Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ icon

Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту РозділНазваниеНазва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ
страница1/4
Дата конвертации30.03.2013
Размер380.32 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4

Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особ­ливості організації і методики проведення. Міжнародні асо­ціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стан­дартів з обліку і аудиту.

Стандарти аудиту — це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фі­нансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандар­тів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У прак­тиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової еко­номіки необхідно користуватися міжнародними і національ­ними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарсь­кого контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.

Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту — 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує прин­ципи аудиторської професійної відповідальності, які необ­хідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і вра­ховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.

До основних принципів норм аудиту відносять:

цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;

правила використання результатів робіт, виконаних інши­ми аудиторами;

документальне оформлення, планування, одержання до­казів аудитором;

перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;

аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.

Кожний стандарт має визначити певну частину або сто­рону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лако­нічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.

Міжнародні норми аудиту, розроблені і затверджені Між­народною федерацією бухгалтерів, подано у табл. 4.2.

Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.

Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.

Вступ — розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.

Мета аудиту — встановити достовірність фінансової звіт­ності.

Відповідальність за фінансові звіти — визначається відпо­відальність за достовірність фінансової звітності управлінсь­кого апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.

Обсяг аудиту — інформація, необхідна для оцінки фінансо­вої звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систе­му обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризи­ків контролю, що дасть змоіу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.

Етика — вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжна­родною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути

Таблиця 1

Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

МНА 1 "Мета і

Визначено мету аудиту,

При вирішенні організацій­

основні прин­

його предмет і організаційні

них питань проведення ау­

ципи проведен­

принципи

диту

ня аудиту"МИ А 2 "Обо­

Конкретизовано обов'язки

При складанні організацій-

в'язки аудитора

аудитора перед клієнтом

но-догонірноі документації

перед клієнтом"

(замовником)
МНА 3 "Основ­

Викладено принципи, перед­

У всіх видах аудиторської

ні принципи ре­

бачені законодавством і нор­

діяльності

гулювання ау­

мативними документами, що
диту"

регулюють аудиторську ді­яльність
МНА 4 "Плану­

Порядок організації і пла­

При складанні поточних і

вання аудиту"

нування аудиторської ді­

річних планів діяльності ау­
яльності

диторської організації

МНЛ 5 "Вико­

Методика використання

При проведенні комісійно­

ристання мате­

висновку (акта) аудитора

го аудиту на підприємстві

ріалів іншого

з інших питань, які вирішу­

(кілька аудиторів)

аудитора"

ють для одного замовника
МНА 6 "Оцінка

Можливий ризик помилок

При виборі методики з мс­

ризику і внут­

при проведенні аудиту,

тою запобігання неправиль­

рішній кон­

внутрішній контроль

ним висновкам

троль аудиту"

результатів аудиту
МНА 7 "Кон­

Методичні рекомендації до

На всіх стадіях аудиту

троль якості ро­

контролю роботи аудитора
боти аудитора"МНА 8 "Ауди­

Обгрунтування доказів

У процесі проведення ауди­

торські докази"

результатів аудиторського

торського дослідження, об­
дослідження

грунтування та реалізаціїйого результатів

МНА 9 "Доку­

Характеристика докумен­

У процесі проведення ауди­

ментація ауди­

тації, яка застосовується в

торських робіт

ту"

аудиті
МНА 10 "Вико­

Зміст внутрішнього аудиту,

Для дослідження результа­

ристання резуль­

що провадиться на підпри­

тів інвентаризації, тематич­

татів внутріш­

ємстві замовника, та поря­

них ревізій, при проведенні

нього аудиту"

док використання

внутрішнього аудиту
його зовнішнім аудитом
МНА 11 "По­

Характеризують типові по­

При визначенні методик про­

милки аудиту"

милки аудиторів та дають

ведення аудиту та інформа­
рекомендації щодо запобі­

ційного забезпечення
гання їм
МНА 12 "Аналі­

Методика виконання аналі­

Для процедур економічного

тичні процеду­

тичних процедур у ауди­

аналізу, статистичних, еконо-

ри аудиту"

торському дослідженні

міко-математичних на всіхстадіях аудиторського дос­лідження

Продовження табл. 2

Найменунання норм

Зміст норм

Використання норм

МІ1А 13 "Синте­

Рекомендації до узагаль­

При оформленні результатів

тичні процедури

нення аудитором викона­

аудиту у машинограмах, таб­

аудиту"

ної роботи

лицях, відомостях

МІ1А 1.1 "Інша

Характеризують інформа­

При складанні кон'юнктур­

інформація з фі­

цію разом з фінансовою

них оглядів на достовірність

нансової діяль­

звітністю

інформації керівництва під­

ності, яка підля­
приємств, корпорацій із оп­

гає аудиту"
рилюдненими фінансовимизвітами

МИЛ 15 "Аудит

Методичні рекомендації

Для дослідження проектної

при електронній

щодо проведення аудиту в

документації з створення

обробці даних"

умовах автоматизованої

АС01, використання авто­
системи обробки інфор­

матизованого банку даних
мації (ЛС01)

(АБД)

МНЛ 16 "Техні­

Методика проведення ау­

При дослідженні баз даних

ка проведення

диту з використанням нор-

АСОІ для аудиту фінансо­

аудиту з вико­

мативно-довідкоиої і фак­

во-господарської діяльності

ристанням ком­

тографічної інформації
п'ютерів"

АС01
МНА 17 "Конт­

Взаємний контроль опера­

При складанні актів вивірян­

рагенти замовни­

цій і документів при про­

ня взаєморозрахунків з контр­

ка і аудит"

веденні аудиту

агентами, банками та ін.

МНА 18 "Вико­

Види експертиз (технічні,

При залученні експертів з

ристання виснов­

графічні, екологічні, това­

окремих питань фінансово-

ків експертів при

рознавчі та ін.), зміст і

господарської діяльності

аудиті"

призначення їх
МНА 19 "Ауди­

Методичні прийоми несу-

Для застосування теорії ймо­

торська вибірка"

цільного статистичного дос­

вірності
лідження
МНА 20 "Вплив

Достовірність початкових

Для автоматизації інформа­

електронної об­

і вихідних даних бухгал­

ційного забезпечення аудиту

робки даних на

терського обліку, передба­

у реальному масштабі часу

оцінку облікових

чених проектною докумен­
систем і внутріш­

тацією із створення АС01;
нього контролю"

використання даних бух­галтерського обліку длявнутрішнього контролю напідприємстві
МНА 21 "Події,

Визначають відповідаль­

При внесенні змін до вис­

які відбулися у

ність аудитора після скла­

новку аудитора або при ро­

замовника після

дання висновку за даними

зробці додаткових рекомен­

складання балан­

балансу і подіями, які ви­

дацій акціонерам, директо­

су і висновку ау­

никли при затвердженні

рату щодо усунення нега­

дитора"

фінансового звіту збора­

тивних явищ у фінансово-
ми акціонерів, директора­

господарській діяльності
том
МНА 22 "Репре­

Звернення аудиторів до ад­

Для уточнення, пояснен­

зентація керів-

міністрації з проханням про

ня окремих показників фі-
  1   2   3   4Похожие:

Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconРеферату : Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту Аудиторські перевірки повинні проводитись
Од­нією із основоположних є міжнародна норма аудиту (мна) №3, в якій вказані основні принципи, що регулю­ють аудит. Вони є основою...
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconНазва реферату: Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Розділ
Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconРеферату : Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування
Назва реферату: Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconРеферату : Етапи розвитку аудиту і їх характеристика Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Етапи розвитку аудиту і їх характеристика
Процес аудиту важливо організувати в певному порядку виконання робіт. Доцільно здійснювати аудит поетапно у такій послідовності
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconНазва реферату: Особливості внутрішнього аудиту Розділ
Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності...
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconРеферату : Методика проведення аудиту Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Методика проведення аудиту план методика проведення аудиту
...
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconНазва реферату: Організація роботи аудитора Розділ
Так, в США є кодекс етичних норм Американського інституту бухгалтерів. Європейським Союзом експертів по бухгалтерському обліку І...
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconНазва реферату: Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту Розділ
Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою вр україни від 22. 04. 1993 р зі змінами І доповненнями
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconНазва реферату: Поняття aудиту та його сутність Розділ
Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий...
Назва реферату: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту Розділ iconРеферату : Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном Розділ : Реклама Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном
Назва реферату: Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов