Відгук Державного навчального закладу icon

Відгук Державного навчального закладуНазваниеВідгук Державного навчального закладу
Дата конвертации23.05.2013
Размер125.79 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Директору НМЦ ПТО

в Харківській області

Руслановій Т.О.Відгук

Державного навчального закладу

«Харківський професійний монтажно – будівельний ліцей»

щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів


1. Секція педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки та виховної роботи.

У навчальному закладі проводились вивчення та обговорення матеріалів інтернет - конференції на тему: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави». На розширеному засіданні методичної комісії були розглянуті представлені доповіді.

В доповіді Булатової Н.Н. «Реалізація диференційованого підходу до учнів – один із шляхів підвищення якості уроку з предмета «Фізична культура» зазначається , що у процесі фізичної підготовки для підвищення ефективності навчального процесу викладач повинен враховувати індивідуальні властивості й здатності фізичних якостей учнів, але викладач не має права працювати на уроці з окремими учнями – найбільш підготовленими, або відстаючими. Він повинен встановити з усіма стосунки повного взаєморозуміння, необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного учня.

Вельможна О.П. «Розвиток когнітивних навичок учнів засобами інтелектуальних змагань». Зазначає , що навчання та виховання учнів неможливо уявити без упровадження гри та ігрових технологій, розкриває прийоми і технології інтелектуальних ігор, наголошуючи на тому, що вони розвивають розумові здібності, логічне мислення, спостережливість, тренують пам’ять.

Викладач історії Закорко І.І. «Використання регіонального компоненту при викладанні історії» зазначає, що в даний час викладання історії вимагає від викладача творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів, засобів, технологій ; використання краєзнавчого аспекту при вивченні історії значно підвищує активність учнів, їх свідоме ставлення до занять історією.


Педагогічними працівниками відзначена доповідь Картавих Т.О. «Підвищення якості математичної освіти в умовах упровадження нових підручників з математики», в якій доповідач акцентує увагу на тому, що однією з необхідних умов поліпшення якості знань учнів є зацікавленість - уроки повинні бути цікавими, різноманітними, зрозумілими. Для цього необхідно застосовувати інтерактивні технології навчання. спираючись на матеріали чинних підручників . Доцільним є також підготовка роздаткових – дидактичних матеріалів з урахуванням матеріалів, поданих у підручниках. Для забезпечення швидкого та ефективного включення учнів в інтерактивну діяльність бажано пропонувати їм пам'ятки, які містять опис алгоритму діяльності (послідовний перелік дій, які вони мають здійснювати у тій чи іншій навчальній ситуації). Для поліпшення якості знань учнів з математики плануються індивідуальні заняття з учнями, як обдарованими, так і тими, що потребують допомоги у подоланні певних труднощів. Розробляю індивідуальні завдання для учнів які готуються до ЗНО.

В доповіді Корх Л.В. «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді» зазначено, що дитина зі слабкими фізичними можливостями та незадовільним станом здоров’я не може повною мірою засвоїти знання, бо лише фізично і морально здорова людина здатна творити і приносити користь людям , в навчальному закладі формують культуру здоров’я : - диференційний підхід до проведення уроків фізичної культури і здоров’я, використовуються активні форми роботи з учнями щодо пропаганди здорового способу життя:години спілкування, диспути, психологічні тренінги, усні журнали, виховні години, тематичні лекції, круглі столи, бесіди, індивідуальні та групові консультації. Виділено просвітницьку роботу з учнями, педагогами та батьками. Яскраво показано роль учнівського самоврядування, волонтерська робота та окремі програми з пропаганди здорового способу життя.

Заступник директора з НВихР Микитенко М.О. «Виховна робота в системі підготовки сучасного випускника ПТНЗ» показує , що важливим моментом в організації навчально-виховного процесу є створення у навчальному закладі загального педагогічного середовища, який сприяє розвитку творчих здібностей і учнів, і педагогів, і адміністрації. Доводить беззаперечну користь практичної художньої та технічної творчості учнів та працівників навчального закладу. Чітко вказує на основний метод виховної роботи – стимулювання педагогічної творчості. Наведено приклад однієї з ефективних форм виховної роботи – конкурс «Панорама відкритих виховних годин». Доведено результативність подібної роботи. Логічно викладена послідовність взаємодії учнів, працівників ліцею, громадськості району, соціальних партнерів у творчому пошуку та зростанні майбутніх випускників навчального закладу.

Заступник директора з НВихР Нестеренко А.А. «Правовий аспект виховної роботи в ПТНЗ» розкриває правовий аспект в виховній роботі ліцею через функції та форми освітньої, виховної та превентивної діяльності, які взаємопов’язані, доповнюють та збагачують одна одну. Вказані конкретні виховні масові заходи, які мають різні форми та зміст, але містять єдину ідею і мету. Вдало сформульовані мета і завдання профілактичної роботи як умови попередження асоціальної поведінки учнів.

Актуальною є доповідь Нікуліної І.П. «Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в ПТНЗ: основні підходи та сучасні інструменти». У ній підкреслюється , що особливо актуальним в сучасних умовах є пошук нових освітніх можливостей, здатних забезпечити ефективність зусиль педагога, зацікавленість учнів у отриманні знань, наближення цих знань до реальності , при чому чим ширший діапазон використаних засобів, тим особистісно-точним є освітній вплив.

Доповідь Пилипенко З.І. «Підвищення якості сучасного уроку шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури» переконує, що підвищення якості та результативності сучасного уроку лежить у підвищенні і формуванні інтересу до навчального матеріалу, а також у самостійній роботі учнів як на уроках, так і в позаурочний час, а також , що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Автор докладно подає приклади використання інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій на уроках світової літератури.

У роботі Рижинко В.С. «Якість мовної освіти та її вплив на рівень вихованості учнів ПТНЗ» докладно викладені аспекти сучасного уроку – це науково організована і спланована діяльність учнів, що розвиває творчі та комунікативні здібності, їхнє аналітичне мислення, уміння робити висновки й узагальнення. Показано , що комунікативна спрямованість у методиці викладання мови дає змогу підвищити якість мовної освіти, чітко показано використання технології критичного мислення, а саме такі методи: когнітивні, креативні, методи організації навчання на уроках .

У доповіді Соломахи Д.В. «Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи» зазначено, що одним із найважливіших елементів способу життя в цілому є поведінка, стиль життя, правильне розуміння поняття - сенс життя, що впливає на здоров’я окремої особи або на здоров’я тих чи інших соціальних груп населення. Для того, щоб охопити учнів систематичними заняттями , фізичними вправами, треба виховати у них потребу фізичного удосконалення.

Доповідь Сухіліна М.В. «Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу учасників освітнього процесу засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу» вказує на фактори і чинники, що впливають на системний розвиток інноваційного потенціалу педагогів. Доводиться , що інновації ніколи не будуть ефективними, якщо залишалися справою однієї людини. Це — результат спільної, напруженої співпраці колективу та керівника, яка вимагає не тільки зусиль від кожного впроваджувача ідеї, а й творчого ставлення до праці, бажання працювати колективно, в команді, прагнення до кращих результатів, зацікавленість у впровадженні. Так як основою інноваційної діяльності є творчі розумові зусилля, надзвичайно актуальною є мотивація педагогів до інноваційної діяльності. Таким чином, у процесі розкриття інноваційного потенціалу педагога дуже важливе значення відіграє особистісний потенціал.

Цікавою видалась доповідь викладача Черкашиної Н.В. «Формування екологічного світогляду учнів ПТНЗ та його місце в становленні загальної культури майбутнього робітника». Викладач зауважує, що практична діяльність учнів повинна бути орієнтована на вирішення реальних місцевих екологічних проблем, проведення природоохоронних акцій (ялинка, первоцвіт, джерело і т.п.). Реальна проблема завжди захоплює молодь. Методи навчання також тісно пов’язані з методами екологічних досліджень: спостережень, вимірів, взяття проб, експериментального картування, моделювання, моніторингу, прогнозу і т.п. Також у роботі наведені приклади для розв’язання творчих завдань екологічного змісту.

^ 2.Секція педагогічних працівників професійно-теоретичної підготовки

Видиш С.Д., майстер виробничого навчання Куп'янського професійного аграрного ліцею представив цікаву доповідь на тему «Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу», в якій визначив саме поняття «інтерактивний», «інтерактивна дія» та показав необхідність такої взаємодії між учасниками навчально - виховного процесу для створення атмосфери співпраці. Використання на уроках виробничого навчання проблемних задач, проблемних ситуацій, необхідність активної взаємодії між учнями для вирішування цих задач допомагає їм підготуватися для вирішування цих задач в подальшому робочому житті. З доповіді становиться зрозуміло, що головна задача викладача та майстра виробничого навчання у системі ПТО - прищепити учням інтерес та любов до обраної професії, дати змогу зрозуміти, що робітнича професія є сучасною та конкурентоспроможною на ринку праці. А впровадження таких методів у навчально-виховний процес направлене на становлення особистості учня, на його самореалізацію у житті, на активність і розвиток творчих здібностей.

При знайомстві з доповіддю Григор'євої Г.Д., викладача Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій», було дуже цікаво узнати про проблематику проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами. Цей навчальний заклад є спеціалізованим, але кожний викладач, що працює в системі професійно – технічної освіти на протязі своєї професійної діяльності обов’язково може зіткнутися з учнями з особливими потребами. Тому досвід викладача Григор'євої Г.Д., яким вона щедро ділиться є неоцінимим. З доповіді дізнаєшся, що весь колектив ліцею, весь уклад життя ліцею направлений на створення умов адаптації з отримання професійного навчання дітей, що мають особливі потреби.

Викладач Куп'янського професійного аграрного ліцею, С.Ф.Дворніков, підготував доповідь на тему: «Впровадження особистісно-орієнтованого навчання при вивченні предмета «Агротехнологія» , з якої ясно, що викладач дуже цікаво використовує цей метод на уроках, досконало володіє технологією, що показано на прикладах праці з учнями на кожному етапі уроку. Дуже корисним було ознайомитися з досвідом викладача, який за допомогою навчальної діяльності на уроці з учнями дає їм усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання ситуації успіху, підкріплення позитивної мотивації щодо самої діяльності.

Викладач Рокитнянського професійного аграрного ліцею Кучеренко Г.І. дуже докладно і повно виклав тези «Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ». Викладач володіє теоретичними основами методики, цікаво було з його допомогою їх повторити. Але доповідь ніяк не пов’язана з методикою викладання предмету «Охорона праці». На жаль , з доповіді не видно зв'язок теорії з практикою

З доповіді Лисенко Ольги Петрівни, викладача Краснокутського професійного аграрного ліцею на тему: «Використання сучасних електронних засобів навчального призначення: реалії та перспективи», дуже видно, що викладач володіє засобами мультимедійного навчання має необхідну техніку і активно її використовує при проведенні уроків. Коли читаєш такі доповіді розумієш, що процес впровадження електронних засобів навчання – це вже не мрія і не віртуальна реальність, а практика , яка розповсюджується в системі професійно - технічного навчання і приносить свої корисні плоди, бо ті викладачі, які нею володіють , дуже добре розуміють, що це вже інший, європейський метод подання,вивчення і контролю засвоєння навчального матеріалу.

В доповіді Непочатова М.П., викладача Петрівського професійного аграрного ліцею, на тему: «Інноваційна діяльність педагога у процесі професійно-теоретичної підготовки учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю» дані цікаві приклади використання інноваційних технологій на уроках. Цікаво було дізнатися, що на уроках з правил дорожнього руху використовується програма, яка знадобиться учням при складанні іспитів у ДАІ, що полегшить учням це нелегке випробування. Також було цікаво дізнатися про проблемні ситуації, яки використовує викладач при підготовці трактористів. Отже, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що впровадження розв’язання винахідницьких задач у навчально-виробничий процес під час підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника в професійно-технічному навчальному закладі дасть можливість йому оволодіти сучасними інформаційними технологіями, знаннями новітніх досягнень, стати професійно мобільним, креативним, швидко адаптуватись до змін на виробництві та постійно підвищувати свій професійний рівень.

Паншина Л.А.,викладач ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище» в доповіді: «Використання нових, нетрадиційних методик, які сприяють розвитку інтелекту та пізнавальних здібностей учнів ПТНЗ», в якості таких методик запропонувала: створення позитивного мікроклімату на уроці, різноманітність методів навчання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес. Виникає питання: що тут нового і де методики? Але це питання дуже широке і відгук на це не націлений. У кожного може бути своя думка.

Викладач Красноградського професійного ліцею Філонова В.І., працювала над доповіддю на дуже важливу тему: «Забезпечення якості професійної освіти з урахуванням технологічних змін виробництва». Ця тема на наш час стає однією з самих важливих. Саме існування системи професійно - технічної освіти залежить від питання: чи зможемо ми, викладачі дати учням знання , які відповідають змінам технології на виробництві, тому що спеціаліст , який не знає сучасної технології – не є спеціалістом взагалі. Технології змінюються дуже швидко і ми, на жаль не маємо сучасного обладнання, але існує інтернет, друковані видання по кожній професії, нові монографії, журнали. Всі ці джерела інформації треба використовувати при підготовці уроків. Особливо з предмету»Охорона праці». Коли читаєш доповідь Філонової В.І., не знаходиш відповіді на ці запитання.

^ 3.Секція педагогічних працівників професійно-практичної підготовки

Ознайомившись з матеріалами доповіді Апатченко Оксани Миколаївни, майстра в/н Чугуївського професійного ліцею «Організація навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з використанням ігрових технологій» видно широке використання в навчальному процесі ліцея ігрових технологій , активно використовуються на уроках теоретичної та практичної підготовки ділові ігри , уроки – конкурси, уроки з театралізованими діями, уроки з елементами виставки, урок – суд.

В доповіді Безверхньої Наталії Олександрівни, майстра в/н Лозівського професійного ліцею «Підвищення ефективності уроків виробничого навчання за допомогою застосування інноваційних технології» високу ефективність уроку виробничого навчання можна досягти при проведенні різноманітних уроків таких як: урок-конкурс; ділова гра; виробнича гра; рольова гра; турнір; естафета; суд; вистава; аукціон; ток-шоу («Майстер-шеф», «Пекельна кухня»); фестиваль ідей. Інтерактивні вправи майстер в/н може застосовувати як на вступному інструктажі, так і на заключному при перевірці знань і вмінь учнів.

Биков Едуард Євгенович, старший майстер Зміївського професійного енергетичного ліцею в своїй роботі «Інформаційно-методичний супровід підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ: практичний аспект» чітко виділяє проблему, яка на сьогодні гостро постала перед системою професійно-технічної освіти – це проблема якісного інформаційно- методичного супроводу підготовки майбутнього робітника. Це створення нових підручників, навчальних посібників, програмних та дидактичних засобів навчання. Більше уваги в ліцеї приділяється впровадженню та застосуванню нових інформаційних технологій. Широко використовується база наявних електронних підручників та педагогічних програмних засобів.

В доповіді Зіньковського В.В. викладача Вищого професійного училища №27 м. Куп’янськ на тему «Застосування мультимедійних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Верстатник широкого профілю» дізнались , що на уроках він широко використовує різноманітні засоби навчання , презентації , веб – конференції , відео уроки , та інше. Таким чином він дозволяє передавати інформацію у стислі терміни, дозволяє не витрачати час на запис теми, складових частин уроку на дошці, скорочується час на записи та конспектування тих чи інших питань нового матеріалу.

Паук В.В., викладач ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» в доповіді «Зв'язок теорії з практикою: використання інноваційних виробничих технологій в процесі навчання» у своїй доповіді не навів жодного прикладу зв’язку теорії з практикою та нових виробничих технологій зі своєї професії.


Ясницької Т.І., майстра виробничого навчання Харківського професійного ліцею машинобудування на тему «Запровадження нових підходів до організації навчально-виробничого процесу шляхом використання сучасних інформаційних технологій», вважаємо, що представлена інформація є змістовною та актуальною, так як ігрове моделювання виробничого навчання дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Рожкова Т.Д., майстер в/н Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту у доповіді «Шляхи формування навичок пізнавальної діяльності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» проінформувала , про широке і різноманітне використання у ліцеї інформаційно – комунікаційних технологій , як на уроках теоретичного та практичного навчання , так і в позаурочний час на виховних заходах.

Тесленко Тетяна Миколаївна, старший майстер Шевченківського професійного аграрного ліцею «Використання сучасних матеріально-технічних ресурсів – запорука високої якості професійної підготовки майбутніх аграріїв» висуває гостру проблему оновлення матеріально-технічної бази, яка більш ніж на 80 відсотків морально і фізично застаріла, що суттєво впливає на якість підготовки робітничих кадрів.

На думку педагогів ліцею, майже усі вищезазначені доповіді мають практичну цінність, а досвід їх авторів має використовуватися у роботі ПТНЗ.Похожие:

Відгук Державного навчального закладу iconЗатверджую перший заступник Міністра освіти І науки України Б. М. Жебровський 2011 року статут державного професійно-технічного навчального закладу
Прийнято на загальних зборах колективу державного професійно-технічного навчального закладу
Відгук Державного навчального закладу iconПравила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу
Директор державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг» Л. Матвійчук
Відгук Державного навчального закладу iconПлан роботи державного навчального закладу «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище» на 2013-2014 навчальний рік
Педагогічним працівникам навчального закладу забезпечений належний рівень навчально-виховної роботи
Відгук Державного навчального закладу iconТехнічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова” В. М. Кузнецов Бізнес-план розвитку Державного професійно-технічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова” на 2013-2015 рр
Державного професійно-технічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова”
Відгук Державного навчального закладу iconЗвіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем
Державного навчального закладу «харківський професійний ліцей будівельних технологій»
Відгук Державного навчального закладу iconАкт перевірки стану готовності навчального закладу до 2013-2014 навчального року складений серпня 20 13 року
Повна назва, тип, № навчального закладу, рік введення в експлуатацію
Відгук Державного навчального закладу iconЗвіт директора Державного навчального закладу "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки
Державного навчального закладу “Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей” Каракуці Василя Івановича
Відгук Державного навчального закладу iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Відгук Державного навчального закладу iconПоложення про приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Відгук Державного навчального закладу iconОбсяги державного замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів на 2013 рік державного навчального закладу «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище»

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов