Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу icon

Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексуНазваниеМоделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу
Дата конвертации22.05.2013
Размер80.1 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Моделювання проблемних ситуацій

на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу


Видиш С.Д.,

майстер виробничого навчання

Куп'янського професійного аграрного ліцею


Всім відомо, що слово «інтерактив» походить від слова «інтер» - взаємний та «акт» - діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це інноваційна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та розумову спроможність.

Суть такого навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де організація передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідних ситуацій, яке ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Інтерактивна взаємодія виключає панування однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Завданням сьогодення є підготовка молодої людини до життя, громадянської активності в суспільстві. А такі уроки надають можливість учням відпрацьовувати основні пізнавальні та громадянські вміння, самостійно мислити і діяти.

Мій досвід підтверджує той факт, що в процесі навчання, де задіяний майже кожний учень, виявляються їх творчі здібності, розвиваються комунікаційні навички.

Слід пам’ятати, що інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія всіх учасників педагогічного процесу.

Сучасний кваліфікований робітник у своїй професійній діяльності все частіше зустрічається з необхідністю виконувати дії в умовах, що постійно змінюються. Виникає необхідність відшукування і вибору найбільш раціональних способів вирішення технічних проблем. Метою і змістом професійної підготовки учнів є забезпечення такого рівня навчання, що відповідав би змісту, рівню і характеру праці сучасного робітника.

Проблемними ситуаціями називають випадки з практики роботи на виробництві.

Створення проблемних ситуацій на уроках та їх аналіз — важливий резерв формування в учнів знань, умінь, інтелектуальних, вольових і емоційних рис, що дозволять їм вільно і ефективно діяти в подальшому в нестандартних умовах праці.

Учень більше розуміє типові проблеми та функції, які йому доводиться виконувати для комплексного засвоєння навчального матеріалу, а використання реальних ситуацій в навчальному процесі - це той важливий засіб встановлення взаємозв’язків між предметами професійно-теоретичної, професійно-практичної та загальноосвітньої підготовки.

Використання проблемних (виробничо-технічних) ситуацій можливе на всіх етапах уроку виробничого навчання, де воно має свої особливості. Ці особливості зумовлюються функціями та організацією етапу уроку, особливостями дидактичної побудови самих виробничо-технічних ситуацій.

Такі ситуації виникають із життя під час стажування педагогічних працівників та виробничої практики учнів.

Розв’язування технологічних задач або виробничих ситуацій під час вступного інструктажу дуже ефективно для «проживання» у цій ситуації, а також з метою перевірки опорних знань, умінь і навичок учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку. За 7-10 хвилин актуалізації майстер зможе активізувати знання й уміння учнів, необхідні для вивчення основних виробничих прийомів та здійснити мотивацію на вивчення усієї теми.

Ефективними можуть бути задачі щодо створення ситуації «нового», з питань найбільш раціонального використання обладнання, вибору інструменту, пристосувань, режимів, матеріалів, технології виконання навчально-виробничого завдання.

Ефективне використання проблемних ситуацій дає майстру можливість розвивати в учнів здатність аналізувати свою роботу, знаходити причини помилок та способи їх усунення, заохочувати учнів до творчого, раціоналізаторського підходу до виконання завдань, привчати до постійного використання навчально-технологічної документації.

Ситуаційні виробничі завдання мають вирішуватися учнями індивідуально або колективно (3-5 чол.). Після виконання завдань проводиться колективне обговорення ходу та результатів роботи. Суттєвою умовою правильного ходу вирішення ситуаційних задач є теоретичне обґрунтування кожної дії, кожної операції. Учень повинен діяти не інтуїтивно, а користуватись теоретичними положеннями, нормативними вимогами чи обґрунтовувати свої інтуїтивні дії теоретично

Заключним етапом при аналізі виробничих ситуацій та вирішення ситуаційних завдань є підведення підсумків; де я аналізую дії учнів, результати роботи, відзначаю допущені помилки і оцінюю знання учнів.

Результати розв’язання технологічних задач або виробничих ситуацій можуть бути висвітлені під час проведення лабораторно-практичних занять, виробничої практики.

Впровадження інтерактивних методів у навчальний процес потребує певної підготовки як майстра в/н, так і учнів. А тому необхідно починати з поступового включення їх у професійну діяльність, починаючи з найпростіших форм. Коли у майстра в/н і учнів з’явиться досвід цієї роботи, то уроки будуть проходити набагато легше з мінімальною за часом підготовкою.

Головна задача викладача та майстра виробничого навчання у системі ПТО - прищепити учням інтерес та любов до обраної професії, дати змогу зрозуміти, що робітнича професія є сучасною та конкурентоспроможною на ринку праці. А впровадження таких методів у навчально-виховний процес направлене на становлення особистості учня, на його самореалізацію у житті, на активність і розвиток творчих здібностей.


^ Впровадження особистісно-орієнтованого навчання

при вивченні предмета «Агротехнологія»

С.Ф.Дворніков - викладач Куп'янського професійного аграрного ліцею

Серед великого числа інновацій, що застосовуються у системі освіти, особлива увага приділяється таким технологіям, де викладач виступає не джерелом навчальної інформації, а є організатором і координатором творчого навчального процесу, спрямовує діяльність учнів у потрібне русло, при цьому враховуючи індивідуальні здібності кожного учня.

Серед подібних технологій найбільш відома технологія особистісно-орієнтованого навчання.

Для проектування та реалізації в практику роботи особистісно орієнтованої системи навчання надзвичайно важливим є виконання низки вимог, а саме:

 • забезпечувати розвиток та саморозвиток особистості учня, виходячи з його індивідуальних особливостей;

 • надавати учневі можливість реалізувати себе, ір навчання будувати за принципом варіативності.

Особистісно-орієнтоване навчання спрямоване на розв’язання таких завдань:

 • подолання труднощів, викликаних відмінностями в рівні розвитку учнів;

 • формування в учнів стійкого інтересу до пізнання;

 • виховання в кожної молодої людини навичок соціально-моральної поведінки.

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно-орієнтованого навчання суттєво змінюється його функція, форма організації, передбачається створення доброзичливої ​​атмосфери, звернення до досвіду учня, використання різних форм спілкування, що сприяють справжній співпраці викладача та учнів.

Технологія особистісно-орієнтованого уроку складається з таких основних “вузлів”:

1. Етап орієнтації, який передбачає:

 • мотивацію викладачем наступної діяльності, позитивну установку на роботу;

 • орієнтацію учнів щодо місця уроку в навчальному курсі, розділі, темі;

 • опір на особистий досвід учнів з проблеми заняття.

Вся історія нашого роду пов’язана з історією вирощування хліба. Вивчення розділу предмета «Зернові культури. Інтенсивна технологія вирощування і збирання зернових» повинно довести учням значущість цих сільськогосподарських культур.

Повідомляю нову навчальну інформацію. Учні не просто слухають розповідь викладача, а постійно співпрацюють зі мною у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту проблеми.

Постійно звертаюсь до групи із запитаннями типу:

-    Що ви знаєте про це?

-    Які приклади можете назвати?

-    З чим ви вже зустрічалися в своєму житті?

Під час бесіди немає правильних або неправильних відповідей – є різні позиції, точки зору.

На даному етапі мені, як викладачеві, не просто треба бути чуйним до учнів, а разом з ними здійснювати рівноправну діяльність щодо пошуку та відбору наукового змісту знання, яке слід засвоїти. За таких умов це знання стає особистісно значущим.

На другому етапі уроку - етапі покладання мети - пропоную визначити разом з учнями особистісно значущі завдання діяльності, яку передбачено здійснити протягом уроку та показники досягнення поставлених завдань (знання, способи діяльності).

Враховуючи специфіку професії механізатора, спільно визначаємо проблему для вивчення: «Як збільшити об’єми вирощування зернових культур і при цьому зберегти і підвищити родючість ґрунту.».

На третьому етапі – етапі проектування - залучаю учнів до складання та обговорення плану наступної роботи. В ході бесіди окреслюємо коло питань для вивчення з даної проблеми, а саме: яке значення мають зернові культури в нашому житті; методи інтенсифікації процесу вирощування зернових; контроль і збереження родючості ґрунту в інтенсивній технології вирощування зернових.

Розглянемо наступний етап уроку - етап організації виконання плану діяльності:

 • подання варіативних способів навчальної діяльності (вибір групи, вибір ролі);

 • вибір учнями способів фіксації нового матеріалу (усно, письмово, презентація);

 • вибір учнями способів виконання завдань;

 • варіативність домашнього завдання (диференціація за рівнями складності та способами виконання).

Переходимо до наступного етапу уроку - контрольно-оцінювальному, який передбачає:

 • залучення учнів до взаємоконтролю у парі чи групі, до самоконтролю;

 • участь учнів у виправленні допущених помилок;

 • використання механізмів позитивного ставлення до успіху учня та оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами усього процесу навчання.

Після виступу з доповіддю кожної групи керівникам груп надається слово для самооцінки та самоаналізу, проводиться взаємооцінка учнів – друга група оцінює першу і так далі, а потім я аналізую як роботу кожної групи, так і роботу кожного учня . Професійна позиція викладача повинна полягати в тому, щоб знати і шанобливо ставитися до будь-якого виступу з досліджуваної теми.

^ Завершальним етапом навчальної діяльності на уроці є усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання ситуації успіху, підкріплення позитивної мотивації щодо самої діяльності.

В кінці уроку доцільно обговорити з учнями не тільки те, про що «ми дізналися» але й те, що сподобалось або не сподобалось і чому.

З нашою допомогою як викладачів так і майстрів в/н системи ПТО учні мають переконатися, що професія механізатора водночас і важка, і відповідальна, але цікава і дає молоді шанс стати кваліфікованим спеціалістом і успішною людиною. Тому хочу навести слова відомого американського психолога Джима Рона, який сказав: «Успіх — це не стільки те, що ми маємо, скільки те, ким ми стаємо в результаті».Похожие:

Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconМоделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу
Рецензія на презентацію викладача Куп'янського професійного аграрного ліцею Видиш С. Д
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconЗаступника директора з навчально-виробничої роботи Шевченківського професійного аграрного ліцею
Гаврилейченко В. М. на статтю «Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового...
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу icon«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу»
Підвищення якості професійного-технічної освіти як складова освітньої політики держави
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconРозпорядження від 2010 р. № Київ Деякі питання підготовки кваліфікованих робітників
Кабінету Міністрів України пропозиції до плану заходів щодо розвитку системи підготовки кваліфікованих робітників із числа учнів...
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconМого виступу «Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу учасників освітнього процесу під час підготовки аграріїїв»
«Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу учасників освітнього процесу при підготовці кваліфікованих робітників для...
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconРекомендації за підсумками науково-методичної конференції для бібліотекарів птнз «Удосконалення інформаційного супроводу підготовки кваліфікованих робітників у системі пто»
Науково-методична конференція для бібліотекарів птнз «Удосконалення інформаційного супроводу підготовки кваліфікованих робітників...
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconІнформація щодо потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках
Кабінету Міністрів України від 11. 09. 07 №1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників...
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconТези до Інтернет-конференції на тему: «Організація навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з використанням ігрових технологій»
«Організація навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з використанням ігрових технологій»
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconТези до доповіді: «Забезпечення якості професійної освіти з урахуванням технологічних змін виробництва»
...
Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу iconПрограма підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів на 2011 рік
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткової компенсації відсоткової ставки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов