.,"Юрист",1995.

 9. Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев. – 2006.

 10. Криминалистика. Харьков "Рубикон", 2007.

 11. Кузнєцов О.О. Криміналістична діагностика підроблених банкнот, цінних паперів, документів методами інтроскопії // Криміналістичний вісник: Наук.-практ. зб. – К., 2003.

 12. Наказ МВС України N 30 від 18.01.99 р. "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

 13. Наказ МВС України N 682 від 30.08.99 р. "Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України".

 14. Пилипчак С.П. Типові судові експертизи при розслідувані незаконної приватизації майна. – Львів. – 2006.

 15. Подвоцкий И.Н. К вопросу о регламентации использования результатов применения специальных знаний в качестве доказательств по уголовным делам.// Следователь, 2004, № 3.

 16. Романюк Б.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві. – К., 2002.

 17. Сафронов С.О. Особливості тактики використання спеціальних знань при розслідуванні справ про умисне заподіяння тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. // Вісник ОІВС, 1999, №4.

 18. Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники. К.,1987.

 19. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі (навч. довідник-посібник). Харків:Одісей, 2004

 20. Судово-технічне дослідження документів. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Х.: - 2004.

 21. Теорія та практика судової експертизи та криміналістики. Збірник наук.-практ. матер. – Право. Х.: 2005. – Вип. №5. – 554 с.

 22. Указ Президента України від 06.02.2003 р. № 82 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією”.

 23. Указ Президента України від 18.02.2002 р. № 143\2002 “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”.

 24. Указ Президента України від 01.08.2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”.

 25. Финогенов В.Ф. Использование специальных знаний при выявлении и исследовании поддельных документов на авторанспортные средства.// Российский следователь, 2005, № 8.

 26. Шепітько В.Ю. Криміналістика. - М.: 2007.

 27. Шулекин В.М. Общие проблемы технико-криминалистического исследования документов и денежных знаков. – Симферополь – 2005.

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробники: В. В. Бірюков– начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
В. В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
В. В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
В. В. Коваленко, заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов