Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності icon

Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльностіНазваниеНаціональний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності
Землянська О.В
Дата конвертации10.12.2012
Размер243.4 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ (КПІ)

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Автор: Землянська О.В.


ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”.


ТЕМА 6. ЗАНЯТТЯ 2. ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ.


Обговорено та схвалено

на засіданні кафедри

__”__________2012р.

Протокол №_______


КИЇВ-2012


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

Навчальною метою заняття є надати студентам практику з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, формулюванні висновків та визначенні заходів захисту виробничого персоналу в умовах хімічного зараженні місцевості.


ЛІТЕРАТУРА: Демиденко Г.П и др. “Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. ”Справочник. Киев. Вища школа.1989г.с.102…112.


^ ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ.


УМОВА. На відстані R від машинобудівного заводу знаходиться хімічно-небезпечний об’єкт. Під час можливої аварії на хімічному об’єкті з виливом СДОР та вітрі в бік машинобудівного заводу ,він може потрапити в зону хімічного зараження(ЗХЗ).


ЗАВДАННЯ. Оцінити хімічну обстановку, що може скластися на заводі згідно з вихідними даними ,наведеними в табл.1,відповідно до заданого варіанту.

Визначити: 1. Чи потрапить завод в ЗХЗ;

2. Які способи захисту людей доцільно вжити ,якщо аварія станеться;

3. Які заходи треба вжити заздалегідь на заводі ,щоб підготуватись до можливого хімічного зараження.


Під час оцінки хімічної обстановки розв’язати такі задачі:

 1. Розрахувати глибину ,ширину та площу ЗХЗ.

 2. Визначити час підходу хмари зараженого повітря до заводу.

 3. Визначити час вражаючої дії СДОР.

 4. Визначити можливі утрати серед виробничого персоналу заводу.^

ЗВІТНІСТЬ. Звіт про виконану роботу надати в такій формі :

ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИГрупа ,прізвище ,варіант.

1. Глибини зони хімічного зараження:

Г = ..... км

2. Ширина зони хімічного зараження:

Ш = ..... км

3. Площа зони хімічного зараження:

S = .....

4. Час підходу хмари зараженого повітря до заводу:

... хв.

5. Час вражаючої дії СДОР:

а) літом ... год

б) зимою ... год

6. Можливі утрати робітників та службовців:

а) В будинках ... %

б) Поза будинками ... %


ВИСНОВКИ

 1. …….. (чи потрапить завод в ЗХЗ)

 2. …….. (доцільні способи захисту робітників під час аварії :

 • літом;

 • зимою;)

 1. …….. (які заходи треба вжити заздалегідь ,щоб уникнути утрат серед людей)


^ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Оцінка хімічної обстановки ,яка може скластися на місцевості під час аварії на хімічному об’єкті , включає визначення :

 • розмірів та площі зони хімічного зараження;

 • часу підходу хмари зараженого повітря до відповідної межі чи об‘єкту;

 • часу уражаючої дії СДОР;

 • меж можливих осередків хімічного ураження;

 • можливих утрат людей в осередках хімічного ураження.;


^ 1.ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ТА ПЛОЩІ ЗХЗ

ЗХЗ ,що створюється на місцевості ,може бути прогнозована у вигляді рівнобічного трикутника (мал.1)
Мал.1. Прогнозування ЗХЗ

Г - глибина ЗХЗ,

Ш – ширина ЗХЗ,

S – площа ЗХЗ,

R – відстань від досліджуваного об’єкту до місця аварії.

^

Розміри ЗХЗ залежать від багатьох факторів ,у тому числі :


 • типу і кількості СДОР ,що може вилитись під час аварії;

 • умов збереження СДОР(ємність зі СДОР може знаходитись на поверхні землі ,не маючи захисного валу ,- це не обвалована ємність а якщо довкола ємності насипано захисний вал ,то вона буде обвалованою );

 • ступені вертикальної стійкості повітря ( інверсія .коли знизу холодне повітря ,зверху –тепле ,перемішування повітря у вертикальній площині мінімальне; ізотермія –температура повітря по висоті майже не змінюється ; конвекція –знизу тепле повітря ,зверху –холодне , перемішування повітря у вертикальній площині максимальне);

 • швидкості вітру;

 • рельєфу місцевості ,та наявності на ній лісових масивів ,а також багато поверхових забудов міського типу (при відсутності перешкод на шляху хмари зараженого повітря місцевість вважається відкритою, при наявності лісу та високих будинків – закритою ).

Для визначення глибини ЗХЗ пропонується табличний метод (табл.2;табл.3). Табл.2складена для умов :відкрита місцевість ,швидкість вітру 1м/с, ємність зі СДОР не обвалована.Табл.3 складена для аналогічних умов тільки для закритої місцевості.

Якщо швидкість вітру більша за 1м/с ,знайдене з таблиць 2 і 3 значення глибини зони треба помножити на поправочний коефіцієнт ,що береться з табл.4.Якщо ємність зі СДОР обвалована ,то отриманий результат треба зменшити у 1,5 рази.

Ширина ЗХЗ залежить від глибини зони і ступені вертикальної стійкості повітря .Вона розраховується за таким співвідношенням:

Ш =0,03·Г –при інверсії,

Ш =0,15·Г –при ізотермії,

Ш =0,8 ·Г –при конвекції.
^
Площа ЗХЗ рівнобічного трикутника ,розраховується з формули

S =0,5·Ш·Г.


ПРИКЛАД: На хімічному об’єкті зруйновано обваловану ємність з 5т. хлору; визначити розміри та площу ЗХЗ ,якщо місцевість відкрита, швидкість приземного вітру 3м/с ,а ступінь вертикальної стійкості повітря –інверсія.


РОЗВ’ЯЗАННЯ.

Для відкритої місцевості з табл.2 знаходимо відповідно до вихідних даних глибину ЗХЗ ,яка дорівнює 23 км .З урахуванням поправочного коефіцієнту на швидкість вітру 3м/с (табл. 4): знаходимо

^ Г = 23·0,45 =10,35 км

Враховуючи те ,що ємність обвалована ,отримуємо кінцевий результат

Г = = 6,9 км
Ширина ЗХЗ для інверсії дорівнює

Ш =0,03·Г = 0,2 км

Площа ЗХЗ

S =0,5·Ш·Г =


^ 2.ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПІДХОДУ ЗАРАЖЕНОГО ПОВІТРЯ ДО ВІДПОВІДНОЇ МЕЖІ ЧИ ОБ'ЄКТУ.

Час підходу зараженого повітря до відповідного об'єкту залежить від відстані (R) між об'єктом та місцем розливу СДОР ,а також від швидкості переносу (W) зараженого повітря .Середня швидкість переносу зараженого повітря залежно від умов наведена в табл.5.Тоді час підходу визначається як

.

ПРИКЛАД: У наслідку аварії на хімічному об'єкті витікає зріджений аміак . За який час заражене повітря підійде до населеного пункту на відстані 9 км ,якщо спостерігається ізотермія при швидкості вітру 3м/с ?

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

З табл.5 для ізотермії та швидкості вітру 3м/с знаходимо швидкість переносу зараженого повітря


W=4,5м/с

Розраховуємо час підходу зараженого повітря до населеного пункту:


хв.


ВИСНОВОК.

Через 33,3 хвилини після аварії хмара зараженого повітря підійде до населеного пункту .За цей час треба оповістити і евакуювати населення в безпечний район .


^ 3.ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ УРАЖАЮЧОЇ ДІЇ СДОР.


Час уражаючої дії СДОР (тривалість зараження місцевості ) визначається часом випаровування СДОР з поверхні розливу

,

де: G – маса розлитої СДОР ,т;

- швидкість випаровування ,Т/хв.

Швидкість випаровування СДОР розраховується з формули

,Т/хв.,

де: - площа розливу,

- тиск насиченого пару СДОР ,кПа;

- швидкість вітру ,м/с;

М – молекулярна маса СДОР , г/моль .


Площа розливу для обвалованої ємності дорівнює площі території всередині обваловки. Якщо ємність не обвалована ,то вважають ,що СДОР накриє поверхню землі шаром 0,05 м .В цьому випадку площу розливу знаходять як

S = ,

де: В - об'єм рідини ,що вилилась ,

Об'єм рідини визначається масою СДОР (^ G) та її густиною ()


В = .

Якщо підставити наведені значення в основну формулу ,то отримаємо:

а) для необвалованої ємності

, хв


б) для обвалованої ємності

, хв


Як видно з цих формул ,час випаровування для необвалованої ємності не залежить від маси розлитої СДОР.

Значення параметрів СДОР ,таких як ,,М ,наведені в табл.6.Величина тиску насиченого пару СДОР залежить від температури ,тому в таблиці наведені тільки дані ,характерні для теплої та холодної пори року.


ПРИКЛАД: На хімічному об’єкті зруйновано необваловану ємність з 5т. фосгену .Визначити час уражаючої дії фосгену в населеному пункті ,який потрапить в ЗХЗ ,якщо швидкість вітру 1м/с.


РОЗВ’ЯЗАННЯ.

Час уражаючої дії для не обвалованої ємності розраховуємо з формули

З табл.6 для фосгену знаходимо:деа) для теплої пори року,

б) для холодної пори року.

Після підстановки отримаємоТаким чином ,населений пункт може бути зараженим на протязі 42,7 хв в теплу пору року і на протязі 120 хв в холодну пору року.

ВИСНОВОК:

Територія населеного пункту може бути зараженою на протязі 42,7 хв літом і 2 год зимою .В цей час знаходитись в населеному пункті без протигазу небезпечно .


^ 4.ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ УТРАТ ЛЮДЕЙ В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ.


Осередком хімічного ураження називають об’єкт або населений пункт ,які потрапили в ЗХЗ .Утрати серед населення залежать від кількості людей ,що залишились в осередку ураження ,ступеню їх захисту ,та своєчасного використання засобів індивідуального захисту (в першу чергу – протигазів).

Під час зараження об’єкту чи населеного пункту люди можуть знаходитись як в будинках чи підвалах, так і поза ними, тобто на відкритій місцевості. Будинки та підвали мають відповідні захисні властивості, тому утрати серед людей, які там знаходяться, будуть меншими. Протигази значно підвищують захист людей, але не дають повної гарантії їх безпеки. Так, несправні протигази, невірно підібраного розміру, старі (що втратили свої захисні властивості) знижують імовірність захисту людей від ураження.

Можливі утрати людей (у %) в осередку хімічного ураження визначаються з табл.7.


^ ПРИКЛАД: Визначити можливі утрати серед працівників заводу ,які забезпечені протигазами на 80% ,якщо завод потрапить у ЗХЗ.


РОЗВ’ЯЗАННЯ.

З табл.7 визначаємо, що серед робітників заводу, які забезпечені протигазами на 80%, очикуються утрати :

14% серед тих, хто буде знаходитись у будівлях;

25% серед тих, хто буде знаходитись на відкритій місцевості.


ВИСНОВОК.

1. Необхідно забезпечити усіх робітників і службовців заводу протигазами.

2.Для недопущення втрат серед людей підготувати евакуацію їх (якщо дозволяє час) або укрити в сховищі (для цього треба завчасно побудувати сховище).

^ ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОЦІНКИ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ


Таблиця.1


Задані параметри

ВАРІАНТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Найменування СДОР

ФОСГЕН

^ СІРЧИСТИЙ АНГІДРИД

Маса СДОР (G) ,т

10

25

50

75

100

100

25

50

75

100

Площа обвалування (S),

Необвалована

15

Необвалована

45

60

Необвалована

15

Необвалована

40

55

Відстань до місця аварії (R), км

4

3

5

6

2

0,7

2,5

1,2

1

0,6

Характеристика місцевості

відкрита

відкрита

закрита

закрита

відкрита

Відкрита

відкрита

закрита

відкрита

закрита

Ступінь вертикальної стійкості повітря

Ізотермія

Інверсія

Конвекція

Інверсія

Ізотермія

Швидкість вітру (), м/с

1

2

3

3

1

1

2

3

2

1

Забезпеченість протигазами, %

50

60

70

80

90

100

50

60

70

80^ ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОЦІНКИ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ


Таблиця.1 (Продовження)


Задані параметри

ВАРІАНТИ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Найменування СДОР

ХЛОР

АМІАК

Маса СДОР (G), т

10

25

50

75

100

10

25

50

75

100

Площа обвалування (S),

Необвалована

Необвалована

25

40

55

Необвалована

30

Необвалована

90

Необвалована

Відстань до місця аварії(R), км

1,3

1,0

9

11

9

0,8

0,6

1,2

2

8

Характеристика місцевості

відкрита

Відкрита

Закрита

закрита

відкрита

Відкрита

Відкрита

закрита

Закрита

відкрита

Ступінь вертикальної стійкості повітря

Конвекція

Інверсія

Ізотермія

Інверсія

Швидкість вітру (), м/с

1

2

3

3

2

1

2

3

1

2

Забезпеченість протигазами, %

90

100

50

60

70

80

90

100

50

60

^ ГЛИБИНА ЗОНИ ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ НА ВІДКРИТІЙ МІСЦЕВОСТІ, км

(ємності необваловані ,швидкість вітру 1 м/с)


Таблиця.2


Найменування СДОР

Кількість СДОР в ємностях, т

5

10

25

50

75

100

При інверсії

Хлор, фосген

23

49

80

Більш як 80

Аміак

3,5

4,5

6,5

9,5

12

15

Сірч. ангідрид

4

4,5

7

10

12,5

17,5

При ізотермії

Хлор ,фосген

4,6

7

11,5

16

19

21

Аміак

0,7

0,9

1,3

1,9

2,4

3

Сірч. Ангідрид

0,8

0,9

1,4

2

2,5

3,5

При конвекції

Хлор ,фосген

1

1,4

1,96

2,4

2,85

3,15

Аміак

0,21

0,27

0,39

0,5

0,62

0,66

Сірч. ангідрид

0,24

0,27

0,42

0,52

0,65

0,77^ ГЛИБИНА ЗОНИ ЗАРАЖЕННЯ НА ЗАКРИТІЙ МІСЦЕВОСТІ, км

(ємності необваловані ,швидкість вітру 1 м/с)


Таблиця.3


Найменування СДОР

Кількість СДОР в ємностях, т

5

10

25

50

75

100

При інверсії

Хлор ,фосген

6,57

14

22,85

41,14

48,85

54

Аміак

1

1,28

1,85

2,71

3,42

4,28

Сірч. ангідрид

1,14

1,28

2

2,85

3,57

5

При ізотермії

Хлор ,фосген

1,31

2

3,28

4,57

5,43

6

Аміак

0,2

0,26

0,37

0,54

0,68

0,86

Сірч. ангідрид

0,23

0,26

0,4

0,57

0,71

1,1

При конвекції

Хлор ,фосген

0,4

0,52

0,72

1,0

1,2

1,32

Аміак

0,06

0,08

0,11

0,16

0,2

0,26

Сірч. ангідрид

0,07

0,08

0,12

0,17

0,21

0,3^ ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ШВИДКОСТІ ВІТРУ

БІЛЬШЕ 1 М/С

Таблиця.4


Швидкість вітру, м/с

2

3

4

5

Поправочний коефіцієнт

При інверсії

0,6

0,45

0,38

-

При ізотермії

0,71

0,55

0,5

0,45

При конвекції

0,7

0,62

0,55

-^ СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ПЕРЕНОСУ ХМАРИ ЗАРАЖЕНОГО ПОВІТРЯ, м/с


Таблиця.5


Швидкість вітру, м/с

Інверсія

Ізотермія

Конвекція

R10 км

R>10 км

R10км

R>10км

R10 км

R>10 км

1

2

2,2

1,5

2

1,5

1,8

2

4

4,5

3

4

3

3,5

3

6

7

4,5

6

4,5

5

4

-

-

6

8

-

-^ ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПАРАМЕТРІВ СДОР


Таблиця.6Тип СДОР

Молекулярна маса, М; г/моль

Густина ;Тиск насичених парів, кПа

С

С

Хлор

71

1,56

575

250

Фосген

99

1,42

140

50

Аміак

17

0,68

680

300

Сірч. ангідрид

64

1,46

280

110^ МОЖЛИВІ УТРАТИ ЛЮДЕЙ В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ


Таблиця.7


Умови перебування людей


Забезпеченість протигазами, %


0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

В будівлях, найпростіших укриттях

50

40

35

30

27

22

18

14

9

4

Поза будівлями

(на відкритій місцевості)

90-100

75

65

58

50

40

35

25

18

10Похожие:

Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconСуперкомп’ютер на робочому столі науковця Анатолій Мельник, Національний університет “Львівська політехніка”, Анатолій Петренко, Національний технічний університет України “кпі”,
Мельник, Національний університет “Львівська політехніка”, Анатолій Петренко, Національний технічний університет України “кпі”, Василь...
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Факультет соціології І права Кафедра політології, соціології та соціальної роботи Наукове товариство студентів І аспірантів фсп інститут соціології нан україни Відділ історії,
«Держава І глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія», яка відбудеться 28-29 жовтня 2010 року в нтуу "кпі" на базі факультету...
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconНтуу "кпі" /навчально-методичний посібник/ Київ-2007 Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Рекомендовано до видання науково – методичною комісією факультету фізичного виховання І спорту нтуу “кпі”
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconМіністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет Національний студентський союз Шановні студенти !
Херсонському національному технічному університеті відбудеться Міжнародна студентська науково-практична конференція «Студентське...
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconВиведення відповідей на питання на
Національний університет “києво-могилянська академія” Департамент комп’ютерних технологій Кафедра інформатики Реферат з курсу: “лінгвістичне...
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconХарківський національний економічний університет кафедра інформаційних систем

Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconBetween university of ukraine
Національний університет України (), національний аграрний університет () та Варшавський університет підписали меморандум для активізації...
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconМіністерство охорони здоров'я України Національний медичний університет ім. Богомольця Кафедра терапевтичної стоматології і
Затверджено на засіданні цмк стоматологічного факультету. Протокол №200 р
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconМіністерство охорони здоров'я України Національний медичний університет ім. Богомольця Кафедра терапевтичної стоматології
Затверджено на засіданні цмк стоматологічного факультету. Протокол №200 р
Національний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності iconАлгоритми синтаксичного аналізу в системах машинного перекладу другого покоління
Національний університет “києво-могилянська академія” Департамент комп’ютерних технологій Кафедра інформатики Контрольна робота з...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов