Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем icon

Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих системНазваниеМетодичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем
Дата конвертации06.12.2012
Размер86.98 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

Міністерство освіти та науки України

Смілянський радіотехнікум

Черкаського державного технологічного університету


Узгоджено” „Затверджую”

Заступник директора Директор технікуму

з навчальної роботи __________ І. Г. Кононенко

_____________ В. Г. Шиян „___” ____________ 200 __ р.

„___” ____________ 200 __ р.


Комп’ютерні мережі

Методичні вказівки

для студентів-заочників зі спеціальності

5.080405

Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем


^ Розглянуто на засіданні

циклової комісії

Протокол № ________________

від „___” ____________ 200 __ р.

Голова комісії _______________


м. Сміла

Вступ: Інформаційний процес обміну даними є найважливішим і існує у будь-якій обчислювальній системі. У персональному комп’ютері обмін даними, адресами та кодами між оперативною пам’яттю та процесором відбувається через системну шину. У сучасних інформаційних технологіях природа процесу обміну даними, який виділяють як базовий, не може бути реалізована на одному комп’ютері. Цю проблему можна вирішити за допомогою створення локальних та глобальних обчислювальних мереж. Основна мета створення комп’ютерних мереж – забезпечення користувачів мережі потенційними можливостями колективного використання апаратних, програмних та інформаційних ресурсів мережі.


^ Навчально-тематичний план дисципліни

№ п/п

Назва темиЗагальні основи побудови комп’ютерних мереж, апаратні та програмні засобиКомунікаційні технології локальних комп’ютерних мереж, мережеве програмне забезпеченняГлобальна мережа InternetМережеві засоби Windows 95, 98, NT, 2000, XP

Форма контролю – іспит


Зміст дисципліни.

Тема 1. Загальні основи побудови комп’ютерних мереж, апаратні та програмні засоби:

 • визначення комп’ютерної мережі;

 • основна мета створення комп’ютерних мереж;

 • класифікація комп’ютерних мереж;

 • локальні комп’ютерні мережі;

 • базові топології комп’ютерних мереж, їх недоліки та переваги;

 • протоколи;

 • інтерфейси;

 • технічні складові мереж, їх призначення;

мережеве програмне забезпечення.

Тема 2. Комунікаційні технології локальних комп’ютерних мереж, мережеве програмне забезпечення:

 • мережеві технології (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM);

 • розподілене та сумісне використання ресурсів, технологія розподіленого та сумісного використання. Поняття серверу, файл-серверу, серверу додатків, робочої станції;

Тема 3. Глобальна мережа Internet:

 • історія виникнення та етапи розвитку глобальної мережі Internet;

 • підключення до Internet (виділене та комутоване);

 • протоколи Internet;

 • служби Internet (електронна пошта, WWW, групи новин, телеконференції);

 • система адрес у мережі Internet (ІР, доменні адреси), уніфіковані локатори ресурсів (URL), формат адреси URL;

 • броузери Microsoft Internet Explorer; Opera, Netscape Navigator;

 • робота з броузером Microsoft Internet Explorer;

 • пошук даних у мережі Internet, пошукові системи;

 • поштова служба, створення поштової скриньки, відправлення та одержання кореспонденції;

 • створення Web сторінок за допомогою HTML;

 • редактори Web сторінок.

Тема 4. Мережеві засоби Windows 95, 98, NT, 2000, XP

 • використання ресурсів локальних мереж, серверне та клієнтське програмне забезпечення;

 • використання вбудованих мережених засобів Windows 95/98 для спілкування з мережами Windows NT, 2000, ХР;

 • встановлення прав доступу до ресурсів мережі, об’єднання комп’ютерів у робочі групи, підключення мережевого диску;

 • використання проксі серверів для підключення до глобальної мережі Internet через одну ІР адресу;

 • доступ до сервісу Internet.


Мета і завдання виконання контрольної роботи

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Комп’ютерні мережі”. При виконання контрольної роботи вони набувають знань про локальні мережі, апаратні та програмні складові цих мереж, сфери використання комп’ютерних мереж. Вчаться самостійно добирати необхідний матеріал з літературних та інших джерел, аналізувати та систематизувати його, робити необхідні висновки.

Основна мета контрольної роботи – вдосконалення навичок роботи з обчислювальною технікою та програмним забезпеченням, використання інформаційних ресурсів глобальної мережі Internet для пошуку економічної, статистичної та іншої оперативної інформації.

Контрольна робота з дисципліни „Комп’ютерні мережі” – це комплексна контрольна робота, яка направлена не тільки на отримання знань зі сфери комп’ютерних мереж а й на вдосконалення навичок роботи з текстовим редактором Word, графічним редактором та іншими програмами при оформленні контрольної роботи.

В процесі виконання контрольної роботи студент повинен вирішити кілька основних задач:

 • зібрати і систематизувати необхідну інформацію;

 • залучити необхідні знання, отримані при вивченні дисциплін „Операційні системи” та „Текстові редактори”;

 • описати локальну мережу гіпотетичної або реальної організації (топологію, мережеві технічні та програмні складові, перелік задач)


Структура і зміст контрольної роботи

Інформація, яка викладається у контрольній роботі, повинна бути чітко структурована по розділах, зміст повинен відповідати назві розділів


Контрольна робота повинна мати:

титульний листок, оформлений відповідно до вимог оформлення ділових паперів;

зміст;

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаної літератури;

додатки (при необхідності).


Вступ

У вступі необхідно навести загальну інформацію про комп’ютерні мережі, значення та перспективу розвитку інформаційних технологій.

Дати коротку характеристику основних розділів роботи. Обсяг вступу – 1 сторінка.


^ Основна частина

Основна частина складається з трьох підрозділів, що дозволяють дотримуватись чіткої структури та послідовності у викладенні матеріалу.

Кожний підрозділ повинен мати свою назву.

У першому підрозділі необхідно подати матеріал про комп’ютерні мережі:

 • визначення комп’ютерної мережі;

 • основна мета створення комп’ютерних мереж;

 • класифікація комп’ютерних мереж;

 • локальні комп’ютерні мережі (однорангові та з виділеним сервером);

 • базові топології комп’ютерних мереж, їх недоліки та переваги;

 • протоколи;

 • інтерфейси;

 • технічні складові мереж;

 • мережеве програмне забезпечення;

 • робота з ресурсами локальної мережі з середовища Windows;

У другому підрозділі необхідно подати матеріал про глобальну мережу Internet:

 • загальні відомості, історія створення та розвитку;

 • основна мета створення;

 • топологія глобальної мережі internet;

 • протоколи мережі internet;

 • основні мережеві сервіси (www – всесвітня павутина, електронна пошта, групи новин);

 • доступ користувачів до мережі internet;

 • система адресації у мережі internet;

 • робота з броузером (настроювання програми, переміщення по сторінках, пошук даних, збереження даних);

 • пошукові сервери, навести приклади найбільш популярних світових, російських та українських;

 • робота з електронною поштою (створення поштової скриньки, відправлення та отримання кореспонденції);

У третьому підрозділі необхідно описати мережу реальної або гіпотетичної організації:

 • тип мережі, топологія;

 • технічні складові мережі, розміщення їх по підрозділах організації;

 • мережеве програмне забезпечення;

 • перелік задач;

 • власний погляд на переваги та недоліки конкретної мережі (технічні, економічні, організаційні).

Обсяг основної частини 15-20 аркушів.

Висновки

У цьому розділі підводяться підсумки виконаної роботи. Ваш погляд на створення локальних та глобальних мереж у великих та малих підприємствах та організаціях, користування послугами глобальної мережі Internet.

^ Список використаної літератури

При оформленні цього списку необхідно дотримуватися загальноприйнятих стандартних правил:

 • всі використані джерела розміщуються в алфавітному порядку;

 • кожне використане джерело повинне мати такі довідки: прізвище та ініціали автора, повна назва книжки, місце і рік видання. Наприклад: Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник за редакцією д.е.н. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр „Академія”. 2002.;

 • назви використаних статей з періодичної преси (газет, журналів, періодичних видань) належить подавати з зазначенням автора, назви статті, назви джерела, дати і номера. Наприклад: Ростислав Панчук. Все для записи СD//Домашний ПК. 2003. №4. – с.70-73;

 • назви статей з енциклопедій необхідно подавати із зазначенням назви енциклопедії і номера тому.


Вимоги до оформлення контрольної роботи

 • контрольну роботу необхідно виконати на аркушах формату А4 (відстань між рядками 1,5 інтервали, гарнітура – Times New Roman, кегль -14);

 • поля: угорі та знизу – 2 см, зліва – 3 сл, праворуч -1 см, абзац – 1,5 см);

 • робота повинна бути цупко скріплена та представлена для перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.


Питання до іспиту:

  1. Визначення і призначення комп’ютерних мереж;

  2. Класифікація комп’ютерних мереж за такими ознаками: розміром території, швидкістю, топологією;

  3. класифікація комп’ютерних мереж в залежності від масштабу виробничих підрозділів;

  4. Понятійний апарат комп’ютерних мереж (топологія, протокол, інтерфейс, мережеві технічні та програмні засоби).

  5. базові топології локальних мереж. Їх переваги та недоліки.

  6. Локальні комп’ютерні мережі;

  7. Однорангові комп’ютерні мережі;

  8. Комп’ютерні мережі з виділеним сервером;

  9. Переваги роботи в локальній комп’ютерній мережі;

  10. Фізичне передавальне середовище і топологія мережі;

  11. Глобальні комп’ютерні мережі;

  12. Апаратні складові комп’ютерних мереж;

  13. програмне забезпечення локальних комп’ютерних мереж;

  14. Мережеві засоби операційних систем Windows 95/98;

  15. Мережеві операційні системи технології „клієнт-сервер”;

  16. Поняття серверу та робочої станції, їх конфігурація;

  17. Мережева операційна система Windows NT, її модифікації;

  18. Мережеві ресурси;

  19. Мережеві протоколи;

  20. Система доменних імен. Структура доменного імені. Навести приклади доменних імен;

  21. ІР-адрес, його структура.

  22. Історія розвитку глобальної мережі Internet;

  23. Комутоване та виділене підключення до мережі Internet;

  24. Провайдери, послуги провайдерів;

  25. Структура мережі Internet;

  26. Служби Internet;

  27. Електронна пошта в Internet;

  28. Протоколи мережі Internet;

  29. Пошук інформації в Internet;

  30. Броузер Internet Explorer. Його призначення.

  31. Елементи вікна броузера Internet Explorer;

  32. Пошукові сервери, порядок пошуку інформації в Internet. Навести прклади найбільш поширених пошукових серверів.

  33. Послуги служби групи новин.

  34. Сервіс ICQ, його призначення;

  35. накопичення найцікавіших сторінок Internet та доступ до них;

  36. Настройка програми Internet Explorer;

  37. Преміщення по Web сторінках в Internet Explorer;

  38. Моделі мереж які підтримують операційні системи Windows;

  39. Проксі-сервери, їх призначення;

  40. Визначення та встановлення прав доступу до мережевих ресурсів в операційній системі Windows 95/98;

  41. Підключення мережевого диску в операційній системі Windows.


Список рекомендованої літератури:

 1. В. Г. Олифер, М. А. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологи, протоколы. СПб: Питер, 2001.

 2. Кулаков Ю. А., Луцкий Г. М. Компьютерные сети Учебное пособие. –К., Юниор. 1998.

 3. Шестопалов Е. А. Internet для початківця. Посібник. Шепетівка. :Аспект. 2002.

 4. Глушаков С. В. Работа в сети Internet/ учебный курс. Х.:Фолис, 2002.

 5. інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. За редакцією д.е.н. О. І. Пушкаря К., «Академія”, 2001.

 6. Денисов А., Вихарев И., Белов А. Интернет. Самоучитель. СПб.:Интер.2001

 7. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия – СПб:Питер. 2000.Похожие:

Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем
До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише у досконалих знаннях фаху, а й у високу рівні володіння українською...
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем icon«затверджую» Заст директора з навчальної роботи Г. М. Кондратенко
Для студентів заочної форми навчання спец. 080405 “ Програмування для електронно – обчислювальної техніки і автоматизованих систем...
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна "Українська мова за професійним спрямуванням"
Теми, які виносяться на самостійне опрацювання для студентів спеціальності Бухгалтерський облік
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки до курсового проектування по дисципліні
Методичні вказівки до курсового проектування по дисципліні «Ливарне виробництво чорних І кольорових металів» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Фізична реабілітація" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки по дипломному проектуванню для студентів спеціальності 05050201 «Технології машинобудування» / Уклад и др. Херсон, хдту, 2000. 80 с
Методичні вказівки по дипломному проектуванню для студентів спеціальності 05050201 «Технології машинобудування» / Уклад идр. Херсон,...
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки і тематика курсових робіт для студентів спеціальності "Облік і аудит"
Структура та зміст курсової роботи
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)/За...
Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин" для студентів спеціальності 050303
Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин" для студентів спеціальності "Збагачення корисних копалин" / Упоряд.: П.І. Пілов,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов