Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст»НазваниеПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст»
страница5/6
Дата конвертации13.11.2012
Размер0.59 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
1   2   3   4   5   6
^

Змістовий модуль 1. Психологія навчання


Поняття про учіння та навчання. Співвідношення понять «учіння» та «навчання».

Учбова діяльність як одна з форм учіння. Структура учбової діяльності: мотивація, учбова задача, учбові дії, контроль та самоконтроль, оцінка та самооцінка. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності. Формування основних структурних компонентів учбової діяльності. Особливості учбової діяльності. Особливості учбової діяльності на різних вікових етапах. Учбова діяльність підлітків. Учбова діяльність старшокласників. Розвиток уміння самостійно вчитись. Поняття про механізми самоуправління учбовою діяльністю. Неуспішність, її причини та методи корекції.

^ Навчання та його психологічні механізми. Основні принципи розвивального навчання. Класифікація навчання: теоретичне навчання, практичне навчання, образне, емоційне, етичне та естетичне навчання. Зворотній зв’язок в процесі навчання. Індивідуальний підхід в процесі навчання.

Управління процесом навчання. Особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання.


^ Змістовий модуль 2. Психологія виховання

Предмет та основні завдання психології виховання. Особистісно-орієнтоване виховання, його методологічні принципи.

Виховання як формування цілісної особистості. Формування моральної свідомості та поведінки.

Психологічні механізми виховання: переконання, навіювання, наслідування. Психолого-педагогічні прийоми виховання. Критерії та показники вихованості. Поняття про мораль та моральність.

Особливість виховання на різних вікових етапах.

^

Змістовий модуль 3. Психологія педагогічної діяльності


Поняття про педагогічну діяльність та її рівні. Мотивація педагогічної діяльності. Педагогічні здібності та їх структура. Педагогічні уміння. Стилі педагогічної діяльності. Педагогічне спілкування. Психологічна культура майбутнього вчителя.

список рекомендованої літератури

 1. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін. – К., 2001.

 2. Заброцький М.М. Педагогічна психологія: курс лекцій / М.М.Заброцький.– К., 2000.

 3. Педагогічна психологія / За ред. Л.М.Проколієнко, Д.Ф.Ніколенка – К.,1981.

 4. Павелків Р.В. Педагогічна психологія: підручник / Р.В.Павелків. - К.: Академвида, 2011.

 5. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология / Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, 2000.

 6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф.Талызина. – М., 2003.

 7. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А.Зимняя. – М., 1999.

 8. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А.Реан.. – СПб., 2000.^
Соціальна психологія


Змістовий модуль 1. Загальні основи соціальної психології. Соціальна психологія особистості

Тема 1. Соціальна психологія як наука

Предмет і завдання соціальної психології, її структура, функції та категорії. Виникнення та становлення соціальної психології як науки. Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології. Розвиток соціальної психології за рубежем: головні теоретичні напрями. Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження. Основні методи соціально-психологічних досліджень: метод спостереження та його обмеження; експеримент та його види; метод вивчення документів; особливості методу опитування та його різновиди.

^ Тема 2. Проблема особистості в соціальній психології

Поняття особистості в соціальній психології. Особливості взаємозв’язку особистості і суспільства. Соціально-психологічні теорії особистості. Проблема соціалізації індивіда. Сутність соціалізації, її стадії, інститути та механізми. Проблема вікових криз та соціалізація.

Поняття статусу та ролі в соціальній психології. Основні складові статусу особистості. Позиція особистості як інтегральна система вибіркових стосунків особистості. Соціальні установки. Взаємний вплив соціальних установок та поведінки. Зміна соціальних установок. Соціально-психологічна компетентність особистості.

^ Тема 3. Гендерні та культурні детермінанти соціальної поведінки особистості

Поняття гендера в соціальній психології. Відмінність та подібність статей. Статево-рольові параметри особистості. Поняття гендерної ролі. Основні концепції гендера. Гендерна соціалізація. Провідні чинники гендерної соціалізації. Гендерна ідентичність. Відмінності у світосприйманні та чутливості. Мотиваційна сфера чоловіка і жінки. Гендерні відмінності у невербальній комунікації. Рівноцінність особистісного розвитку статей. Гендерні стереотипи, їх вплив на процес комунікації. Прикладні аспекти гендерної психології.

Культурні відмінності у визначенні „Я”. Протистояння культур: індивідуалізм-колективізм. Маскулінні та фемінні культури. Вплив культури та епохи на гендерні ролі. Вплив культури на соціальні стосунки.


^ Тема 4. Я-концепція як детермінанта соціальної поведінки особистості

Поняття „Я-концепції” в соціальній психології. Структурні компоненти Я-концепції. Основні фактори та механізми формування Я-концепції. Теорії самосприйняття та самоатрибуції. Ефект переоцінки. Прогнозування власної поведінки. Самосвідомість особистості як чинник самовизначення у групі. Я-концепція та персоніфікація. Поняття набутої безпомічності. Поняття самоефективності. Локус контролю. Теорія унікальності „Я”. Схильність на користь власного Я: мотивація самоповаги, нереалістичний оптимізм. Теорії самопрезентації та саморозкриття. Самовиправдання та збереження власної самооцінки.


^ Тема 5. Міжособистісна аттракція: близкість, симпатія, дружба, кохання

Поняття міжособистісної аттракції. Основні передумови аттракції. Почуття як системи поведінки. Соціальний контроль над почуттями. Поняття дружби. Зовнішня привабливість і симпатія. Стандарти краси. Теорії міжособистісної аттракції. Підтримання близьких стостунків. Визначення кохання. Трьохкомпонентна теорія кохання. Розрив близьких стосунків. Процес та переживання розриву.


^ Тема 6. Соціальні упередження та агресивна поведінка

Упередження як соціально-психологічний феномен. Визначення упередження, стереотипізації та дискримінації. Соціальні, емоційні та когнітивні джерела упереджень. Приховані та відкриті упередження. Боротьба з упередженнями.

Поняття та основні теорії агресії. Ситуативні та диспозиційні детермінанти агресії. Масова культура та агресія. Соціальні ситуації, що підвищують агресивність: фрустрація, пряма провокація, наслідування. Вплив культурних факторів на рівень агресії. Шляхи запобігання та послаблення агресії.

^ Тема 7. Альтруїзм та просоціальна поведінка особистості

Проблема альтруїзму та просоціальної поведінки в соціальній психології. Основні теорії альтруїстичної поведінки: еволюційна теорія, теорії соціального обміну та соціальних норм. Диспозиційні та ситуативні детермінанти. Ефект кількості свідків. Гендерні та культурні детермінанти просоціальної поведінки. Соціалізація альтруїзма.


^ Тема 8. Прикладні аспекти соціальної психології

Особливості прикладних досліджень у соціальній психології. Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки. Соціальна психологія і охорона здоров’я: стрес і здоров’я людини, шляхи подолання стресу. Соціальна психологія та управління. Соціальна психологія і закон.


^ Змістовий модуль 2. Особливості внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії


Тема 1. Проблема спілкування в соціальній психології. Комунікативна сторона спілкування

Спілкування як феномен соціальної психології. Основні характеристики спілкування. Особистість у контексті спілкування. Види спілкування. Структура спілкування як проблема психології. Характеристика функцій спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. Сутність міжособистісної комунікації. Структура та засоби комунікації. Психологічні особливості вербальної та невербальної комунікації. Організація просторово-фізичної та соціальної ситуації: вибір часу та місця, розміщення співрозмовників залежно від характеру та цілей бесіди. Труднощі спілкування. Деформації спілкування. Бар’єри спілкування.

^ Тема 2. Інтерактивна та перцептивна сторона спілкування

Поняття інтеракції. Різновиди взаємодії. Форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії. Взаємодія і міжособистісний вплив. Поняття маніпуляції. Поняття соціальної перцепції. Формування першого враження про партнера. Проблема точності сприйняття партнера. Ефекти міжособистісного сприйняття (ефекти ореолу, первинності, новизни). Механізми міжособистісного сприймання. Ідентифікація як уподібнення себе партнеру. Емпатія як емоційне співпереживання. Рефлексія як усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню. Каузальна атрибуція. Фундаментальна помилка атрибуції. Практичні способи її подолання.


^ Тема 3. Соціальна психологія груп

Поняття групи. Сутнісні ознаки малої групи. Основні підходи та напрями вивчення малої групи (психоаналітичний, інтеракціоністський, соціометричний, групової динаміки). Класифікація груп. Умовні та реальні групи. Лабораторні та природні; неорганізовані та організовані; формальні та неформальні; групи членства та референтні; великі та малі. Функції референтних груп. Процес входження особистості в групу. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі. Культура первинних груп. Проблема соціального контролю.


^ Тема 4. Динамічні процеси у групах

Поняття групової динаміки. Концепції і моделі розвитку малої групи. Механізм групової динаміки. Утворення малої групи: психологічні умови і фактори виникнення групи. Групові норми і нормативна поведінка. Дослідження нормативного впливу групової більшості.

Феномен групового тиску. Дослідження феномену конформізму в соціальній психології. Види конформності: зовнішня та внутрішня. Конфліктність та конформізм. Вплив меншості на групу.

Проблема групової згуртованості. Лідерство і керівництво в малих групах. Теорії походження лідерства і керівництва (теорія рис, ситуаційна теорія, синтетична). Стилі лідерства і керівництва.

Проблема прийняття групового рішення. Індивідуальні та групові рішення. Аналіз якості групових рішень. Групові деформації. Явища групової поляризації. Етапи прийняття рішення.

^ Тема 5. Конфлікти. Причини виникнення та шляхи розв’язання

Проблема конфлікту в соціальній психології. Історія вивчення проблеми конфлікту. Класифікація конфліктів. Функції конфліктів: деструктивна та конструктивна. Динамічна структура конфлікту. Етапи перебігу конфлікту Стратегії поведінки особистості в міжособистісному конфлікті. Шляхи розв’язання конфліктів. Корекція та керування конфліктом. Конфлікти в умовах школи.


^ Тема 6. Психологія великих соціальних груп і масових явищ

Психологічні характеристики великих соціальних груп. Головні ознаки великих соціальних груп. Класифікація великих соціальних груп. Соціально-психологічна характеристика етнічних та релігійних спільнот. Поняття національної ментальності. Психологічні особливості українського національного характеру. Психологія масових явищ. Психологічні особливості великих стихійних груп. Соціально-психологічна сутність натовпу. Підходи до класифікації натовпу. Психологічна характеристика масових способів впливу: навіювання, наслідування, паніка, мода, зараження, чутки.
^

Список рекомендованої літератури


 1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – М.: МГУ, 2002. – 420 с.

 2. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособ./Е.В.Андриенко. – М.: Академия, 2001. – 262 с.

 3. Андреева Г.М. Зарубежная социальна психология ХХ ст.: Учеб. пособ. / Г.М.Андреева.– М.: Аспект-Прес, 2001. – 288 с.

 4. Битянова М.Р. Социальная психология. Наука, практика и образ мислей / М.Р.Битянова. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 575 с.

 5. Белинская Е.П. Социальная психология личности: Учеб. пособ. / Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: АСПЕК-Пресс, 2001. – 304 с.

 6. Еникеева М.И. Общая и социальная психология: Учебник. / М.И.Еникеева. – М.: НОРМА, 2002. – 611 с.

 7. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія / М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – К.: Вища школа, 1995. – 303 с.

 8. Москаленко В.В. Соціальна психологія / В.В.Москаленко. – К.: ЦНЛ, 2005. – 624 с.

 9. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія / Л.Е.Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – 446 с.

 10. Парыгин Д.Б. Социальная психология / Д.Б. Парыгин. – СПб.: ИГУП, 1999. – 592 с.

 11. Социальная психология в современном мире: Учеб. пособ. / Под ред. Г.М.Андреевой, А.И.Донцова. – М.:А-Прес, 2002. – 335 с.

 12. Социальная психология / А.Н. Сухов и др.– М.: Академия, 2001. – 599 с.

 13. Социальная психология. / А.Л.Журавлев и др. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 351 с.

 14. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: Учебник / М. Хьюстон. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 594 с.

 15. Швачко О.В. Соціальная психологія / О.В.Швачко.– К: Вища школа, 2002. – 111 с.

 16. Шибутани Т. Социальная психология / Т.Шибутани. – Ростов-на Дону: Феникс, 2002. – 554 с.


ПСИХОЛОГІЧНа ДІАГНОСТИКа


змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики
^

Тема 1. Місце психодіагностики в системі наукових знань


Предмет психодіагностики. Категоріальний апарат психодіагнотики: поняття психодіагностичних ознак, діагностичні категорії, психологічні тестування, клінічні методи, стандартизовані тестові методики, психометричні властивості. Поняття “норми” у психодіагностиці: статистична норма та соціокультурний норматив.

Місце психологічної діагностики в системі знань. Місце психодіагностики в роботі психологічних служб.

^

Тема 2. Історія психологічної діагностики


Виникнення психодіагностики як самостійної галузі знань. Вплив експериментальної психології на формування ідей психологічного тестування. Зв` язок тестових методик з теоретичними принципами біхевіоризму та психоаналізу. Розвиток світової психодіагностики. Історія психодіагностики в Україні.

^

Тема 3. Норма професійної етики тестологів


Загальні етичні принципи психодіагностичного обстеження. Вимоги до розробки тестів. Вимоги до психодіагностиків-практиків. Використання тестів спеціалістами-суміжниками. Межі компетентності професіональних можливостей. Врахування в дослідженні особливостей психологічних методів. Роль особистості психолога в дослідженні. Особливості поведінки піддослідного в психологічному дослідженні. Готовність до психологічних досліджень.


змістовий Модуль ІІ. Організація психологічного дослідження
^

Тема 4. Етапи досліджень


Основні форми організації психологічних обстежень: дослідження, інформування, психологічна корекція.

Підготовка психологічного дослідження. Організація психологічного дослідження. Визначення мети та завдань дослідження, розробка концепції дослідження, гіпотези, об`єкту та предмету дослідження.

Розробка методики дослідження. Підбір емпіричних методів. Проведення обстеження. Обробка емпіричних даних, якісний аналіз результатів. Первинні та вторинні методи метематично-статистичної обробки.

^

Тема 5. Основні методи психодіагностики


Необхідність класифікації діагностичних методик. Основні класифікаційні системи психодіагностичних процедур. Операційна класифікація методів.

Спостереження як метод психологічної діагностики, його значення, принципи та можливість використання. Експеримент, його основні види. Види спостережень. Переваги і недоліки спостереження.

Використання усного і письмового опитування, його особливості та види. Методика проведення усного опитування.

Анкетування. Вимоги до складання анкет.

Метод експертних оцінок. Область використання, процедура дослідження. Види експертних оцінок. Надійність процедури відбору екпертів.

Метод тестів. Види тестових методик. Складові часитини тесту і вимоги до них.


змістовий Модуль ІІІ. ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ
^

Тема 6. Способи статистичної обробки результатів вимірювання


Шкалювання, типи шкал. Характеристика номінальної шкали. Використання ординальних шкал. Метричні шкали: шкала інтервалів, шкала відношень. Поділ шкал у залежності від типу завдання. Характеристика шкали оцінок. Використання шкали соціальних установок.

^

Тема 7. Психометричні основи психодіагностики


Основні критерії оцінки психодіагностичних методик. Надійність. Засоби підвищення надійності. Визначення надійності вимірювального інструменту. Коефіцієнт стабільності. Визначення коефіцієнту константності. Послідовність дій при перевірці надійності.

Валідність як основна психометрична властивість. Теоретична валідизація. Прагматична валідизація. Перевірка прагматичної валідизації за допомогою незалежних зовнішніх критеріїв. Типи зовнішніх критеріїв перевірки валідністі, основні вимоги до них. Кількісний показник валідністі, види валідністі. Репрезинтативність тестових норм. Способи визначення репрезинтативності.

Вимоги до психометричної підготовки психолога.

Стандартизація тестів. Лінійна стандартизація. Нелінійна нормалізація.


^ Тема 8. Проблеми конструювання і використання психодіагностичних методик

Принципи конструювання психодіагностичних методик. Планування розробки психодіагностичної методики. Дані про процедури розробки тесту. План тесту. Теоретичні концепції, покладені в основу тесту. Адаптація оригінального тесту. Перевірка на надійність і валідність. Проблема адаптації тестів


змістовий Модуль ^ ІУ. ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


Тема 9. Дослідження властивостей особистості

Психодіагностика рис. Ієрархічне багатовимірне визначення рис. Особистісний шістнадцятифакторний опитувальник Р.Кеттелла. Загальна характеристика ММРІ. Платохарактерилогічний діагностичний опитувальник А.Е.Личко.

Методика В.Русалова, тест-опитувальник Я.Стреляу, опитувальник рис характеру і темпераменту. Особистісний тест Айзенка (дорослий та дитячий варіанти). Дослідження тривожності. Шкала Тейлора. Методика Спілбергера. Методика діагностики шкільної тривожності.

Методика Леонгарда-Шмішека. Методика піктограм. Тест М.Люшера.

^

Тема 10. Дослідження спрямованості особистості


Теоретичний огляд методів діагностики спрямованості. Методика вивчення ціннісних орієнтацій Рокича; карти інтересів Голомштока; диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО); тест структури інтересів В.Хеннінга; методика КОС - 1.

^

Тема 11. Психодіагностика індивідуальної свідомості


Техніка репертуарних решіток. Якісний та кількісний аналіз у техніці репертуарних решіток.


Тема 12. Психодіагностика самосвідомості

Огляд методів вивчення самосвідомості. Методи вивчення локус-контролю. Тест опитувальник самовідношення В.Століна, тест “Самооцінки особистості” С.А. Будассі.


^ Тема 13. Особистісні опитувальники

Особистісні опитувальники для вимірювання мотивів. “Список особистісних переваг” А.Едвардса. Використання в дослідженні мотивації проективних методів. Методика А.Мехрабіана по вивченню афілятивної тенденції.

^

Тема 14. Психодіагностика міжособистісних стосунків


Діагностика міжособистісних стосунків на основі суб’єктивних переваг. Методика непрямої оцінки взаємовідносин. Ситуаційний тест. Методика Г.Лірі.

Діагностика відхилень сімейних взаємовідносин за допомогою методики “Спільний тест Роршаха”. Методика “Малюнок сім`ї”.

^

Тема 15. Діагностика пізнавальної сфери


Здібності як об`єкт психодіагностики. Моделі інтелекту. Загальна характеристика методик діагностики коефіцієнту інтелекту. Методика діагностики інтелектуальних здібностей Ганса Айзенка. Шкала вимірювання інтелекту Векслера. Культурно-вільний тест інтелекту Р.Кеттелла. Дитячий варіант методики Векслера.

Шкільний тест розумового розвитку, прогресивні матриці Равена, тести креативності.

Методи дослідження особливостей уваги.
1   2   3   4   5   6Похожие:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«магістр» за напрямом підготовки 0301- «Психологія» зі спеціальності 03010201 «Психологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком підготовки
«Фізико-математичні науки» зі спеціальності 04020101 «Математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів спеціальності "Початкове навчання"
Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”/ укладачі: к геол...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 040302 «Інформатика» / Укладачі: Сяський...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 040301 «Прикладна математика» / Укладачі:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов