Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович icon

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим ЮрійовичНазваниеІнститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович
Дата конвертации28.03.2013
Размер56.66 Kb.
ТипАвтореферат
скачать >>>

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА


Харламов Максим Юрійович


УДК 621.793:[518+681.5]


Підвищення ефективності технологічних процесів детонаційного напилювання покриттів на основі комплексної
математичної моделі
Спеціальність 05.03.06 – Зварювання та споріднені технології


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук


Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі комп’ютеризованих систем Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор ^ Ульшин Віталій Олександрович, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, завідувач кафедрою комп’ютеризованих системОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник ^ Крівцун Ігор Віталійович, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ, завідувач відділом


кандидат технічних наук, доцент ^ Пащенко Валерій Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», доцент кафедри «Відновлення деталей машин»Провідна установа:

Інститут газу НАН Україні, м. КиївЗахист відбудеться « 12 » жовтня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.182.01 при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Боженка, 11.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ за адресою: 03680, м. Київ, вул. Боженка, 11.


Автореферат розісланий «^ 07 » вересн 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук Л.С. Киреєв

АНОТАЦІЯ


Харламов М.Ю. Підвищення ефективності технологічних процесів детонаційного напилювання покриттів на основі комплексної математичної моделі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.06 – Зварювання та споріднені технології. – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, 2005 р.

Дисертація присвячена розробці математичних моделей процесів детонаційного напилювання покриттів (ДНП), дослідженню на їхній основі закономірностей поводження порошкових часток при напилюванні й створенню методів вибору раціональних технологічних режимів і скорочення затрат при розробці технологічних процесів (ТП) ДНП. Розроблено структурну схему комплексного математичного моделювання процесів ДНП, при цьому виділені вхідні й вихідні параметри моделей основних стадій ДНП і встановлено їхній взаємозв'язок. Розроблена модель генерації імпульсного струменя продуктів газової детонації та математична модель, що описує фізику взаємодії порошкових часток і продуктів детонації всередині ствола детонаційної установки і в зовнішньому середовищі. Створено відповідне програмне забезпечення й проведені чисельні дослідження фізичних процесів, що протікають при детонаційному напилюванні. Запропоновано принципи створення системи підтримки прийняття рішень (СППР) для розробки ТП ДНП. Розроблено й програмно реалізовано інформаційно-пошукову систему для вибору газотермічних покриттів, із фреймовою структурою подання знань, а також метод визначення раціональних технологічних режимів ДНП, заснований на використанні генетичного алгоритму, які входять у СППР як підсистеми. Представлено рекомендації для побудови комплексної системи автоматизованого керування ТП ДНП.

Ключові слова: детонаційне напилювання, математична модель, швидкість і температура часток, система підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукова система, генетичний алгоритм, система керування.

АННОТАЦИЯ


Харламов М.Ю. Повышение эффективности технологических процессов детонационного напыления покрытий на основе комплексной математической модели. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.06 – Сварка и родственные технологии. – Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев, 2005 г.

Диссертация посвящена разработке математических моделей процессов детонационного напыления покрытий (ДНП), исследованию на их основе закономерностей поведения порошковых частиц при напылении и созданию методов выбора рациональных технологических режимов и сокращения затрат при разработке технологических процессов (ТП) ДНП.

Обобщены результаты теоретических исследований физических процессов, протекающих при ДНП и разработана структурная схема их комплексного математического моделирования. При этом выделены входные и выходные параметры моделей основных этапов ДНП и установлена их взаимосвязь.

Предложена модель генерации импульсной струи продуктов газовой детонации. Разработана математическая модель, позволяющая определять пространственно-временные характеристики потока напыляемых частиц, как внутри ствола детонационной установки, так и во внешней среде, в том числе и при использовании стволов переменного сечения. Создано соответствующее программное обеспечение.

Проведены численные исследования поведения частиц порошка при детонационном напылении. Установлено, что разгон и нагрев частиц при детонационном напылении осуществляется в два этапа: за детонационной волной и в волне разрежения. Показано, что в процессе истечения двухфазного потока из ствола детонационной установки порошковое облако растягивается в радиальном и осевом направлениях, при этом частицы отклоняются от прямолинейной траектории движения. С уменьшением плотности материала частиц и их диаметра увеличивается степень их радиального отклонения. Степень радиального смещения частиц в процессе их движения зависит также от первоначального положения относительно оси ствола. Радиальное смещение частиц порошка, расположенных вблизи оси ствола, незначительно и существенно возрастает для частиц, расположенных вблизи стенок ствола. Обоснована возможность управления скоростью и температурой напыляемых частиц комплексом технологических параметров детонационного напыления: формой и размерами ствола; составом горючей смеси и степенью заполнения ствола; величиной дозы порошка и ее пространственным распределением; формой и размерами частиц порошка; дистанцией напыления.

Разработаны принципы создания системы поддержки принятия решений (СППР) для проектирования ТП ДНП, состоящей из блока самостоятельных модулей. В качестве структурных элементов данной системы созданы информационно-поисковая система, содержащая сведения о разработанных газотермических покрытиях и облегчающая работу инженеров-технологов по их выбору, а также автоматизированная система для поиска рациональных режимов напыления, обеспечивающих необходимые для получения покрытия с заданными свойствами значения скорости и температуры частиц порошка. Для рационального выбора технологических режимов разработан и программно реализован метод, основанный на использовании генетического алгоритма. Применение данного метода существенно уменьшает затраты времени на разработку технологий детонационного напыления.

Предложены алгоритм управления и рекомендации для построения комплексной системы автоматизированного управления процессом ДНП. Основу системы управления составляет СППР, результаты работы которой используются для непосредственного управления оборудованием технологического комплекса для ДНП.

Ключевые слова: детонационное напыление, математическая модель, скорость и температура частиц, система поддержки принятия решений, информационно-поисковая система, генетический алгоритм, система управления.

SUMMARY


Kharlamov M.Y. Increase of effectiveness of detonation spraying of coatings technological processes based on a complex mathematical model. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree of engineering science on speciality 05.03.06 – Welding and related technologies. – The E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

The thesis is devoted to development of mathematical models of detonation spraying of coatings (DSC) process, investigation on its bases of behaviour of a spraying powder particles and creation methods for rational operating practices selection and reduction of costs in technological processes (TP) of DSC development. The structure scheme of complex modeling of DSC processes was developed, and input and output parameters of the models of main DSC stages were chosen, and its intercommunication was determined. Model of generation of impulse jet of gaseous detonation products was proposed. Mathematical model, describing a physics of interaction of powder particles and products of detonation inside a barrel of detonation unit and in an external space, was developed. Correspondent software package was developed and numerical investigations of physical processes, proceeding in detonation spraying, were carried out. Principles for creation a decision support system (DSS) for technology development of the DSC TP were proposed. Developed and program-realized information storage and retrieval system for gas-thermal coating selection, and method of optimal DSC process variables determination, based on genetic algorithm, are the parts of a DSS as subsystems. Recommendations for creation of complex automated control system for DSC technological process were presented.

Key words: detonation spraying, mathematical model, velocity and temperature of particles, decision support system, information storage and retrieval system, genetic algorithm, control system.Похожие:

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconРічний план державних закупівель на 2009 рік Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона нан україни

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconОфіційні результати 1-го відкритого західно-українского чемпіонату з кіокушин-карате
Шинкаренко Максим(Луцьк) Карасюк Дмитро(Нов вол.) Глущук Тарас(Луцьк) Хлопці 14-15 років до 45кг хлопці 14-15 років 45-55 кг Горелий...
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconУдк 159. 98: 37 Назар Максим Миколайович
Назар Максим Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання...
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconУдк 159. 9: 004. 738. 5 Назар Максим Миколайович
Назар Максим Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання...
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconРадиоэлектроники шшк "Шахрад" Рапид-турнир по шахматам памяти Заслуженного тренера Украины Владимира Калужина
Максим Поляков (ф-т ткит) – 6 очков из 9; Николай Шевцов (ф-т кн) – 6 очков, Эдуард Ковалев (ф-т ткит) – 5,5 очков., Максим Лавров...
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21. 07. 2011 р. №196 Про надання дозволу Заєць Ю. А. та Заєць І. Г. на продаж квартири Керуючись ст. 13,22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Усолуси, вулиця Центральна, 1 та враховуючи те, що їх неповнолітні діти Заєць Денис Юрійович, 20 09. 1993 року народження та Заєць...
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconЄ. О. Патона Олексієнко Сергій Владиславович
Роботу виконано на кафедрі зварювального виробництва Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і...
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconДержавний Інститут Геологічний Державний Дослідний Інститут Інститут геології І геохімії горючих копалин нан україни Спілка геологів України дп “Західукргеологія” нак “Надра України”
Державний Інститут Геологічний Державний Дослідний Інститут (pig-pib, м. Варшава)
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconЗамула сергій юрійович
Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціальних виховних установах
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона харламов Максим Юрійович iconМаксим цюник1 Дев'ять ще голин кричав ти

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов