Конкурс рукописів підручників icon

Конкурс рукописів підручниківНазваниеКонкурс рукописів підручників
Дата конвертации08.04.2013
Размер248.13 Kb.
ТипКонкурс
скачать >>>

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 10 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПОДАНИХ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ


Методичні матеріали розроблені з урахуванням законів України "Про видавничу справу", „Про наукову та науково-технічну експертизу”, „Про авторське право і суміжні права”, Державного стандарту України "Видання. Основні види. Терміни та визначення", "Про освіту", „Про загальну середню освіту”, Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказу МОН України „Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів” та «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», інших нормативних документів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи освіти, якими необхідно керуватися під час проведення експертизи рукописів підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підручник - основне навчальне видання із систематизованим викладом змісту навчального предмета, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі. Він затверджується наказом Міністерства освіти і науки України як нормативне видання з відповідним грифом. Присвоєння грифа означає, що підручник відповідає встановленим вимогам, зокрема, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, змісту навчальної програми, обсягу, належного поліграфічного виконання, сучасним навчальним, науково-методичним, психологічним та іншим вимогам щодо підготовки такого виду навчальної літератури.

Відповідно до класифікації видань для дітей, підручники для 10 класу належать до 4 групивидання для старшого шкільного віку, підлітків (15-18 років).

Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах. Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами.

^ У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 22 сторінки комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman № 14 на стандартному аркуші формату А4. Для цієї групи вага кожного підручника для 10 класу не повинна перевищувати 500 г. Збільшення ваги підручника можливе, але не більше ніж на 20%.

При експертній оцінці підручників необхідно враховувати:

 • відповідність змісту рукопису підручника навчальній програмі з навчального предмета та рівню його вивчення;

 • науковість змісту, повноту розкриття основних положень, використання загальноприйнятої наукової термінології;

 • практичну спрямованість навчального матеріалу, зв'язок його з життям;

 • можливості підручника для забезпечення диференціації навчання;

 • відповідність змістового наповнення рукопису підручника віковим особливостям учнів 10 класу;

 • мову підручника;

 • реалізацію у змісті підручника виховних можливостей навчального предмета;

 • українознавче наповнення змісту рукопису підручників;

 • дидактичну доцільність системи завдань підручника;

 • мотивацію навчальної діяльності, розвиток інтересу до предмета засобами підручника;

 • здійснення учнями самостійної навчальної діяльності;

 • доцільність системи домашніх завдань, запитань для контролю та самопідготовки;

 • розміщення та використання ілюстративного матеріалу як самостійного або додаткового джерела інформації;

 • міжпредметні зв'язки.

Експертиза рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється з метою конкурсного відбору якісного навчально-методичного забезпечення переходу старшої школи на профільне навчання, поетапного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та переходу на новий зміст, структуру і 12-ти річний термін навчання.

^ Експерт здійснює експертизу змісту відповідного рівня певного навчального предмета всіх поданих на Конкурс комплектів конкурсних матеріалів рукописів відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН № 710 від 31.07.2009, зареєстрованого в Мінюсті України 25.08.2009 № 798/16814 та наказу МОН від 09.09.2009 № 836 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів”, методичних рекомендацій. Експерт несе персональну відповідальність за конфіденційність і повноту аналізу рукопису, об'єктивність та обґрунтованість зроблених висновків.

Згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі (наказ МОН № 854 від 11.09.2009) опанування змісту предметів передбачається на трьох рівнях:

1. Рівень стандартуобов’язковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення.

2. Академічний рівеньобсяг змісту достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах.

3. Рівень профільної підготовкизміст навчальних предметів поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію.

Профільні навчальні предмети вивчаються поглиблено і передбачають більш повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних технологій навчання; організації дослідницької, проектної діяльності.

Під час оцінювання якості рукопису підручника необхідно орієнтуватися на зазначені в доданому до цих рекомендацій оцінному листі параметри, які в узагальненому вигляді відображають найсуттєвіші вимоги до підручника і мають бути реалізовані в ньому.

Повнота реалізації кожного параметра оцінюється цілими значеннями балів залежно від того, наскільки повно реалізовано цей параметр. Максимальна кількість балів (МКБ) з кожного параметра 4 або 5 (див. Оцінний лист).

^ За результатами аналізу кожного рукопису експерт готує відповідний експертний висновок, де кожна оцінка має бути прокоментована й аргументована. Крім нижче зазначених, у цих методичних матеріалах параметрів оцінювання експерт може відзначити й інші позитивні або негативні характеристики (ознаки) рукопису, які, на його думку, істотно впливають на якість рукопису. Експертний висновок має закінчуватися загальною оцінкою рукопису із зазначенням його переваг або недоліків у порівнянні з іншими рукописами.

Експертні висновки та оцінні листи з рейтинговими таблицями за результатами незалежної експертизи засвідчуються підписом незалежного експерта, завіряються печаткою установи, у якій він працює, із зазначенням дати заповнення і надсилаються разом із заповненим договором на проведення експертизи до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти у встановлений вищезазначеними Положенням і наказом МОН термін.

Експертні висновки, оцінні листи з рейтинговими таблицями та інші матеріали, які надійшли після закінчення строку проведення експертизи або не підписані чи не завірені печаткою установи, у якій працює експерт, під час визначення переможців предметними комісіями Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України не розглядаються.

Аналізуючи та оцінюючи рукопис за зазначеними в оцінному листі параметрами, необхідно враховувати викладені нижче вимоги.


^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА


Зміст рукопису підручника повинен відповідати навчальній програмі з навчального предмета та рівню (рівнів) його вивчення, а також бути чітко структурованим.

Така відповідність передбачає повну і вичерпну реалізацію в підручнику визначеного навчальною програмою змістового наповнення, орієнтацію на базові компоненти змісту освіти навчального предмета, а також реальні можливості підручника у забезпеченні зафіксованих у програмі вимог до рівня навчальних досягнень учнів. При цьому слід зважати на те, що автор може вносити корективи у задане програмою структурування навчального матеріалу і послідовність його вивчення, якщо це зумовлено методичною концепцією, реалізованою в підручнику. У такому випадку в експертному висновку дається оцінка продуктивності обраної концепції.

При експертизі рукопису підручника він оцінюється відповідно до кількості балів, передбачених оцінним листом. У разі не повного розкриття окремих питань змістового наповнення кількість балів зменшується.

У випадку, якщо в рукописі підручника не повністю розкриті окремі питання, передбачені навчальною програмою, про це обов’язково зазначається в експертному висновку.

Змістце перелік розділів, тем, параграфів, частин, заголовків, рубрик, оповідань та інших елементів змістового наповнення у навчальній книзі із зазначенням сторінок, де вони вміщені. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати заголовки у змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не дозволяється.

До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом.

Позначення ступенів прийнятої рубрикації ("розділ", "параграф" "частина" та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою.

Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту.

Вступ (передмова, звернення до учня) у навчальній книзі повинен характеризувати роль та значення навчального предмета, містити формулювання основних завдань, що стоять перед учнем при вивченні навчального предмета та інші узагальнені особливості, які формують загальне уявлення про підручник. Обсяг передмови – 1-1,5 сторінки.

^ Основний текст підручникаце дидактично та методично сформований, структурований і систематизований автором навчальний матеріал, виклад якого повинен відзначатися чіткою та логічною послідовністю, об'єктивністю і науковістю. Структурування навчального матеріалу підручника, подання термінів, прийоми введення до тексту нових понять, використання засобів наочності повинні бути направлені на передачу учневі певної інформації, навчити його самостійно користуватися книгою, викликати інтерес до навчального предмета, що вивчається.

^ Запитання та завдання у навчальній книзі повинні забезпечити більш ефективне опрацювання учнем навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. До них належать запитання на активацію опорних знань, контрольні запитання, тести для контролю та самоконтролю. Такі завдання можуть розміщуватися наприкінці кожної структурної частини книги (глави, розділу, теми, параграфа) і мають сприяти формуванню практичних умінь і навичок, логічного та абстрактного мислення, розвитку індивідуальних особливостей особистості.

Необхідно враховувати, що методично правильно поставлені запитання та завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань у ході самостійної роботи з книгою спонукатиме до їх практичного застосування.

Навчальна книга повинна орієнтувати учня на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю, уміння розв'язувати задачі, робити узагальнення, приймати рішення тощо. У кожному підручнику мають бути приклади, запитання, задачі, завдання відповідних рівнів складності для визначення рівня навчальних досягнень учня на відповідному етапі навчання.

Важливим елементом змістового наповнення є ілюстрації. До них належать малюнки, фото, карти, схеми, графіки, діаграми та інші зорові зображення. Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить пе­ред собою автор.

Ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках, коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють змістову інформацію, що міститься у навчальній книзі. Їх наявність дозволяє авторам зробити більш чітким, точним та вмотивованим виклад навчального матеріалу з відповідного навчального предмета та рівня його змісту. Вигляд ілюстрацій має відповідати рівню підготовленості учнів, бути образними, зрозумілими. Під час підготовки ілюстрацій повинні бути враховані можливості здійснення учнем наукової систематизації, класифікації якого-небудь явища, події, факту за їх спільними ознаками. Ілюстрації не повинні повторювати мате­ріалу основного тексту або містити зайву інформацію, що відволікає учня від засвоєння передбаченої навчальною програмою змістової частини. Однотипні ілюстрації у підручнику мають бути виконані в єдиному стилі.

Під час подання статистичних даних методично правильно використовувати схеми, графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації про зв'язок між величинами, явищами і подіями, що вивчаються. Доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу учнів на основних моментах ілюстрованого матеріалу.

У підручниках мають бути подані джерела, з яких отримано фактичний матеріал, що вказуються у відповідних посиланнях та у бібліографічному списку.

У підручниках необхідно використовувати лише дані, допущені до опублікування у відкритому друці.

Для орієнтації в матеріалах підручника використовують предметний, іменний та інші покажчики (крім підручників з іноземних мов).

Покажчики повинні бути обов'язковим структурним елементом підручників. Вони полегшують користування книгою. До предметного покажчика необ­хідно включати основні терміни і поняття, що зустрічаються у навчальній книзі, а до іменного — прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна знайти в книзі. Поруч з терміном у предметному покажчику або прізвищем у іменному покажчику проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються.

Терміни у предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику пишуться в один стовпчик та розташовуються строго в алфавітному порядку.

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літе­ри, відділяють від наступної групи пробілом.

Важливим засобом збагачення змісту навчальної книги є додатки. У них подаються різні довідкові матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватися всієї книги в цілому або її окремих частин, але не окремих часткових питань. Недопустимо включати додатки, що не мають безпосереднього відношення до підручника.

Експертам, які працюють з підручниками з історії бажано акцентувати увагу на:

 • достатню кількість оригінальних автентичних і цікавих за змістом документів;

 • наявність рекомендацій для учнів щодо роботи з джерелами чи текстом підручника або організації їх групової чи індивідуальної діяльності на уроках;

 • документів, інших джерел чи фрагментів тексту, що містять альтернативні погляди на певні історичні події чи ставлять перед учням відповідні запитання, які формують в них критичне та історичне мислення;

 • джерел і матеріалів, які відображають поліетнічний, полікультурний характер українського суспільства і сприяють вихованню толерантності та поцінування різноманітності.

^ Змістова частина підручника може мати певні особливості друку, обсягу тексту та його оформлення.

Виокремлений текст – це частина тексту, а саме правила, фрази або окремі слова, літери, знаки зі зміненим порівняно з прийнятним для тексту поліграфічним оформленням з метою привернути увагу читача.

Додатковий текст, а саме практичні завдання, запитання, таблиці, примітки, додатки, що має довідково-пояснювальний характер і супроводжує основний текст, на сторінці має бути обсягом не більше 2000 знаків.

Ілюстрація – зображення, яке доповнює, пояснює чи прикрашає текст видання.

Аналізу підлягає логічна послідовність розміщення навчального матеріалу, забезпечення педагогічної доцільності щодо його наступності, реалізації внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків.

Необхідно акцентувати увагу на раціональність структурування та змістового наповнення рукопису саме як підручника, виокремлення в ньому основного і додаткових навчальних текстів, позатекстових компонентів, апарату організації засвоєння довідкових матеріалів, дидактично виправданий розподіл змісту за розділами, параграфами, пунктами тощо.

^ Науковість змісту, повнота розкриття основних положень, використання загальноприйнятої наукової термінології.

Оцінюючи рукопис за цими параметрами, слід звернути увагу на відповідність пропонованого учням у підручнику для засвоєння встановленим у сучасній науці положеннями, вірогідність усіх наведених фактів, понять, повноту розкриття сутності різноманітних об'єктів вивчення, розгляд явищ у їх взаємозв'язках і розвитку. Формування науково коректних понять і уявлень вимагає точного вираження в означеннях і термінах, які прийнято в науці.

У змісті підручника наука має дістати своє відображення не лише як система знань, але і як діяльність. У зв'язку з цим бажано з'ясувати, чи використано авторами можливості для доречного розкриття в підручнику логіки наукового пошуку, ознайомлення учнів з методами наукового пізнання, еволюцією понять та ідей, боротьбою вчених за утвердження наукової істини. Підручник має забезпечувати системність знань і їх цілісність.

^ Практична спрямованість навчального матеріалу, зв'язок його з життям.

Експерт має встановити та оцінити повноту розкриття в підручнику питань застосування відповідних знань у практичній діяльності і житті людини. Особливу увагу необхідно звернути на спрямованість змісту підручника на формування в учнів здатності використовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаціях, для вирішення різноманітних практичних проблем.

^ Можливості підручника для забезпечення диференціації навчання.

Підручник має містити достатній матеріал для здійснення диференційованого вивчення навчального предмета, ефективної організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і навчальними можливостями. З огляду на це слід з'ясувати, як ідея диференціації реалізована в тексті, а також у системі запитань, вправ, задач і завдань, які мають передбачати досягнення різних рівнів навчальних результатів залежно від реальних можливостей кожного учня. Аналізуються також інші засоби диференціації, реалізовані у підручнику.

Вимога доступності змістового наповнення підручника означає відповідність його рівню розвитку десятикласників, їхній попередній загальноосвітній підготовці і життєвому досвіду. Рівень доступності має бути таким, щоб учень міг успішно користуватися підручником для самостійного навчання.

Оцінюючи підручник за цим критерієм, слід враховувати, що учень цього віку може одноразово сприйняти в середньому до дев'яти нових термінів і понять, засвоїти близько 15 суджень або інформаційно-смислових елементів тексту.

Треба звернути увагу на вичерпність пояснень, наявність достатньої кількості прикладів, ілюстрацій, чіткість і зрозумілість мови підручника.

^ Мова підручника.

Мова підручника має бути зрозумілою для учнів, відповідати нормам літературної мови. Це досягається чіткістю формулювання висновків, правил і визначень, побудови текстів, очевидністю логічних зв'язків між їх частинами, належною довжиною речень, доступністю їх лексичного наповнення. Не слід зловживати складними синтаксичними конструкціями, що містять велику кількість слів.

Тексти підручника мають поєднувати ознаки наукового і науково-популярного стилів, містити інформаційний та емоційно-ціннісний компоненти змісту. Важливим є діалогічність текстів підручника, побудова їх у формі бесіди з учнем, наявність звертань до читача, риторичних запитань тощо, що сприяє залученню школярів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукає до власних суджень, висновків, міркувань тощо.

^ Реалізація у змісті рукопису підручника виховних можливостей предмета.

При цьому оцінюється повнота і коректність використання авторами можливостей навчального змісту для позитивного впливу на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, гуманістичних цінностей, життєвих пріоритетів.

^ Складовою змістового наповнення рукопису підручника повинен бути українознавчий аспект. Він містить науково обґрунтовану інформацію про факти, події, явища тощо щодо виховання в учнів національної свідомості і гідності, виховання громадянина української держави.

Оцінюючи рукопис за цим параметром, обов’язково потрібно звернути увагу на наявність у підручнику інформації про видатних українців або вихідців з України, які зробили вагомий внесок у розвиток певної галузі науки чи культури, про побут, національні традиції українського народу.

^ Мотивація навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу до предмета засобами підручника.

До таких засобів належать зокрема повнота, доцільність і чіткість формулювання навчальних цілей, на досягнення яких має спрямовуватись пізнавальна діяльність учнів; ознайомлення учнів на доступному рівні із сферами практичного застосування здобутих знань; залучення цікавих фактів, пов'язаних з матеріалом, що розглядається; доцільне використання проблемного викладу відповідного матеріалу, ігрових форм його вивчення; завдання і вправи незвичного, цікавого змісту; привабливе оформлення підручника та ін.

^ Дидактична доцільність системи завдань підручника.

Уміщені в рукописі підручника завдання (запитання, вправи, задачі та ін.) оцінюються з позицій їх достатності для забезпечення досягнення передбачених навчальною програмою освітніх результатів; можливостей для здійснення диференційованого навчання; раціонального поєднання завдань репродуктивного і творчого характеру; їх внеску у розвиток уміння вчитися; утворення ними у їх сукупності дидактично доцільної системи. Береться до уваги наявність завдань на повторення, систематизацію вивченого, виявлення результатів навчання, а також таких, що передбачають їх індивідуальне й колективне виконання.

^ Можливості підручника для здійснення учнями самостійної навчальної діяльності.

Передбачається, що такі можливості забезпечуються передусім доступністю змістового наповнення підручника для повного розуміння учнями його сутності, а також наявністю в ньому достатніх засобів для здійснення ефективної самостійної роботи. Сюди слід віднести поради учням щодо того, як працювати з підручником; використання різноманітних рубрик, які допомагають орієнтуватися у змісті і задають послідовність та види навчальної діяльності; застосування алгоритмічних приписів щодо виконання певних операцій і дій, пам'яток, інструкцій; розгляд достатньої кількості зразків виконання завдань різних типів; наявність завдань для самоконтролю рівня досягнутих учнями навчальних результатів; наявність термінологічного словника, предметного покажчика, узагальнювальних таблиць, зведення основних понять, формул тощо.

^ Методична доцільність ілюстративного матеріалу.
Оцінюються використані в підручнику види ілюстрацій з позицій повноти реалізації ними своїх дидактичних функцій, вірогідності і відповідності віку учнів.

Ілюстрації мають відповідати психолого-педагогічним особливостям старшокласників (морально-етичні, естетичні), бути гарної якості, не розважальними , а навчальними.

Наприклад, у підручниках з історії бажаним є автентичні фотодокументи, які можна аналізувати. Змістовий та ілюстративний матеріал з історії та права у рецензованих підручниках повинен формувати позитивне мислення учнів та мати ясний і прозорий виховний потенціал, сприяти вихованню компетентного громадянина України. Уникати сюжетів, ілюструючи насильство чи провокуючих до нього.

^ Результати оцінювання заносяться в колонки оцінного листа, які відповідають шифрам рукопису.

У графі „Всього балів” виставляється загальна кількість балів, які набрав кожен рукопис.

Експертні висновки, оцінні листи із заповненими рейтинговими таблицями, комплектом матеріалів та іншими супровідними матеріалами мають бути надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37, загальний відділ) до 10.12.2009 року кур’єрською поштою. Її адреса, контактні телефони та інші дані будуть надіслані експертам разом з конкурсними матеріалами.

^ ОЦІННИЙ ЛИСТ

________________________________________________________________________________________________________ ,

(прізвище, ім'я, по батькові)

незалежного експерта з ________________________________ ( ________________________________________________ )

(назва навчального предмета) (рівень або рівні його вивчення)

п/п

Параметри оцінювання


МКБ

Шифри рукописів1.

Відповідність змісту рукопису підручника навчальній програмі з навчального предмета та рівню його вивчення

52.

Чіткість структурування навчального матеріалу у змісті рукопису, доцільність структури рукопису підручника

43.

Науковість змісту, повнота розкриття основних положень, використання загальноприйнятої наукової термінології

54.

Практична спрямованість навчального матеріалу, зв'язок його з життям

55.

Можливості підручника для забезпечення диференціації навчання

56.

Відповідність змістового наповнення рукопису підручника віковим особливостям учнів 10 класу

57.

Мова викладу навчального матеріалу в рукописі підручника

48.

Реалізація у змісті рукопису підручника виховних можливостей навчального предмета

49.

Українознавче наповнення змісту рукопису підручників

510.

Мотивація навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу до навчального предмета засобами запропонованими в рукописі підручника

511.

Дидактична доцільність системи завдань поданих у рукописі підручника

412.

Можливості рукопису підручника для здійснення учнями самостійної навчальної діяльності

513.

Логічне розміщення та використання ілюстративного матеріалу як самостійного або додаткового джерела інформації

4^ Всього балів


^ Рейтинг рукопису


Незалежний експерт ____________________________________ «____» _________ 2009

(особистий підпис)

Підпис незалежного експерта ___________________________________________________ підтверджую.

(прізвище, ім'я, по батькові незалежного експерта)

___________________________________________________ ____________________ ______________________________

(посада) (особистий підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

«___» ___________ 2009

М.п.Похожие:

Конкурс рукописів підручників iconМетодичні рекомендації щодо здійснення експертизи рукописів підручників, поданих на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів», цих рекомендацій....
Конкурс рукописів підручників iconКонкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
Конкурс рукописів підручників iconПро надання грифа навчальній літературі
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та затвердження Переліку...
Конкурс рукописів підручників iconПро надання грифа навчальній літературі
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та затвердження Переліку...
Конкурс рукописів підручників iconПедагогічної освіти імені м. В. Остроградського обласний форум вчителів-апробаторів підручників
«Удосконалення шкільних підручників: практика, філософія І економіка освіти» : Робочі матеріали для обласного форуму вчителів-апробаторів...
Конкурс рукописів підручників iconПоложення про всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів затверджено Наказом Міністерства освіти І науки України від 12 лютого 2004 р. №108
Це Положення визначає принципи та механізм конкурсного відбору навчальних програм та підручників для загальноосвітніх нав­чальних...
Конкурс рукописів підручників iconНазва, клас, автор підручників
Апробація підручників у загальноосвітніх навчальних закладах Володарського району
Конкурс рукописів підручників iconН. А. Мислицька, П. В. Чернійчук Види доповненнь до електронних підручників
Студент-ств", [2, 3]. Там же зроблена помітка, що автори працюють над створенням електронних доповнень до вже існуючих шкільних підручників...
Конкурс рукописів підручників iconМіжнародного фонду Відродження
Вперше за роки незалежності дослідники звернулись до безпосередніх користувачів підручників учнів та їхніх батьків –щоб дізнатися,...
Конкурс рукописів підручників iconНаказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Ук­раїни від 06. 03. 2012 №14. 1/10-760 «Про проведення моніторингового до­сліджен­ня якості підручників для 10-го класу загальноосвітніх...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов