Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст»НазваниеПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст»
страница6/6
Дата конвертации13.11.2012
Размер0.59 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
1   2   3   4   5   6
^

Список рекомендованої літератури


 1. Анастази А. Психологическое тестирование: в 2-х кн. / Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского / А.Анастази. – М, 1982.

 2. Бурлачук Л.Ф. Психодигностика / Л.Ф.Бурлачук. – СПб, Питер Ком, 2002. – 252 с.

 3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов. – СПб., Питер Ком, 1999. –528 с.

 4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб) / Л.Ф.Бурлачук, Е.П. Савченко. – К.: А.Л.Д., 1995. –100 с.

 5. Детская психодиагностика и профориентация / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1999. –384 с.

 6. Ковальчук М.С. Психодіагностика: Навч. посібн / За ред М.С. Корольчука. – К.: Ельга: Ніка-Центр, 2004. – 399 с.

 7. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. –М., МГУ, 1987. –304с.

 8. Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, 1999. –576с.

 9. Психологическая диагностика детей и подростков: Уч. пос. / Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М, 2005. –360с.

 10. Психологическая диагностика : учебник для вузов / Под ред. М.К.Акимовой, К.М.Гуревича. – СПб: Питер, 2003. – 652 с.

 11. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Уч. пос./ Д.Я.райгородский – Самара, 2000. – 672с.

 12. Справочник практического психолога. Психодиагностика / Под общ.ред. С.Т.Посоховой. – М.: АСТ, СПб: Сова, 2005. – 671 с.

 13. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И.Шевандрин. –М., 1998. –512с.

 14. Шмелев А.Г. Основы психодиагностики: Уч. пос. / А.Г.Шмелев. – М., Ростов-на-Дону, 1996. – 544с.


Психологічне консультування


Змістовий модуль 1.

Вступ у психологічне консультування

Аналіз практичної психологічної допомоги. Мета і завдання психологічного консультування. Підходи до визначення психологічного консультування. Сутність психологічного консультування. Потреба звернення до психологічної допомоги. Напрямки психологічної допомоги: спільне та відмінне. Принципи психологічного консультування.

^ Теорія психологічного консультування: обґрунтування і необхідність. Поняття про теорію психологічного консультування. Функції теорії консультування. Витоки теорії консультування. Вивчення теорії консультування.

^ Особистість у консультативному процесі. Роль і місце консультанта в консультативному процесі. Найважливіші рольові функції консультанта. Вимоги до особистості консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта. Синдром „згорання”. Стресостійкість.

Особистість клієнта. Первинні емоційні стани клієнта. Врахування дієзахисних механізмів у консультативному процесі.

^ Особливість консультативного процесу. Теоретичні засади консультування. Моделі консультативної допомоги: директивна, не директивна. Вимоги до профпідготовки психолога-консультанта. Пропозиції психологічного консультування. Етичні аспекти консультативної діяльності. професійне мислення психолога-консультанта.

^ Організація консультативної взаємодії. Загальні питання організації роботи психологічного консультування. Структура процесу консультування. Підготовка та проведення психологічного консультування. Етапи та процедури психологічного консультування. Результативність консультативної роботи. Види консультування за тривалістю: разове, короткострокове, середньотривале. Стиль роботи консультанта.

^ Технологія консультативної взаємодії. Налагодження ефективного контакту. Психотерапевтичні навички ведення консультативного інтерв’ю. Техніки пояснення інформації. Засоби особистісної орієнтації. Засоби впливу на клієнта. Технічні помилки консультативного процесу.


Змістовий модуль 2. Види консультування

Інтимно-особистісне консультування. Аналіз особистісного консультування. Завдання інтимно-особистісного консультування, його ефективність і тривалість. Особливості роботи практичного психолога в ситуації індивідуального консультування. Технологія ведення бесіди. Кризове консультування. Типи проблемних ситуацій.

^ Сімейне консультування. Теоретичні засади сімейного консультування. Особливості і технології консультування. Методи і форми консультування сім’ї. Типові проблемні сімейні ситуації: консультування майбутнього подружжя, консультування з психологічних проблем у сформованій сім’ї, консультування самотньої людини, консультування батьків і дітей у родині.

^ Психолого-педагогічне консультування. Завдання психолого-педагогічного консультування. Особливості взаємодії психолога-консультанта в ситуації психолого-педагогічного консультування. Аналіз взаємостосунків батьків з дітьми дошкільного віку. Психолого-педагогічне консультування батьків молодших школярів. Вирішення психологом педагогічних проблем підлітків. Консультування батьків юнаків та дівчат.

^ Ділове консультування. Професійне консультування. Формування професійних намірів, здібностей. Проблема адаптації в колективі. Проблеми саморегуляції в ділових стосунках. Керування емоціями. Підтримка працездатності. Проблема міжособистісних відносин. Попередження міжособистісних відносин.

^ Групове консультування. Особливості психологічного консультування групи. Прийоми групового консультування. Діагностика між членами групи. Основні форми групової взаємодії. Напрямки групової корекції. Тренінгові вправи.


Змістовий модуль 3.

Основні теоретичні підходи в практиці психологічного консультування

Психодинамічне консультування і терапія. Концепція психоаналізу. Основні теоретичні положення. Опис консультативного і психотерапевтичного процесу в класичному психоаналізі З.Фрейда. Адлеріанське консультування: роль консультанта, методи. Вплив аналітичної психотерапії К.Юнга на консультативну терапію і практику.

^ Екзистенційно-гуманістична традиція в консультуванні. Цілі екзистенційно-гуманістичної теорії. Основні поняття К.Роджерса. Клієнт-центрована терапія. Гештальт-терапія: комплекс ефективних мікро технік. В.Франкл і логотерапія.

^ Загальні аспекти когнітивного консультування. Сутність когнітивного підходу в консультативній практиці. Орієнтування на пізнавальні структури психіки. Основні підходи когнітивного напрямку. Раціональна емотивна терапія (РЕТ А.Елліса). Когнітивна терапія А.Бека. Транзактний аналіз Е.Берна.

^ Поведінковий напрямок у психологічному консультуванні. Цілі біхевіористиної терапії. Вихідні теоретичні конституції напрямку. Основні техніки біхевіористичної терапії та консультування.


Список рекомендованої літератури

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: теория и опыт / Г.С.Абрамова. –М.: Академия, 2001. – 240 с.

 2. Алешина Е.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Е.Е.Алешина. – М.: Класс, 2000. – 208 с.

 3. Бондаренко О.Ф. Психологическая помощь: Теория и практика: Учебное пособие для студентов / О.Ф.Бондаренко. – К.: Укртехпресс.

 4. Бурменская Г.В. Возрастно-психологическое консультирование / Г.В.Бурменская, О.А.Карабанова, А.Г.Лидерс. – М.: МГУ, 1990. – 136 с.

 5. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування / С.В.Васьківська. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.

 6. Васьківська С.В. Технологія консультування (Організація консультативної взаємодії) / С.В.Васьківська. – К.: Главник, 2005. – 94 с.

 7. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба / И.В.Дубровина. – М.: Педагогика. 1991. – 232 с.

 8. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного консультирования: Учеб. пособие / А.Н.Елизаров. – М. :Ось-89, 2003. – 264 с.

 9. Кочюнас Р. Психологическое консультирование: Пер. с лит. / Р.Кочюнас – М.: Академический проект, 1999. – 240 с.

 10. Ліщинська О.А. Практикум з індивідуально-психологічного консультування для початківців / О.А.Ліщинська. – К., 1997.

 11. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуаціями / В.Ю.Меновщиков. – М.: Смысл, 2002.

 12. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Пер. с англ. / Р.Мєй – М.: Класс, 1994. – 144 с.

 13. Немов Р.С. Психологическое консультирование /Р.С.Немов. – М.: Владос, 2001. – 528 с.

 14. Осадько О. Технології психологічного консультування / О.Осадько. – К., 2005. – 127 с.

 15. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования /С.В.Петрушин.. – М.: ПЕРСЭ, 2003. – 124 с.

 16. Психологичекая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М.К.Тутушкиной. – СПб, 2001. – 346 с.

 17. Столин В.В., Бодалев А.А. Семья в психологической консультации / В.В.Столин, А.А.Бодалев. – М., 1989.

 18. Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування / Т.М.Титаренко. – К.: Главник, 2004. – 92 с.

 19. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учебное пособие / Л.Б.Шнайдер. – М.. 2003. -


Психологічна корекція


Модуль І

Змістовий модуль І: Загальні засади психокорекції


Тема 1. Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога

Загальне поняття психокорекції. Види психокорекції. Основні принципи психокорекційної роботи. Цілі та завдання психокореційної роботи. Психокорекційна ситуація. Вимоги до психолога, який здійснює психокорекційний вплив. Теоретичний, практичний та особистісний компонент готовності психолога до здійснення психокорекційної роботи.


Тема 2. Особливості складання психокорекційних програм Принципи складання психокорекційних програм. Принцип системності корекційних, профілактичних та розвиваючих завдань. Принцип єдності корекції та діагностики. Принцип пріоритетності корекції каузального типу. Діяльнісний принцип корекції. Принцип врахування психолого-вікових та індивідуальних особливостей клієнта. Принцип комплексності методів психологічного впливу. Принцип активного залучення найближчого оточення до участі в корекційній програмі. Принцип врахування обсягу та ступеня різноманітності матеріалу. Принцип врахування емоційної складності матеріалу. Види психокореційних програм. Оцінка ефективності психокорекційного впливу.


Тема 3. Індивідуальна психокорекція

Умови вибору індивідуальної психокорекції. Проти покази до групової психокорекції. Основні методи індивідуального психокорекційного впливу. Особливості методу переконання. Умови застосування методу навіювання. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції. Стратегії ставлення клієнта до проблемної ситуації. Завдання індивідуальної психокорекції. Основні стадії індивідуальної психологічної психокорекції. Складання контракту між клієнтом та психологом. Рівні конфіденційності. Дослідження проблем клієнта. Значення вербального та невербального контакту. Варіанти позицій психолога. Пошук способів вирішення проблем. Формування психологом корекційної програми. Реалізація наміченої програми у відповідності із складеним контрактом. Оцінка ефективності проведеної роботи.


Тема 4. Групові методи психокорекційної роботи

Специфіка групової форми психокорекції. Цілі групової психокорекції. Механізми корекційного впливу. Фактори, що впливають на ефективність психокорекційної роботи. Особливості комплектування груп. Віковий та статевий склад групи. Професійний склад групи. Розмір групи. Частота та тривалість зустрічей. Підготовка до групової корекції. Основні принципи роботи групи. Групова динаміка. Завдання та норми групи. Структура групи, групові ролі. Згуртованість групи. Групова напруга. Фази розвитку групи. Керівництво психокорекційною групою. Основні завдання групового психолога. Робота під спостереженням супервізора. Типові помилки керівника групи. Етичні вимоги до керівника групи.


Змістовий модуль ІІ: Психокорекційна робота психолога

в закладах освіти

Тема 5. Корекційна робота з дітьми дошкільного віку

Характеристика основних проблем розвитку дитини. Критерії оцінки відхилень в поведінці за М.Раттером. Порушення поведінки: агресивність, імпульсивність, гіперактивність, пасивність. Затримка психічного розвитку. Причини затримки психічного розвитку. Ознаки нормального розвитку дитини. Способи корекції затримки психічного розвитку дитини. Ознаки розумової відсталості. Корекційна робота з дітьми, що йдуть до школи.


Тема 6. Психокорекційна робота з дітьми молодшого шкільного віку

Робота з розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів. Розвиток уваги. Розвиток пам’яті. Розвиток мислення. Розвиток довільної поведінки. Корекційна робота з школярами „групи ризику”. Причини шкільної неуспішності. Особливості розвитку пізнавальної сфери. Корекційна робота з дітьми, що мають синдром дефіциту уваги. Особливості корекційної роботи з повільними дітьми. Демонстративні діти, корекція поведінки. Причини тривожності дітей. корекція тривожності. Ліворукі діти. Особливості корекційної роботи з ліворукими дітьми.


Тема 7. Психокорекційна робота з підлітками

Ознаки нервово-психічних порушень розвитку. Причини виникнення психічних захворювань у підлітків. Психокорекція акцентуацій характеру підлітків. Сім’я як джерело психічної травматизації підлітка. Співвідношення між акцентуаціями та найбільш несприятливими типами сімейного виховання. Невротичний розвиток особистості підлітка. Методи роботи з невротичними підлітками. Вживання психоактивних речовин та хімічна залежність у підлітків. Корекція церебрастенічного синдрому. Суїцидальна поведінка підлітків, напрями корекційної роботи. корекція проблем, пов’язаних з сексуальним розвитком.


Тема 8. Психокорекційна робота з юнаками та дівчатами в період ранньої юності

Відхилення конструктивного розвитку в період ранньої юності. Адитивна поведінка, причини виникнення, основні етапи корекційної роботи. Юнацька сексуальність. Позитивні та негативні фактори, що впливають на формування статевої ідентичності. Стадії розвитку асоціальної поведінки. Внутрішні психологічні фактори, що призводять до здійснення злочину. Мікро соціальні фактори: сім’я, школа, референтна група. Типи делинквентності – агресивно-захисний, опозиційний. Корекційна робота з агресивно-захисними клієнтами. Психокорекція опозиційних клієнтів.


Список рекомендованої літератури

 1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. / Г.С.Абрамова. - Брест, 1993.

 2. Берн Э. Трансакционный анализ и психокоррекция / ЭБерн. - СПб., 1992.

 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. / А.Ф.Бондаренко. – К., 1997.

 4. Бурлачук Л.Ф. Введение в практическую психологию / Л.Ф.Бурлачук. К., 1997.

 5. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: Учебн. пособие / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. Минск, 1997.

 6. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1987.

 7. Исурина Г.Л. Групповые методы психотерапии и психокоррекции / Г.Л. Исурина // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983.

 8. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка: Учебн. пособие. / О.А. Карабанова. - М., 1997.

 9. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога / Р.В. Овчарова . -2-е изд , дораб. М., 1996.

 10. Осипова А.А. Общая психокорреция / А.А. Осипова. – М., 1998.

 11. Хухлаєва О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции / О.В.Хухлаева. - М., 2001.

 12. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. - Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий. - Л., 1990.Зміст


Пояснювальна записка .................................................................................. 3

Зміст програми ................................................................................................ 6

Загальна психологія ............................................................................... 6

Вікова психологія .................................................................................. 23

Педагогічна психологія ........................................................................ 26

Соціальна психологія ............................................................................ 27

Психодіагностика .................................................................................. 31

Психоконсультування ……………………………………………..…. 35

Психологічна корекція ………………………………………………. 38

1   2   3   4   5   6Похожие:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«магістр» за напрямом підготовки 0301- «Психологія» зі спеціальності 03010201 «Психологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком підготовки
«Фізико-математичні науки» зі спеціальності 04020101 «Математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів спеціальності "Початкове навчання"
Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”/ укладачі: к геол...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 040302 «Інформатика» / Укладачі: Сяський...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 040301 «Прикладна математика» / Укладачі:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов