Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань icon

Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язаньНазваниеНазва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань
страница1/4
Дата конвертации30.03.2013
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4

Назва реферату: Облік зобов’язань
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік зобов’язань

ЗМІСТ

Вступ...........................................................................................

Облік зобов’язань

Визначення зобов'язань та характеристика їх видів.....

Облік забезпечення зобов'язань......................................

Облік довгострокових зобов'язань..................................

Облік поточних зобов'язань............................................

Облік доходів майбутніх періодів..................................

Висновок ...................................................................................

Література .................................................................................

Додатки .....................................................................................

Вступ

Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а Інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду - сплату грошей, зустрічні послуги тощо.

Підходи до визначення зобов'язань різні, їх розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як розрахункові відносини та як частину вартості майна.

В широкому розумінні зобов'язання виникають як управлінський правовий акт замовлення або державний контракт. У вузькому значенні -виникають із господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; з інших підстав, що не суперечать закону; за результатами конкурсу, тендеру, іншого публічного торгу.

Юридичним джерелом договірних господарських зобов'язань є
господарський договір. Цивільний кодекс (ЦК) України називає
господарський договір однією з найпоширеніших підстав виникнення
зобов'язань. Договір є юридичним фактом.

Господарські зобов'язання
регулюються
Договором
Законодавчими та нормативними актами
Договорами, укладеними на підставі чинного нормативного акту
Рис. 1

Однак не всі зобов'язання встановлюються договором: значна їх частина визначається адміністративними актами, іншими правомірними чи неправомірними діями.

Правове поняття зобов'язання має декілька складових: зміст зобов'язання, суб'єкти зобов'язання та правовідносини між суб'єктами. Суб'єктом зобов'язання, як і в будь-яких інших цивільно-правових відносинах, може бути будь-яка юридична або фізична особа. Сторона, яка має право вимагати від іншої сторони виконання певної дії, називається кредитором, а сторона, яка зобов'язана виконати вимогу кредитора, - боржником. Об'єктом майнових прав є майно, а об'єктом зобов'язального права виступає дія.

В бухгалтерському обліку поняття "зобов'язання" вужче, ніж в цивільному законодавстві:

- зобов'язання в бухгалтерському обліку виникає не тільки з Цивільного кодексу, а й з інших галузей права: фінансового, трудового чи окремих законодавчих актів, що регулюють економічні відносини;

- поняття "зобов'язання" в праві та бухгалтерському обліку мають різний зміст;

- договір - тільки юридичний факт, тому в бухгалтерському обліку відображаються договірні зобов'язання в момент їх виконання, а не виникнення.

Метою даної роботи є поглиблення знань по обліку зобов'язань, отриманих у ході теоретичних і практичних занять.

У даній роботі подані __ приклади, ___ таблиці, ___ додатки, що сприяють більш легкому сприйняттю курсової.

2. Облік зобов’язань

2.1. Визначення зобов'язань та характеристика їх видів

Відповідно до П(С)БО 2 "Баланс", зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла, внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов'язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи подіям) борги підприємства щодо передачі певних, активів чи надання послуг іншому підприємству в майбутньому. Отже зобов'язаннями виступає заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином у зв'язку з придбанням товарів та послуг, в кредит, або кредити, які, підприємство отримує для євого фінансування.

Обліковуються не всі господарські зобов'яздння, а лише ті, що випливають з виконання укладених підприємством договорів чи здійснення дій, з якими фінансове право пов'язує виникнення зобов'язань із внесення платежів до бюджету та відповідних позабюджетних органів.

Класифікацію зобов'язань за різними ознаками можна представити у наступній таблиці (табл. 2.1.).

Класифікаційна ознака

Вид зобов'язань

Коротка характеристика

За складністю

Прості

Погашаються одним платежем

Складні

Включає первинне зобов'язання та набір вторинних зобов'язань

За визначенністю у часі

Обмежені у часі

Строк виконання зобов'язання визначений у часі

Безстрокові

Строк вйконайня зобов'язання не визначений у часі

За забезпеченністю виконання зобов’язань

Забезпечені

Виконання яких забезпечено заставою

Незабезпеченні

Виконання яких не забезпечено

Залежно від підстави виникнення зобов’янань

Договірні

Постають з угоди, домовленості сторін

Позадоговірні

Виникають незалежно від волі учасників угоди

За способом погашення

Монетарні

Відображають суму грошових коштів, що підлягають сплаті кредиторам

Немонетарні

Зобов'язання поставити товари або надати послуги визначеної кількості та якості

За часом виникнення

Теперішні

Виникають в результаті операцій та інших подій у минулому періоді

Майбутні

Визначаються рішенням керівництва придбати активи в майбутньому та не є причиною для утворення справжнього зобов'язання. Рішення про придбання активів у майбут­ньому не призводить до виникнення поточних зобов'язань, зони виникають лише тоді, коли актив доставлено або коли укладено договір, який не підлягає скасуванню, на його придбання. Однак, якщо зобов'язання базуються на щоріч­них закупках або носять постійний характер, підприємство може визнати в якості заборгованості майбутні виплати

За терміном погашення

Довгострокові

Включають отримані позики, випущені облігації, видані закладні, векселі видані, зобов'язання по оренді тощо, якщо вони розраховані на строк погашення більше одного року

Короткостро- кові

Зобов'язання, що задовольняються за допомогою використання поточних активів або створення інших короткострокових зобов'язань (заборгованість із розрахунків з бюджетом за податками та іншими платежами, кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам за отримані від них товари, роботи, послуги; заборгованість з оплати праці; заборгованість зі страхування; авансові платежі замовників; короткострокові кредити банку; нараховані до сплати дивіденди, відсотки тощо)

За можливістю оцінки

Фактичні

Виникають як наслідок договірних відносин або законо­давчих актів, їх суму можна оцінити досить точно. Фактичні зобов'язання поділяються на два види: документальн та враховані.

Оціночні

Сума оціночних зобов'язань не може бути визначена до настання визначеної дати. До оціночних включаються зобов'язання перед бюджетом за податками

Умовні (неіснуючі, потенційні)

Зобов'язання, спричинені умовними фактами господарсь­кого життя. Умовні зобов'язання не обліковуються в основній інформаційній сукупності та не відображаються у фінансових звітах, вони розкриваються у вигляді приміток.

Погашення зобов'язання може відбутися: сплатою грошових коштів в готівковій або безготівковій формі; розрахунками в кредит; передачею інших активів; наданням идслуг; заміною зобов'язання іншим; перетворенням зобов'язання на капітал; відмовою кредитора від своїх прав або позбавленням їх. Використання безготівкової, готівкової або кредитної форми порядку розрахунків між отримувачем коштів і платником визначається договором.

Для визнання зобов'язань повинні бути дотримані дві умови відповідно до П(С)БО 11:

1) оцінка їх може бути достовірно визначена;

2) існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення.

В П(С)БО 11 "Зобов'язання" відсутнє визначення критеріїв визнання того чи іншого виду зобов'язань. Зобов'язання виникають на балансі підприємства та відображаються у фінансовій звітності в наступних випадках:

при визнанні активу, придбаного в борг;

при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань;

при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання.

Класифікацію зобов'язань для їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 11 наведено на рис. 2.1.

Рис. 2.1.

Зобов'язання

Поточні зобов'язання

Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу, або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу:

короткострокові кредити банків

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

короткострокові векселі видані

кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

поточна заборгованість за розрахунками за авансами одержаними, з бюджетом та позабюджетними платежами, оплати праці, з учасниками, внутрішніми розрахунками, інші поточні зобов'язання

Довгостро- кові зобов'язання

Всі зобов'язання, які не є поточними:

довгострокові кредити банків

інші довгострокові фінансові зобов'язання

відстрочені податкові зобов'язання

Забезпечення

зобов'язання, з невизначенною сумою або часом погашення на дату балансу:

додаткове пенсійне забезпечення

виконання гарантійних зобов'язаннь

реструктуризація

виконання зобов'язаннь щодо обтяжливих контрактів

Непередбаче- нні зобов'язання

зобов'язання, яке може виникнути внаслідок минулих подій, та існування якого буде підтверджено лише коли (не)відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю

теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулиих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовырно визначити

Доходи майб. перыодів

Доходи, одержані підприємством у звітному періоді, але такі, що відносяться до наступних періодів

Поточні зобов'язання погашаються за рахунок поточних активів, до яких належать грошові кошти та інші ресурси, щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають триваліший).

Надання визначення довгостроковим зобов'язанням можна відобразити за допомогою схеми (рис. 2.2).

Частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню в термін до 12-ти місяців з дати балансу, відображається у складі поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Оцінка зобов'язань відіграє значну роль при формуванні

облікової політики підприємства. Застосування принципу обачності, що передбачає використання в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню сум визнаних зобов'язань, є важливим при оцінці зобов'язань. Завдяки дії принципу безперервності оцінка зобов'язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі.

Рис. 2.2.

Довгострокові зобов'язання

=

Зобов'язання

_

Поточні зобов'язання

+

Зобов'язання, на які нараховуються відсотки і які повинні відображатись у розділі поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями (тобто що підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу), продовжують залишатися довгостроковими, якщо:

первинний строк погашення складає період, що перевищує 12 місяців

до затвердження фінансової звітності є угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове

+

Зобов'язання, за якими дотримуються наступні умови:

умови угоди повинні бути порушені

до затвердження фінансової звітності позикодавець погодився не вимагати погашення зобов'язань внаслідок її порушення

виникнення подальших порушень кредитної угоди не очікується протягом 12 місяців з дати балансу

Для визначення балансової вартості зобов'язань використовуються наступні види оцінок (див. рис. 2.3)

За П(С)БО 11 "Зобов'язання" в Балансі (ф. № 1) всі поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення, тобто у фінансовій звітності в розділі поточних зобов'язань відображається сума, яка буде фактично сплачена при погашенні такого зобов'язання.

Визначення теперішньої вартості залежить від умов і виду зобов'язання. За теперішньою вартістю відображаються' довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки: суми довгострокових кредитів облігаційних позикн довгострокових відсоткових векселів; платежів за довгостроковою орендою; позик небанківських фінансово-кредитних установ підлягають дисконтуванню.

Рис. 2.3.

Види оцінок балансової вартості зобов'язаньСума, погашенняНедисконтована сума грошових коштів або еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена, для погашення зобов'язань в. процесі звичайної діяльності підприємстваПоточні зобов'язанняТеперішня вартістьДисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми чікуваного відшкодування), яка, як очікуйся, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємстваДовгострокові Зобов'я- зання, на які нараховується відсоток

У П(С)БО 11 "Зобов'язання" щодо оцінки зазначено наступне. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу.

Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.

Дисконтована оцінка зобов'язання - це вартість майбутнього платежу. Визначення дисконтованої вартості засновано на розумінні того, що з економічної точки зору сума коштів, яка буде витрачена підприємством в майбутньому, менше суми коштів, витрачених підприємством сьогодні.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

До більшості рахунків обліку зобов'язань Планом рахунків передбачено відкриття субрахунків, що деталізують об'єкти обліку (табл. 2.2.)

Табл. 2.2.
Шифр та назва субрахунку

50 "Довгострокові позики"

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

503 "Відстрочені довгостр. кредити банків у національній валюті"

504 "Відстрочені довгостр. кредити банків в іноземній валюті"

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

51 "Довгострокові векселі видані"

511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті"

512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

60 "Короткострокові позики"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

603 "Відстрочені коротко­строкові кредити банків у національній валюті"

604 "Відстрочені короткостр. кредити банків в іноземній валюті''

605 "Прострочені позики в національній валюті"

606 "Прострочені позики в іноземній валюті"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

612 "Поточна заборг. за довгостр. зобов'язаннями в іноз. валюті"

62 "Короткострокові векселі видані"

621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті"

622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

633 "Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

641 "Розрахунки за податками"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

643 "Податкові зобов'язання"

644 "Податковий кредит"

65 "Розрахунки за страхуванням"

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

655 "За страхуванням майна"

66 "Розрахунки з оплати праці"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами"

67 "Розрахунки з учасниками"

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

682 "Внутрішні розрахунки"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
  1   2   3   4Похожие:

Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Організація обліку поточних зобов’язань Розділ
Бухгалтер веде облік операцій що відбуваються на підприємстві і як на мій розсуд найважливішою частиною обліку є облік саме поточних...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період непу) Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період непу)
Підхід до ролі бухгалтерського обліку в економіці країни базувався на ленінських положеннях про облік і контроль
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік зносу Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зносу
Ефективність роботи промислового підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: попиту на продукцію, що випускається, її...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік касових операцій Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік касових операцій
Міністерства статистики України від 15. 02. 96 №51 "Про затвердження типових форм первинно­го обліку касових операцій" (далі наказ...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік праці, її оплати Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік праці, її оплати
Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Облік внутрішнього
Назва реферату: Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Бухгалтерський облік цінних паперів Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Бухгалтерський облік цінних паперів план введення Поняття І види цінних паперів
Специфіка діяльності на ринку цінних паперів обумовила виникнення такої категорії юридичних осіб, як професійні учасники ринку цінних...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин
Атп займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Облік підзвітних сум Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Облік підзвітних сум облік підзвітних сум план: Порядок одержання коштів під звіт. Витрати по
Підзвітна особа – це працівник, який отримує готівку під звіт і який повинен підзвітуватися про суму використання коштів, або повернути...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРозділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік валових витрат І валових доходів з прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
З прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов