Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року icon

Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 рокуНазваниеОсвіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року
Дата конвертации09.11.2012
Размер60.03 Kb.
ТипПовідомлення
скачать >>>
IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ


Освіта і здоров’я”


22-23 березня 2012 року


http://smv.org.ua/Інформаційне повідомлення


Шановні колеги!


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Інститут проблем виховання НАПН України

Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки

Сумської міської ради


запрошують Вас взяти участь у проведенні IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров'я”.


^ Тематика конференції:

1.Фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров`я дітей, підлітків, учнівської і студентської молоді.

2. Гігієнічні аспекти організації навчально-виховного процесу в закладах освіти різного типу.

3. Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання і спорту дітей, підлітків і молоді.

4. Теоретико-методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я, культури здоров’я, здорового способу життя у дітей, підлітків та молоді.

5. Теоретико-методичні проблеми викладання дисциплін медико-біологічного блоку у вищих навчальних закладах.


Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції або збірнику наукових праць "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології", який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 2010 рік, № 6).

Для участі у конференції просимо до ^ 30 січня 2012 року подати:

 • заявку учасника за поданим зразком;

 • наукову статтю, підготовлену з урахуванням нижче зазначених вимог (паперовий варіант, підписаний автором).

До статті додаються:

 • Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.

 • Відзив-рекомендація наукового керівника (для аспірантів і здобувачів, що подають одноосібні статті).

 • Електронний варіант статті надсилати на електронну пошту кафедри спортивної медицини та валеології СумДПУ ім. А. С. Макаренка kafedra.smv@mail.ru

 • копію документу про оплату друку статті.

Статті разом із зазначеними документами також приймаються за адресою:

40 002 м. Суми, вул. Роменська, 87,

кафедра спортивної медицини та валеології Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

Наукові статті повинні бути написані українською або російською мовами та містити матеріал неопублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. .

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 8–12 сторінок формату А 4. Відстань між рядками — півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє - 20 мм, ліворуч — 25 мм, праворуч — 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку - 65, кількість рядків на одній сторінці - до 30.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому — прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка — заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті - інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.


Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковому напрямку конференції та рекомендувати до друку у фаховому збірнику наукових праць.

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника. ^ Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти автора.

Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 20 грн. за одну сторінку тексту.


Кошти за видання приймаються переказом на адресу:

^ 40 034 м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, б. 14, кв. 46,

Вербенко Марині Миколаївні (викладач кафедри спортивної медицини та валеології СумДПУ ім. А. С. Макаренка) (моб. т. 0-66-490-67-22)


Оплата проїзду, харчування та проживання – за рахунок учасників.

Оргвнесок у розмірі 80 грн. вноситься готівкою під час реєстрації.


Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51 Г.П. Руденко

Сумський державний педагогічний університет

E-mail: ___________

^ ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація (5 – 6 рядків).

Ключові слова (8 – 10).

Г.П. Руденко

Сумский государственный педагогический университет

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация (5 – 6 строк).

Ключевые слова (8 – 10).

G.P. Rudenko

Sumy State Pedagogical University

TITLE OF ARTICLE

Annotation (5 – 6 lines).

Key words (8 – 10).


^ Анотації містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті (5-6 рядків через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Ключові слова кількістю 8-10.


Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К. : Видавництво «Школяр», 1999. – 385 с.

 2. Мацько Л. І. Матимемо те, що робимо : До питання формування мовної культури / Любов Мацько // Диво слово. – 2001. – № 9. – С. 2–3.

Заявка учасника

ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я” (22-23 березня 2012 р., м. Суми)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________

 2. Науковий ступінь ___________________________________________

 3. Учене звання _______________________________________________

 4. Місце роботи _______________________________________________

 5. Посада_____________________________________________________

 6. Адреса службова ____________________________________________

 7. Адреса домашня ____________________________________________

 8. Контактні телефони, E-mail ___________________________________

 9. Тема напряму і виступу ______________________________________


Дата заповнення та підпис

Адреса оргкомітету: http://smv.org.ua/

40 002 м. Суми

вул. Роменська, 87,

кафедра спортивної медицини та валеології

Сумського державного педагогічного

університету імені А. С. Макаренка

Телефони для довідок:

Калиниченко Ірина Олександрівна (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)

0542-63-72-73

моб.тел. 8-050-691-55-52; 8-063-449-84-10;


Єжова Ольга Олександрівна (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)

8-(0542)-65-25-07;

моб.тел. 8-050-955-85-92Похожие:

Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року iconПро проведення парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання" Верховна Рада України постановляє
...
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року iconТ. В. Тімофєєва 23 березня 2012 року План роботи відділу освіти на ІІ квартал 2012 року
Про стан роботи навчальних закладів щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року iconРішення №226 Від 29 березня 2012 року м. Городок
Про звернення депутатів Городоцької районної ради до Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України щодо...
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року icon«Якість професійно-технічної освіти – важливий чинник конкурентоспроможності випускників професійно-технічних навчальних закладів»
Ференції, доповіді, повідомлення та виступи) будуть розміщені з 16 січня 2012 року на інформаційно-освітньому порталі «Професійно-технічна...
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року icon31 березня 2012 року
Повідомляємо, що проведення фестивалю відбудеться 31 березня 2012 року за адресою: Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Шкільна,...
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року iconРішення №252 13 вересня 2012 року 13 сесія 6 скликання Про районну комплексну програму «Освіта Тульчинщини на 2012-2017 роки»
Затвердити районну комплексну програму «Освіта Тульчинщини на 2012-2017 роки» (додається)
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року icon"Географія та екологія: наука і освіта"
Вас взяти участь у роботі ІV всеукраїнської науково-практичної конференції "Географія та екологія: наука І освіта", яка відбудеться...
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року iconРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 01 березня 2012 року №70 м. Сколе Про проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою І Дня довкілля
Провести в районі з 1 березня по 13 квітня 2012 року місячник з озеленення та благоустрою і День довкілля – 21 квітня 2012 року
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року iconМайстер-клас Наталії Цюкевич «Репутація благодійних організацій» 30 березня 2012 року, м. Київ
Для реєстрації необхідно заповнити реєстраційну форму та надіслати її до 28 березня 2012 року включно на електронну адресу katya...
Освіта І здоров’я” 22-23 березня 2012 року iconРозпорядження 26 березня 2012 року Сколе №119 Про отримання позички на покриття тимчасового касового розриву
Просити в управлінні Державної казначейської служби України у Сколівському районі Львівській області позику в сумі 5 076 582 грн...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов