Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» icon

Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості»НазваниеРобоча програма дисципліни «Екокультура особистості»
Дата конвертации25.05.2013
Размер230.85 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

Мелітопольський державний педагогічний університет

ім. Богдана Хмельницького


РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліни «Екокультура особистості»


Форма навчання

Вид занять (години)

Всього годин/кредит

л

с

сам.

Денна

6

4

44

54/1,5Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Екокультура особистості», затвердженої вченою радою (протокол № ____, від _____________2010 р.).


Розробник робочої програми .


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри (протокол № 1 від 28.08 2010р.).


Завідувач кафедри Приходько М.І.

^ Методичні рекомендації

Фукціонування суспільства за доби переходу до демократично-правової держави передбачає відновлення цивілізованих принципів і морально-етичних норм поведінки, що неможливе поза рамками екокультури, яка виступає необхідною передумовою оптимізації взаємовідносин людини та суспільства загалом і в соціально-педагогічній діяльності зокрема. Тому і професійне виховання соціальних педагогів повинно грунтуватись на високих духовних та морально- етичних засадах.

Одним з аспектів діяльності соціального педагога є формування та розвиток екокультури особистості. Адже з культурою ми пов’язуємо певні способи організації і розвитку людської життєдіяльності, представленої у продуктах матеріальної та духовної праці, у системі соціальних норм та настанов, у духовних цінностях, у сукупності ставлення людини до природи, дому, до інших людей та, власне, до самої себе.

Враховуючи актуальність проблеми та необхідність духовного розвитку майбутніх соціальних педагогів як важливої складової професійної діяльності, було розроблено модульний курс „Екокультура особистості”.

Метою курсу є ознайомлення студентів з нормами етикету, надання необхідних знань щодо поведінки в діловій сфері, оволодіння культурою спілкування, мистецтвом організації побуту, вмінням створити позитивну атмосферу в стосунках з іншими людьми.

Завдання курсу: сформувати розуміння важливості етичних принципів та норм для культурного розвитку особистості, допомогти майбутнім соціальним педагогам усвідомити та впроваджувати свої технології соціально-екологічного, морально-естетичного, духовного виховання людини; розвинути уміння будувати ділові стосунки зі спеціалістами різних рівнів; навчити регулювати власну поведінку в різноманітних життєвих ситуаціях .

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми чотирьох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS.


Шкала оцінювання


^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету (бали)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


^ Тематичне планування
п/п

Теми

Види занять

Літ-ра

Наочність

Види

контролю

Дати

л.

с.

сам.

Модуль

Змістовий модуль І.

Моральні норми екокультури особистості


4

2

8

І

1

Тема 1. Поняття і значення екокультури особистості2

2

2

3, 16,

22, 26,

28
Співбесіда


2

Тема 2. Екологічна життєдіяльність людини. Екологічна культура в професії соціального педагога-

-

2

14, 16, 22, 23, 28
конспект
3

Тема 3. Етичні норми поведінки людини. Основні поняття етикету

2

-

2

5, 7, 9,

26, 27,

32
конспект
4

Тема 4. Міжнародний етикет-

-

2

10, 27, 32,34, 35
конспект


^ Змістовий модуль ІІ.

Культура взаємин


2

2

28

ІІ

5
^

Тема 5. Мистецтво спілкування

2

2

4

9, 13, 20,30,

34Співбесіда
6

Тема 6. Ділове життя та його культура

-

-

4

17, 27, 30,34, 35
реферати

презентація
7

Тема 7. Культура спілкування в см’ї

-

-

4

5, 8, 20,27, 34
реферати презентація
8

Тема 8. Стиль стосунків у дитячому колективі


-

-

4

13,20,

26
реферати

презентація
9

Тема 9. Підготовка і проведення сімейних свят

-

-

4
8, 12,

15,19,

30,31
реферати презентація
10

Тема 10. Етикет гостинності

-

-

4
5,8,20,27,33,34,35
реферати презентація
11

Тема 11. Подарунки в житті людини


-

-

4
8, 9,

20,32,34
реферати презентація
^ Змістовий модуль ІІІ.

Культура в ставленні до власної особистості

-

-

8

ІІІ

12

Тема 12. Основи раціонального харчування-

-

4
15,18,19,21,

24,29
реферати презентація
13

Тема 13. Азбука моди

-

-

4
11,25,31,35
реферати презентація
14

Тема 14. Мистецтво організації побуту

4,12,

30,31
реферати презентація


^ Календарне планування
н/п

Назва тем

Форма

Кількість годин

Дата

1.

Тема 1. Поняття і значення екокультури особистостіПрактичне заняття

2
сам.

2
2.

Тема 2. Екологічна життєдіяльність людини. Екологічна культура в професії соціального педагога

Практичне заняття

-
сам.

2
3.

Тема 3. Етичні норми поведінки людини. Основні поняття етикету


Практичне заняття

2
сам.

2
4.

Тема 4. Міжнародний етикет

Практичне заняття

-
сам.

2
5.
^

Тема 5. Мистецтво спілкування


Практичне заняття

2
сам.

4
6

^

Тема 6. Ділове життя та його культура


Практичне заняття

-
сам.

6
7

Тема 7. Культура спілкування в см’ї

Практичне заняття

-
сам.

4
8

Тема 8. Стиль стосунків у дитячому колективі

Практичне заняття

-
сам.

4
9

Тема 9. Стиль стосунків у дитячому колективі


Практичне заняття

-
сам.

4
10

Тема 10. Етикет гостинності

Практичне заняття

-
сам.

4
11

Тема 11. Подарунки в житті людини


Практичне заняття

-
сам.

4
12

Тема 12. Основи раціонального харчування

Практичне заняття

-
сам.

4
13

Тема 13. Азбука моди


Практичне заняття

-
сам.

4
14

Тема 14. Мистецтво організації побуту


Практичне заняття

-
сам.

2
^ Теми практичних занять

Тема

Питання до практичного заняття

Методи і засоби

Література

1.

Тема 1. Поняття і значення екокультури особистості1. Проаналізувати зміст поняття „екологічна свідомість”, її форми та функції.

2. Визначити вплив екологічної свідомості на екологічну культуру особистості.

3. Розглянути основні підходи до визначення понять „екокультура” та „екологічна культура”.


Співбесіда

Опитування

3, 16,

22, 26,

28

2.

Тема 2. Екологічна життєдіяльність людини. Екологічна культура в професії соціального педагога1. Екологічне виховання дитини раннього віку.

2. Екологічне виховання дошкільнят.

3. Екологічне виховання молодших школярів.

4. Екологічне виховання підлітків.

5. Екологічне виховання старшокласників.

Співбесіда

Дискусія

14, 16, 22, 23, 28

3.

Тема 3. Етичні норми поведінки людини. Основні поняття етикету


1. Дати загальне визначення понять: „ввічливість”, „тактовність”, „людяність”, „скромність”, „чуйність” на основі попереднього опитування батьків, знайомих.

2. Визначити значення духовної сфери людини як складової внутрішньої культури особистості.

3. Охарактеризувати вплив позитивних та негативних моральних якостей на поведінку людини.


Співбесіда

Дискусія


5, 7, 9,

26, 27,

32

4.

Тема 4. Міжнародний етикет


Підготувати повідомлення на запропоновані теми:

1. Етикет Стародавньої Греції, Риму та Єгипту.

2. Староіндійський етикет

3. Етикет Стародавнього Китаю.

4. Зародження етикету в Японії.

5. Етикет античного світу і країн Західної Європи.


Захист рефератів

Контрольна робота

10, 27, 32,34, 35

5.

Тема 5. Мистецтво спілкування

Підготувати повідомлення на запропоновані теми:

1. Основні функції спілкування. 2. Спілкування як комунікація.

3. Уміння слухати – необхідна умова ефективного спілкування.

4. Особливості мовленнєвого етикету.

5. Моральні принципи у процесі спілкування.

Використання засобів невербального спілкування

Захист рефератів

9, 13, 20, 30,

34

6

Тема 6. Ділове життя та його культура

1. Охарактеризувати принципи службового етикету.

2. Визначити основні правила ведення ділових зустрічей, переговорів, бесід.

3. Сформулювати етикет спілкування керівника і підлеглого , колег.

4. Дати характеристику вимог до оформлення та змісту ділової кореспонденції.


Дискусія

Робота в малих групах

Колективне обговорення

17, 27, 30,34, 35

7

Тема 7. Культура спілкування в см’ї

1. Охарактеризувати морально- педагогічний сенс культури спілкування подружжя.

2. Визначити необхідність формування культури поведінки дітей у родині.

3. Сформулювати найважливіші моменти культури взаємин батьків і дітей.


Дискусія

Робота в малих групах

Колективне обговорення

5, 8, 20,27, 34

8

Тема 8. Стиль стосунків у дитячому колективі

1. Визначити вплив колективу на розвиток та становлення дитини.

2. Дати порівняльну характеристику стосунків у колективах дошкільнят, молодших школярів, підлітків та старшокласників.

3. Проаналізувати поняття «дружба», основні його види та значення в системі людських стосунків.

4. Підготувати вправи для знайомства людей в групі. Вміти їх провести.


Дискусія

Колективне обговорення

13, 20,

26

9

Тема 9. Підготовка і проведення сімейних свят.1. Підготувати та продемонструвати різні варіанти оформлення святкового столу.

2. Розробити сценарій проведення сімейного свята в домашній обстановці.


Презентація

Колективне обговорення

8, 12,

15,19,

30,31

10

Тема 10. Етикет гостинності

1. Визначити основні правила сервірування столу.

2. Розробити правила поведінки за столом.

Презентація

Колективне обговорення

5, 8, 20, 27, 33, 34, 35

11

Тема 11. Подарунки в житті людини


^ Підготувати та продемонструвати основні правила вручення подарунків (і яких саме) у таких ситуаціях :

Привітання керівника підприємства від трудового колективу;

Привітання матері від 6 – річного сина;

Привітання учня від однокласників;

Привітання дідуся від 15 – річної внучки;

Привітання колеги;

Привітання класного керівника від учнів;

Привітання знайомого старшого за віком;

Привітання коханої людини;

Привітання батька від 18 – річної доньки.

^ Проаналізувати в чому полягає цінність подарунків зроблених власними руками.

Розглянути основні вимоги до оформлення подарунків.


Контрольна робота

8, 9,

20, 32, 34

12

Тема 12. Основи раціонального харчування

1. Визначити оздоровчий, соціальний та культурний аспекти харчування.

2. Прослідкувати особливості української традиційної кухні.

3. Охарактеризувати основні види дієт, відзначити їхні переваги та недоліки.

4. Пояснити прислів’я «Треба їсти, щоб жити, але не жити, щоб їсти».

5. Скласти три варіанти обідів для кожної пори року.


Дискусія

Колективне обговорення

15, 18, 19, 21,

24, 29

13

Тема 13. Азбука моди


1. Проаналізувати зміни тенденцій моди протягом останніх 50 років.

2. Визначити основні аспекти створення іміджу сучасної людини.

3. Прослідкувати вплив професійної діяльності людини на її стиль одягу.


Дискусія

Колективне обговорення

11, 25, 31, 35

14

Тема 14. Мистецтво

організації побуту


1. Охарактеризувати сучасні вимоги до інтер’єру житла.

2. Пояснити значення кольору в оздобленні житла , навести приклади «холодних»і «теплих» кольорів приміщень.

3. Описати кольорову гаму власної квартири (кімнати в гуртожитку), створивши цілісний ансамбль помешкання.

4. Визначити основні види композицій при оформленні інтер’єру.


Контрольна робота

4, 12,

30, 31Рекомендована література:


 1. Азбука домашнього господарювання. – К. 1978. – 368 с.

 2. Арват Ф.С., Коваленко Є.І.Культура спілкування. – К.: Веселка, 1982. – 328 с.

 3. Арцишевський Р.А. Світ і людина. – К .: ВТФ «Перун». – 448 с.

 4. Барановський М.И. Ваше жилище. Пособие домашнего мастера. – К., 1993. – 432 с.

 5. Безруких М. Я. и другие «Я» или правила поведения для всех. – М., 1991. – 126с.

 6. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998. – 475 с.

 7. Бушелева Б.В. Поговоримо про вихованість. Нариси. – К.: Веселка. 1982. – 206 с.

 8. Бушелева Б.В. Этикет от «А» до «Я» . Очерки о культуре общения. – Хабаровск, 1987. – 344 с.

 9. Васильева – Гангнус Л. Азбука вежливости. М., 1984. - 234 с

 10. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М, 1994. – 175 с.

 11. Волченко Л.Б. Этика и мода. - М., 1989. - 156 с

 12. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання . – К., 1999. – 232 с.

 13. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998. – 191 с.

 14. Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.

 15. Егер Е., Оденвеллєр М. Основи харчування / Пер. З нім. Т.І. Зінкевич. – К.: Вища школа , 1995. – 199с.

 16. Захлебный А.Н. , Суравина И.Т. Экологическое образование школьников по внеклассной работе. – М., 1984. – 114с.

 17. Зубенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування . – К, 2000. – 197 с.

 18. Карсекін В.В., Калакура М.М. Раціональне харчування в сім’ї. – К., 1986. – 272 с.

 19. Карсекіна В.В., Скрипка Л.М. Страви української кухні. – К., 1993. – 238 с.

 20. Корніяка О. Мистецтво ґречності. Чи вміємо ми себе поводити? - К., 1995. – 95 с.

 21. Коршунова Г.Ф. Нетрадиційне харчування . – Донецьк, 2002. – 135 с.

 22. Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К., 1996. – 326 с.

 23. Любчак О.О., Збаржевська Т.В. Виховання захисників природи. – К.: Рад. шк., 1985. – 69 с.

 24. Нагірна І.О., Новикова К.П. вітаміни і мікроелементи у харчуванні людини. – К, 1975 . – 24 с.

 25. Орлова Л. Азбука моди. – М., 1988. – 204 с.

 26. Поміткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти. – К., 1996. – 144 с.

 27. Пост Э. Этикет /пер. С англ.. М.М. Гурвица. – М.:РИПОЛ класик, 2004. – 816 с.

 28. Салтовський О.І. Основи соціальної екології. - К., 2004. – 382 с.

 29. Семенюк А.Б. Культура харчування. – Львів, 2001. – 47 с.

 30. Сімейно – побутова культура та домашня економіка/ За ред.. Т.Б. Гриценко. – К.: вища освіта, 2004. – 480 с.

 31. Сучасна енциклопедія для жінок : 400 порад / Укладач М.О. Хаткіна. – Донецьк, 2003. – 384 с.

 32. Трофименко В., Волгин А. Поговорим об этикете . – М., 1991. – 288 с.

 33. Феофилов Л.Г. Умеете ли вы себя вести. – К., 1990. – 226 с.

 34. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування. – К.: Лібра, 2003. – 416 с.

 35. Энциклопедия этикета // Сост. О.И. Максименко. – М., 2004. – 510 с.Додаткова література:


 1. Актуальні проблеми соціально – педагогічної роботи // А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола. – К., 2002. – 164 с.

 2. Атватер И.Я. Я вас слушаю…/ Пер. с англ. – М., 1988. – 475 с.

 3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования . – К., 1982. – 160 с.

 4. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. - Вінниця, 2002. – 223 с.

 5. Головаха Є.І. , Паніна Н.В. Психологія людського взаєморозуміння. – К., 1989. – 200 с.

 6. Дейвис Ф. ваш абсолютний имидж . – М., 1997. – 344 с.

 7. Дунцова К.Г. , Станкович Г.П. Етикет за столом. – М., 1986. – 236 с.

 8. Журкова Е.И. , Ильина Е.Я. комнатные растения. – М., 1986. – 236 с.

 9. Ильина Е.Я. , Стерлигова Е.Й. Комнатные растения , их использование в интерьере. - Свердловск, 1991. – 208 с.

 10. Исаенко В.П. Празники в нашем доме. – М., 1992. – 66 с.

 11. Как красиво накрыть стол. – М., 1996. – 54 с.

 12. Канн – Калик В. Культура деловго общения. – Грозний, 1998. – 208 с.

 13. Карнеги Д. Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей. – К. 1992. – 248 с.

 14. Корнелиус Х., Фэйр Ш Выиграть может каждый // Как разрешить конфликты . Пер. С англ.. М., 1992. – С 217 – 264.Похожие:

Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень», затвердженою Вченою радою мдпу...
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010105 Соціальна педагогіка. Мова та література
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010101 Дошкільне виховання. Початкове навчання
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни «Управління персоналом»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Управління персоналом», затвердженої вченою радою (протокол...
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни «Соціологія релігії»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Соціологія релігії», затвердженою вченою радою
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни «Соціологія повсякденності»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Соціологія повсякденності», затвердженою вченою радою
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни " біобезпека світу"
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни “Біобезпека світу”, затверджена Вченою радою
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Вступ до спеціальності», затвердженої Вченою радою мдпу (протокол...
Робоча програма дисципліни «Екокультура особистості» iconРобоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Методика музичного виховання", затвердженої вченою радою (протокол...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов