Теория международной торговли icon

Теория международной торговлиНазваниеТеория международной торговли
Дата конвертации14.08.2013
Размер83.71 Kb.
ТипРеферат
скачать >>>


Реферат скачан с сайта www.Shara.org.ua - Рефераты нашару!


Теория международной торговли


2-й семестр. 1. Міжнародний рух капіталу. 2. Міжнародна міграція робочої сили. 3. Міжнародні валютно-кредитні відносини. 4. Міжнародна економічна інтеграція. 5. Міжнародні науково-технічні відносини. 6. Інфраструктура сучасних МЕВ. 2 контрольні роботи. Література. 1. МЕВ. Під ред. Жукова. 2. МЕВ. Під ред. Рибалкіна. 3. Красагина. Международные валютно-финансовые отношения. 4. М.Пебро. Международные валютно-финансовые отношения. 5. Линдерт. Экономика мирохозяйственных связей. 6. Кругман. Международная экономика. 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Під ред. Філіпенка. Міжнародний рух капіталу. План 1. Форми вивозу капіталу. 2. Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій. 3. Роль ТНК у міжнародному русі капіталу. 4. Динаміка міжнародного руху капіталу після другої світової війни. . Для четвертого питання знайти “World Investment Report” (United Nations). Міжнародна торгівля не є єдиним видом зовнішньоекономічної діяльності.Іншою формою міжнародних економічних відносин є міжнародний рух факторіввиробництва (МРФВ). При цьому між МРФВ і МТ існують певні залежності: 1) Міжнародний рух факторів виробництва заміщає міжнародну торгівлютоварами у тому випадку коли її причиною є різниця в забезпеченості країнфакторами виробництва. Припустимо, що капіталонасичена країна експортуєкапіталомісткий товар. При цьому вона вивозить і капітал, якийрозташовується в країнах, де процентна ставка вища, ніж в даній країна.Збільшення виробництва товару на експорт веде до збільшення попиту накапітал, а це в свою чергу призводить до зростання ціни капіталу. Якщозросла ціна на капітал, то власники капіталу зменшують експорт капіталу,тому що ціна на капітал (процентна ставка) на внутрішньому ринку маєтенденцію до зближення зі світовою ціною на капітал. Отже, можна зробитивисновок, що експорт товарів заважає експорту капіталу. 2) Міжнародний рух факторів виробництва доповнює міжнародну торгівлютоварами в тому випадку, коли в основі МТ знаходяться інші причини, ніжвідмінність у забезпеченні факторами виробництва. Якщо забезпеченість країнфакторами виробництва і їх ціна однакові, то збільшення виробництвакапіталомісткого (експортного) товару веде до зростання попиту на капітал,а це в свою чергу веде до збільшення його ціни. Якщо внутрішня цінакапіталу встановлюється вище світового рівня, то дана країна здійснюватимеімпорт капіталу. Таким чином, МТ веде до зміни ціни на фактори виробництва,а це в свою чергу веде до руху капіталу між країнами. Вданому випадкуекспорт товару стимулює імпорт капіталу. 3) Міжнародний рух капіталу заміщує міжгалузеву торгівлю та доповнюєвнутрішньогалузеву торгівлю в умовах великих відмінностей у забезпеченостікраїн факторами виробництва. Коли рівень забезпеченості факторами між країнами дуже відрізняється, токожна країна спеціалізується на виробництві певного товару, і міжнароднийрух факторів виробництва відсутній. Між країнами можлива лише міжгалузеваторгівля. Коли ж розпочинається рух факторів виробництва, то обидві країнипочинають виробляти схожі товари, і між ними виникає внутрішньогалузеваторгівля Треба сказати, що коли має місце рух капіталів, то обсяг світовоговиробництва зростає значно швидше ніж за умов існування лише МТ. Яка ж відмінність між МТ і МРФВ? При МТ країни обмінюються лишекінцевими товарами. При МРФВ має місце міжнародний рух тих факторів, яківикористовується для виробництва кінцевих товарів. Треба сказати, що міжнародний рух капіталу контролюється урядом більшжорстко, ніж МТ. 1. Форми міжнародного руху капіталу. Існує декілька форм МРК. 1) За джерелами походження капіталу на світовому ринку виділяютьофіційний та приватний капітал. Офіційний (державний) капітал – це кошти з державного бюджету, щопереміщуються за кордон, або ті, що приймаються в країну за рішенням уряду,чи міжурядових організацій. До офіційного капіталу відносять всі державніпозики, гранти, міждержавна допомога на основі міжурядових угод. Доофіційного капіталу відноситься і капітал міжнародних організацій: МВФ, СБ,ООН тощо. Джерелами офіційного капіталу є кошти державного бюджету. Приватний капітал – це кошти приватних фірм, банків, недержавнихорганізацій та установ, що переміщуються за кордон, або приймаються з-закордону за рішенням керівних органів підприємств. До цієї категоріїкапіталу відносять: інвестиції за кордон приватними фірмами, наданняторгових кредитів та міжбанківське кредитування. Джерелом приватногокапіталу є власні чи запозичені кошти приватних фірм. 2) За характером використання капітал поділяється на підприємницький тапозичковий. Підприємницький капітал – це кошти, що прямо чи опосередковановкладаються у виробництво з метою отримання прибутку. До підприємницькогокапіталу найчастіше можна віднести приватний капітал. Позичковий капітал – це кошти, що позичаються з метою отриманнявідсотків. 3) За строком вкладення капітал буває коротко-, середньо- тадовгостроковий. Короткостроковий капітал – це кошти, вкладені на термін до 1 року. Восновному це – позичковий капітал. Середньостроковий капітал – це кошти, вкладені на термін від 1 до 7років. Довгостроковий капітал – це кошти, вкладені на термін понад 7 років. Середньостроковий та довгостроковий – це в основному підприємницькийкапітал 4) За метою вкладення капітал буває у вигляді прямих та портфельнихінвестицій. Прямі закордонні інвестиції – це кладення капіталу з метою придбаннядовгострокового економічного інтересу в країні-імпортері капіталу. Цейдовгостроковий інтерес забезпечує контроль над об’єктом розміщеннякапіталу. До прямих закордонних інвестицій відноситься в основномуприватний капітал. Портфельні інвестиції – це вкладення капіталу в іноземні цінні папери,що не дають інвестору право реального контролю над об’єктом розміщеннякапіталу. . Інвестиційна позиція країни – це співвідношення активів, котрі знаходяться у розпорядженні країни за кордоном і активі, які перебувають у власності іноземців в країні. Країни-експортери мають більше активів, котрі знаходяться урозпорядженні країни за кордоном ніж активи, які перебувають у власностііноземців в країні. Країни-імпортери мають менше активів, котрі знаходяться у розпорядженнікраїни за кордоном ніж активи, які перебувають у власності іноземців вкраїні. Іноземні інвестиції отримали розвиток в період переходу від світовогоринку до світового господарства (19 - початок 20 століття) ООН та МВФ відносять до міжнародних інвестицій: 1) вкладання власного приватного капіталу компаній за кордон – капіталфілій, які відкриваються за кордоном, а також доля акцій в дочірніх таасоційованих компаніях 2) реінвестування прибутку за кордоном; 3) внутрішньокорпораційні переводи капіталу. До підприємства з іноземними інвестиціями можна віднести акціонерні чинеакціонерні підприємства, в якому іноземному інвестору належить більше,ніж 10% капіталу. Підприємство з іноземними інвестиціями може мати 3 форми: Дочірня компанія – компанія, в якому іноземному інвестору належитьбільше, ніж 50% капіталу. Асоційована компанія – компанія, в якому іноземному інвестору належитьменше, ніж 50% капіталу. Філіал – компанія, в якому іноземному інвестору належить 100% капіталу. Як показує практика, найпоширенішими формами підприємств з іноземнимиінвестиціями є дочірня компанія та філія. Прямий інвестор – це державна чи приватна організація, фізична чиюридична особа, що володіє підприємством з іноземними інвестиціями. Серед прямих інвесторів в особливу групу виділяють банки, які можутьбути як посередниками, так і безпосередньо займатися інвестуванням власнихфондів. Причини іноземного інвестування. Головна причина здійснення прямих іноземних інвестицій – це прагненнярозмістити свій капітал в тій країні і тій галузі, де він буде приноситимаксимальний прибуток. ООН провела дослідження стосовно причин експорту та імпорту іноземнихінвестицій. Причини експорту інвестицій. Серед причин експорту інвестицій на першому місці знаходитьсятехнологічне лідерство, причому існує така залежність: чим вища доля витратна НДІКР[1] в об’ємі продаж корпорацій, тим більший об’єм її експортупрямих інвестицій за кордон; і навпаки. Це можна пояснити тим, що коликорпорація здійснює інвестиції за кордон, то завжди прагне утриматитехнологічне лідерство, тобто мати контроль над технологією, яківикористовуються в її філіях, і таким чином отримати конкурентні переваги. На друге місце вийшли переваги в вартості робочої сили: чим вищий рівеньоплати працівника корпорації, тим більший об’єм експорту прямих інвестицій;і навпаки. Тобто корпорації намагаються отримати більш дешеву робочу силу. Третя причина – переваги в рекламі. Чим вища питома вага витрат нарекламу в продажах корпорації, тим вищий об’єм експорту прямих закордоннихінвестицій, і навпаки. Четверта причина – економіка масштабу. Чим вищий розмір виробництвакорпорації на внутрішньому ринку, тим більший обсяг експорту прямихінвестицій, і навпаки. Це пояснюється тим, що тільки після заповненнявнутрішнього ринку, корпорації починають експансію на зовнішні ринки. П’ята причина – розмір корпорації. Чим більший розмір корпорації, тимбільший обсяг експорту прямих інвестицій, і навпаки. Шоста причина – ступінь концентрації виробництва. Чим вищий рівеньконцентрації виробництва певного товару в межах корпорації, тим більшеобсяг експорту прямих інвестицій, і навпаки. Сьома причина – забезпечення доступу до природних ресурсів. Чим вищепотреба корпорації в певному ресурсі, тим більший об’єм її експорту прямихінвестицій в ту країну, де багато цього ресурсу, і навпаки. Іншими причинами можуть бути: - скорочення транспортних видатків; - подолання митних обмежень (квот, ліцензій) та митних платежів. Причини імпорту капіталу. Перша причина – технологічне лідерство. Чим вища доля витрат на НДІКР воб’ємі продаж корпорацій, тим більший об’єм її імпорту прямих інвестицій з-за кордону; і навпаки. На друге місце вийшли переваги в кваліфікації робочої сили: чим вищийрівень освіти працівника корпорації, тим більший об’єм імпорту прямихінвестицій; і навпаки. Це стосується високотехнологічних галузей. Третя причина – переваги в рекламі. Чим вища питома вага витрат нарекламу в продажах корпорації, тим вищий об’єм імпорту прямих закордоннихінвестицій, і навпаки. Четверта причина – економіка масштабу. Чим вищий розмір виробництвакорпорації на внутрішньому ринку, тим менше обсяг імпорту прямихінвестицій, і навпаки. П’ята причина – розмір корпорації. Чим більший розмір корпорації, тимбільший обсяг імпорту прямих інвестицій, і навпаки. Шоста причина – ступінь концентрації виробництва. Чим вищий рівеньконцентрації виробництва певного товару в межах корпорації, тим менше обсягїї імпорту прямих інвестицій, і навпаки. Сьома причина – потреба в капіталі. Чим більша потреба корпорації вкапіталі, тим більший обсяг її імпорту прямих іноземних інвестицій. Восьма причина – кількість національних філіалів. Чим більше філіалівмає корпорація в межах країни, тим більший обсяг прямих закордоннихінвестиції вона імпортує. Дев’ята причина – рівень захисту національного ринку. Чим вищий рівеньзахисту національного ринку за допомогою торговельних бар’єрів – тим вищийрівень імпорту прямих закордонних інвестицій. Десята причина – розмір ринку. Чим більший розмір внутрішнього ринку,тим більший обсяг інвестицій. 2. Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій. [pic] Маємо дві країни. Вважаємо, що єдина причина для руху капіталі – різнаприбутковість. Обсяг капіталу, яким володіє перша країна – AK. Обсягкапіталу, яким володіє друга країна – AK’. Криві S1 та S2 показуютьзростання вартісного обсягу виробництва в залежності від обсягувикористання капіталу. Якщо не існує міжнародний рух капіталу, то першакраїна інвестує весь свій капітал у власну економіку. Тоді процентна ставка(ціна капіталу) встановлюється на рівні C (LC). В другій країні, якщо вонаінвестує весь свій капітал у власну економіку, процентна ставка дорівнюєL’D. Якщо наявний капітал в обох країнах використовується повністю, то обсягвиробництва в першій країні буде a+b+c+d+e+f, з них прибуток власниківкапіталу буде a+f, а b+c+d+e – прибуток власників інших факторіввиробництва. Обсяг виробництва в другій країні буде дорівнювати k+i+j, зних k+j – прибуток власників капіталу, а i – прибуток власників іншихзасобів виробництва. З графіку ми бачимо, що в другій країні процентна ставка більша, ніж впершій (прибутковість капіталу вища). Припустимо, що країни зняли обмеження на міжнародний рух капіталу.Виходячи з того, що в країнах встановлена різна прибутковість капіталу,частина капіталу (в обсязі AB) переміститься з першої країни до другої.Прибутковість капіталу в обох країнах буде однаковою. Внаслідок того, що частина капіталу з першої країни переміститься вдругу, то обсяги виробництва також зміняться: в першій країні обсягнаціонального (!) виробництва зросте і буде дорівнювати: a+b+c+d+e+f+h,причому за рахунок національного капіталу, що залишився всередині країнивиробляється a+b+c+d продукції (валовий внутрішній продукт), а за рахунокіноземних інвестицій – e+f+h. В другій країні обсяг внутрішнього (не національного) виробництва такожзбільшився, і тепер дорівнює k+j+i+g+h+e+f (валовий внутрішній продукт),але за рахунок власного капіталу першої країни виробляється продукції k+j+i(це і становить прибуток першої країни і її валовий національний продукт),а за рахунок імпортованого капіталу – e+f+h (що і входить в національнийпродукт другої країни). Наслідками руху капіталу є: 1) збільшується рівень виробництва в кожній країні, а значить ізагальносвітовий рівень виробництва; 2) зменшується доход власників капіталу в першій країні внаслідокзниження процентної ставки.----------------------- [1] Науково-Дослідницькі І Конструкторські Розробки.Похожие:

Теория международной торговли icon16-я Китайская международная торгово-инвестиционная ярмарка
Организатор: Правительство Xiamen и Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Теория международной торговли iconПрограмма международной конференции
...
Теория международной торговли iconКонвенция об условиях регистрации судов
Ассамблеи от 5 декабря 1980 года, в приложении к которой содержится международная стратегия развития на третье десятилетие развития...
Теория международной торговли iconРезолюция круглого стола «Коалиция малого и среднего бизнеса Крыма против нелегальной торговли»
Автономной Республики Крым, проанализировав историю явления, нормативно-правовую базу, накопленный в автономии опыт борьбы с данным...
Теория международной торговли iconРезолюция круглого стола «Коалиция малого и среднего бизнеса Крыма против нелегальной торговли»
Автономной Республики Крым, проанализировав историю явления, нормативно-правовую базу, накопленный в автономии опыт борьбы с данным...
Теория международной торговли iconОпыт крымских школ в профилактике торговли людьми торговля людьми стала глобальным бизнесом, который затрагивает почти все страны и приносит огромную прибыль торговцам и их посредникам, становится одной из наиболее опасных тенденций сегодняшнего времени.
В украине исследователи называют различные цифры. По данным обсе, в Украине более 30 тысяч человек ежегодно становятся жертвами торговли...
Теория международной торговли iconОгляд преси 06 травня – 13 травня 2011 року Випуск №58 05 Зміст поданих матеріалів відображає виключно позицію авторів або видань, вказаних у посиланнях. Уза не завжди поділяє думку
Международная Ассоциация Торговли Зерном и Кормами (гафта) и Украинская Зерновая Ассоциация (уза) сообщают о проведении IV международной...
Теория международной торговли iconСистема работы по организации превентивного воспитания в Харьковском профессиональном лицее пищевых технологий и торговли
Пищевых технологий и торговли – это система подготовительных и профилактических действий педагога, направленных на предупреждение...
Теория международной торговли iconСамостоятельная работа Альфред Адлер: индивидуальная теория личности Основные положения Адлера относительно природы человека Многие считали Адлера «неофрейдистом»
Нигде теория Адлера не раскрывается столь полно, как в его исходных положениях о природе человека (рис. 4-1)
Теория международной торговли iconИзменение активности ингрибиторов протеолитических ферментов при влаготермической обработке зерновой фасоли баля Л. В., Горячова Е. А. Вуз укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли», г. Полтава, Украина
Вуз укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли», г. Полтава, Украина
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов