Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному роціНазваниеМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році
Дата конвертации20.12.2012
Размер41.15 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>

Методичні рекомендації щодо викладання

предмета «Захист Вітчизни»

в 2012-2013 навчальному році


Конституція України визначає захист Вітчизни обов'яз­ком громадян України, найважливішою функцією держа­ви. Безпека людини, її життя і здоров'я визнаються в Укра­їні найвищою соціальною цінністю.

Головною метою вивчення захисту Вітчизни є розви­ток особистості учнів, формування їх готовності до захи­сту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

  • підготовка молоді до захисту життя і здоров'я, забез­печення власної безпеки і безпеки інших людей у надзви­чайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

  • підготовка молоді до служби у Збройних Силах Укра­їни, інших військових формуваннях, виконання військо­вого обов'язку в запасі.

Навчальна програма містить три варіанти викла­ду змісту. Юнаки навчаються за варіантом № 1. Дівчата та юнаки, що не вивчають основи військової справи за ста­ном здоров'я або релігійними поглядами, - за варіантом № 2. У випадку передбачення на вивчення захисту Вітчиз­ни однієї години на тиждень навчання здійснюється за варі­антом № 3, а матеріал вивчається у стислому вигляді.

Вивчення предмета відповідно до Типових навчаль­них планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 25.04.2001 р. № 342, може здійснюватись за двома варіантами:

1) по 2 год на тиждень - 1 год за рахунок інваріантної складової навчального плану і 1 год за рахунок варіатив­ної складової навчального плану;

2) по 1 год на тиждень за рахунок інваріантної складо­вої навчального плану.

Дівчата, за власним бажанням (у разі згоди бать­ків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за про­грамою для юнаків. Юнаки, які за станом здоров'я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат.

Відповідно до Типових навчальних планів, затвердже­них наказом Міністерства освіти і науки від 06.02.2009 р. № 66 вивчення предмета може здійсню­ватися за такими варіантами:

  1. по 1 год на тиждень - у класах з профільним навчан­ням. Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у навчальній про­грамі надруковано звичайним шрифтом;

  2. по 1,5 год на тиждень - у класах універсального, технологічного та спортивного профілів. До змісту на­вчального матеріалу та державних вимог до рівня загаль­ноосвітньої підготовки учнів додається матеріал, виділе­ний у навчальній програмі курсивом;

  3. по 2 год на тиждень - за рахунок варіативної скла­дової навчальних планів. До змісту навчального матері­алу та державних вимог до рівня загальноосвітньої під­готовки учнів додається матеріал, виділений у навчаль­ній програмі курсивом та напівжирним курсивом.

Опанування предмета відповідно до листа-роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 р. № 1/9-444 здійснюється окремо для юнаків та дівчат. Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни».

Наприкінці навчального року, з метою практичного за­кріплення рівня знань, умінь та навичок учнів, проводять­ся навчально-польові заняття (збори), утому числі, з вико­ристанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військо­вих комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздо­ровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповід­но до діючих вимог. Навчально-польові заняття можна проводити поетапно (по мірі вивчення тем або розділів), у кінці першого семестру та навчального року, за раху­нок літньої практики.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з роз­ділу «Основи цивільного захисту» також передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до оновлених «Кри­теріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371).

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів з пред­мета «Захист Вітчизни» вчитель оцінює теоретичні знан­ня та уміння їх застосовувати на практиці; за норматив­ними показниками, - контрольні вправи, що їх мають виконувати учні (вправи та нормативні показники пода­но у навчальних програмах). Під час складання контроль­них навчальних нормативів потрібно врахувати деякі осо­бливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

  1. Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на час прийняття нормати­ву не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я.

  2. Кожній заліковій вправі має передувати спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

  3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після - відновлювальні вправи.

  4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

  5. Учитель зобов'язаний забезпечити безумовне дот­римання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

Під час здачі заліків та нормативів також мають урахо­вуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.


Матеріали щодо викладання предмета, опис нових технологій навчання можна відшукати на сторінках мето­дично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчиз­ни». Журнал виходить щомісяця і запрошує до співпраці вчителів захисту Вітчизни.


Бабешко О.П.,

методист кафедри педагогіки та психології ЛОІППОПохожие:

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Захист Вітчизни
Головною метою вивчення навчального предмета «Захист Вітчизни» є розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в 2012 2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в 2012 – 2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 21 березня 2012 р. №102 м. Сколе Про організацію викладання предмета " Захист Вітчизни" та проведення військово-патріотичного виховання
Львівської облдержадміністрації від 27 лютого 2012 року №100/0/5-12 «Про організацію викладання предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання інформатики в 9-11 класах (інваріантна складова)
...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconНаказ №302 Про підсумки викладання предмета "Захист Вітчизни" за 2012-2013 навчальний рік
«Захист Вітчизни» проводилось по 35 годинній програмі у 11-х та 10-х класах. Навчальний процес проходить згідно з вимогами Статутів...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання історії в 2012-2013 навчальному році
Навчання шкільних курсів історії в новому навчальному році буде здійснюватись за чинними програмами Міністерства освіти і науки,...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови і літератури в 2012 2013 навчальному році
Обучение русскому языку и литературе в 2012 – 2013 учебном году будет осуществляться по таким программам
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчального кабінету предмета «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальний кабінет предмета «Захист Вітчизни» призначається для проведення навчальних теоретичних І позаурочних занять. Кабінет пови­нен...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання хімії в 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії мають розв’язуватися такі найважливіші завдання, як
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році
У процесі долучення школяра до літературних надбань людства педагог має усвідомити та пройти разом зі своїми вихованцями такі етапи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов