«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» icon

«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу»Название«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу»
Дата конвертации22.05.2013
Размер115.58 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію

на тему "Підвищення якості професійного-технічної освіти як складова освітньої політики держави"

Харківський професійний ліцей машинобудування


В доповіді майстра виробничого навчання Куп'янського професійного аграрного ліцею Видиш С.Д. «Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» показані переваги використання на уроках методів інтерактивного навчання, яке надає можливість учням відпрацьовувати основні пізнавальні та громадянські вміння, самостійно мислити і діяти, розвивати комунікаційні навички. Педагог звертає увагу на те, що ефективне використання проблемних ситуацій під час уроку дає майстру змогу розвивати в учнів здатність аналізувати свою роботу, знаходити причини помилок та способи їх усунення, заохочувати учнів до творчого, раціоналізаторського підходу до виконання завдань, привчати до постійного використання навчально-технологічної документації. Цілком згодні, що впровадження таких методів у навчально-виховний процес направлене на становлення особистості учня, на його самореалізацію у житті, на активність і розвиток творчих здібностей, сприяє прищеплюванню учням інтересу та любові до обраної професії, дає змогу зрозуміти, що робітнича професія є сучасною та конкурентоспроможною на ринку праці.

Після ознайомлення з доповіддю Григор' євої Г.Д., викладача Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» «Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами» та її обговорення, зробили наступний висновок: застосування різних методик проведення уроків професійно-теоретичного навчання для учнів з особливими потребами дає можливість кожній людині забезпечити професійну освіту, розвиток та удосконалення особистості протягом усього життя. Своєю діяльністю у цьому напрямку педагогічний колектив навчального закладу довів можливість формування соціальної компетенції учнів з особливими потребами, сприяння повноцінному гармонійному особистісному та інтелектуальному розвитку учнів, успішній соціалізації в учнівській групі та в суспільстві загалом.

В матеріалі на тему «Упровадження особистісно-орієнтованого навчання при вивченні предмета «Агротехнологія» Дворнікова С.Ф., викладача Куп'янського професійного аграрного ліцею розглядається питання про такі інноваційні технології, де викладач виступає не джерелом навчальної інформації, а є організатором і координатором творчого навчального процесу, спрямовує діяльність учнів у потрібне русло, при цьому враховуючи індивідуальні здібності кожного учня. Це є надзвичайно актуальним, оскільки урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно-орієнтованого навчання суттєво змінюється його функція, форма організації, передбачається створення доброзичливої атмосфери, звернення до досвіду учня, використання різних форм спілкування, що сприяють справжній співпраці викладача та учнів. Доповідач наводить цікаві пропозиції з особистого досвіду, щодо проведення сучасного уроку, а також оригінальний погляд щодо досягнення педагогічної мети.

У своїй доповіді «Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ при вивченні предмета «Охорона праці» Кучеренко Г.І., викладач Рокитненського професійного аграрного ліцею розкриває значимість уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, готують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. В доповіді наголошено, що найвищим рівнем навчально-пізнавальної діяльності учнів є самостійна навчально-пізнавальна діяльність.

Розвиток самостійності учнів – це мета діяльності як педагогів, так і учнів. Тому викладач повинен створити умови для спонукання учня до самостійної роботи, такий режим самостійної діяльності, який би дав змогу реалізувати головну мету – розвиток особистості учня, її творчого потенціалу. Також наведені форми самостійної роботи учнів, звернуто увагу на те, що будь-яка самостійна робота повинна починатися з усвідомлення учнем мети та способів дії, тому що від цього в значній мірі залежить ефективність всієї роботи.


Познайомившись з матеріалами доповіді викладача Краснокутського професійного аграрного ліцею Лисенко О.П. «Використання сучасних електронних засобів навчального призначення: реалії та перспективи», зробили наступний висновок: наданий матеріал відповідає сучасним вимогам до впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання. Вибір електронних засобів навчання для використання в навчальному процесі залежить від мети уроку, об'єму матеріалу, який необхідно подати учням для засвоєння та ступеню оволодіння комп’ютером викладачів та учнів. Вирішення завдань формування професійних компетенцій з предметів професійно-теоретичної підготовки здійснюється на основі використання викладачем на різних етапах уроку електронного дидактичного забезпечення навчального процесу, що надає змогу вирішити питання викладання предмета на сучасному рівні.


Голова МО, викладач Петрівського професійного аграрного ліцею, Непочатов М.П., в доповіді «Інноваційна діяльність педагога у процесі професійно-теоретичної підготовки учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю» звертає увагу на основні принципи інноваційного розвитку освітнього процесу, його основні завдання та на пріоритетні напрями роботи свого ліцею  професійну адаптацію майбутніх спеціалістів сільськогосподарського виробництва, професійність педагогічних працівників, впровадження інноваційного наукового середовища, впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх та виробничих технологій.

Отже, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що впровадження розв’язання винахідницьких задач у навчально-виробничий процес під час підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника в професійно-технічному навчальному закладі дасть можливість йому оволодіти сучасними інформаційними технологіями, знаннями новітніх досягнень, стати професійно мобільним, креативним, швидко адаптуватись до змін на виробництві та постійно підвищувати свій професійний рівень.


В матеріалі на тему «Забезпечення якості професійної освіти з урахуванням технологічних змін виробництва» Філонової В.І., викладача Красноградського професійного ліцею розглядаються питання про якість освіти, які є надзвичайно актуальними у зв’язку зі значними змінами на ринку праці, автор вважає , що саме створення глибокого стійкого інтересу до предмета  одна з найважливіших професійних якостей викладача. Досягається вона через застосування системи методів, які активізують увагу й мислення учнів, прийомів, що викликають позитивні емоції. До таких прийомів відносять як традиційні, так і нетрадиційні форми навчання: проблемні ситуації, дидактичні ігри, евристичні бесіди, парадокси, задачі-жарти. Важливе місце в удосконаленні процесу навчання й виховання учнів доповідач відводить комплексно- методичному забезпеченню предмета.

Таким чином, всі методи, які приводять до позитивних результатів і спрямовані на формування професійних умінь і навичок мають право на їх використання в навчальному процесі.


Цікаві думки і пропозиції викладено в доповіді: «Використання нових, нетрадиційних методик, які сприяють розвитку інтелекту та пізнавальних здібностей учнів ПТНЗ» Паншиної Л.А., викладача ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище. Автор вважає одним з основних завдань, яке стоїть перед педагогічним колективом - створення позитивного мікроклімату на уроці, використання різноманітних методів навчання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес, використання інтерактивних технологій на різних етапах вивчення матеріалу, тому що навчання для розвитку інтелектуальних здібностей учнів є найголовнішим для кожного викладача.


Вивчивши матеріали інтернет-конференції, хочемо відзначити актуальність проблеми формування позитивної мотивації молоді на здоровий спосіб життя у доповіді «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді». Заступник директора з навчально-виховної роботи Шевченківського професійного аграрного ліцею Корх Л.В акцентує увагу на застосуванні різноманітних оздоровчих технологій, що сприяють фізичному розвитку учнів з метою формування культури здоров’я. Доповідач звертає увагу на важливу роль просвітницької діяльності серед учнівської молоді в профілактичній роботі ліцею. В доповіді наведені активної форми роботи, що застосовуються у навчальному закладі: години спілкування, диспути, психологічні тренінги, усні журнали, виховні години, тематичні лекції, круглі столи, бесіди, індивідуальні та групові консультації.

Крім того, Корх Л.В звертає увагу реципієнтів на творче впровадження програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» щодо пропаганди здорового способу життя серед молоді», у Шевченківському професійному аграрному ліцеї. Програма схвалена Міністерством освіти і науки України, проводиться на основі інноваційних виховних технологій: тренінгів, рольових ігор, диспутів тощо і має ефективний виховний вплив на здоровий світогляд учнів.

Заслуговують на увагу і програми «Культура особистості», «Вчимося життю», тематика яких включає пропаганду здорового способу життя.


Після ознайомлення та обговорення доповіді заступник директора з навчально-виховної роботи Краснокутського професійного аграрного ліцею Микитенко М.О на тему «Виховна робота в системі підготовки сучасного випускника ПТНЗ» зробили наступний висновок:

У процесі навчально-виховної діяльності потрібно концентрувати зусилля на підготовці високоосвічених робітників, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх інформаційних технологій, конкурентоспроможності.

Актуальним в роботі колективу Краснокутського професійного аграрного ліцею є питання сучасного підходу до організації та проведення навчально-виховного процесу, яке висуває вимоги до використання і впровадження нових форм виховної роботи. Виховна система Краснокутського професійного аграрного ліцею направлена на створення у навчальному закладі такої творчої атмосфери, де буде можливість для:

- виховання нової людини, відповідальної перед суспільством і державою;

- формування свідомої творчої особистості з активною життєвою позицією, яка матиме високий рівень мотиваційно-ціннісного розвитку і зможе самостійно реалізовувати власну життєву програму у життєтворчість.

Педагогічний колектив Краснокутського навчального закладу не лише орієнтуються в широкому спектрі сучасних інноваційних проектів, ідей, а й широко застосовує в своїй практичній діяльності найефективніші виховні технології (конкурс „Панорама відкритих виховних годин”), з метою підвищення рівня позаурочної зайнятості, виявлення та розвитку обдарованої молоді, в ліцеї проводиться огляд-конкурс „Фестиваль професій”, що сприяє розвитку естетичних смаків молоді та підняттю престижу робітничих професій.

Доповідач зазначає, що чітко спланований і методично грамотно побудований навчально-виховний процес є визначальним фактором в системі позаурочної та профілактичної роботи Краснокутського професійного аграрного ліцею.


В матеріалі на тему «Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в ПТНЗ: основні підходи та сучасні інструменти» викладач історії та правознавства Нікуліна І.П акцентує увагу на актуальності пошуку нових освітніх можливостей, здатних забезпечити ефективність зусиль педагога, зацікавленість учнів у отриманні знань, наближення цих знань до реальності. З метою підвищити рівень засвоєння матеріалу на уроках суспільно-гуманітарної підготовки необхідно використовувати різноманітні прийоми, методики, технології. Чим ширший діапазон використаних засобів, тим тоншим, особистісно-точним є освітній вплив. У цій важливій справі педагогу допоможе персональний комп'ютер і інші технічні засоби навчання.

Використання сучасних технічних засобів, зокрема персонального комп'ютера, логічно зробить більш ефективною роботу педагога як на уроці, так і під час підготовки до нього.

Викладач розкриває значимість застосування методу фасилітації (відстороненої й ненав'язливої взаємодії педагога і учня) в навчанні з метою підвищення самостійної роботи молоді.

Цікавим для автора доповіді є використання майстра тестів. Викладач реєструється на сайті master-test.net і отримує можливість створювати для себе власні тести. За бажанням він може розмістити (опублікувати) ці тести для використання іншими педагогами. Доповідач вже розмістила власний тест і запрошує всіх до плідної співпраці й обміну напрацюваннями.


У своїй доповіді на тему «Підвищення якості сучасного уроку шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури» викладач світової літератури Пилипенко З.І розкриває значимість використання інноваційних технологій на уроках світової літератури. Підвищення якості та результативності сучасного уроку вона вбачає, насамперед, у підвищенні і формуванні інтересу до навчального матеріалу, а також у самостійній роботі учнів як на уроках, так і в позаурочний час.

Організація самостійної навчальної роботи посідає чільне місце у педагогічній практиці Пилипенко З.І. Серед видів самостійної роботи учнів на уроках світової літератури вона використовує: лекцію, роботу з підручником, роботу з текстом літературного твору, написання творчих робіт та рефератів.

Один із аспектів методики викладання курсу світової літератури для активізації діяльності учнів під час уроку – використання інтерактивних форм роботи, які, на думку доповідача, сприяють максимальному залученню досвіду учнів, їхнього мислення.

Серед інтерактивних форм роботи на уроках світової літератури поширення набуває навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовується під час пошуку та аналізу інформації, виконання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, творчих завдань.

Вдалими спробами педагогічної практики Пилипенко З.І. є проведення уроків-концертів. На своїх уроках викладач віддає перевагу іграм: «Так – ні», «Світлофор», «Спіймай помилку» та ін.

До сучасних методів навчання, які Пилипенко З.І. використовує у своїй педагогічній практиці, належать: «Акваріум», «Два – чотири – всі разом», «За – проти», «Обери позицію», «Метод мозкового штурму», «Мікрофон» та ін.

Узагальнюючи все вище сказане, можна дійти до висновку, що «Використання інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій на уроках світової літератури сприяє активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, підвищує ефективність навчально-виховного процесу. Саме за такими технологіями майбутнє сучасної освіти».


В матеріалі на тему «Якість мовної освіти та її вплив на рівень вихованості учнів ПТНЗ» викладач Зміївського професійного енергетичного ліцею Рижинко В.С. розглядає питання щодо якості мовної освіти. Слушність має ряд зауважень і пропозицій щодо проведення сучасного уроку. Привертає увагу оригінальний погляд на досягнення педагогічної мети, спрямованої на «розвиток мовної особистості, яка володіє вмінням, навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення…».

Комунікативна спрямованість у методиці викладання мови, на думку доповідача, дає змогу підвищити якість мовної освіти.

На своїх уроках Рижинко В.С використовує технології критичного мислення, а саме такі методи: когнітивні (метод емпатії, клоуз-текст, евристичне спостереження, метод дослідження ), креативні (бліц-турнір, вільне письмо, скарбниця слова, приховані слова), методи організації навчання (тестування, само диктанти, завдання з ключем тощо).


Познайомившись з матеріалами доповіді методиста НМЦ ПТО Сухіліна М.В «Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу учасників освітнього процесу засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу» ми дійшли до висновку, що інтерактивні технології, які використовуються в сучасній освіті, розвивають комунікативні навички та активність, проектні технології у навчанні створюють можливості для самостійних досліджень, дозволяють учням обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань, тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливість експериментувати у сфері спілкування.

Основою інноваційної діяльності є творчі розумові зусилля, надзвичайно актуальною є мотивація педагогів до інноваційної діяльності.

Методист зазначає: «До факторів, що впливають на системний розвиток інноваційного потенціалу педагогів, належать: творчість, інтуїція; реалізація можливостей вибору нововведень; власний професійний досвід; наукові розробки з педагогіки та психології; досвід інших навчальних закладів; інноваційний потенціал загальноосвітніх навчальних закладів; інноваційний потенціал соціуму; інноваційний потенціал батьків тощо».

Таким чином, у процесі розкриття інноваційного потенціалу педагога дуже важливе значення відіграє особистісний потенціал, який складається в основному з кадрового та учнівського потенціалів.

Отже, для успішного управління власним інноваційним потенціалом професійно-технічні навчальні заклади повинні постійно відслідковувати зміни інноваційного клімату, а також систематично працювати над формуванням та вдосконаленням власної інноваційної культури.


Методист Н.І. РайнкоПохожие:

«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconМоделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу
Рецензія на презентацію викладача Куп'янського професійного аграрного ліцею Видиш С. Д
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconЗаступника директора з навчально-виробничої роботи Шевченківського професійного аграрного ліцею
Гаврилейченко В. М. на статтю «Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового...
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconМоделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу
Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це інноваційна форма організації пізнавальної...
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconРозпорядження від 2010 р. № Київ Деякі питання підготовки кваліфікованих робітників
Кабінету Міністрів України пропозиції до плану заходів щодо розвитку системи підготовки кваліфікованих робітників із числа учнів...
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconРекомендації за підсумками науково-методичної конференції для бібліотекарів птнз «Удосконалення інформаційного супроводу підготовки кваліфікованих робітників у системі пто»
Науково-методична конференція для бібліотекарів птнз «Удосконалення інформаційного супроводу підготовки кваліфікованих робітників...
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconІнформація щодо потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках
Кабінету Міністрів України від 11. 09. 07 №1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників...
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconТези до Інтернет-конференції на тему: «Організація навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з використанням ігрових технологій»
«Організація навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з використанням ігрових технологій»
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconТези до доповіді: «Забезпечення якості професійної освіти з урахуванням технологічних змін виробництва»
...
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconЗатверджую
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес підготовки сучасних кваліфікованих робітників
«Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропро-мислового комплексу» iconSlusar 11
Харківського професійного машинобудівного ліцею для підготовки кваліфікованих робітників з професій
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов