Планування сучасного уроку icon

Планування сучасного урокуНазваниеПланування сучасного уроку
Дата конвертации28.03.2013
Размер84.04 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Планування сучасного уроку


Лекція, ДПТНЗ “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова”, 11.03.2011р., методист НМЦ ПТО

у Харківській області

Сологуб Н.Г.


Процес навчання – викладання, учіння, педагогічна взаємодія, компоненти процесу навчання, типи навчання, результати навчання, критерії оцінювання.

До структури будь-якої діяльності входять: цілепокладання, цілездійснення й ціледосягнення.

Ціль, як ідеальний внутрішньо-спонукальний мотив діяльності, є законом практики, яким визначається напрям і регулюється людська діяльність, спрямована на перетворення дійсності відповідно до усвідомленої людяною потреби.

В педагогіці поняття, мета і ціль ототожнюються і сукупно трактуються як ідеальне передбачення кінцевих результатів навчання, те до чого прагнуть викладач і учень.

Мета – це те, що з’являється після діяльності (навчальної, виробничої, дослідницької). Це результат, який ідеально мисленнєво передбачається на початку діяльності й знаходить свій прояв у меті з тим, щоб надати діяльності цілеспрямованого перебігу.

Структура мети уроку

Операційний елемент – задає рівень засвоєння знань.

Змістовний – що буде засвоюватися.

Результативний – що засвоєно в результаті досягнутої мети.

Операційним елементом мети уроку не повинні бути такі терміни як: ознайомлення, поглиблення, розширення, удосконалення, повторення, закріплення, узагальнення, систематизація. Це базується на тому, що:

 1. Учні засвоюють наукові знання, а не ознайомлюються;

 2. Поглиблення, удосконалення чи розширення як безкінечні процеси не мають чітких критеріїв оцінювання;

 3. Повторення і закріплення не є самоціллю, вони організуються для більш глибокого осмислення або формування умінь, переводу їх у навички;

 4. Усі перераховані терміни не несуть в собі результативності.

Змістовим елементом мети уроку має виступати його тема.

Наприклад:

 • засвоїти поняття … або розкрити основні ознаки…

 • засвоїти знання про взаємозв’язок між способами утворення…

Мета уроку має бути конкретною, реальною, дієвою, націленою на ту ланку процесу засвоєння знань в структурі якої буде розгортатися рух змісту навчального матеріалу від його джерела (слова педагога, наочності, практичної дії) до свідомості учнів.


Методи навчання

Більш комплексну класифікацію здійснив Ю.Бабанський.

Групи методів:

  • методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

  • методи стимулювання й мотивації навчальної діяльності;

  • методи контролю, аналізу та оцінювання результатів навчання.

Методи навчання виділяються за зовнішньою формою прояву (словесні, наочні та практичні) та внутрішньою сутністю.

Внутрішня психологічна сторона методів навчання, яка і є основою засвоєння знань, навичок і умінь, виховання й розвитку учнів, характеризується з позицій різних видів діяльності та рівня включення учнів у пізнавальний процес: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний і дослідницький.

За ознакою внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями виділяються такі методи навчання: індукція, дедукція, традукція, аналогія, порівняння, класифікація.

Кількість методів на уроці залежить від структури навчального матеріалу, який вибирається для кожного етапу уроку.

При виборі кожного методу необхідно керуватися такими критеріями:

  • відповідність методу завданням навчання;

  • відповідність методу змісту даної теми;

  • відповідність принципам навчання (доступності, наочності, науковості, віковим та психологічним особливостям учнів);

  • поєднання словесних, наочних, практичних методів навчання;

  • відповідність рівню самостійності учнів;

  • забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів.

Визначивши критерії, методи навчання вибирають у такій послідовності:

 1. Визначити рівень керування самостійною роботою учнів і обрати відповідний метод за ознакою:

  • пояснювально-ілюстративний (П-І);

  • репродуктивний (Р);

  • метод проблемного викладу (ПВ);

  • частково-пошуковий (Ч-П);

  • дослідницький (Д).

 2. Вибрати зовнішню форму прояву методу навчання: словесну, наочну, практичну.

 3. Визначити внутрішній логічний шлях засвоєння знань: індуктивний, дедуктивний, традуктивний чи їх поєднання.^ Таблиця 1

Методи навчання за джерелом знань


Словесні

Наочні

Практичні

Пояснення (фактів, явищ природи, праці, громадського життя) Розповідь

Бесіда

Робота з книгою

Лекція Інструктування Коментування Роз'яснення

Опис

Спостереження Ілюстрування Демонстрування

Вправи (усні, письмові, технічні, графічні, фізичні)

Творчі роботи (твори, реферати, анотації, складання задач, побудова моделей, макетів, скульптурні вироби, аплікації, виготовлення приладів тощо)

Дослід

Лабораторний експеримент

Управління машинами, механізмами

Трудові процеси в майстернях


^ Таблиця 2


Методи навчання за внутрішньою сутністю


^ За функцією

За рівнем

За логікою

навчання

самостійності учнів

руху знання

Методи набування знань

Формування умінь і навичок

Застосування знань

Узагальнення і систематизації знань

Творчої діяльності

Закріплення

Перевірки знань, умінь і навичок

Діагностування навченості, розвитку, навчальності

Пояснювально-ілюстративні (П-І)

Репродуктивні (Р)

Проблемного

викладу (ПВ)

Частково-пошукові

(евристичні) (Ч-П)

Дослідницькі (Д)

Індуктивні (І)

Дедуктивні (Д)

Традуктивні (Т)

Редуктивні (Р)

Синкретичні (СК)


^ Форми організації процесу навчання класифікуються за ознаками сталості чи змінюваності учасників навчання, тривалості та місця його проведення (урок, факультатив, екскурсія).

^ Форми організації діяльності учнів в умовах конкретного заняття виділяються за ознаками опосередкованої чи безпосередньої взаємодії суб’єктів навчання та стилю спілкування (індивідуальна, парна, групова, фронтальна).

^ Форми навчання (стаціонарна, вечірня, дистанційна…) виділяються за ступенем самостійності виконання навчального плану, засвоєння змісту програм навчальних предметів і способів самоконтролю та контролю результатів.

Принципи навчання –це спрямовуючі положення, нормативні вимоги до організації та проведення дидактичного процесу, які мають характер загальних вказівок, правил, норм, що випливають із його закономірностей.

Класифікація:

 1. Принципи, що регулюють мету і завдання процесу навчання (спрямованість на виконання завдань освіти, виховання, розвитку).

 2. Принципи, що забезпечують орієнтацію викладача на особистість дитини (активно-діяльнісний характер навчання, єдність мотиваційної сфери особистості, забезпечення успіху в оволодінні знаннями, розкриття здібностей і задатків дитини, врахування вікових та індивідуальних особливостей).

 3. Принципи, що забезпечують орієнтацію викладача на добір змісту підручника і уроку (науковість навчання, доступність і послідовність, наочність, зв’язок навчання з життям, виховного і розвиваючого навчання.

 4. Принципи, що регулюють операційно-діяльнісний компонент процесу навчання і наочності, свідомості й активності учнів за керівної ролі викладача, поєднання різних методів, засобів і форм організації навчання.

 5. Принципи, що дають змогу оцінювати результативність навчання (міцність знань, свідомості навчання, дієвості знань, виховуючого та розвиваючого навчання).


Типи уроків і сформованість знань

 • уроки первинного засвоєння знань – забезпечують в основному повноту і усвідомленість;

 • уроки формування умінь і навичок – осмисленість і ґрунтовність (міцність) знань;

 • уроки формування умінь застосовувати знання на практиці – дієвість знань, можливість їх застосовувати як у стандартних, так і в змінених ситуаціях;

 • уроки систематизації і узагальнення знань – системність знань, тобто здатність учня самостійно розкривати зв’язки й залежності між явищами, процесами, об’єктами, які упорядковуються на уроці, ґрунтуються у певні системи за ознаками спільності, належності до певної групи, класу.
Оцінювання НДУ

Успішність – це ситуація, в якій ставлення до навчан­ня та його результати відповідають виховним і освітнім вимогам навчального закладу й суспільства. Рівні відповідності сумірні певному рівню успішності: відповідає повною мірою (відмінно); відповідає достатньо (добре); відповідає недостатньо (задовільно); не відповідає (незадовільно). Оцінювання – процес порівняння досягнутого учнями рівня володіння з мірою вимог, поданих у навчальних програмах.

За чотирибальної шкали оцінювався не рівень навчальних досягнень учня, а ступінь його невдач, що морально й психологічно пригнічувало особистість учня. Навчальні досягнення – це сукупність освітніх і психологічних здобутків особистості учня, коли пер­ший компонент (освітні результати) оцінюється за критеріями 12-бальної шкали, що дає можливість віднести учня до одного із чотирьох рівнів: І – початковий (1-3 бали), II – середній (4-6 балів), III – достатній (7-9 балів) і IV – високий (10-12 балів). Контроль результатів навчання – це адміністративно-управлінська функція, яка реалізується засобами педа­гогічного аналізу, результати якого дають змогу приймати управлінське рішення щодо відповідності результатів навчання освітньому стандарту. Педагогічний аналіз – це процес, який виконує різноманітні функції (освітню, виховну, розвивальну, управлінську, мотиваційно-стимулюючу) і здійснюється з урахуванням принципів об'єктивності, систематичності, гласності, диференційованості, вимогливості, доброзичливості.

Навчальні досягнення характеризуються такими групами компетенцій: соціальна, полікультурна, комунікативна, інформаційна, саморозвитку та самоосвіти, компетенції, які реалізуються у прагненні і здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності.


У плані уроку відображається: тема, група, мета з конкретизацією дидактичних задач, короткий зміст матеріалу, визначається форма організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, методи, засоби навчання, система завдань і задач, контроль і корекція навчальної діяльності учнів. У плані уроку уточнюється його структура, визначається дозування часу на різні види робіт, передбачаються прийоми перевірки НДУ.

Самоаналіз уроку

 1. Загальна структура уроку.

 2. Реалізація основної дидактичної мети.

 3. Розвиток учнів у процесі навчання.

 4. Виховання в процесі уроку.

 5. Дотримання основних принципів дидактики.

 6. Вибір методів навчання.

 7. Робота викладача на уроці.

 8. Робота учнів на уроці.

 9. Гігієнічні умови уроки.

 10. Розв’язування спеціальних задач (методична проблема).


Похожие:

Планування сучасного уроку iconТипологія й структура сучасного уроку
Організаційний момент, який характеризується зовнішньою та внутрішньою (психологічною) готовністю учня до уроку
Планування сучасного уроку iconТипологія й структура сучасного уроку фізики
Організаційний момент, який характеризується зовнішньою та внутрішньою (психологічною) готовністю учня до уроку
Планування сучасного уроку iconПобудова оптимальної організаційної структури методичної роботи у зош №28 з проблем сучасного уроку

Планування сучасного уроку iconАнотований перелік тем, рекомендованих для обговорення на засіданнях шкільного методоб’єднання вчителів української мови в 2010-2011 н р. Компетентнісний підхід у навчанні української мови
Методи компетентнісного навчання мови. Компетентісний підхід до оцінювання. Особливості оцінювання (компетентнісно-орієнтовані вимірювачі)...
Планування сучасного уроку iconПлан роботи практично-теоретичного семінару учителів початкових класів
Тема: Можливості сучасного уроку та кабінетної системи навчання. Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи на уроках читання...
Планування сучасного уроку iconРефлексивно-оцінна складова структури сучасного уроку
Що ми сьогодні вивчали?”, „Що ми робили на сьогоднішньому уроці?”. У такому разі обсяг І якість виконаної учнями роботи, їхня активність...
Планування сучасного уроку iconПлан роботи школи молодого вчителя на 2011-2012 навчальний рік
Вимоги до планування й проведення уроку відповідно до вимог особистісно орієнтованого навчання
Планування сучасного уроку iconЯк здійснити самоаналіз уроку рідної мови
Самоаналіз уроку інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються передовсім...
Планування сучасного уроку iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Планування сучасного уроку iconІнформація про клас Тема уроку: Мета: Тип уроку

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов