Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» icon

Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи»НазваниеПерелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи»
Дата конвертации25.05.2013
Размер52.73 Kb.
ТипЛекція
скачать >>>

Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену)

з фахових дисциплін

І. «Педагогіка вищої школи»


 1. Сутність предмету, категорії та методи педагогіки вищої школи.

 1. Структура педагогічного процесу вищої школи. Загальні цілі викладачів ВНЗ та рушійні сили педагогічного процесу ВНЗ.

 1. Лекція як форма організації і метод навчання у ВНЗ.

 1. Сутність і значення самостійної роботи студентів оволодінні професійними знаннями.

 1. Функції контролю досягнутих результатів навчальної діяльності студентів.

 2. Принципи організації контролю й оцінки знань студентів.

 3. Мета та основні принципи вищої освіти в Україні.

 4. Поняття педагогічної технології, її ознаки, етапи впровадження.

 5. Вищі заклади освіти України: типи, характер діяльності.

10.Значення Києво-Могилянської Академії у розвитку вищої освіти в Україні.


11.Технологія проблемного навчання.

12.Характеристика основних напрямів діяльності ВНЗ.

13.Професійна усталеність викладача вищої школи як показник професіоналізму.

14.Напрями концептуального оновлення підготовки сучасного вчителя: фундаменталізація, гуманітаризація, інформатизація, інноватизація.

15.Функції, що забезпечують професійну підготовку сучасного вчителя у ВНЗ. 16.Сутність аксіологічного підходу до вивчення педагогічних явищ.

17.Методи досліджень у розв'язанні завдань оновлення професійно-педагогічної підготовки сучасного вчителя.

18.Сучасні підходи в методології педагогіки.

19.Сучасна гуманістична методологія педагогіки.

20.Значення магістратури як складової частини підготовки науково-педагогічних кадрів.


21.Характеристика сучасного студента як об'єкта-суб'єкта педагогічної діяльності.

22.Значення Харківського та Київського класичних університетів для розвитку вищої школи освіти в Україні.

23.Особливості виховання студентів на сучасному етапі розвитку вищої освіти.

24.Характерні особливості вищої освіти у країнах Європи.

25.Структура сучасної вищої школи. Види вищих закладів освіти.

ІІ. Методика викладання соціально – педагогічних дисциплін


 1. 1. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку.

 2. Нормативно-правова база навчального процесу у ВНЗ. Державний та галузеві стандарти вищої освіти, їх складові, функції і роль у стандартизації вищої освіти та розвитку автономізації ВНЗ.

 3. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави

 4. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти

 5. Основні завдання, принципи викладацької діяльності у ВНЗ.

 6. Основні завдання організації навчального процесу в вищій школі.

 7. Планування навчального процесу та методичне забезпечення

 8. Комп'ютерна підтримка навчального процесу: мета, характеристика, вимоги до розробки і впровадження у навчальний процес.

 9. Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД): структура та методика створення.

 10. Структура та вимоги до розробки навчальної та робочої програми дисципліни.

 11. Основні вимоги до структури та змісту сучасних підручників і навчальних посібників.

 12. Європейська система трансферу кредитів

 13. Загальні умови користування ECTS

 14. Кредити ECTS

 15. Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень студента

 16. Системи методів навчання у вищий школі, їх особливості, переваги та недоліки.

 17. Методи організації, здійснення та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності.

 18. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

 19. Методи контролю і самоконтролю знань студентів.

 20. Поняття інтерактивних методів навчання і їх класифікація.

 21. Кейс-метод у викладанні фахових дисциплін в підготовці майбутніх фахівців.

 22. Ділові ігри як форма проведення занять, їх мета і призначення, класифікація, методика підготовки і проведення.

 23. Мета атестації педагогічних працівників

 24. Умова атестації педагогічного працівника

 25. Види атестації педагогічних працівників та їх періодичність

 26. Розповісти про лекцію

 27. Охарактеризувати лабораторне заняття

 28. Охарактеризувати практичне (семінарське) заняття

 29. Індивідуальні заняття та консультації

 30. 1. Нові підходи до соціальної діяльності

 31. Соціальна робота у сфері освіти в Україні

 32. Соціальна робота у Великій Британії

 33. Соціальна робота у Сполучених Штатах Америки

 34. Закон "Про спеціальну освіту" у Бельгії

 35. Роль і місце контролю знань в навчальному процесі.

 36. Види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий.

 37. Модульно-рейтингова система оцінки знань студентів, основні принципи її побудови.

 38. Методика проведення заліків і екзаменів. Методика комп’ютерного контролю знань.

 39. Державна атестація підготовки студентів: види і методика проведення.

ІІІ. Сучасні технології соціально – педагогічної діяльності


1. Поняття соціальних технологій

2. Специфіка технологій у соціально-педагогічній діяльності

3. Індивідуальна соціально-педагогічна робота, орієнтована на вирішення проблем суб'єкта

4. Поняття про метод групової роботи та його призначення

5. Поняття соціальної, педагогічної та соціально-педагогічної діагностики

6. Комплексна психолого-педагогічна діагностика

7. Загальна характеристика та види соціально-педагогічного спілкування, як засобу консультативної допомоги

8. Соціально-педагогічні технології сімейного консультування

9. Консультування по телефону як різновид соціально-педагогічної допомоги

Сутність і зміст поняття терапії

10. Методи терапевтичного впливу в практиці соціально-педагогічної роботи


11. Поняття та види соціального патронажу

12. Організація патронажу сім'ї і дітей

13. Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей

14. Технології допомоги потерпілим від жорстокості в сім'ї

15. Напрямки педагогічної діяльності щодо профілактики і попередження соціально-негативних форм девіантної поведінки дітей та підлітків

16. Соціально-педагогічна діяльність у спеціалізованих закладах для важковиховуваних неповнолітніх

17. Адиктивна поведінка: поняття і сутність

18. Форми і методи профілактики адиктивної поведінки серед учнівської молоді

19. Загальна характеристика явища дитячої бездоглядності та безпритульності

20. Технології взаємодії суспільних інституцій у процесі здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей вулиці


21. Основні завдання і принципи перевиховання

22. Методи соціально-виховної роботи з неповнолітніми, засудженими у виховних колоніях

23. Теоретичні основи дозвіллєвої діяльності у молодіжному середовищі

24. Методика організації дозвілля дітей та молодіПохожие:

Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconПідпис Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., О. А. Лебедєва. – Мелітополь:...
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconПрограма державного екзамену з курсу
Програма державного екзамену з курсу “Педагогіка вищої школи” освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти “магістр”/ укладач кандидат...
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconМіністерство освіти і науки України
Програма державного екзамену “Комплексний кваліфікаційний іспит з фахових дисциплін” / Уклад. В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко,...
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconПрограма екзамену є нормативним документом для оцінки й контролю знань при складанні екзамену в Державній екзаменаційній комісії для спеціалістів за спеціальністю «соціологія» для студентів денної форми навчання
Програма державного екзамену з соціології / Укладачі: д ф н., професор В. В. Шкода, к ф н., доцент Л. В. Афанасьєва, к ф н., доцент...
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconЗавершився ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 15 фахових дисциплін
Вітаємо з перемогою І бажаємо успіху в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з фахових дисциплін
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» icon«Лісове і садово-паркове господарства» (ознака майбутньої спеціальності «Лісове господарство»)
Орієнтовний перелік питань для підготовки до вступних випробувань з фахових дисциплін на програму підготовки фахівців окр «Бакалавр»...
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconЗппвш 8 3 3. Module Type
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2010. 352 с
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconПрограма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін / Укл. Є. М. Павлютенков, М. В. Елькін, О. В. Федорова, Т. Ф. Бєльчева,...
Перелік питань до остаточного контролю знань (екзамену) з фахових дисциплін І. «Педагогіка вищої школи» iconПрограма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін
Програма Комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін. Для студентів спеціальності «Дошкільне виховання. Практична психологія»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов