Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія icon

Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологіяНазваниеРобоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія
страница1/3
Дата конвертации25.05.2013
Размер495.8 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>
  1   2   3

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького


Робоча програма


Дисципліна: «Соціальна педагогіка»

Спеціальність: 6.010106 Практична психологіяФорма навчання

Семестр

Вид занять (години)

Всього годин/кредит

Л.

С./Лаб.

С.р.

Денна

III

18

16

20

162/4,5

IV

20

18

16

V

18

16

20Мелітополь, 2011


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Соціальна педагогіка», затвердженої вченою радою (протокол № ____ від ____________ 20__ р.)


Розробник робочої програми О.В. Ширінкіна, студентка магістратури


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри (протокол № ____ від ____________ 20___ р.)


Завідувач кафедри ________________________ Павлютенков Є.М.

^ Методичні рекомендації


У добу реформування країн, становлення нових соціально – економічних основ її розвитку все актуальнішим стає завдання побудови нових відносин між суспільством та особистістю. Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговим завданням людинознавчих дисциплін.

У зв’язку з цим постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напрямку педагогічної науки, що досліджує провідні шляхи соціалізації дітей та молоді, роль і місце в цьому процесі різних суспільних інститутів.

З огляду на це особливе значення має розробка теоретичних основ соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально – економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально – педагогічної практики.

Мета курсу «Соціальна педагогіка» полягає в розкритті теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні змісту провідних напрямів професійної соціально – педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп.

Курс містить 6 змістовних модулів, що передбачають 36 лекційних та 84 години практичних занять. На самостійну роботу студентів відводиться 96 годин. Підсумковою формою контролю для всього курсу є іспит.

Вивчення курсу передбачає формування знань у студентів щодо:

  1. Сутності соціальної педагогіки як науки;

  2. Принципів та методів соціально – педагогічної діяльності;

  3. Особливостей соціалізації особистості в різних мікросоціумах;

  4. Попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість.

На основі цих знань у студентів будуть сформовані уміння:

  1. Аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості;

  2. Диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямків соціально – педагогічної роботи;

  3. Добирати адекватні форми та методи соціально – педагогічної діяльності.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS. Екзамени проводяться для студентів у разі перескладання.


Шкала оцінювання

^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету (бали)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


^ Тематичне плануванняТеми

Види занять

Літ-ра

Наочність

Види контролю

Дати

Л.

С.

С.р.

Модуль

^ Змістовий модуль I. Теоретичні основи соціальної педагогіки

1

Предмет та. завдання соціальної педагогіки

4

2

2

І
Таблиці,

схеми,

презентації

Повідомлення, складання таблиць

вересень

2

Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально - педагогічної практики

4

4

2
Опорні конспекти, схеми

Повідомлення, складання таблиць

вересень-жовтень

3

Основні поняття соціальної педагогіки

4

4

6
Презентації,

таблиці

Складання схем, презентацій

жовтень
Підсумковий тестовий контроль


^ Змістовний модуль ІІ. Характеристика соціально – педагогічної діяльності

4

Зміст, структура та принципи соціально – педагогічної діяльності

4

4

2

ІІ
Опорні конспекти, схеми

Доповіді

листопад

5

Методи соціально - педагогічної діяльності

2

2

2
Схеми, таблиці, презентації

Участь в рольових іграх, повідомлення

листопад - грудень

6

Ресурси соціально - педагогічної діяльності

2

2

2
Конспекти, таблиці

Складання таблиць, повідомлення

грудень
Підсумковий тестовий контроль

^ Модуль 3. Соціально – педагогічна робота з сім’єю

7

Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості

4

4

6

ІІІ
Схеми, таблиці, презентації

Участь в рольових іграх, повідомлення

грудень - січень

8

Зміст та форми соціально - педагогічної роботи з сім’єю

4

4

4
Конспекти, таблиці

Повідомлення, ессе

лютий
Підсумковий тестовий контроль


^ Модуль 4. Соціальна підтримка дітей – сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування

9

Характеристика соціального сирітства в Україні

2

2

2

IV
Відеоматеріал, схеми

Проблемні питання

березень

10

Традиційні та інноваційні форми опікування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4

4

2
Відеоматеріал, плакати

Участі в рольових іграх

Квітень - травень
Підсумковий тестовий контроль


^ Модуль 5. Соціальна реабілітація дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

11

Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями

2

2

2

V
Схеми, таблиці

Складання таблиць

жовтень

12

Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою дієздатністю

4

4

4
Таблиці, презентації

Складання опорних конспектів, ессе

жовтень - листопад
Підсумковий тестовий контроль

^ Модуль 6. Девіації як соціально – педагогічна проблема

13

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації

2

2

2

VI
Відеоматеріали, схеми

Складання презентацій

листопад

14

Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх

2

2

2
Таблиці

Складання конспектів, повідомлення

листопад

15

Зміст та форми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх

4

4

2
Схеми, таблиці, презентації

Вирішення соц.-пед. ситуацій

листопад
Підсумковий тестовий контроль

^ Модуль 7. Соціально – педагогічна робота з дітьми та молоддю в територіальній громаді

16

Характеристика територіальної громади як місця життєдіяльності особистості

2
4

VII
Документ. фільм, презентація

Повідомлен-ня, проблемні питання

листопад - грудень

17

Соціально – педагогічна діяльність в загальноосвітніх закладах

2

4

4
Документ. фільм, презентація, плакати

Повідомлення, проблемні питання

грудень

18

Соціальні служби як інститути реалізації політики держави щодо дітей та молоді в умовах територіальної громади

4

-

6
Документ. фільм, розд. матеріал

Повідомлен-ня, проблемні питання

грудень
Підсумковий тестовий контроль
ВСЬОГО:

56

50

56

^ Календарне плануванняНазва теми

Форма

^ Кількість годин

ДатаПредмет та. завдання соціальної педагогіки


Лекція

4
Практичне

2
Сам. р.

2


Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально - педагогічної практики

Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

2


Основні поняття соціальної педагогіки

Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

6


Зміст, структура та принципи соціально – педагогічної діяльності

Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

2


Методи соціально - педагогічної діяльності


Лекція

2
Практичне

2
Сам. р.

2


Ресурси соціально - педагогічної діяльності

Лекція

2
Практичне

2
Сам. р.

2


Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості


Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

6


Зміст та форми соціально - педагогічної роботи з сім’єю

Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

4


Характеристика соціального сирітства в Україні


Лекція

2
Практичне

2
Сам. р.

2


Традиційні та інноваційні форми опікування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

2


Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями


Лекція

2
Практичне

2
Сам. р.

2


Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою дієздатністю

Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

4


Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації


Лекція

2
Практичне

2
Сам. р.

2


Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх


Лекція

2
Практичне

2
Сам. р.

2


Зміст та форми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх

Лекція

4
Практичне

4
Сам. р.

2


Соціально – педагогічна діяльність в загальноосвітніх закладах


Лекція

2
Практичне

4
Сам. р.

4


Соціальні служби як інститути реалізації політики держави щодо дітей та молоді в умовах територіальної громади

Лекція

4
Практичне

-
Сам. р.

6  1   2   3Похожие:

Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма Дисципліна: «Соціальний супровід сім’ї» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та зарубіжна література Практична психологія. Соціальна педагогіка
Мета та завдання курсу «Соціальний супровід сім’ї»: підготовка спеціалістів до практичної реалізації державної політики щодо розвитку...
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма Дисципліна: «Історія педагогіки» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Практична психологія Практична психологія Початкове навчання. Іноземна мова та література
Мета та завдання курсу «Історія педагогіки»: ознайомлення студентів з педагогічною діяльністю і творчою спадщиною видатних педагогів...
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма дисципліна: «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література
Робоча програма складена: доцентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти, к п н. Москальовою Л. Ю
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма дисципліна: «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література
Робоча програма складена: доцентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти, к п н. Москальовою Л. Ю
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010105 Соціальна педагогіка. Мова та література
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconПедагогічний (педагогіка та психологія дошкільна, практична психологія)
Факультет: педагогічний (педагогіка та психологія дошкільна, практична психологія)
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Вступ до спеціальності», затвердженої Вченою радою мдпу (протокол...
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010101 Дошкільне виховання. Початкове навчання
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни „Теорія та історія соціального виховання в Україні для студентів спеціальності 010100 Соціальна педагогіка
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Теорія та історія соціального виховання в Україні", затвердженої...
Робоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія iconПрограма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатійності майбутніх практичних психологів / М. В. Барна // Практична психологія та соціальна робота. 2006. №12. С. 50-66
Барна М. В. Програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатійності майбутніх практичних психологів / М. В. Барна // Практична...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов