Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін icon

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплінНазваниеПрограма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін
Дата конвертации25.05.2013
Размер248.75 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Мелітопольський державний педагогічний університет

імені богдана хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти


програма


КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН


Шифр та назва спеціальності: 7.01010101 Дошкільне виховання

7.03010301 Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Мелітополь, 2012

Програма Комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін. Для студентів спеціальності «Дошкільне виховання. Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укл. Ляпунова В.А., Журавльова Л.С., ЖейноваС.С. Вахняк Н.В., Кривонос А.С. – Мелітополь, 2012

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Протокол

^ Пояснювальна записка


Основна мета державного екзамену полягає у визначенні якості професійної підготовки випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»: готовності до творчої самостійної педагогічної діяльності, ступеня теоретичного засвоєння програм з фахових дисциплін та сформованості практичних умінь і навичок майбутнього педагога-вихователя дітей дошкільного віку. В програмі державного екзамену віддзеркалюються проблеми реформації системи дошкільної освіти в Україні, національного виховання дітей дошкільного віку, підготовки педагогічних кадрів національної системи освіти.

Програма «Комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін» складена на основі базових програм фахових дисциплін зі спеціальності 7.01010101 Дошкільне виховання, а саме: «Оздоровчі технологічні та діагностичні методики фізичного розвитку дітей», «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільнят», «Охорона праці в галузі дошкільної освіти», «Юридичне та правове забезпечення дошкільної освіти», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку», «Організація дослідно-експериментальної діяльності дітей». При складанні державного екзамену обов’язково враховуються знання з дошкільної педагогіки та методик дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» («Основи природознавства з методикою», «Теорія та методика розвитку рідної мови», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Методика фізичного виховання дітей», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керування зображувальною діяльністю дітей», «Методика музичного виховання»). Під час складання іспиту випускники повинні показати рівень знань та умінь з вищезазначених курсів.

На підставі програми державного екзамену складаються екзаменаційні білети, кожен з яких має чотири питання (три теоретичні, одне практичне). Кожне з чотирьох питань оцінюється в 25 балів. Максимальна кількість балів за всі чотири питання – 100 балів).

Усні відповіді студентів на теоретичні питання екзаменаційного білету мають показати: глибину розуміння і викладу матеріалу, повноту висвітлення теоретичних основ проблеми, врахування та аналіз сучасних досліджень науковців та методистів; логіку побудови відповіді, зв’язок питання з іншими питаннями курсу та суміжними дисциплінами; зв’язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю вихователя дошкільного навчального закладу; знання науково-методичної літератури, сучасних програм; ерудицію, начитаність, обізнаність; культуру усного мовлення та рівень володіння державною мовою. Відповідь повинна свідчити про розуміння завдань удосконалення системи освіти в Україні; наявність високого професійного потенціалу особистості; розуміння свого призначення в суспільстві; поєднання фундаментальних теоретичних знань з педагогічними вміннями та навичками; ерудицію, начитаність, обізнаність; культуру усного мовлення та рівень володіння державною мовою.

Виконання практичного завдання визначає рівень практичної підготовки студента-випускника до діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Ці завдання різнопланові – наприклад, складання плану-конспекту заняття за запропонованим програмовим змістом, навести приклади використання наочності, показати прийоми малювання чи вирізування та ін. Успішність виконання завдання або представлення складеного плану-конспекту, достатній рівень розкриття змісту завдання, професійність володіння методикою, використання відповідної наочності – оцінюються в 25 балів.

Оцінювання відповідей на питання екзаменаційного білета


Завдання

Максимальна кількість балів при оцінюванні виконання завдань

 1. Усні відповіді на теоретичні питання екзаменаційного білету

25 балів


1.1. Глибина розуміння і викладу; повнота висвітлення теоретичних основ; аналіз досліджень сучасних науковців та методистів з вказаного питання


5 балів

1.2. Логіка побудови відповіді, зв’язок питання з іншими питаннями курсу та суміжними дисциплінами


5 балів

1.3. Зв’язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю вихователя дошкільного навчального закладу


5 балів

1.4. Знання науково-методичної літератури з вказаного питання методики, аналіз та врахування сучасних програм розвитку та навчання дітей; ерудиція, начитаність, обізнанність


5 балів

1.5. Культура усного мовлення та мова викладу матеріалу – чіткість понять і термінів, послідовність, вільне володіння матеріалом; володіння державною мовою


5 балів

 1. Виконання практичного завдання

25 балів

2.1. Рівень розкриття змісту завдання, професійність володіння методикою

10 балів

2.2. Використання необхідної наочності тощо

5 балів

2.3. Успішність виконання завдання (або представлення конспекту) згідно сучасних вимог методики

10 балів

В свої відповідях випускники повинні показати глибину та усвідомленість професійних знань, розвиток педагогічних вмінь і навичок. Відповідь повинна свідчити про розуміння завдань удосконалення системи освіти в Україні, наявність високого професійно-педагогічного потенціалу особистості, розуміння свого призначення в суспільстві, поєднання фундаментальних знань з педагогічними вміннями і навичками, загальну культуру, емоційну виразність та культуру спілкування.

Згідно з національною шкалою оцінювання знань «відмінно» ставиться якщо студент набрав від 90 до 100 балів та вільно володіє матеріалом, дає повні, чіткі і грамотні відповіді на питання білету, наводить приклади з допоміжної літератури та власної практики, демонструє бачення практичного застосування вивченого матеріалу у практиці робот з дітьми дошкільного віку.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент набрав від 76 до 89 балів, достатньо володіє матеріалом, дає повні відповіді, але припускається незначних помилок.

Оцінка «задовільно» (60-75 балів) ставиться, якщо студент не дає конкретну вичерпну відповідь, відхиляється від питання білету, не аргументує відповідь прикладами, не посилається на літературні джерела, відчуває труднощі при встановлені зв’язку між питаннями білету та його практичним виконанням у системі дошкільного виховання.

«Незадовільно» ставиться, якщо студент не засвоїв матеріал у межах програм курсів педагогічних дисциплін і набрав менше ніж 60 балів.

Організація та проведення державних екзаменів на засадах гуманізму та вимогливості, сприяє успішній роботі випускника. Об’єктивність оцінки знань, вмінь, навичок майбутніх фахівців зі спеціальності 7.01010101 «Дошкільне виховання» забезпечується єдністю вимог, близькими за складністю завданнями білетів. Загальні вимоги до проведення державного екзамену базуються на дидактичних принципах навчання.
^

Розділ 1. Дошкільна педагогіка


Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання.

Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу. Погляди на проблеми виховання в епоху середньовіччя, Відродження, Просвітництва. Педагогічна теорія та практика дошкільного виховання ХІХ ст. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині ХХ ст. Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти ХХ ст. Актуальні проблеми сучасної дошкільної педагогіки.

^ Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання.

Поняття «виховання» і «розвиток». Роль дорослого в розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства. Вікові та індивідуальні особливості дітей. Особливості роботи з обдарованими дітьми та з дітьми, що мають проблеми розвитку.

^ Естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Естетичне виховання і естетичний розвиток. Розвиток теорії естетичного виховання. Значення і завдання естетичного виховання дітей. Основні засоби і методи естетичного виховання дітей. Розвиток художньо-творчих здібностей. Формування основ естетичного смаку. Види мистецтва та їх місце у естетичному вихованні дітей дошкільного віку. Тематичні ранки та їх значення у вихованні дітей.

^ Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку.

Види, своєрідність та особливості керівництва іграми. Своєрідність гри як діяльності дітей. Гра як засіб виховання та розвитку дітей. Роль гри в організації дитячого життя. Види ігор та їх роль в житті, вихованні та навчання дітей. Керівництво іграми. Своєрідність сюжетно-рольових ігор, ігор-драматизацій, будівельних ігор, дидактичних ігор, настільних ігор, ігор-посібників, рухливих ігор та керівництво ними.

^ Моральне виховання дітей дошкільного віку.

Моральний розвиток і моральне виховання. Розвиток теорії морального виховання. Загальна характеристика морального виховання: задачі, зміст, принципи, методи. Закономірності морального виховання. Особливості морального виховання в процесі спілкування з дорослими, у грі, у трудовій діяльності, в процесі навчання. Виховання вольової поведінки, основ гуманізму, патріотизму.

^ Планування та облік навчально-виховної роботи в дитячому садку.

Педагогічні основи планування освітньо-виховної роботи у дитячому садку. Зміст планування: планування навчання; планування роботи по вихованню поведінки та культурно-гігієнічних навичок; планування керівництва дитячими іграми; планування трудової діяльності та організації свят в дитячому садку; планування роботи з батьками. Форми планування та обліку навчально-виховної діяльності: річний план; календарний план; облік педагогічної діяльності; умови та методика планування виховної роботи; особливості планування навчально-виховної роботи в різних вікових групах.

^ Робота дошкільного закладу з сім’єю.

Роль сім’ї у вихованні дітей. Умови правильного виховання дітей в сім’ї. Основні завдання дошкільних закладів у роботі з сім’єю (встановлення єдності у вихованні дітей, педагогічна освіта батьків, вивчення та поширення передового досвіду сімейного виховання). Умови успішної роботи дошкільного закладу з сім’єю. Форми і зміст роботи дошкільного закладу з сім’єю (індивідуальні форми; робота з колективом батьків; батьківські збори, групові консультації тощо).

^ Розумове виховання дітей дошкільного віку.

Необхідність, значення та задачі розумового розвитку. Розумовий розвиток і розумове виховання. Розвиток теорії розумового виховання. Завдання розумового виховання. Формування уявлень про оточуюче середовище; розвиток пізнавальних психічних процесів; розвиток допитливості та розумових здібностей; розвиток інтелектуальних вмінь та навичок. Зміст і засоби розумового виховання. Система сенсорного виховання в дитячому садку: поняття сенсорного виховання; зміст; методика сенсорного виховання.

^ Методи і прийоми навчання у дитячому садку.

Поняття методів та прийомів навчання. Наочні, словесні, практичні та ігрові методи (загальна характеристика методів; вимоги; завдання). Вибір методів та прийомів навчання.

^ Трудове виховання дітей дошкільного віку.

Розвиток теорії трудового виховання. Завдання трудового виховання дітей. Своєрідність праці дітей дошкільного віку. Керівництво дитячою працею, підпорядкування її навчально-виховній меті. Основні види і зміст дитячої праці у різних вікових групах: самообслуговування, господарсько-побутова, праця в природи та ручна праця. Основні форми організації трудової діяльності дітей в дитячому садку.

^ Заняття як форма організації навчання у дитячому садку.

Роль заняття в навчанні. Режим занять. Організація занять. Хід заняття. Закінчення заняття. Вимоги до дітей на заняттях. Підготовка вихователя до заняття.

^ Організація життя та діяльності дітей в дитячому садку.

Вікові особливості розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Обладнання групової кімнати. Організація розпорядку дня. Гра та її місце в організації життя дітей. Праця та її місце в організації життя дітей. Заняття, їх місце в організації життя дітей. Спілкування, його роль в організації життя дітей.

^ Педагогічний процес у дошкільному закладі.

Закономірності педагогічного процесу. Структура. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу. Планування педагогічного процесу. Особливості планування у різновікових групах.

^ Свята та розваги в дитячому садку

Значення свят і розваг. Вимоги щодо організації та проведення свят і розваг. Види свят та їхній зміст. Робота педагогічного колективу в підготовці до свят. Проведення свят.

Іграшка та її місце в житті дітей

Виховна і освітня цінність іграшки. Історія іграшки. Вимоги до іграшки. Види іграшок. Добір іграшок до різних вікових груп. Методика ознайомлення дітей з новою іграшкою. Зберігання іграшок.

^ Форми навчання в дошкільному закладі

Індивідуальні, фронтальні, групові форми навчання. Заняття як форма навчання в дитячому садку. Зміст та структура занять. Екскурсія як форма організації навчання.

^ Підготовка дитини до шкільного навчання.

Наступність у системі безперервної освіти. Готовність дітей до шкільного навчання. Види готовності та їх характеристика. Основні показники готовності шестирічної дитини до шкільного навчання. Адаптація до шкільного навчання.

^ Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти.

Поняття наступності, спадкоємності, перспективності. Зміст та форми навчально-виховної роботи дитячого садка і школи. Взаємозв’язок програм дитячого садка і школи. Спільна робота ДНЗ і школи.

^ Фізичне виховання дітей дошкільного віку

Основні поняття фізичного виховання. «Фізичне виховання», «фізична культура», «фізичний розвиток», «фізичне вдосконалення». Розвиток теорії фізичного виховання. Мета і завдання фізичного виховання. Зміст і засоби фізичного виховання дошкільника.

^ Особливості навчання дітей дошкільного віку.

Особливості навчання в дитячому садку. Сутність навчання. Дошкільна дидактика. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Принципи і типи навчання.

^ Предмет і методи дошкільної педагогіки як науки.

Дошкільна педагогіка – як галузь педагогічних знань. Значення дошкільного дитинства в житті людини. Своєрідність дошкільної педагогіки. Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками. Методологія педагогічного дослідження. Основні методи дослідження в дошкільній педагогіці.

^ Роль вихователя в розвитку особистості дитини.

Педагогічні та особистісні якості вихователя. Роль вихователя в керівництві ігровою, побутовою, навчальною діяльністю дошкільників.

^ Словесні методи навчання в дошкільній дидактиці.

Загальна характеристика словесних методів навчання за джерелом здобуття знань. Розповідь. Читання (слухання) дітьми творів художньої літератури. Бесіда, види бесід.

^ Наочні методи навчання в дошкільній дидактиці.

Загальна характеристика наочних методів навчання за джерелом здобуття знань. Спостереження, види спостережень. Демонстрація.

^ Практичні методи навчання в дошкільній дидактиці.

Загальна характеристика практичних методів навчання за джерелом здобуття знань. Вправи, ігри, прості досліди, моделювання.

^ РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ОЗДОРОВЧІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ

ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Науково-теоретичні підходи до проблеми виховання здорової дитини

Українська етнопедагогіка про здоров’я та фізичний розвиток дитини. Рухова активність і фізичне здоров’я. Забезпечення рухової активності у повсякденному житті дітей. Обсяг рухової активності у повсякденному житті дошкільника.

^ Фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку

Фізіологічні особливості: загальна характеристика. Опорно-руховий апарат. Діяльність серцево-судинної системи. Органи дихання та травлення. Особливості обміну речовин та енергії. Особливості терморегуляції. Сенсорномоторна діяльність. Вища нервова діяльність.

^ Вплив рухової активності на функціонування деяких органів і систем дитячого організму

Рух і опорно-руховий апарат. Рух, кровообіг і кардіореспіраторна система. Дихання, травлення, обмін речовин та енергії, терморегуляція під час руху. Рух і сенсорика. Вища нервова діяльність і психічне здоров’я під час руху. Гігієнічна гімнастика рухового режиму дітей дошкільного віку.

^ Використання здоров’яформуючих та здоров’язберігаючих технологій в умовах освітнього закладу

Погляди учених щодо оздоровлення дітей різного віку засобами сучасних технологій у процесі виховання. Система застосування фізкультурно-оздоровчих засобів у дошкільному навчальному закладі. Особливості організації навчально-виховної роботи. Використання нетрадиційних видів оздоровлення в умовах дошкільного закладу. Спільна фізкультурно-оздоровча праця дитячих закладів і сім’ї.

^ Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дошкільника

Методика обстеження фізичного розвитку дітей. Медико-педагогічний контроль організації рухового режиму дітей у дошкільному закладі. Обстеження функціональних можливостей дітей. Обстеження постави та склепіння стоп у дітей. Заходи щодо покращення стану здоров’я та фізичної підготовленості дошкільнят.

^ Управління в системі дошкільної освіти.

Управління дошкільною освітою.

Поняття управління та керівництва. Рівні, сфери, види управління. Стратегічні завдання управління дошкільним навчальним закладом. Класифікація функцій управління: загальних, цільових, соціально-психологічних. Поняття про управлінський цикл. Класифікація методів: управління організацією, управління діяльністю.

^ Управлінська діяльність по створенню системи дошкільної освіти.

Законодавчі документи щодо дошкільної освіти. Поняття про систему, мережу дошкільних навчальних закладів. Типи дошкільних навчальних закладів: за формою власності, термінами роботи, напрямками діяльності, віком дітей, мовою навчання. Етапи відкриття нового дошкільного закладу. Управлінське забезпечення функціонування дошкільних закладів: кадрове, фінансове, соціальне.

^ Контроль як функція управління в системі дошкільної освіти.

Значення та мета контролю, основні об’єкти та суб’єкти контролю. Класифікація форм контролю:за ознакою виконання, за логікою послідовності або термінами, за використанням методів, за об’єктами. Планування форм контролю в різних видах планів. Алгоритм підготовки до контролю, вимоги до його проведення. Оформлення наслідків контролю, вимоги до висновків.

^ Планування як складова управлінського циклу.

Планування як процес моделювання змісту та послідовності дій для досягнення мети. Принципи управління як методична основа планування. Види, форма плані, вимоги до їх змісту. Структура програми розвитку, річного плану роботи дошкільного закладу, календарного плану роботи вихователя. Контроль за системою планування та виконанням планів.

^ Аналіз як функція управління керівника дошкільного закладу.

Аналіз як визначення ефективності діяльності організації, причин відхилень, визначення перспектив. Види та типи педагогічного аналізу. Психолого-педагогічний аналіз. Аналіз як перша частина програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу. Орієнтовна схема аналізу заняття.

^ Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільнят

Роль методичного кабінету та особливості його роботи з організації роботи з розвитку мовлення. Основні завдання та напрямки роботи методичного кабінету. Перелік матеріалів методичного кабінету, необхідних для організації роботи з розвитку мовлення. Можливі стенди та наочна інформація методичного кабінету з розвитку мовлення. Організація роботи методичного кабінету методистом ДНЗ.

^ Особливості планування та проведення педради як форми методичної роботи з розвитку мовлення. Планування тематики педрад. Схема підготовки до педради, алгоритм ведення засідання педради. Розробка та виконання рішень педради.

^ Види аналізу мовленнєвого заняття та їх стисла характеристика. Типи аналізу: повний (системний) аналіз; аспектний (поелементний) аналіз; короткий аналіз. Види аналізу заняття: дидактичний, психологічний, виховний, методичний, організаційний, тематичний.

^ Форми методичної роботи з розвитку мовлення в дошкільних закладах: масові (педради, педчитання, науково-практичні конференції, виставки, консультації та ін.); групові (методичні об’єднання, школи передового досвіду, школи молодого вихователя, наставництво, ініціативні групи); індивідуальні (самоосвіта, докурсові і післякурсові завдання, стажування, творчі групи).

^ Форми методичної роботи адміністрації ДНЗ з різними категоріями вихователів (за рівнем фахової майстерності): з вихователями-початківцями (анкетування, вивчення діяльності, участь у методичних навчаннях, консультування, моделювання роботи, бесіда, самоосвіта); з вихователями, які мають досвід роботи (анкетування, спостереження діяльності, участь у методичних навчаннях, ініціативна група, показ відкритих занять, підготовка до проведення консультації, впровадження передового педагогічного досвіду, самоаналіз, самоосвіта, практикум, динамічна група, ініціативна група, консультування, „майстер-клас”, проведення контрольних занять, проведення зрізів, творчий звіт, методична вітальня, взаємоконтроль) та з педагогами-новаторами (семінар, інноваційна діяльність, „Майстер-клас”, лекція, науково-практична конференція, робота над узагальненням передового педагогічного досвіду, методична панорама, участь у контролі, публікація, методичне об’єднання).
^

Охорона праці в галузі дошкільної освіти


Нормативне забезпечення охорони праці. Напрямки управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу щодо охорони праці.

Законодавча та нормативна база України про охорону праці як гарант охорони життя та здоров’я громади в процесі їх трудової діяльності. Закони України «Про охорону праці», «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», Кодекс законів про працю України. Незалежність дії законів для всіх працівників. Принципи державної політики в галузі охорони праці.

^ Гарантії прав громадян на охорону праці

Права під час роботи на підприємстві, соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань, компенсації за важкі, шкідливі, небезпечні умови праці. Відшкодування шкоди. Обов’язки працівників виконувати вимоги нормативних актів.

^ Основи техніки безпеки

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання, процесів, робочих місць. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки. Підготовка персоналу, вимоги дотримання правил безпеки. Відповідальність за порушення.


^ Організація роботи з пожежної безпеки в дошкільних установах

Небезпечні та шкідливі фактори в галузі пожежної безпеки. Класифікація приміщень, матеріалів пожежонебезпечних. Система протипожежного захисту. Підготовка персоналу, вимоги дотримання правил.

^ Організаційні питання охорони праці

Управлінська діяльність по створенню безпечних умов праці, виключення виробничого травмування. Відповідальність адміністрації, працівників. Проведення інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового. Документація з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. Циклограма розслідування нещасних випадків на виробництві.

^ Юридичне та правове забезпечення дошкільної освіти.

Юридичне врегулювання трудових відносин в дошкільному навчальному закладі.

Правове регулювання праці (Конституція України, Кодекс Законів про працю, Положення внутрішнього трудового розпорядку, Статут дошкільного навчального закладу, посадові інструкції). Поняття трудової дисципліни, права та обов’язки працівників. Заходи зміцнення трудової дисципліни: заохочення, стягнення, засоби громадського впливу. Конфлікти, трудові спори, їх врегулювання.

^ Фінансово – юридичні основи.

Поняття про відповідальність: цивільну, матеріальну, моральну, адміністративну. Матеріально-відповідальні особи. Правове регулювання заробітної плати: посадові оклади, педагогічне навантаження, оплата у вихідні, святкові дні, за заміну відсутнього працівника, оплата відпусток, компенсації. Розрахунки при звільненні.

^ Юридичні основи кадрової політики.

Штати дошкільного закладу. Права та обов’язки працівників. Прийом на роботу, вимоги до працівників: освіта, особистісні якості, медичний огляд, дієздатність, деліктоздатність. Звільнення з роботи: за ініціативи працівника, адміністрації ( роботодавця), за скороченням штату, за порушення трудової дисципліни. Трудова книжка, вимоги до ведення та зберігання.

^ Правові відносини між дошкільним навчальним закладом та сім’єю.

Нормативно-законодавче регулювання відносин із сім’єю як соціальним замовником: Конституція України, Закони України « Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статут дошкільного навчального закладу. Правила прийому дитини до дошкільного закладу. Угода з батьками. Оплата за харчування дітей в дошкільному закладі, пільги для дітей сиріт, інвалідів, загиблих батьків, дітей із багатодітних сімей. Конфіденційність в роботі із сім’ю.

^ Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку

Дайте характеристику поняттю «логіко-математичний розвиток» та його індивідуальному прояву у дітей дошкільного віку

Зміни в пізнавальній діяльності дитини. Математичні уміння. Логічні операції.

^ Розкрийте зміст логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку

Уявлення і поняття. Залежності і відношення. Математичні дії.

Охарактеризуйте основні прийоми розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку

Створення проблемної ситуації. Відповіді дітей з доведенням. Завдання та задачі з логічним навантаженням.

^ Перелічіть та обґрунтуйте елементарні способи логічного мислення дошкільників

Порівняння. Узагальнення. Класифікація. Систематизація. Серіація. Змістове співвідношення.

^ Організація дослідно-експериментальної діяльності дітей

Спостереження дітей в дошкільних закладах. Особливості їх проведення. Об’єкти для спостереження. Спостереження і досліди повинні носити ігровий характер. Вимоги для розвитку в малюків активного сприймання предметів і явищ навколишнього світу. Основні показники спостережливості .

^ Пошуково-дослідницька діяльність дітей в дошкільних закладах, їх зміст та об’єкти. Дослідницька робота можлива за наявності в дітей певних знань про світ природи. Умови, за якими можна стимулювати навчально-пізнавальну діяльність дошкільників. Структурні компоненти пошуково-дослідницької діяльності: Елементи пошуково-дослідної діяльності. Етапи пошуково-дослідницької діяльності. Структура досліду.

^ Об’єкти та явища неживої природи – орієнтовний зміст пошуково-дослідницької діяльності дітей в дошкільних закладах. Четвертий - п’ятий рік життя: Об’єкти неживої природи: (вода, сніг, лід, пісок, глина). Явища неживої природи (дме вітер, іде дощ, падає сніг, град). Об’єкти живої природи (рослини городу, квітника, поля, лісу, лугу, кімнатні рослини; тварини кутка природи, свійські, дикі). Шостий рік життя: Об’єкти неживої природи (сніг, лід, крупа). Явища неживої природи (грім, блискавка, веселка, снігопад, хуртовина, льодохід, туман, іній, град). Об’єкти живої природи (рослини городу, квітника, саду, поля, лугу, лісу, парку, болота, водойми, кімнатні рослини; тварини свійські, дикі, кутка природи).

^ Методи, прийоми та форми проведення пошуково-дослідницької діяльності дітей в ДНЗ.

В дитячому садку найефективнішими для усвідомлення дітьми знань про природу є методи, що забезпечують єдність чуттєвого сприйняття, словесних міркувань і практичної діяльності самих малят. Система спостережень за об’єктами та явищами природи, перевірка набутих знань у практичній діяльності, підведення дітей до самостійних висновків після простих дослідів, поповнення уявлень розповідями вихователя, читанням художньої літератури з використанням наочності. Методи (експеримент; спостереження; праця; поетапна фіксація результатів; дидактичні ігри; технічні засоби навчання). Прийоми (показ; пояснення; порівняння; зіставлення; створення проблемних і пошукових ситуацій; активізація знань і досвіду дітей.

^ Формування екологічної свідомості дітей за допомогою їх пошуково-дослідницької діяльності. Роль емоційно-вольового аспекту ставлення особистості до дійсності у формуванні екологічної свідомості. Моральні, інтелектуальні, естетичні почуття, що виникають при спілкуванні дитини з природою. Позитивне емоційно-вольове ставлення до природи — як свідоме бажання дитини пізнати і захистити навколишній світ. Вихователеві потрібно мати на увазі фактори, що враховують при організації роботи з екологічного виховання у дошкільній установі.
^

Орієнтовні практичні завдання:

Методика ознайомлення дітей з природою


 1. Скласти план-конспект заняття для дітей середньої групи по ознайомленню з рослинами на прикладі кімнатних рослин кутка природи.

 2. Скласти план-конспект заняття для дітей старшої групи по ознайомленню з формами води у природі за допомогою простих дослідів.

 3. Скласти план-конспект практичного заняття на земельній ділянці на тему «Посів насіння» для дітей старшої групи.

 4. Скласти план-конспект заняття для дітей старшого дошкільного віку на тему «Лікарські рослини».
^

Методика розвитку рідного мовлення


 1. Скласти план заняття з заучування вірша у підготовчій групі (вірш дібрати за програмою самостійно).

 2. Скласти план заняття з навчання переказу у другій молодшій групі.

 3. Скласти конспект гри-заняття з дітьми другого року життя з розвитку мовлення.

 4. Скласти план заняття з розповідання казки у старшій групі (казку дібрати за програмою самостійно).
^

Теорія та методика образотворчої діяльності дітей дошкільного віку


 1. Скласти план-конспект заняття з декоративного малювання на тему «Тарілка» (старша група). Показати та пояснити методику виконання.

 2. Скласти план-конспект заняття з ліплення на тему «Пташка» (середня група). Показати та пояснити методику виконання.

 3. Скласти план-конспект заняття з аплікації на тему «Намисто для ялинки» (молодша група). Показати та пояснити методику виконання.
^

Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку


 1. Наведіть приклади використання словесної та зображувальної наочності під час ознайомлення дітей з новою піснею.

 2. Дайте характеристику двох дітей одного віку, але різних за рівнем музичного розвитку. Наведіть приклад завдання, але в різних варіантах, враховуючи індивідуальні особливості дітей.

 3. Складіть план музично-літературного концерту для дітей старших груп (за участю дітей і дорослих).

 4. Складіть план фізкультурного заняття з визначенням компонентів, що потребують музичного супроводу.

 1. Продумайте і складіть список обладнання музичного куточку.
^
Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

 1. Розкрити методику навчання стрибків у довжину з місця.

 2. Розкрити методику розвитку рівноваги.

 3. Навчання дітей шикуванню і перешикуванню.

 4. Розкрити значення та методику проведення фізкультхвилинок (навести приклади 1-2 комплексів).

 5. Скласти комплекс ранкової гімнастики для дітей ІІ молодшої групи та пояснити методику проведення.

^ Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

у дітей дошкільного віку

 1. Скласти план-конспект заняття з математики для дітей шостого року життя.

Мета заняття: навчити дітей лічити предмети в межах 5. Ознайомити з цифрою 5. Продовжувати формувати поняття «більше», «менше».

 1. Скласти план-конспект заняття з математики для дітей молодшої групи.

Мета заняття: навчити дітей порівнювати два предмети, контрастні за висотою, користуючись прийомом прикладання; позначати результати порівнювання словами: вище, нижче, високий, низький.

 1. Скласти план-конспект заняття з математики для дітей старшого дошкільного віку.

Мета заняття: розкрити значення порядкових числівників і сформувати навички порядкової лічби в межах 7. Показати, що для визначення порядкового місця предмета серед інших істотне значення має напрям лічби.

 1. Скласти план-конспект заняття з математики для дітей старшої групи.

Мета: ознайомити дітей з пристроєм для обліку часу - годинником. Вчити дітей визначати час за годинником, познайомити з будовою годинника. Викликати цікавість до годинника.


Література:

 1. Буркова Л. Технології в освіті //Рідна школа. – 2001. – № 2.

 2. Бедрій Я.І., та ін.. Охорона праці. Навчальний посібник. – Львів, 1997.

 3. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. – К.: Слово, 2004. – 376.

 4. Григораш В.В. та ін. Управління навчальним закладом. – Харків, 2003.

 5. Даниленко Л.І. Теорія і практика управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх закладах //Практика управління закладами освіти. – 2006. - № 1.

 6. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004.

 7. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. М. Монтессорі: теорія і технологія. – К.: Слово, 2006. – 304 с.

 8. Довідник керівника дошкільного навчального закладу. – Харків: Веста: Видав. «Ранок», 2006. – 440 с

 9. Дошкільна лінґводидактика. Хрестоматія /Упорядник А.М. Богуш. – Ч. І та ІІ. – К.: Слово, 2005. – 720 с.

 10. Жидецький В.У., та ін.. Основи охорони праці. – Львів, 2001.

 11. Законодавство України про охорону праці. У 4-х томах. – К., 1995.

 12. Касьянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом. – Харків, 2004.

 13. Керівництво дошкільним навчальним закладом. /Упоряд.: Н. Майор. Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 168 с.

 14. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання. /Упоряд. О.А. Копєйкіна; Л.В. Гураш. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 512 с.

 15. Крутій К.Л., Маковецька Н.В. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: методичний аспект. – Запоріжжя, 2004.

 16. Купчик М.П., та ін.. Основи охорони праці. – К., 2000.

 17. Людина і праця. Довідник з правових питань. /Укладач: І.П. Козінцев – К., 1997.

 18. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Харків, 2004.

 19. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». – К., 1997.

 20. Пилипишин С.М. Охорона праці в навчально-виховних закладах. – Тернопіль, 2002.

 21. Селевко Г.П. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

 22. Степанова Т.М. Індивідуалізація і диференціація навчання математики дітей старшого дошкільного віку. – К.: Слово, 2006. – 208 с.

Похожие:

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПрограма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін / Укл. Є. М. Павлютенков, М. В. Елькін, О. В. Федорова, Т. Ф. Бєльчева,...
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПрограма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності Дошкільне виховання освітньо-кваліфікаційного...
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПідпис Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., О. А. Лебедєва. – Мелітополь:...
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПрограма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін
Актуальні проблеми соціальної педагогіки та технології соціально-педагогічної діяльності
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПрограма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів спеціальності "Початкове навчання"
Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”/ укладачі: к геол...
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПитання до комплексного кваліфікаційного іспиту
Міждисциплінарний статус соціальної психології та її методів. Класифікація методів соціально-психологічного дослідження
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconЗавершився ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 15 фахових дисциплін
Вітаємо з перемогою І бажаємо успіху в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з фахових дисциплін
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПитання до комплексного кваліфікаційного іспиту
Діагностика психічного розвитку на ранніх етапах онтогенезу. Оціночні шкали розвитку у західній та вітчизняній психодіагностиці
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПрограма підготовки членів Спілки податкових консультантів України до кваліфікаційного іспиту для сертифікації Розділ Оподаткування в Україні. Система оподаткування в Україні
Програма підготовки членів Спілки податкових консультантів України до кваліфікаційного іспиту для сертифікації
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін iconПрограма кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 040302 «Інформатика» / Укладачі: Сяський...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов