Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» icon

Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр»НазваниеВідділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр»
Дата конвертации20.12.2012
Размер157.81 Kb.
ТипВитяг
скачать >>>Відділ освіти Лисичанської міської ради

Міська психолого-медико-педагогічна консультація


Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13

(СШ №14, КУ «Лисичанський Методичний центр»)

Телефон: 7- 27- 69


ВИТЯГ

з протоколу засідання

психолого-медико-педагогічної консультації

від ___ __________ 20__ року № ____


Кому виданий_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові дитини ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження, повних років___________________________________________________

Психолого-педагогічний висновок:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендовано: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


Завідувач ПМПК Лесна О.М. __________________________

(підпис)


М.П.


^ КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ

(дані попереднього обстеження)


Назва психолого-медико-педагогічної консультації_______________________________________________

Місцезнаходження (адреса) _________________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________________________


Загальні відомості про дитину


1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________________

2. Дата народження _____________________, вік на час обстеження ___________________________________ р.

3. Місце проживання _____________________________________________________________________________

4. У яких закладах виховувалась і навчалась _________________________________________________________

5. Ким направлена на обстеження __________________________________________________________________

6. Мета обстеження, скарги _______________________________________________________________________

7. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Основні медичні висновки


1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з "Історії розвитку дитини" (форма № 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документ-тації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)") та стан її здоров’я ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


2. Психіатра (дитячого) ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


3. Офтальмолога (дитячого) ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


4. Отоларинголога (дитячого) ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


5. Невролога (дитячого) __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


6. Хірурга (у разі потреби ) ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби) ____________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


8. Іншого фахівця ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


^ Дані логопедичного обстеження


(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія, фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне недорозвинення мовлення) та рекомендації щодо їх корекції

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


^ Схема логопедического обследования ребенка дошкольного

возраста в условиях ПМПК


Фамилия, имя __________________________________________________________________________

Возраст _______________________________________________________________________________

Речевое развитие________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Восприятие речи________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Просодические компоненты речи: темп ____________________________________________________

Голос _______________________________, интонация _______________________________________

Строение и подвижность органов артикуляционного аппарата ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________

_______________________________________________________________________________________

Звукопроизношение _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Фонематические процессы _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Слоговая структура слов _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Словарь_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Грамматический строй речи ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Связная речь ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Предварительный диагноз________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата ________________ Подпись ___________________________


^ Схема логопедического обследования ребенка школьного

возраста в условиях ПМПК

Речевое развитие ребенка: гуление ______________, лепет ______________, первые слова _______________,

речь фразой ____________________.Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как долго длилось, с какими последствиями) _____________________________________________.

Контактность ________________, слуховое внимание ________________, восприятие речи ______________.

Состояние просодических компонентов речи: темп _________, голос ___________, интонация ___________.

Обследование понимания речи: выполнение инструкций ________________, понимание значения предлогов ________________, понимание числа ___________________, понимание падежа________________________.

Обследование строения и подвижности органов артикуляции: артикуляционная моторика _______________,

анатомическое строение периферического отдела артикуляционного аппарата _________________________.

Обследование звукопроизношения ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Обследование слоговой структуры ______________________________________________________________

Состояние словаря_____________________________. Уровень обобщений ____________________________

Предметный словарь __________________________________________________________________________

Словарь признаков: подбор прилагательных к существительным _____________________________________

образование прилагательных от имен существительных_____________________________________________

образование притяжательных прилагательных_____________________________________________________

Глагольный словарь ___________________________________________________________________________

Состояние грамматического строя речи: образование множественного числа существительных ___________

_____________________________________________________________________________________________

образование уменьшительно-ласкательных форм___________________________________________________ согласование прилагательных с существительными ________________________________________________

согласование существительных с числительными __________________________________________________

Обследование фонематического слуха ___________________________________________________________

Особенности связной речи _____________________________________________________________________

Особенности ручной моторики: ведущая рука __________________________, глаз______________________.

Выполнение пробы Хэда ______________________________________________________________________.

Оптико-кинестетическая организация движений пальцев: перебор пальцев одновременно двумя руками ___________________________________, «игра на рояле» __________________________________________.

Исследование языкового анализа и синтеза: анализ состава предложении _____________________________,

слоговой анализ и синтез ________________________, фонематический анализ ________________________,

фонематический синтез _________________________, фонематические представления __________________.

Исследование зрительно-пространственных функций: состояние биологического зрения ребенка ___________________, состояние зрительно-пространственных функций _____________________________.

Проба на переплетение пальцев ______________________, проба на аплодирование ____________________, проба «поза Наполеона» __________________________.

Ориентировка в пространстве __________________________________________________________________.

Составление целого из частей __________________________________________________________________.

Конструирование фигур из палочек _____________________________________________________________.

Состояние речезрительных функций: знание букв _______________________, узнавание букв в усложненных условиях ____________________, узнавание букв, наложенных друг на друга_____________ , узнавание букв, схожих по начертанию, в буквенном ряду _________________________, способность конструировать и реконструировать буквы из составляющих элементов ______________________________.

Исследование процессов чтения: характер чтения _________________________________________________, понимание прочитанного ___________________________________, скорость чтения ___________________, способ чтения ( побуквенное чтение, послоговое чтение, словесно-фразовое чтение) ___________________.

Исследование процесса письма: списывание ______________________________________________________, письмо под диктовку _______________________________, изложение ________________________________.


Заключение:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата __________________ Подпись ___________________________


^ Схема дефектологического обследования ребенка дошкольного

возраста в условиях ПМПК


Фамилия, имя ________________________________________________________________________________

Внешний вид ребенка:

выражение лица _________________________________________________________________________­­­­­­­­­__­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

слюноотделение __________________________________________________________________________

птоз _____________________________________________________________________________________

Уровень представлений о себе и окружающих:

ф.и. (знает ли) ____________________________________________________________________________

сколько лет ______________________________________________________________________________

имена родителей __________________________________________________________________________

с кем живет ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

представления о своем теле _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Уровень развития предметно-игровой деятельности:

проявляет ли интерес к игрушкам ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

адекватность действий _____________________________________________________________________

Уровень развития психических процессов:

почтовый ящик ___________________________________________________________________________

вкладыши ________________________________________________________________________________

разрезная картинка из 2-х частей _____________________________________________________________

разрезная картинка из 4-х частей _____________________________________________________________ запоминание словесных инструкций _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

запоминание и выбор игрушки из 4 других ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

наглядно-действенное мышление «Достань мишке мячик»_______________________________________

____________________________________________________________________________________________

наглядно-образное мышление работа по картинке «Помоги Белоснежке» ___________________________

_____________________________________________________________________________________________

счет предметов в пределах 5 _________________________________________________________________

выделение одного из множеств ______________________________________________________________

соотнесение количества предметов с количеством пальцев _______________________________________

____________________________________________________________________________________________

Моторика:

координация движений _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

мелкие движения рук _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Эмоционально-волевая сфера:

контактность __________________________, реакция на похвалу ________________________________

внимание ________________________________________________________________________________


Результаты обследования: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Дата ______________ Подпись _________________________________


^ Схема дефектологического обследования ребенка школьного

возраста в условиях ПМПК


Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________

Дата рождения _____________________, школа _______________, класс ______________________________


Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявления негативизма, реакция на неуспех, похвалу, наличие аффективных реакций) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Развитие общей и мелкой моторики _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Понимание инструкции, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно (понимает сразу, после повтора, после разъяснения, не понимает) ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Обучаемость: восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая) ________________
____________________________________________________________________________________________

способность переносить умения на аналогичные задания ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций ( целенаправленность деятельности, наличие ориентировочного этапа, использование рациональных способов действий, импульсивность/ инертность действий, самоконтроль) _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Темп работы (на учебном и неучебном материале) _________________________________________________

Работоспособность (на индивидуальных и фронтальных занятиях) ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Сформированность пространственно-временных представлений _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Особенности восприятия ( зрительное восприятие, слухомоторная координация, стереогноз) _____________

_____________________________________________________________________________________________

Особенности внимания ________________________________________________________________________

Особенности памяти __________________________________________________________________________

Особенности мышления: уровень развития наглядных форм мышления _______________________________

_____________________________________________________________________________________________

словесно-логическое мышление _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Общая характеристика речевого развития ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Сформированность учебных навыков: понятий числа и числовой последовательности ___________________

_____________________________________________________________________________________________

решения задач ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Характерные ошибки __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заключение:_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата ______________ Подпись _________________________________


^ Результати психологічного обстеження(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослим, характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатність зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати,
здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації, міра самостійності, характер необхідної допомоги, навчуваність, здатність міркувати, установлювати причиново-наслідкові зв'язки, робити умовиводи, стан емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Практичний психолог____________________________ підпис _____________ дата __________

^ Педагогічна характеристика(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, особливості поведінки)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


Педагог ______________________________________ підпис _______________ дата ____________

Директор школи № _____________________________ підпис _______________

М.П.

^ Педагогічна характеристика(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, особливості поведінки)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Педагог ______________________________________ підпис _______________ дата ____________

Завідувач ДОУ № _____________________________ підпис _______________


М.П.Похожие:

Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconРішення виконкому Білгород-Дністровської міської ради від 2012р. № Паспорт (загальна характеристика міської програми) «Рівність» на 2013-2015 роки (назва програми)
Кп міський центр „Благоустрій”, комітет з питань фізичної культури та спорту, відділ культури, відділ освіти, центр соціальних служб...
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconНаказ №48 осн. Про функціонування міської психолого медико педагогічної консультації
Затвердити Положення про міську психолого-медико-педагогічну консультацію (далі Положення) та викласти його в новій редакції (додаток...
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconУправління освіти макіївської міської ради макіївський навчально-методичний центр управління освіти

Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconВідділ освіти Василівської районної державної адміністрації Науково-методичний центр відділу освіти затверджую директор науково- методичного центру відділу освіти райдержадміністрації
Підвищення фахового та методичного рівня членів циклової методичної комісії вчителів російської мови та літератури
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconВідділ освіти радивилівської райдержадміністрації навчально-методичний центр
...
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» icon1. загальні положення
Броварський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я Броварської...
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconРішення №13 10 січня 2012 року 12 сесія 6 скликання Про утворення Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької районної ради
Про утворення Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької районної ради
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconРішення від № м. Дружківка Про початок роботи комунального закладу «Центр первинної медико санітарної допомоги м. Дружківка»
Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Дружківка» та від 26. 10. 2011 №6/12-3 «Про внесення змін до рішення Дружківської...
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconРішення від № м. Дружківка Про початок роботи комунального закладу «Центр первинної медико санітарної допомоги м. Дружківка»
Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Дружківка» та від 26. 10. 2011 №6/12-3 «Про внесення змін до рішення Дружківської...
Відділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр» iconРішення 11 грудня 2012 року 17 сесія 6 скликання Про встановлення надбавки директору Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти»
Про встановлення надбавки директору Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької районної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов