Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? icon

Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії?НазваниеРекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії?
Дата конвертации09.04.2013
Размер63.61 Kb.
ТипПитання
скачать >>>

Рекомендації для учнів під час вивчення історії


ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ВІДПОВДІ НА УРОЦІ ІСТОРІЇ?


 • Відповідь з історії це не просто переказати підручник, а вміти описати події, висловити ідеї та процитувати документи.

 • Робота над матеріалом підручника — це лише підготовка до відповіді, а переказування підручника не є справжньою відповіддю.

 • Ми повинні бути готовими до різних прийомів оцінювання навчальних досягнень.

 • Учитель може вимагати розкрити будь-яку подію.

 • А може вимагати розповіді за всією темою.

 • Ви повинні бути готовими до різних завдань.

 • В усякому разі пригадай найголовніші проблеми та план відповіді за всім матеріалом.

І прийом відповіді — за хронологічним порядком. Почни з опису причин. Потім перейди до опису подій, їх оцінки.

ІІ прийом відповіді — проблемний. Можеш розпочати з опису подій у найголовніших їх рисах, а потім поставити ряд запитань:

 • З чим пов’язана дана подія?

 • Які протилежності, закономірності в основі?

 • Чому воно виявилось можливим?

 • Перерахувавши ці проблеми, дай кожній аргументовану відповідь, а в кінці розкрий значення та характер даної події.

 • Якщо можеш, опиши та поясни всі події в цілому, зробивши це, ти зможеш дати відповідь на будь-яке запитання.

 • І ще одна порада: готуючи домашнє завдання, вивчаючи якийсь етап історичного розвитку, включай отримані знанняв систему раніше отриманих знань.

Кожна подія — результат довгої низки подій. У цій події про­являються закономірності, які діяли протягом даного ладу, та за­гальний закон історії.


^ ЯК ВИВЧАТИ ДЕРЖАВНУ БУДОВУ


 1. Форма держави:

 • форма правління;

 • форма державного устрою (адміністративно-теріторіальний поділ);

 • форма державного політичного режиму.

 1. Органи державної влади:

 • кому належала влада в центрі? Які були її органи? (Розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу, судову; їх структура; спосіб формування, повноваження, підлеглість);

 • органи влади на місцях.

 1. Соціально-економічний розвиток:

 • тип економічних відносин;

 • характеристика галузей економіки (промисловість, сільське господарство, фінанси, торгівля);

 • особливості соціального розвитку (верстви, групи та стан суспільства. їх взаємовідносини, права, привілеї).

 1. Рівень розвитку науки, культури, поширення освіти.

 2. Права громадян (підданих):

 • економічні права;

 • політичні права та свободи;

 • особисті права та свободи;

 • рівень розвитку демократії.

 1. Основні політичні партії та рухи (коротка характеристика програм, методів їх реалізації, вплив на різні соціальні верстви населення, становище в політичній системі).


ХАРАКТЕРИСТИКА

^ СЕЛЯНСЬКИХ І КОЗАЦЬКИХ ПОВСТАНЬ

 1. Передумови та причини повстання.

 2. Привід для повстання.

 3. Рушійні сили повстання та соціальна база.

 4. Організаційний рівень повстання: ме­та, вимоги, програма, документи та ін.

 5. Райони та масштаби повстання.

 6. Хід повстання, його головні етапи.

 7. Причини поразки чи перемоги.

 8. Підсумки повстання та його історичне значення.
^ ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНИХ ВИСТУПІВ І РУХІВ

 1. Час і місце виступу.

 2. Тип і характер виступу {революція, по­встання, національно-визвольна війна та ін.).

 3. Передумови, причини, привід.

 4. Соціальна база.

 5. Вимоги, гасла, цілі.

 6. Методи боротьби (мітинги, демонстра­ції, страйки, повстання, способи про­тесту, або громадської непокори).

 7. Масштаби виступу.

 8. Рівень організованості.

 9. Учасники подій, керівники (коротка характеристика).

 10. Розвиток подій, основні етапи.

 11. Значення виступу, його результати.

 12. Революції.


^ ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙН

 1. Передумови та причини війни. Періо­дизація.

 2. Воюючі країни (ворогуючі блоки держав).

 3. Мета, яку переслідує у війні кожна з країн. Плани ворогуючих сторін.

 4. Характер війни.

 5. Співвідношення сил.

 6. Привід для війни.

 7. Хід військових дій за періодами:

 • плани сторін на початку кожного пе­ріоду;

 • основні битви, події;

 • воєнні та політичні наслідки кожного етапу.

 1. Умови (назва), дата підписання мирного договору.

 2. Підсумки війни. Воєнні та політичні наслідки війни.ПАМ’ЯТКА

^ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА

 1. Інтереси якої соціальної групи виражав? У чому полягали мета та прагнення цієї групи.

 2. Які особисті якості мав? Чи відповідали вони вирішенню поставленої мети?

 3. Які засоби використовував для досяг­нення мети ? Дайте оцінку цім засобам.

 4. Які результати мала його діяльність? Дайте оцінку.


^ ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ФАКТІВ

 1. Подумай, за якими ознаками можна судити про подібність і відмінність даних подій чи явищ.

 2. В якій послідовності краще розмістити ці ознаки? Чому?

 3. Перерахуй подібності.

 4. Перерахуй відмінності.

 5. Зроби висновки.

^ ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ТА ЯВИЩ

 1. Склади план порівняння: виділи істотні ознаки предметів, які порівнюються, (суспільних явищ тощо), сформулюй критерії порівняння. Установи поря­док порівняння (на першому місці — головна ознака, далі ті, які від неї за­лежать)

 2. Порівняй предмети (події, явища) за наміченим планом (розкажи про пер­шу ознаку (про один предмет, потім про другий тощо).

 3. У підсумку порівняння зроби виснов­ки: установи риси — подібності, по­тім — відмінності, дай оцінку подіям чи суспільним явищам, які порів­нюються.
^ ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЇ

 1. У чому причини даного явища?

 • У чому полягає соціальна суть цього явища?

 • Чому це явище стало можливим саме в даний час, у даному місці, за яких обставин?

 • Вивчи дане явище зі всіх боків і в усіх зв'язках.

 1. У чому суть даного явища?

 • Які етапи ходу його розвитку?

 • У чому зміст явища?

 • Яка його соціальна суть — які верст­ви суспільства були рушійними си­лами даного явища, до чого вони прагнули?

 • У чому полягають головні риси дано­го явища?

 1. Які підсумки розвитку даного явища? У чому причини поразки чи перемоги?

 2. Наслідки, значення, характер даного явища.
^ ЯК ЗРОБИТИ ВИСНОВОК, УЗАГАЛЬНЮЮЧИ ФАКТИ

 1. Виділи (пригадай) найбільш істотне із прослуханого або прочитаного в під­ручнику, документах чи інших джере­лах із даного питання:

 • головні факти, їх причини та наслідки.

 • їх оцінка, значення, роль у суспільному розвитку.

 1. Порівняй ці факти.

 2. Установи:

 • що їх об'єднує;

 • причини виникнення;

 • спільні й істотні ознаки;

 • наслідки;

 • що в кожній групі фактів особливого.


^ ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПАРАГРАФОМ ПДРУЧНИКА

 1. Прочитай увесь параграф, склади ці­лісну уяву про описані в ньому події, явища. Уважно розглянь карти, схеми, інші ілюстрації.

 2. Зверни особливу увагу на виділені в підручнику факти, висновки, ідеї.

 3. Склади розгорнутий план — він полегшить підготовку домашнього за­вдання.

 4. Постарайся пов'язати з матеріалом параграфа те, що побачив і почув на уроці, що записав у зошит.

 5. Пригадай, що ти читав на дану тему.

 6. Іноді необхідно проглянути парагра­фи, що вивчались.

 7. Якщо щось здається незрозумілим або яке-небудь запитання зацікавило тебе, звернись до словника.

 8. Перевір, чи знаєш ти матеріал теми, перекажи його, спочатку користую­чись планом, потім без нього.

 9. Підготуй відповіді на запитання й за­вдання, які вміщені в кінці параграфа, Виконай завдання, запропоновані вчителем.
^ ЯК ТРЕБА КОНСПЕКТУВАТИ

Запам'ятай: конспектування не є пере­писуванням тексту параграфа чи статті.

 1. Конспект — це виклад головного змісту тексту з виділенням найбільш значущих і цікавих положень.

 2. Перед конспектуванням необхідно старанно вивчити роботу, яка буде конспектуватись.

 3. Конспектуванню передує складання плану.

 4. На початку конспекту необхідно вка­зати номер і назву параграфа або пріз­вище та Ініціали автора (або редактора збірника), повну назву роботи

 5. Назви пунктів параграфа, глав, розді­лів, роботи, яка конспектується, завж­ди вказуються точно.

 6. Виклад тексту дається стисло, але го­ловні думки й аргументи записуються детально.

 7. У конспекті можна використати цита­ти, але требі брати їх у лапки.

 8. При оформленні конспекту викорис­товуйте підкреслення, умовні знаки, позначки на полях. Вони допоможуть вам у роботі.Похожие:

Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconУрок (методичні рекомендації щодо вивчення історії України та Всесвітньої історії в школі)
Під час підготовки методичних рекомендацій використано творчий досвід відомих педагогів-істориків М. Лисенка, П. Федоренка, М. Запорожця,...
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconМетодичні рекомендації вчителям історії щодо підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Адже олімпіади з історії надають можливість не просто продемонструвати високий рівень історичних знань І вмінь, розкрити свій творчий...
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconІнструктаж з Т/Б на уроці географії
Т/Б на уроці географії. Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження. Значущі природничі відкриття в історії...
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconМетодичні рекомендації щодо використання історичних джерел на уроках історії
У цих класах бажано організувати роботу учнів з вивчення й аналізу різноманітних джерел, наукової літератури та обговоренню власних...
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconДля вчителів історії та основ права науково-методична конференція Використання сучасних технологій навчання у викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу
Учасники конференції: методисти рнмц з історії І правознавства, учителі історії та (по 15 представників від кожного району)
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconОцінювання навчальних досягнень учнів з географії
При цьому важливо використовувати під час вивчення географії мотиваційний потенціал для учнів: авансування успіху, спонукання до...
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconПрограма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння,
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconВивчення історії українського народного мистецтва як засіб упровадження українознавства в систему навчання та виховання учнів

Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconКонцепція викладання історії покладена в основу сучасних підручників історії ?
Собу навчання не лише в Україні, але й у інших країнах Європи. Наше завдання – спроба поставити питання про вироблення загальних...
Рекомендації для учнів під час вивчення історії як підготуватись до відповді на уроці історії? iconОрганізація діяльності шкільного науково-краєзнавчого об’єднання старшокласників Передумови
Оскільки сьогодні в Україні велика увага приділяється вивченню і дослідженню історії рідного краю, важливою складовою концепції освіти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов