Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" icon

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"НазваниеНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
страница1/4
Дата конвертации25.05.2013
Размер0.57 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
  1   2   3   4

Практичне заняття № 1.


Тема: Предмет та основні категорії педагогіки.


Мета вивчення: оволодіти знаннями педагогіку як науку і навчальний предмет, знати основні категорії педагогіки, проаналізувати зв'язок педагогіки з іншими науками, розглянути структуру педагогічної науки; донести до студентів відомості про основні течії сучасної педагогіки.

Основні поняття:

Педагогіка, об’єкт педагогічної науки, предмет педагогічної науки, вікова педагогіка, Історія педагогіки, порівняльна педагогіка, спеціальна педагогіка,соціальна педагогіка, виховання, освіта, навчання.

Знати:

- основні поняття теми;

- структура педагогічної науки;

- основні категорії педагогіки;

- зв'язок педагогіки з іншими науками.

- завдання, які вирішує педагогіка ;

- підрозділи спеціальної педагогіки.

Вміти:

- визначити основні поняття теми;

- виділити предмет і об‘єкт педагогічної науки;

- охарактеризувати основні завдання педагогіки;

- проаналізувати зв'язок педагогіки з іншими науками;


Література:

 1. Н. П. Волкова « Педагогіка», посібник, Київ, видавничий центр «Академія» 2001.

 2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія"

Обладнання: таблиці.

Запитання для контролю знань студентів: 1. Чим обумовлюється виникнення, становлення і розвиток педагогіки як науки?

 2. Який внесок у розвиток педагогіки зробили українські просвітителі, письменники і педагоги?

 3. Опишіть основні джерела педагогіки.

 4. Охарактеризуйте предмет педагогіки.

 5. Які функції педагогіки?

 6. Назвіть і охарактеризуйте основні категорії педагогіки.

 7. Охарактеризуйте систему педагогічних наук.

 8. З якими науками і як саме пов’язана педагогіка?

 9. Охарактеризуйте завдання педагогіки на сучасному етапі.

 10. Опишіть основні напрями і течії зарубіжної педагогіки.Хід практичної роботи

Завдання 1.


У психолого-педагогічній літературі існують різні погляди на визначення

процесу розвитку:

1) розвиток - це природні задатки людини, які у процесі житія людини виявляються і визначають можливості і якості її особистості;

2) розвиток - це якісні зміни властивостей і психічних процесів людини, ведуть з одного боку до вдосконалення процесу відображення нею

навколишньої дійсності, а з другого - до ускладнення і активізації її діяльності;

3) розвиток - це процес прогресивних послідовних змін, що характери-ся переходом від нижчих до вищих форм та рівнів всієї життєдіяльності Ви.


Яке з наведених вище визначень Ви вважаєте найбільш науково -обгрунтованим? Доведіть свою точку зору.

Завдання 2.


Один з авторів, піднімаючи питання про виховання естетичних смаків молоді, скаржиться на те, що добра половина молоді, що має музичну освіту, не любить класичну музику. Музична освіта, на його думку, не завжди прищеплює в до музики. Музичною грамотою можна оволодіти, але в той же час можна йтися емоційно "глухим". Причину такого положення він вбачає в тому, на практиці відбулося змішування двох понять: освіта і виховання.


Як Ви вважаєте, чи правий автор, розрізняючи поняття освіти і виховання. У чому специфіка кожного і них?

Завдання 3.


Аналіз навчальних посібників свідчить про те, що в багатьох з них по різному тлумачиться сутність процесу навчання. Так, одні автори вважають, що «навчання визначає спільну діяльність учителя і учнів, коли перші передають знання, вміння і навички, ... керують процесом їх засвоєння (викладання), а другі засвоюють ці знання, вміння та навички (уміння). Викладання і учіння - дві взаємопов’язані і взаємообумовлені сторони навчання".

Інші вважають, що навчання являє собою сукупність послідовних дій вчителя і керованих ним учнів, спрямованих на свідоме і міцне засвоєння системи знань, умінь та навичок, внаслідок чого відбувається розвиток пізнавальних сил, оволодіння елементами культури розумової та фізичної праці, формування основ світогляду та поведінки учнів.


Треті стверджують, що навчання - це "активна пізнавальна діяльність, в якій учні під керівництвом учителя оволодівають знаннями, уміннями, навичками, розвивають свої пізнавальні сили і можливості, формують світогляд".


Співставте ці визначення. Яке з них найбільш повно відображає суттєві ознаки процесу навчання? Обґрунтуйте свою думку?


Практичне заняття № 2.

^ Тема: Професія вчителя у сучасному суспільстві.


Мета вивчення: Проаналізувати історичний шлях становлення професії вчителя,розглянути специфіку сучасної вчительської професії; донести до студентів складові частини педагогічної майстерності.


^ Основні поняття:

Педагогічна майстерність, професіоналізм педагога, педагогічні здібності, педагогічна техніка, педагогічна технологія.

Знати:

- основні поняття теми;

- перспективи розвитку вчительської професії;

- специфіка сучасної вчительської професії.

^ Вміти:

- визначити основні поняття теми;

- виділити основні завдання вчительської професії.

Література:

 1. Н. П. Волкова « Педагогіка», посібник, Київ, видавничий центр «Академія» 2001.

 2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія"

Обладнання: схема.

Запитання для контролю знань студентів: 1. Порівняйте зміст учительської професії з іншими професіями в суспільстві.

 2. Проаналізувати, чого чекає сучасне суспільство від учителя.

 3. Розкрийте шляхи формування вчительської професії.

 4. Назвіть елементи педагогічної майстерності.Хід практичної роботи

Завдання 1.

Деякі вчителі вважають, що вони не повинні копіювати роботу педагогів-новаторів не треба вивчати їх досвід.

Чи згодні Ви з думкою цих учителів? Ваше ставлення до передового педагогічного досвіду.

Завдання 2.

На класній годині з проблем профорієнтаційної роботи виникла суперечка про те , що професія вчителя одноманітна, бо він увесь час викладає один і той предмет, ті самі теми і тому ця професія не може вважатися творчою.

Що б Ви відповіли учням? Які Ваші думки з приводу особливостей учительської професії?


Завдання 3.

Слухачі школи майбутнього педагога вважають, що головним для вчителя це любов до дітей, уміння встановити з ними контакт, важливо також знати свій предмет і методи його викладання.

Чи правильне уявлення мають старшокласники про вимоги до учителя? До професії?

Завдання 4.

Молодий, учитель мав звичку вживати на уроці слова-паразити. Учні, здавалося б, уважно слухали вчителя, проте, як виявилося, рахували кількість зайвих слів, що їх постійно вживав учитель.

Які висновки повинен зробити вчитель?

Завдання 5.

Студенти-практиканти, відвідуючи уроки досвідченого вчителя, були вражені глибиною його знань, професійною майстерністю. На питання студентів, як учитель досягнув такого рівня, він відповів, що має власну багату бібліотеку, виписує методичні журнали, вивчає передовий педагогічний досвід, весь час оновлює конспекти уроків.

Які висновки слід зробити майбутнім учителям?


Практичне заняття № 3.


Тема: Організаційно – педагогічна робота класного керівника .


Мета вивчення: ознайомити студентів із значенням інституту класного керівництва у сучасних умовах, сприяти осмисленню ними завдань, функцій, провідних напрямів роботи класного керівника, стимулювати розвиток педагогічних умінь у майбутніх вчителів, зокрема умінь аналізувати, моделювати, конструювати, регулювати, організовувати виховний процес.

^ Основні поняття: Професіограма особистості вчителя, класний керівник, функції та обов’язки, зміст та форми виховної роботи, методичне об'єднання класних керівників.


Знати:

- основні поняття теми;

- професіограму особистості вчителя ;

- основні завдання та функціональні обов’язки класного керівника;

- основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників

Вміти:

- визначити основні поняття теми;

- розкрити зміст роботи класного керівника;

Література:

 1. Н. П. Волкова « Педагогіка», посібник, Київ, видавничий центр «Академія» 2001.

 2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія"Обладнання: схема.


Запитання для контролю знань студентів:


1.Обґрунтуйте сучасні форми роботи класного керівника.
2. Які риси мають характеризувати класного керівника школи XXI ст.?
3. Охарактеризуйте функціональні обов'язки класного керівника.

4. Розкрийте зміст професіограму вчителя – вихователя.

5. Які основні напрями роботи класного керівника?

6. Робота класного керівника з вчителями – предметниками.

7. Які форми організації роботи з дітьми ви знаєте?

8. В чому полягає зміст роботи методичного об’єднання класних керівників?

Тестові завдання для перевірки знань студентів (вибрати правильну відповідь)

Класний керівник це:

а/ керівник класного колективу;

б/ вчитель, що здійснює навчально-виховну роботу у ввіреному йому класі;

в/ посередник між класом і адміністрацією.


Інформаційно-методична функція класного керівника полягає в:

а/ наданні практичної і методичної допомоги учням, активу класу, батькам, громадським об'єднанням в організації та здійсненні виховного процесу;

б/ розробці методики проведення позакласних заходів, що проводяться у ввіреному йому класі;

в/ методичному керівництві класом.


^ Координаційна функція класного керівника полягає в:

а/безпосередньому керівництві класом;

б/ зв'язку з керівництвом школи, веденні шкільної документації;

в/ безпосередньому керівництві класом, зв'язку з керівництвом школи, вчителями, веденні шкільної документації. .


^ Професіограма вчителя - це:

а/ набір якостей необхідних вчителю;

б/ система вимог,що ставить професія вчителя до людини;

в/ якості, за браком яких людина не може бути вчителем.


^ Методичне об 'єднання класних керівників:

а/ одна із організаційних форм колективної методичної роботи в системі

підвищення кваліфікації вчителів — класних керівників;

б/ об'єднання класних керівників для розробки єдиних методичних

рекомендацій здійснення навчально-виховної роботи в класі;

в/ форма роботи, під час якої класні керівники діляться досвідом роботи у ввіреному класі.


^ Хід практичної роботи

Завдання 1.


На уроці української літератури в XI класі під час обговорення одні проблем, учитель (він же класний керівник) торкнувся питання вибору учні майбутньої професії, підкресливши, що її треба обирати за покликанням. На один з учнів відповів, що за сучасних умов слід обирати таку професію, яка забезпечити, матеріально. Частина учнів підтримала свого товариша.


^ Які методи виховання слід використати, щоб переконати учнів вибору професії відповідно покликання? Які чинники впливають на вибір професії старшокласниками?


Завдання 2.

До класного керівника 6 класу звернулася молода вчителька математики зі скаргою, що учні байдуже ставляться до її предмету, не проявляють старанності.

^ Висловіть педагогічно обґрунтовані рекомендації класному керівнику у даній ситуації.


Завдання 3.


Батьки Ігоря К., 14 років, звернулися до його класного керівника з проханням допомогти у вирішенні проблем, які виникли у вихованні сі бесіді з матір'ю з'ясувалося, що Ігор - єдина дитина в сім'ї. Батько постійно зайнятий на керівній роботі. Мати не працює з того часу, як вийшла заміж, за її словами, вона цілком присвятила себе вихованню сина. Не зважаючи на батьків склалися негативні стосунки з сином. Підліток прагнув до самостійності та незалежності, почав товаришувати з дорослими хлопцями. Через деякий взяв участь у пограбуванні кіоску; була порушена кримінальна справа. Мати пояснює цей випадок є "шкідливим впливом вулиці", вона не розуміє поведінки Ігоря, адже за її словами, у сина є все, чого він тільки не оскільки сім'я добре матеріально забезпечена.

^ У чом) причини девіантної поведінки Ігоря? Які педагогічні рекомендації може надати класний керівник батькам, щоб покращати виховну ситуацію в сімї.


Практичне заняття № 4.


^ Тема: Основні фактори розвитку особливості школяра.

Мета вивчення: формувати у студентів уміння та аналізувати потенційні можливості розвитку школярів, проектувати засоби розвитку особистості у навчально – виховному процесі.

^ Основні поняття: Особистість, індивідуальність, розвиток людини, формування особистості, фактори розвитку особистості, віковий період, вікова криза.


Знати:

- основні поняття теми;

- основні фактори розвитку особистості ;

- вікові особливості розвитку особистості школярів.

^ Вміти:

- визначити основні поняття теми;

- охарактеризувати основні фактори розвитку особистості.

Література:

 1. Н. П. Волкова « Педагогіка», посібник, Київ, видавничий центр «Академія» 2001.

 2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія

Обладнання: схема.

Запитання для контролю знань студентів:

^ На рівні пізнання

1. Дайте визначення основних понять: «особистість», «розвиток особистості» «індивід», «формування особистості», «фактори розвитку», «задатки».

2. Перерахуйте основні фактори розвитку особистості. Проаналізуйте взаємовплив факторів розвитку особистості на її формування на різних віковим етапах.

3. Визначте рушійні сили процесу розвитку особистості. Наведіть конкретні приклади єдності та боротьби суперечностей у процесі розвитку.

На рівні розуміння

1. Поясніть на прикладах залежність результатів виховання від взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку особистості.

2. Поясніть, чому індивід може стати особистістю тільки в людському суспільстві.

3. Інтерпретуйте схему "Розвиток особистості". На основі схеми виведіть визначення поняття "розвиток".

На рівні застосування

1. Визначить протиріччя, що характеризують особливості розвитку вашої особистості в теперішньому віці.

2. Продемонструйте правильне використання принципу навчання на межі найвищої трудності.

3. Наведіть приклади навчальних задач, що знаходяться в зоні актуального розвитку дитини, в зоні найближчого розвитку дитини, поза межами зони найближчого розвитку. Спроектуйте, як кожний тип навчальних задач впливатиме на розвиток особистості.

4. Проаналізуйте приклади виховних задач, що знаходяться в зоні актуального розвитку дитини, в зоні найближчого розвитку дитини, поза межами найближчого розвитку. Спрогнозуйте. як кожний тип виховних задач впливатиме на розвиток особистості.


^ Практичне заняття № 5.

Тема: Загальна характеристика логіки і методів науково – педагогічного дослідження .

Мета вивчення: ознайомити студентів з методами педагогічних досліджень і сформувати в них уміння користуватися цими методами у своїй практичній діяльності.

^ Основні поняття: наукове дослідження, об'єкт дослідження, предмет дослідження, мета дослідження, гіпотеза дослідження, завдання дослідження, методи педагогічних досліджень

Знати:

- основні поняття теми;

- предмет та об'єкт дослідження;

- мету та гіпотезу дослідження;

- завдання та методи педагогічних досліджень.

Вміти:

- визначити основні поняття теми;

- виділити предмет і об‘єкт дослідження;

- охарактеризувати основні методи науково – педагогічного дослідження.

Література:

 1. Н. П. Волкова « Педагогіка», посібник, Київ, видавничий центр «Академія»
  2001.

 2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія

Обладнання: схема.

Запитання для контролю знань студентів: 1. У чому полягає відмінність специфіки методів досліджень у педагогіці порівняно з природознавчими науками?2. Які етичні проблеми виникають при використанні методу спостереження?


3. Чим відрізняється спостереження у повсякденному житті від спостереження як наукового методу дослідження?


4. Які процедури поєднує у собі метод “вивчення продуктів діяльності”; охарактеризуйте специфіку кожної з них.


5. Охарактеризуйте особливості застосування експерименту в педагогіці та психології.


6. Розкрийте психологічний зміст, констатуючі та формуючі процедури психолого-педагогічного експерименту.


7. В яких галузях педагогічної науки можливе застосування формуючого експерименту? Як змінюється зміст та процедура експерименту залежно від специфіки досліджуваного явища?


8. Охарактеризуйте групи математичних методів та їх функціональне застосування у психології та педагогіці.


9. Проаналізуйте ситуації зі своєї шкільної практики, в яких учитель:
— прогнозує наслідок ситуації;

— виявляє “тактовність” соціальної дії;— виявляє здатність змістовного морального впливу на учня або групу.


10.Назвіть основні елементи педагогічного дослідження. Та основну документацію дослідника.


Розділ 2.

Практичне заняття № 1.

Тема: Сутність процесу навчання.

Мета вивчення:оволодіти знаннями про сутність процесу дидактики: загальне поняття, структуру процесу навчання, функції процесу навчання, рушійні сили і мотиви навчальної діяльності.

^ Основні поняття: предмет дидактики, навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, функції процесу навчання, мотивація, мотив.

Знати:

- основні поняття теми;

- поняття про структуру процесу навчання ;

- функції процесу навчання.

Вміти:

- визначити основні поняття теми;

- охарактеризувати основні рушійні сили і мотиви навчальної діяльності;

Література:

 1. Бабанский Ю. К„ Победоносцев Г. П. Комплексный подход к воспитанию школьников. — М., 1980.

 2. Н. П. Волкова « Педагогіка», посібник, Київ, видавничий центр «Академія»2001.

 3. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. — Івано-Франківськ, 1996.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія"

 5. Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. — Тернопіль, 1993.

Обладнання: таблиці.

Запитання для контролю знань студентів:


1. Охарактеризуйте основні дидактичні ідеї Я.-А. Коменського за книгою “Велика дидактика”.
2. Хто з педагогів зробив найпомітніший внесок у розвиток дидактики?
3. Розкрийте розвиток дидактики як науки.
4. Обґрунтуйте зв'язок дидактики з іншими науками.
5. Поясніть сутність категорій дидактики.
6. Які чинники сприяють розвитку дидактики як науки?

7. Розкрийте функції процесу навчання.

8. Охарактеризуйте мотиви навчальної діяльності.

Інтереси особистості стосовно самої себе та шляхи їх урахування

^ Структурний елемент особистостіЗміст структурного елемента

Інтереси особистості

Шляхи врахування інтересів особистості

1

Механізми сприймання

Розвинути органи відчуттів, виробити уміння організо­вувати перцептивну діяльність, створювати образи сприйняття

У процесі навчання створюва­ти умови для активної сенсорно-перцептивної діяльності, для роботи різних органів відчуттів, для створення образів сприймання

2

Мова

Навчитися правильно, чітко і зрозуміло висловлювати свою думку вголос і письмово, вести спілкування рідною мовою, володіти великим словниковим запасом

Вести шкільний курс навчання рідною мовою, запровадити цілу систему граматико-мовної підготовки учнів на весь період їхнього навчання в школі. Створювати різні форми спілкування, вивчати мови інших народів, світові мови

3

Мислення

Виробити уміння здійсню-вати аналіз, синтез, абстрактцію, порівняння і т.д. Сформувати культуру розумової праці. Розвинути образне, логічне і діалектичне мислення. Розвинути індивідуальні особливості мислення

Увести науки, які найбільшою мірою сприяють розвитку мислення. При вивченні всіх інших наук найбільшою мірою використовувати можливості їх змісту для розвитку мислення. Максимально збагатити розвивальне навчання. Розвивати просторову і творчу уяву кожного учня

4

Пам´ять

Розвинути пам´ять механічну і смислову, довільну і мимовільну, оволодіти мнемонічними способами запам´ятовування. Збільшувати обсяг пам´яті, засвоїти закономірності пам´яті

У змісті навчання відповідно до віку учнів виділяти те, що має бути обов´язково відтворено, вивчати спосіб легкого запам´ятовування і відтворення

5

Психомоторика (сенсо-моторика)

 

 

6

Підсистема управління «Я»

Навчитись бачити свою ближню мету, визначати напрям саморуху.

Формування умінь самоосвіти, самооцінки, саморозвитку, самовдосконалення.

 

^ Визначимо далі інтереси суспільства стосовно самого суспільства та стосовно кожного члена суспільства і шляхи їх урахування

 

Інтереси 

Шляхи врахування 

Зацікавленість у суспільній спрямованості поведінки членів суспільства

Вивчення в школі суспільствознавства, моральних норм поведінки, організація морально-правового тренінгу

Вироблення в членів суспільства різноманітних ставлень (до праці, до бережливості, до виконання обов´язків, до інших людей, до себе) і якостей (колективність, чесність, справедливість, скромність, товариськість, дружба, совість, чесність тощо)

Процес освіти наповнювати інформацією про суть відносин та організувати відповідний практичний тренінг, у ході навчання і виховання змусити працювати відповідні ідеали

Суспільство зацікавлене в тому, щоб у ньому діяли принципи добра і справедливості, загальнолюдські цінності

У ході освіти принципи добра і справедливості, загальнолюдські цінності мають одержати своє практичне втілення (як на рівні знань, так і на рівні практичного використання)

Суспільству важливо, щоб кожен його член умів жити і працювати в колективі

Життєдіяльність школярів має бути організована у формі колективу

Кожен член суспільства має бути психологічно готовим до праці, до вибору чи зміни професії, має володіти загальнотрудовими навичками і уміннями

Має діяти система професійної орієнта-ції, весь процес навчання і виховання має бути побудований на безпосередній участі кожного школяра у розумовій і фізичній праці, на його участі в продуктивній праці. Об´єкти праці мають носити продуктивний характер

Суспільству потрібні фізично здорові, морально і духовно багаті.

Зміст і процес освіти мають сприяти зміцненню здоров´я школярів та розширення і збагачення моральних і духовних цінностей

В інтересах суспільства кожен його член має працювати над самоосвітою та самоудосконаленням

В організації процесу освіти має бути значною частка самоосвіти і самоудосконалення

Суспільству важливо, щоб кожен член суспільства освоїв той досвід, який він спроможний освоїти і який дасть змогу йому зайняти чільне місце в суспільстві, щоб одержати від нього максимальну віддачу

Вивчення основ наук та навчальних дисциплін об´єктивної та аспектної форми вираження досвіду

Суспільство має забезпечувати не тільки освоєння, збереження і передачу досвіду, а й розвиток

Зміст і процес навчання та виховання мають сприяти накопиченню індивідуального досвіду творчої діяльності учнів. Введення дисциплін, які б розкривали методологію творчості^ Практичне заняття № 2.


  1   2   3   4Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти
Жодна частина даного видання не може бути використана чи відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconSemester: 5 Volume of the module
Левчук Л. Естетика: Навчальний посібник [для студентів вищих навч закладів ] / Л. Левчук. –К.: Академія, 2005. – 317 с
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconSemester: 5 Volume of the module
Лозовий В. Етика: навчальний посібник [для студентів вищих навч закладів ] / В. Лозовий. – 3-тє вид. – К.: Академія, 2000. – 196...
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр \"Академія\" iconSemester: 6 Volume of the module
Мочерний С. В. Основи економічної теорії [Книга]: навчальний посібник [для студентів вищих навч закладів ] / С. В. Мочерний, О. А....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов