Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів icon

Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладівНазваниеНаказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертации22.05.2013
Размер104.38 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

28.03.2012 №132


смт. Володарка

Про проведення моніторингу

якості підручників для 10 класу

загальноосвітніх навчальних закладів


На виконання п.2.2 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.09.2011 №1068 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закла­дів у 2011/2012 – 2012/2013 навчальних роках», листа Інституту іннова­ційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни від 06.03.2012 № 14.1/10-760 «Про проведення моніторингового до­сліджен­ня якості підручників для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закла­дів» та з метою реалі­з­ації завдань щодо реформування системи загальної середньої ос­віти, підви­щення якості навчальної літератури,

НАКАЗУЮ:

 1. Районному методичному кабінету :

  1. 1.1. Організувати проведення моніторингу якості підручників для 10 кла­су загальноосвітніх навчальних закладів у квітні 2012 року згідно з переліком (додаток 1) та відповідно до інструктивно-методич­них реко­мендацій щодо проведення моніторингового дослідження якості підручників для 10 класу (додаток 1А).

  2. 1.2. Надавати науково-методичну допомогу адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні моніторин­гу якості підручників для 10 класу.

1.3. Узагальнити матеріали моніторингу та анкети якості кожного підруч­ника відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України (додатки 2.2, 2.4, 2.6).

  1. 1.4. Підготувати інформаційну довідку за результатами моніторингового до­слідження якості новостворених підручників для 10 класу загальноос­вітніх на­вчаль­них закладів (додаток 3).

  2. 1.5. Надіслати до Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів узагальнені анкети та інформацій­ну довідку (додатки 2.2, 2.4, 2.6, 3) до 25 квітня 2012 року.

2.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. 2.1. Забезпечити проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів до 19 квітня 2012 року згідно з переліком (додатки 1, 2.1, 2.3, 2.5).

  2. 2.2. Визначити респондентів (учителів, учнів, їхніх батьків) моніторинго­вого дослідження якості підруч­ників для 10 класу загальноосвітніх навчаль­них закладів згідно з додатком 1.

  3. 2.3. Подати до районного методичного кабінету заповнені анкети респондентів (вчителів, учнів, їхніх батьків) що­до якості кожного підручника для 10 класу загальноос­вітніх на­вчаль­них закладів до 19 квітня 2012 року.

3.Контроль за виконанням наказу покласти на А. М. Гончарук, завідуючу районним методичним кабінетом.


Начальник відділу освіти Н.К.Мазуренко


Додаток 1

до наказу відділу освіти

Володарської районної

державної адміністрації

від 28.03.2012 №132

Перелік

підручників для проведення моніторингового дослідження

якості підручників для 10 класу в загальноосвітніх

навчальних закладах району

Навчальний заклад

Назва підручника

Кількість респондентів (учителів)

Кількість респондентів (учнів)

Кількість респондентів (батьків)

Володарський ліцей

Коберник С.Г.,

Коваленко Р.Р.

Географія (рівень стандарту, акаде­мічний рівень)

155Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Коберник С.Г.,

Коваленко Р.Р.

Географія (рівень стандарту, акаде­мічний рівень)

Коберник О.М. та ін. Технології (рівень стандарту, акаде­мічний рівень)

1


1

5


5

5


5

Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Коберник О.М. та ін. Технології (рівень стандарту, акаде­мічний рівень)

1

5

5Додаток 1А

до наказу відділу освіти

Володарської районної

державної адміністрації

від 28.03.2012 №132


^ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення моніторингового дослідження якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Моніторингове дослідження проводиться на виконання п. 2.2. наказу Мініс­тер­ст­ва освіти і науки, молоді та спорту України від 15.09.2011 № 1068 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літе­ра­ту­ри для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 – 2012/2013 навчаль­них роках» та з метою реалізації завдань щодо реформування системи загальної серед­ньої освіти, підвищення якості навчальної літератури.

Реформування системи загальної середньої освіти пов’язано з необхід­ніс­тю створення нового покоління шкільних підручників та вивченням фак­то­рів, що впливають на поліпшення якості освіти. Метою дослідження є ви­значення якості новостворених підручників та відбір таких видань, які сприя­ють засвоєнню учнями теоретичних знань, формуванню загаль­но­­навчальних умінь і навичок, розвитку пізнавальних інтересів.

Дослідження спрямоване на з’ясування суспільної та педагогічної думки щодо якості структури, змісту, рівня науковості та доступності, вихов­но­го впливу на учнів навчального матеріалу новостворених підручників, реко­мен­дованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Моніторингове дослідження здійснюється методом анкетування вчи­те­лів, учнів і батьків учнів (за зразками анкет: додатки 2.1, 2.3, 2.5).

Зазначаємо, що респонденти у відповідях на запитання анкет повинні характеризувати лише підручники 2010 року видання, які визначені в переліку (додаток 1) листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Мініс­терст­ва освіти і науки, молоді та спорту України від 06.03.2012 №14.1/10-760. Точність отриманих результатів анкетування залежить від об’єктивності та від­вертості відповідей респондентів, чіткої організації й оперативності про­це­дури збору, обробки та відправки інформації.

Координаторам моніторингового дослідження доцільно провести вступ­­ний інструктаж учителів-респондентів, звернувши їхню увагу на пра­вила заповнення анкет: кожен з показників якості (параметрів), що харак­те­ризує якість підручника, потрібно оцінити за 11-ти бальною шкалою (від 0 до 10). Для цього слід поставити знак «+» проти бала, якому, на думку вчителя, відповідає кожен із показників якості підручника. Бал «0» ставиться, якщо вчитель вважає, що у підручнику взагалі відсутній такий показник якості і він не реалізується в навчанні. Бал «1» ставиться, якщо в підручнику наявні лише окремі моменти (елементи) відповідного параметра, тобто ступінь його реалізації в межах основних структурних одиниць навчального предмета (те­мах) мінімальний. Бал «10» ставиться, якщо даний показник якості, на думку респондента, послідовно, систематично, повно реалізується в навчальному ма­теріалі підручника. Бали 2-9 ставляться залежно від повноти реалізації по­казників якості підручника (це визначається суб’єктивно кожним учителем).

На три запитання, уміщених у другій частині анкети, учитель від­по­відає «так» або «ні». У випадках, коли респондент має конкретні зауваження чи побажання до параметрів навчальної книги, він фіксує їх у відкритій ча­сти­ні анкети.

Анкета для учнів та батьків учнів складається з двох частин. У першій частині респонденти обох груп відповідають на запитання «так», «ні», «част­ково» (інколи), у другій (відкритій) частині учні й батьки учнів у вільній формі висловлюють свої побажання щодо поліпшення якості навчальних книг.

.


Додаток 2.3.

до наказу відділу освіти Володарської

районної державної адміністрації

від 28.03.2012 №132


^ АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ УЧНІВ

Юний друже!

Запрошуємо тебе взяти участь в опитуванні стосовно якості підручників, за якими ти нав­чаєш­ся. Це опитування є анонімним, тобі не потрібно вказувати в анкеті ні свого прізвища, ні свого ім’я. Дуже важливо, щоб ти уважно й обдумано відповів(ла) на кожне запитання, тому що від цього значною мірою залежить поліпшення якості твого підручника.


Область__________________________________ Сільська місцевість, місто (підкреслити)


Назва підручника__________________________ Автори ___________________________


Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень (підкреслити)


Пам’ятай! Можна вибрати тільки один варіант відповіді


1. Чи подобається тобі підручник?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 2. Чи зрозуміло пояснено матеріал нових тем (поняття, правила, терміни)?

а. Так б. Ні в. Частково

3. Чи цікавими для тебе є вправи, завдання, тексти та ілюстрації ?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 4. Чи пояснюється значення нових термінів, понять або слів?

а. Так б. Ні в. Частково

5. Чи можеш ти, самостійно вивчити нову тему і підготуватися до уроку, користуючись матеріалами підручника?

а. Так б. Ні в. Інколи

^ 6. Чи містить підручник завдання для самоперевірки, повторення і самоконтролю?

а. Так б. Ні в. Частково

7. Чи подобаються тобі уміщені в підручнику ілюстрації?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 8. Чи подобається тобі зовнішнє оформлення підручника (обкладинка, папір, малюнок на обкладинці тощо)?

а. Так б. Ні в. Частково

9. Чи впливають уміщені в підручнику матеріали на зростання твого інтересу до навчання?

а. Так б. Ні в. Частково

^ Які теми підручника тобі найбільше сподобалися? (напиши назву теми)

_____________________________________________________________________________

Які теми здалися тобі занадто складними? (напиши назву теми)___________________

____________________________________________________________________________


Напиши, щоб ти хотів(ла) змінити в цьому підручнику___________________________


Дякуємо за відверті відповіді!


Додаток 2.5.

до наказу відділу освіти

Володарської районної

державної адміністрації

від 28.03.2012 №132


^ АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

Область _______________________________________Сільська місцевість, місто (підкреслити)

Автор(и), назва підручника (2010 рік видання)__________________________________

^ Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень (підкреслити)

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам взяти участь у моніторинговому дослідженні якості підруч­ників для 10-го класу. Звертаємо вашу увагу на те, що анкетування є цілком ано­нім­ним. Ваші відверті відповіді на запитання анкети допоможуть не лише з’ясувати рі­вень якості даного підручника, а й запровадити комплекс заходів щодо її підви­щення.

Прочитайте, будь ласка, запитання – поставте знак „+” проти вибраного вами варіанту відповіді (відповідь може бути тільки одна).


^ 1. Чи цікаво й доступно для дитини, на Вашу думку, викладено в підручнику матеріали основних тем навчального курсу?

а. Так б. Ні в. Частково

2. Чи впливають, на Вашу думку, вміщені в підручнику матеріали (тексти, завдання і вправи, додаткова інформація) на формування в дитини стійкого інтересу до навчального предмета?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 3. Чи чітко й зрозуміло, на Вашу думку, сформульовано у підручнику визначення правил, понять?

а. Так б. Ні в. Частково

4. Чи може Ваша дитина самостійно вивчити нову тему, користуючись матеріалами навчальної книги ?

а. Так б. Ні в. Інколи

^ 5. Чи пояснюється в матеріалах підручника (у тексті, після параграфа, у додаткових матеріалах) значення нових термінів, понять, рідковживаних слів?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 6. Чи містить підручник поради, які навчають дитину раціонально спланувати та якісно виконати самостійні роботи практичного, дослідницького, творчого характеру ?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 7. Чи достатньо, на Вашу думку, у підручнику матеріалів, опрацювання яких розвиває вміння дитини аналізувати певні явища, факти, події, робити логічні висновки?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 8. Чи подобається Вам уміщений у підручнику ілюстративний матеріал та загальне оформлення навчальної книги?

а. Так б. Ні в. Частково

9. Чи задоволені Ви поліграфічною якістю підручника (папір, контрастність і розмір шрифтів, кольорова гама ілюстрацій тощо)?

а. Так б. Ні в. Частково


Будь ласка, відмітьте (підкресліть) про себе додаткові відомості:


Ваш вік: до 30 років, 30 - 35 років, 35 – 40 років, 40 – 45 років, старше 45 років.

Ваша освіта: повна середня, неповна середня, середня технічна, неповна вища, вища.


Ваші побажання щодо поліпшення якості даного підручника:_____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дякуємо за відверті відповіді!Похожие:

Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №114 Про проведення моніторингу якості підручників для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів району
Про проведення моніторингу якості підручника для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів” та з метою реалізації завдань щодо...
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №114 Про проведення моніторингу якості підручників для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів району
Про проведення моніторингу якості підручника для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів” та з метою реалізації завдань щодо...
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПро проведення моніторингу якості підручників для учнів 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
«Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012...
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо здійснення експертизи рукописів підручників, поданих на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів», цих рекомендацій....
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconКонкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconКонкурс рукописів підручників
Щодо здійснення експертизи рукописів підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на всеукраїнський конкурс...
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів затверджено Наказом Міністерства освіти І науки України від 12 лютого 2004 р. №108
Це Положення визначає принципи та механізм конкурсного відбору навчальних програм та підручників для загальноосвітніх нав­чальних...
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №306 смт. Володарка Про проведення районного конкурсу-захисту Web-сайтів навчальних закладів
Провести у жовтні-листопаді 2011 року районний конкурс-захист Web-сайтів навчальних закладів (далі – Конкурс)
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №5 Про проведення районного конкурсу на кращу освітню ідею для загальноосвітніх навчальних закладів району
Головного управління освіти і науки від 03. 12. 2010 р. №558 «Про проведення обласного конкурсу на кращу освітню ідею для загальноосвітніх...
Наказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №82 смт. Володарка Про проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-50 від 25. 01. 2012 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов