“погоджено” “погоджено” icon

“погоджено” “погоджено”Название“погоджено” “погоджено”
Дата конвертации23.04.2013
Размер266.32 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Міністерство освіти і науки України

ПОГОДЖЕНО”
ПОГОДЖЕНО”

Заступник державного секретаря


Міністерства освіти і науки УкраїниЗаступник державного

секретаря


Міністерства праці і соціальної політики України

____________________ М.Ф. Степко
________________ Н.І. Іванова

“_____” ______________ 2003 р.
“_____” ______________ 2003 р.ГСВОУ _________________


(позначення стандарту)


^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

спеціаліста


(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

^
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”

(код і назва спеціальності)


НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0924 “Телекомунікації”
(код і назва напряму)


Видання офіційнеКиїв


2003

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня

“Спеціаліст”

за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”

напряму підготовки 0924 “Телекомунікації”^ Міністерство освіти і науки

України
Міністерство праці і соціальної

Політики УкраїниПОГОДЖЕНО”
ПОГОДЖЕНО”


Начальник департаменту

Вищої освіти
Заступник начальника управління політики зайнятості та трудової міграції, начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби

______________ Я.Я. Болюбаш
______________ Л.В. Щербак

“_____” _____________ 2003 р.
“_____” _____________ 2003 р.
Директор Науково-методичного центру вищої освіти____________ К.М. Левківський“_____” _____________ 2003 р.


Голова комісії з напряму “Телекомунікації” Науково-методичної ради МОНУ
____________ М.В. Захарченко
“_____” _____________ 2003 р.


^

РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Керівник закладу-розробника –ректор Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
Керівник розробки – доктор технічних наук, професор

____________ П.П. Воробієнко
____________ М.В.Захарченко

“_____” _____________ 2003 р.
“_____” _____________ 2003 р.Передмова

^

І РОЗРОБЛЕНО


робочою групою Міністерства освіти і науки України з розробки стандартів вищої освіти за напрямом 0924 “Телекомунікації” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

^

ВНЕСЕНО


Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства освіти і науки України


від_______________ _____ р. №__________


^ 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Захарченко Микола Васильович – д-р техн. наук, професор, проректор із навчальної роботи ОНАЗ, голова робочої групи,

Воробієнко Петро Петрович – д-р техн. наук, професор, ректор ОНАЗ,

Дирда Віктор Юхимович – канд. техн. наук, професор кафедри “Теорії електричного зв’язку” ОНАЗ,

Кріль Сергій Сергійович – канд. техн. наук, доцент, декан факультету «Інформаційних технологій та поштового зв’язку» ОНАЗ,

Марков Сергій Юхимович – канд. техн. наук, доцент кафедри “Волоконно-оптичних ліній зв'язку” Київського університету інформаційно-комунікаційних технологій,

Никитюк Леся Андріївна – канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри «Мереж зв’язку» ОНАЗ,

Чумак Микола Олександрович — канд. техн. наук., доцент кафедри «Автоматичного електрозв’язку» ОНАЗ.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України


ІII

Зміст

С


1 Галузь використання...................................................................…… 1

2 Нормативні посилання................................................................…… 3

3 Визначення...................................................................................…… 3

4 Позначення і скорочення.............................................................…… 4

5 Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння

щодо вирішення типових задач діяльності.............................….. 4

6 Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

та вміння, що є відображенням наявності цих здатностей....…. 5

7 Вимоги до професійного відбору..............................................……. 6

8 Вимоги до державної атестації випускників вищих

навчальних закладів освіти .....................................................….……. 6

9 Відповідальність за якість освіти та професійної підготовки

випускників вищих навчальних закладів освіти …………………… 6

Додаток А.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння, якими повинен володіти випускник-спеціаліст вищого навчального закладу за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”, які є додатковими до виробничих функцій, типових задач діяльності та вмінь бакалаврів за напрямом підготовки 0924 «Телекомунікації»…………………………………………….7

Додаток Б.

Здатності випускника-спеціаліста вищого навчального закладу за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку” вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності, які вимагаються, та система вмінь, що їх відображає, які є додатковими до здатностей та вмінь бакалаврів за напрямом підготовки 0924 «Телекомунікації» ……………………………………………………...11IV

Вступ

^ Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освіти та професійної підготовки, визначається місце спеціаліста з фаху “Інформаційні мережі зв’язку” в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.


Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу – спеціаліста з фаху “Інформаційні мережі зв’язку” і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула повну вищу освіту відповідної спеціалізації, визначеної варіативною компонентою.

Стандарт використовується під час:

– визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

– визначення об’єкту, цілей освіти та професійної підготовки;

– розроблення та корегування освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з фаху “Інформаційні мережі зв’язку”;

– розроблення засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця;

– визначення змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями;

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

– атестації випускників вищих навчальних закладів освіти та сертифікації фахівців;

– укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

– професійній орієнтації здобувачів фаху;

– визначення критеріїв професійного відбору;

– прогнозування потреби у фахівцях зі спеціальності “Інформаційні мережі зв’язку” і під час планування їх підготовки;

– обґрунтування переліків спеціальностей та спеціалізацій спеціальностей вищої освіти;

– визначення кваліфікації фахівців;

– розподілення та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів;

– розроблення вищим навчальним закладом освіти варіативної компоненти до галузевого стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціалізацій)


V


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


^

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

спеціалістаЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.092401 “Телекомунікаційні системи

та мережі


НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0924 Телекомунікації

^

КВАЛІФІКАЦІЇ 2144.2 “Інженер-електронік”Чинний від ___________________

(рік-місяць-число)
^

1 Галузь використання


1.1 Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст
^

за спеціальністю – 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”


напряму підготовки – 0924 “Телекомунікації”

освітнього рівня – повна вища освіта

кваліфікації – 2144.2 "Інженер-електронік" (за ДК 003-95)

з узагальненим об’єктом діяльності – інформаційна інфраструктура

з нормативним терміном навчання – один рік.

1.2 Фа­хі­вець під­го­то­в­ле­ний до ро­бо­ти в галузі економіки за ДК 009-96:

– J 64.20 “Зв’язок”;

– К 72.10.0 Консультації з питань інформатизації;

1.3 Фа­хі­ве­ць ­з­да­т­ний ви­ко­ну­ва­ти за­зна­че­ні про­фе­сій­ні ро­бо­ти:

– 2131.2 – Адміністратор системи;

– 2144.2 – Ін­же­нер ­з організації виробничих процесів електрозв’язку;

– 2144.2 – Ін­же­нер-електронік;

– 2149.2 – Інженер з організації експлуатації та ремонту;

– 2149.2 – Інженер з керування й обслуговування систем;

– 2149.2 – Консультант (у галузі інформатизації)

і може займати первинні посади:

1 Інженер електрозв’язку;

2 Ін­же­нер-електронік з експлуатації обладнання електрозв’язку;
^

3 Інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку,


4 Інженер з керування й обслуговування систем.

Назви конкретних первинних посад спеціаліста за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку” визначаються у варіативних компонентах (спеціалізаціях) згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств із урахуванням принципів формування назв посад, викладених у нормативних документах сфери праці.


Професійна діяльність спеціаліста з фаху “Інформаційні мережі зв’язку” на первинних посадах полягає у:

– прийнятті тактичних і стратегічних рішень з технологічних задач роботи обладнання систем та мереж зв’язку в межах своєї компетенції;

– реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

Основні напрями професійної діяльності – організаційна та виконавська. Спеціаліст з фаху “Інформаційні мережі зв’язку” за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: управлінська, маркетингова, освітня, науково-дослідницька.

1.5 Цей стан­дарт вста­но­в­лює:

– п­ро­фе­сій­не при­зна­чен­ня й умо­ви ви­ко­ри­с­тан­ня ви­пу­с­к­ни­ків ви­щих навчаль­них за­кла­дів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з фаху “Інформаційні мережі зв’язку” у ви­гля­ді пе­ре­лі­ку пер­вин­них по­сад, ви­ро­б­ни­чих фун­к­цій та ти­по­вих за­дач ді­я­ль­но­с­ті;

– о­с­ві­т­ні та ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до ви­пу­с­к­ни­ків ви­щих навчаль­них за­кла­дів освіти кваліфікації “Інформаційні мережі зв’язку” у ви­гля­ді пе­ре­лі­ку зда­т­но­с­тей та вмінь ви­рі­шу­ва­ти за­да­чі ді­я­ль­но­с­ті;

– ви­мо­ги до ате­с­та­ції яко­с­ті осві­т­ньої та про­фе­сій­ної під­го­тов­ки ви­пу­с­к­ни­ків ви­щих навчаль­них за­кла­дів освіти;

– від­по­ві­даль­ність за якість осві­т­ньої та про­фе­сій­ної під­го­тов­ки.

1.6 Стан­дарт є обо­в’яз­ко­вим для ви­щих навчаль­них за­кла­дів, що го­ту­ють фа­хі­в­ців за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”. Під­при­єм­с­т­ва, уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції по­вин­ні за­без­пе­чи­ти не­об­хід­ні умо­ви для ви­ко­ри­с­тан­ня фа­хі­в­ців від­по­ві­д­но до здо­бу­тих ни­ми у ви­що­му навчаль­но­му за­кла­ді ква­лі­фі­ка­ції та спе­ці­аль­но­с­ті, згі­д­но з чин­ним за­ко­но­дав­с­т­вом.

1.7 Стан­дарт при­да­т­ний для ці­лей ліцензування та акредитації ви­щих навчаль­них за­кла­дів, атестації осіб, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”, та сертифікації фахівців.

1.8 Стандарт є основою для розроблення кожним вищим закладом варіативних частин ОКХ (для спеціалізацій) з урахуванням специфіки галузі та регіону.
^

2 Нормативні посилання


2.1 У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

– НДУ 01-2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотримання. Основні положення;

– ДК 003–95 Державний класифікатор України: Класифікатор професій;

– ДК 009–96 Державний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності;

– Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70 – Зв’язок, розділи “Електрозв’язок”, “Поштовий зв’язок”. Видавництво центру продуктивності. Краматорськ – 2001 р.;

– ГСВО __________ 03 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”.

3 Визначення

3.1 У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані в НДУ 01-2002.

3.2 Для ці­лей цьо­го стан­дар­ту ви­ко­ри­с­товуються такі професійні тер­мі­ни та ви­зна­чен­ня галузі “Зв’язок”:

Адміністрування (мережі зв’язку) (англ. Administration) – виконання функцій, пов‘язаних із підтримкою життєздатності мережі зв’язку за допомогою відповідних засобів операційних систем: зміна конфігурації мережі, захист інформації в мережі, підтримка відмовостійкості мережі тощо.

Додаток (мережний) (англ. Application) – cукупність логічних модулів, поєднаних роллю приналежності (наприклад, домен користувача, домен мережного оператора тощо).

Інформаційна інфраструктура (англ. Information Infrastructure) – cистема, що надає користувачам набір телекомунікаційних послуг, які забезпечують відкриту численність додатків і охоплюють всі види інформації й можливість її отримання в будь-якому місці, будь-якого часу, за прийнятою ціною і з прийнятою якістю.

Інформаційна мережа (англ. Information Network) – сукупність розосереджених на великій території прикінцевих систем, об’єднаних телекомунікаційною мережею, що забезпечує доступ прикладних процесів кожної з цих систем до всіх інформаційних ресурсів мережі і їхнє спільне використання.

По­слу­га електричного зв’яз­ку (англ. Сommunication Service) – про­дукт (ре­зуль­тат) ді­я­ль­но­с­ті під­при­єм­с­т­ва (опе­ра­то­ра) електричного, спря­мо­ва­ний на за­до­во­лен­ня по­треб спо­жи­ва­чів у пе­ре­да­ван­ні і/чи отри­ман­ні ін­фор­ма­ції за до­по­мо­гою за­со­бів зв’яз­ку.

Сигналізація (мережі зв’язку) (англ. Signaling) – обмін сигналами керування в системах зв‘язку, сигналізації включає інформацію керування й інформацію контролю стану апаратури.
^

4 Позначення і скорочення


4.1 У даному стандарті застосовуються наступні скорочення назв:

а) видів типових задач діяльності:

ПФ – професійна,

СВ – соціально-виробнича,

СП – соціально-побутова;

б) класів задач діяльності:

С – стереотипна,

Д – діагностична,

Е – евристична;

в) видів уміння:

ПП – предметно-практичне,

ПР – предметно-розумове,

ЗП – науково-практичне,

ЗР – науково-розумове;

г) рівнів формування даного вміння:

О – уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї;

Р – уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації;

Н – уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;

д) здатностей:

З – здатність.
^ 5 Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння щодо вирішення типових задач діяльності

5.1 Відповідно до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу освіти, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

5.2 Вищі навчальні заклади освіти повинні забезпечити опанування спеціалістів з фаху “Інформаційні мережі зв’язку” системи вмінь вирішувати певні типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій, визначених у таблиці додатку А.

Примітка. У таблиці Додатку А у графі 3 і графі 5 наведені шифри типових задач діяльності і вмінь, за структурами:

а) шифр типової задачі діяльності

X. ХХ. Х. ХХ

н
номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції
омер задачі, наскрізний для даної виробничої функції


б) шифр уміння

Х. ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х. ХХ

номер уміння, наскрізний для

даної виробничої функції


рівень сформованості вміння

вид уміння

шифр типової задачі діяльності

^

6 Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та вміння, що є відображенням наявності цих здатностей


6.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу освіти як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи вмінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

6.2 Вищі навчальні заклади освіти повинні сформувати спеціалістів з фаху “Інформаційні мережі зв’язку” як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності, через вироблення вмінь, визначених у таблиці Додатку Б.

Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 2 і графі 4 шифри здатностей і вмінь наведені за структурами:

а) шифр здатності

З. ХХ

номер здатності


здатність


б) шифр уміння

З. ХХ. ХХ. Х. ХХ

номер уміння, наскрізний для даної здатності


рівень сформованості вміння


вид уміння


шифр здатності^

7 Вимоги до професійного відбору


7.1 Підготовка спеціалістів за фахом “Інформаційні мережі зв’язку” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом 0924 “Телекомунікації”

7.2 Вступники повинні мати державний документ про освіту або(та) професійну підготовку встановленого зразка.
^

8 Вимоги до дер­жа­в­ної ате­с­та­ції випускників вищих навчальних закладів освіти


8.1 Державна атестація якості підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку” щодо встановлення фактичної відповідності рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених даною освітньо-кваліфікаційною характеристикою, провадиться Державною екзаменаційною комісією вищого навчального закладу з даного фаху після виконання студентами в повному обсязі навчального плану.

8.2 Нормативна форма дер­жа­в­ної ате­с­та­ції спеціалістів за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку” встановлюється в ГСВО __________ 03 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”.

9 Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів освіти

Вищий навчальний заклад освіти та його посадові особи несуть відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки спеціалістів за спеціальністю “Інформаційні мережі зв’язку” згідно з чинним законодавством України.


Додаток А

(обов’язковий)

Таблиця А.1 – Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння, якими повинен володіти випускник-спеціаліст вищого навчального закладу за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку, які є додатковими до виробничих функцій, типових задач діяльності та вмінь бакалаврів за напрямом підготовки 0924 “Телекомунікації”

Назва виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі діяльності

Зміст уміння

Шифр уміння

1

2

3

4

5

1 Організаційна

Забезпечення охорони праці на підприємстві зв’язку

1.СВ.Д.01

Організовувати діяльність з охороні праці та пожежної безпеки на підприємстві зв’язку, брати участь у роботі органів відомчого нагляду і контролю за безпекою технологічних процесів і виробництв, у розробленні нормативно-технічної документації з питань безпеки праці, узгодження розроблювальної на підприємстві проектної документації з охорони праці, використовуючи нормативні документи та наявні матеріально-технічні ресурси

1.СВ.Д.01.ПР.О.01

Вибирати системи захисту від окремих видів технологічного устаткування і виробничих процесів та проводити розробки пропозицій по удосконалюванню технологічних процесів з точки зору охорони праці та пожежної безпеки

1.СВ.Д.01.ПР.О.02

Проводити інструктажі, наради та технічні заняття з працівниками підприємства чи його підрозділу з питань охорони праці та нових законодавчих і правових актів України з охороні праці, пожежної та промислової безпеки

1.СВ.Д.01.ПР.О.03


Продовження таблиці А.1

1

2

3

4

5

1 Організаційна

Планування виробничої діяльності підприємства зв’язку


1.ПФ.Е.02

Планувати технічні та організаційні заходи на підприємстві чи його підрозділі з підвищення ефективності технічної експлуатації, рентабельності підприємства, розширення спектра надаваних послуг, впровадження нової техніки й сучасних інформаційних та телекомутаційних технологій, доведення їх доцільності підпорядкованому колективу та вищому керівництву, використовуючи методи наукової організації праці, технічну, наукову і довідкову літературу та світовий досвід

1.ПФ.Е.02.ПР.О.01

Організовувати заплановані заходи для досягнення очікуваного ефекту роботи підприємства шляхом прямого спілкування з підпорядкованим персоналом, використовуючи технічну, наукову і довідкову літературу, нормативні документи, інструкції та локальну інформаційно-обчислювальну мережу підприємства

1.ПФ.Е.02.ПР.О.02

Планувати роботу експлуатаційного персоналу, розробляти виробничі інструкції для підлеглих, контролювати їх діяльність, враховуючи чинні нормативні документи, інструкції та положення наукової організації праці

2.ПФ.Е.02.ПР.О.03

Контролювання здійснення персоналом організаційних та технічних заходів на підприємстві зв’язку

1.ПФ.Д.03

Контролювати здійснення запланованих заходів для забезпечення якості їх виконання шляхом прямого спілкування з підпорядкованим персоналом і використовуючи штатні технічні засоби та обчислювальну техніку.

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01

Контролювати виконання правил технічної експлуатації апаратури та обладнання інформаційних мереж зв’язку, якість проведення ремонтних робіт, правильність заповнення технічних паспортів на апаратуру, обладнання чи споруди, ведення виробничої документації та первинного обліку, використовуючи знання технічних, методичних, нормативних та інших документів галузі зв’язок

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02


Продовження таблиці А.1

1

2

3

4

5

1 Організаційна

Контролювання здійснення персоналом організаційних та технічних заходів на підприємстві зв’язку

1.ПФ.Д.03

Здійснення контролю за дотриманням у структурних підрозділах нормативно-правових актів з охорони праці і пожежної безпеки, проведенням профілактичних робіт по попередженню травматизму та аварій, по створенню здорових і безпечних умов праці на підприємстві зв’язку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03

2 Виконавська

Технічна експлуатація інформаційних мереж зв’язку (конкретні споруди, апаратура чи обладнання інформаційних мереж зв’язку визначаються варіативною компонентою)

2.ПФ.Д.01

Контролювати технічний стан інформаційної мережі зв’язку у процесі експлуатації з метою недопустимості погіршення якості функціонування чи пошкодження мережі із застосуванням відповідного програмного мережного забезпечення, обробляти статистику відвідувань Web-вузла, оптимізувати програмне забезпечення Web-вузла, програмувати сценарії перегляду вузла, організовувати зворотний зв’язок з користувачами, використовуючи набуті знання та комп’ютерну техніку

2.ПФ.Д.01.ПР.О.01

Виконувати адміністративне управління мережею, підтримувати стандарти її системного та інформаційного обслуговування, інтегрувати мережі персональних комп’ютерів в мережі ТСР/ІР та ІР-мережі з мережами інших технологій, використовуючи знання глобальної та національної інформаційної інфраструктури, технічну, наукову і довідкову літературу

2.ПФ.Д.01.ПР.О.02

Інсталювати і настроювати програмно-апаратне забезпечення комутаційних вузлів, станцій і підстанцій мережі розподілу інформації, конфігурувати їх для забезпечення взаємодії, відшуковувати й ліквідовувати пошкодження і недоліки в роботі обладнання та програмного забезпечення, виконувати запити та заявки користувачів, усувати загрози інформаційній безпеці, використовуючи знання мережного програмного забезпечення, чинні нормативи якості, рекомендації і стандарти ISO, ITU та ETSI

2.ПФ.Д.01.ПР.О.03


Закінчення таблиці А.1

1

2

3

4

5

2 Виконавська

Проектування нових (модернізації існуючих) інформаційних мереж зв’язку (конкретні споруди, апаратура чи обладнання інформаційних мереж зв’язку визначаються варіативною компонентою)

2.ПФ.Е.02

Особисто чи у групі фахівців готувати завдання на пошуково-дослідні роботи для підготовки проектування (модернізації) систем, споруд і засобів інформаційних мереж зв’язку та проводити пошуково-дослідні роботи, використовуючи технічні характеристики обладнання, нормативні документи та інструкції

2.ПФ.Е.02.ПР.О.01

Оптимізувати техніко-економічні параметри проектних варіантів побудови (модернізації) систем, споруд і засобів інформаційних мереж зв’язку, використовуючи технічні характеристики обладнання, сучасні методи проектування та оптимізації, обчислювальну техніку

2.ПФ.Е.02.ПР.О.02

Особисто чи у групі фахівців виконувати розрахунки необхідних параметрів проектованих інформаційних мереж зв’язку з метою досягнення нормативної якості, використовуючи необхідну літературу, обчислювальну техніку, знання принципів дії інформаційної інфраструктури

2.ПФ.Е.02.ПР.О.03

Виконання операторських та технологічних робіт високої кваліфікації

2.ПФ.Е.03

Освоювати та впроваджувати новітню апаратуру та обладнання інформаційних мереж зв’язку, використовуючи набуті знання із систем передачі в електрозв’язку, рекомендації і стандарти ISO, ITU, ETSI та національні України

2.ПФ.Е.03.ПП.О.01

Проводити роботи з виявлення та усунення найбільш складних пошкоджень апаратури та обладнання інформаційних мереж зв’язку за технічною документацією, використовуючи штатні та спеціальні вимірювальні прилади, тестові програми, знання принципів дії апаратури та обладнання електрозв’язку

2.ПФ.Е.03.ПП.О.02


Додаток Б (обов’язковий)

Таблиця Б.1 – Здатності випускника-спеціаліста вищого навчального закладу за спеціальністю 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку” вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності, які вимагаються, та система вмінь, що їх відображає, які є додатковими до здатностей та вмінь бакалаврів за напрямом підготовки 0924 «Телекомунікації»


Здатності вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності

Шифр здатності


Уміння

Шифр уміння

1

2

3

4

Забезпечувати дотримання виробничої кваліфікації членів підлеглого колективу на сучасному рівні та використання новітніх інформаційних технологій

3.01

Постійно поновлювати технічні, політичні та соціальні знання з використанням сучасних інформаційних технологій та організовувати відповідне навчання підлеглого персоналу

З.01.ЗР.О.01

Аналізувати новітні світові науково-технічні досягнення в області інформаційних мереж зв’язку, використовуючи різноманітні джерела інформації та ініціювати їх впровадження у своєму підприємстві

З.01.ЗР.О.02

Прогнозувати за різноманітними інформаційними джерелами зміни соціально-економічної ситуації в Україні і світі та передбачати заходи для адаптації свого колективу(підприємства) до їх можливого впливу

З.01.ЗР.О.03

Забезпечувати виконання норм законодавства, організовувати захист прав та економічних інтересів свого колективу (підприємства) у ринкових умовах

3.02

Забезпечувати і контролювати дотримання у підлеглому колективі загальноприйнятих норм поведінки і моралі та безконфліктних стосунків, використовуючи засоби індивідуального та колективного впливу на свідомість людей

3.02.ПР.Р.01

Організовувати виконання норм законодавства, захист прав та інтересів колективу (підприємства) і окремих працівників на основі знання правового законодавства України зі зваженим поєднанням особистих, суспільних, державних та виробничих інтересів в рамках чинного законодавства України

3.02.ПР.Р.02

Організовувати зміцнення трудової дисципліни на підприємстві та профілактику дисциплінарних та адміністративних правопорушень, використовуючи можливості трудового права та чинного правового законодавства України

3.02.ПР.Р.03

Закінчення таблиці Б.1

1

2

3

4

Сприяти інформатизації суспільства

З.03

Орієнтуватись у глобальних процесах розвитку інформаційних інфраструктур, інтеграції України в Світове інформаційне співтовариство, використовуючи знання побудови інформаційних мереж зв’язку

3.03.ПР.О.01

Розробляти та оптимізувати моделі телекомунікаційних та інформаційних мереж Національної інформаційної інфраструктури України, використовуючи знання методів оптимізації мереж зв’язку

3.03.ЗР.О.02

Розробляти архітектуру і сценарії Національної інформаційної інфраструктури та використовувати їх на практиці для створення перспективної мережі згідно з положеннями Програми інформатизації України

3.03.ПР.О.03

Організовувати цивільну оборону підприємства та населення

З.04

Оцінювати стійкість елементів об’єктів інформаційних мереж зв’язку в надзвичайних ситуаціях (наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї) і визначити необхідні заходи щодо її підвищення, використовуючи знання технологічних характеристик обладнання та приміщень з точки зору цивільної оборони

3.04.ПР.О.01

Оцінювати хімічну, бактеріологічну, радіаційну, інженерну обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф і застосування сучасної зброї, та вплив їх на населення, використовуючи знання основ цивільної оборони та спеціальні вимірювальні прилади

3.04.ПР.О.02

Практично здійснювати заходи захисту населення та об’єктів інформаційних мереж зв’язку від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї, використовуючи можливості цивільної оборони України

3.04.ПР.О.03

Похожие:

“погоджено” “погоджено” iconПоложення „затверджено" „погоджено" Президією фсо україни Тренерським складом зк україни соб
Затверджено” „погоджено”
“погоджено” “погоджено” iconПоложення про всеукраїнську спортивно патріотичну гру «Звитяга-2012» Мета та завдання. Мета змагань
Погоджено начальником Погоджено начальником Затверджено головою вмго затверджено директором
“погоджено” “погоджено” iconНаказ Від 25. 04. 2003 №117-ц завізовано цзт, цв, цгк, цие, цн, цп, цт, Цтех, цю помітка цгк: Не погоджено
Помітка цгк: Не погоджено (В разі непогодження цгк надання номеру буде автоматично заборонено)
“погоджено” “погоджено” iconПоложення (проект) „затверджено" „погоджено" Президією фсо україни Тренерською радою фсо україни
Затверджено” „погоджено”
“погоджено” “погоджено” iconПогоджено Головний державний санітарний лікар Запорізької області А.І. Севальнєв
Погоджено Головний державний санітарний лікар Запорізької області А.І. Севальнєв Затверджено Наказ головного державного санітарного...
“погоджено” “погоджено” iconПогоджено Головний державний санітарний лікар Запорізької області А.І. Севальнєв
Погоджено Головний державний санітарний лікар Запорізької області А.І. Севальнєв Затверджено Наказ головного державного санітарного...
“погоджено” “погоджено” icon"погоджено"

“погоджено” “погоджено” iconПогоджено Затверджено

“погоджено” “погоджено” iconПогоджено державним комітетом лісового

“погоджено” “погоджено” iconПротокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов