Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» icon

Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості»НазваниеПрограма з дисциплини «основи соціалізації особистості»
Дата конвертации25.05.2013
Размер308.71 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України


БАЗОВА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛИНИ

«ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ»


Удк.37.013.42

ББК 74.

Основи соціалізації особистості

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії № 40 від 29 червня 2005 року)


Розробник: А.Й. Капська і група авторів.


Рецензенти: Л.І. Міщик, доктор педагогічних наук, професор

С.Я. Харченко, доктор педагогічних наук, професор

Г.В. Говорун, доктор психологічних наук, професор


^ Пояснювальна записка

Навчальний курс «Основи соціалізації особистості» має на меті опанування інтегруючої дисципліни, що дозволяє простежити, проаналізувати і зрозуміти складний процес входження індивіда в соціум і поступове перетворення його на особистість

Для соціальної роботи, соціальної педагогіки як системи професійної діяльності соціалізація особистості виступає над завданням. У ході вивчення соціалізації молодого покоління варто враховувати, що соціалізація — це двосторонній взаємообумовлений процес взаємодії людини і соціального середовища, який передбачає її включення в систему суспільних відносин шляхом засвоєння як соціального досвіду, так і самостійного відтворення цих відносин, у ході яких формується унікальна, неповторна особистості.

У соціалізуючому процесі вичленяються змістовний і функціональний аспекти. При цьому змістовний аспект визначається тим, «що» і «які» якісні ознаки формуються у процесі соціалізації, а функціональний – «як» і під впливом яких механізмів здійснюється це формування.

Завдання курсу: допомогти студентам глибше засвоїти навчальні дисципліни, пов'язані з формуванням і розвитком особистості, віковими особливостями становлення людини, її самоствердженням, самореалізацією; вивчити, проаналізувати та узагальнити засоби, фактори та механізми соціалізації, теорії розвитку особистості, особливості формування життєвих цінностей людини, функціонування традиціоналізованих стереотипів поведінки, складові культури, соціальні групи та соціальні ролі особистості, процес етнізації тощо.

У результаті вивчення курсу студенти повинні: вміти формувати основні уявлення про процес соціалізації особистості; з метою розвитку самостійності студентів у засвоєнні навчального матеріалу, під час самопідготовки використовуючи запропоновану літературу, вміти добирати та аналізувати інформацію про моделі та стадії соціалізації; шляхом виявлення впливу різних

умов на становлення особистості, з метою класифікації досліджуваних понять на семінарських заняттях вміти визначати і аналізувати фактори та складові соціалізації; шляхом визначення місця та ролі важливих та критичних моментів розвитку особистості у процесі соціалізації відповідно вікової періодизації па семінарських шині не використовуючи метод вирішення проблемної ситуації та дидактичний матеріали, вміти виявляти фази соціалізації; використовуючи тренінгові вправи та демонстраційні таблиці з метою усвідомлення процедури здійснення процесу соціалізації шляхом визначення особливостей кожною аспекту проблеми на семінарських заняттях вміти конкретизувати ш систематизувати механізми соціалізації; з метою викликати аденіни не розуміння структури особистості, використовуючи дидактичний матернім про сутність особистості, на заняттях різного типу вміти виявляти і спів ставляти в людині соціальне та біологічне; у ході навчальних занять шляхом усвідомлення різних поглядів на поведінку людини, опираючись на дослідження педагогічних, природничих та соціальних наук, з метою визначення місця і ролі поведінки індивіда в процесі соціалізації вміти виявляти умови, що детермінують поведінку людини; з мстою визначення різних чинників процесу соціалізації під час семінарських занять, використовуючи знання про процедуру перетворення індивіда в особистість, вміти визначати роль надбання культури у перетворювальних процесах ні формуванні особистості; у ході практичних занять та соціально-педагогічної практичної діяльності вміти відтворювати приклади проявів духовності і метою усвідомлення варіантів закріплення у індивіда певного соціального досвіду, використовуючи сучасні дидактичні матеріали з питань даної проблематики, рольової гри для розкриття сутності раціонального пі ірраціонального у поведінці людини; з метою забезпечення вільного розвитку особистості шляхом самоаналізу результатів взаємодії і навколишнім середовищем, використовуючи дидактичні матеріали, у процесі практичних занять вміти визначати елемента традиційності та етнізації, що впливають на процес соціалізації особистості; вміти довести ні роль символіки в системі соціалізації людини з метою оптимізації процесу соціалізації, використовуючи на семінарських заняттях курсу наочність та дидактичні матеріали для відтворення особливостей сприйняття образу навколишнього світу через знакову мову символів; на основі аналізу іу чинників та специфіки соціально-економічних, культурних та політичних змін у суспільстві вміти приймати професійні рішення щодо корегування впливу змін на поведінку людини за допомогою моделювання соціально педагогічної роботи.

Дисципліна «Основи соціалізації особистості» розрахована на 108 годин. З них: 54 години - на самостійну, 54 - на аудиторну роботу (18 год лекції, 36 год. - практичні).


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл навчального часу за розділами та видами занятьНазва модулів і тем

Кількість годин

Самостійна робота

Всього

Аудиторна робота

Аудиторні

Лекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні
Модуль 1. Концептуальні засади процесу соціалізації людини10
18
30

1

Розвиток соціалізації як науки2

2

Складові, фактори та механізми соціалізації2
2
8

3

Людина як суб’єкт – об’єкт та жертва соціалізації4

4

Природне та соціальне середовище як умова соціалізації особистості4

5

Загальна характеристика основних фаз та моделей соціалізації4
4
4

6

Проблеми формування особистості з погляду різних теорій2
4
2

7

Життєдіяльність індивіда як система рольової реалізації

4
6

8

Поведінка людини: системний підхід

4
2


Назва модулів і тем

Кількість годин

Самостійна робота

Всього

Аудиторна робота

Аудиторні

Лекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні
^ Модуль 2. Соціалізація як процес опанування культурного досвіду суспільства8
18
24

1

Культура як система: види, форми, рівні, соціальні функції2
2
6

2

Вплив ЗМІ на процес соціалізації людини

2
4

3

Освіта та соціальне виховання у процесі соціалізації особистості

2
2

4

Духовний розвиток особистості у процесі соціалізації2
4
6

5

Соціально-психологічні впливи народних звичаїв та обрядів на поведінку людини2
4
4

6

Роль символів у процесі соціалізації людини2
2
2

7

Етнізація як складова процесу соціалізації

2


ВСЬОГО18
36
54

Зміст програми

^ МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

ТЕМА 1. РОЗВИТОК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК НАУКИ

Основні уявлення про соціалізацію. Соціалізація як наукова і навчальні проблема. Місце курсу в системі педагогічної освіти та його зв'язок іншими навчальними дисциплінами. Визначення соціалізації як складного і тривалого процесу взаємодії людини і суспільства.

Розвиток соціалізації як науки в історичному аспекті. Вчення Ф. Гіддінгса, Т. Тарда, Т. Парсонса, Ч. Кулі, Дж. Міда. Розвиток поглядів на соціалізацію у радянському та пострадянському просторі.

Співвідношення понять «соціалізація», «виховання», «розвиток».

Завдання для практичних занять:

 1. Погляд на сутність і зміст поняття «соціалізація»: історичний аспект.

 2. Основні засади вчень про соціалізацію Ф. Гіддінгса, Т. Тарда, Т Парсонса, Ч. Кулі, Дж. Міда.

 3. Визначення сутності соціалізації з погляду радянських та українських вчених.

Основна література: 7, 13, 16,21,25.

^ ТЕМА 2. СКЛАДОВІ, ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Складові соціалізації: класифікація та особливості. Засоби соціалізації Класифікація та визначення основних факторів та етапів соціалізації за А. В. Мудриком. Характеристика мега-, макро-, мезо- та мікрофакторів соціалізації особистості.

Механізми соціалізації: рефлексивний, традиційний, інституційний, стилізований, міжособистісний.

Завдання для практичних занять:

  1. Складові та фактори соціалізації.

  2. Характеристика Механізмів соціалізації.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Підготувати тези по темі «Вплив макрофакторів на соціалізацію особистості».

 2. Виконати творчу роботу: на прикладі одного з вікових етапів соціалізації особистості визначити, які фактори, агенти, механізми впливають на розвиток людини.

Основна література: 9, 13, 17, 18, 19,26.

^ ТЕМА 3. ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЕКТ – ОБ'ЕКТ ТА ЖЕРТВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Людина як об'єкт соціалізації. Людина як суб'єкт соціалізації. Природно-культурні, соціально-культурні та соціально-психологічні завдання людини у процесі соціалізації. Визначення понять «самоусвідомлення», «самовизначення», «самореалізація» та «самоствердження» особистості. Людина як жертва соціалізації.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Самостійно опрацювати питання теми.

  2. Виконати творчу роботу: визначити, які завдання соціалізації стоять перед людиною в дитинстві, підлітковому віці, юності.

Основна література: 17,18.

^ ТЕМА 4. ПРИРОДНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Середовище і людина: проблеми взаємодії. Сутність поняття «середовище життя людини». Етапи взаємодії людини ( навколишнім світом.

Природне середовище як природні умови соціалізації та виховання. Види природного середовища. Вплив природи на виховання і розпиток людини.

Соціальне середовище у мінливому суспільстві. Сутність поняття «соціальне середовище». Сфери соціального середовища, їх характеристика. Політична, економічна, соціальна та духовна сфери як середовище життєдіяльності індивіда.

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати питання «Характеристика функцій природного середовища» та «Соціальне середовище як сукупність соціальних умчи виховання особистості».

2. Скласти таблицю функцій соціального і природного середовища у процесі соціалізації людини.

Основна література: 13,16.

^ ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФАЗ ТА МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Загальна характеристика основних фаз соціалізації. Особливості формування людини в окремих фазах соціалізації. Проблема «нульової» фази в контексті останніх психофізіологічних досліджень (розвиток людини у перинатальному періоді за теорією Грофа).

Моделі соціалізації: модель 3. Фрейда, модель «міжособистісногі спілкування» (Ч. Кулі, Дж. Мід), «когнітивна» модель соціалізації (Ж. Піаже, Мислоу, Л. Кольберг). Етапи соціалізації за Н. А. Андрсєнковою.

Еволюційна теорія соціалізації (Е. Г. Еріксон).

Завдання для практичних занять:

   1. Характеристика основних фаз соціалізації.

   2. Особливості формування людини у нульовій та першій фазі соціалізації.

   3. Аналіз сучасних моделей соціалізації.

   4. Сутність еволюційної теорії соціалізації.

Завдання для самостійної роботи:

    1. Опрацювати адаптивно-розвивальну модель М. П. Лукашевича, В. Т. Циби. Заповнити розроблений опитувальник.

Основна література: 10, 13, 29.

^ ТЕМА 6. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ З ПОГЛЯДУ РІЗНИХ ТЕОРІЙ

Поняття «особистість» з погляду філософії, педагогіки, психології, соціології. Концепції особистості: теорія «дзеркального Я», рольова теорія, теорія соціальної установки, марксиська теорія особистості. Раціональне та ірраціональне в особистості. Концепція «нелогічних» дій В. Парето. Біхевіоризм і проблема особистості. Структурна теорія особистості 3.Фрейда. Індивідуальні та колективні начала особистості.

Структура особистості. Характеристика основних підходів до структури особистості. Типи особистості. Різновиди базисного типу особистості.

Завдання для практичних занять:

    1. Характеристика основних теорій особистості.

    2. Різні підходи до розуміння структури особистості.

    3. Соціальний статус і соціальна роль.

    4. Базисний тип особистості за соціалізму та в посттоталітарному суспільстві.

Завдання для самостійної роботи:

1. і Підготувати картотеку тлумачень основних теорій особистості (біхевіоризм, теорія автоматизму, теорія комунікативних актів, когнітивна теорія, теорія діяльності, теорія «дзеркального я», теорія емоцій, культурно- історична теорія розвитку особистості, теорія соціального научіння, теорія несвідомого, теорія групового розвитку та ін.).

Основна література: 13, 14, 16,27.

Додаткова література: 14.

ТЕМА^ 7. ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ІНДИВІДА ЯК СИСТЕМА РОЛЬОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Соціальні ролі особистості як механізми соціалізації. Сутність понять «соціальна роль» і «соціальний статус». Професійні ролі як основа соціальних ролей людини. Рольові функції особистості у процесі входження у суспільство. Життєдіяльність індивіда як система рольової реалізації. Рольова структура особистості і рольові конфлікти.

Гендерні ролі особистості. Особливості гендерної соціалізації. Гендер і сексуальність.

Завдання для практичних занять:

     1. Проблема гендерного паритету.

     2. Гендерний аспект у освіті та культурі.

     3. Участь жінок в суспільному житті, політиці.

     4. Гендер і злочинність.

Завдання для самостійної роботи:

1. Підготувати письмове повідомлення (міні-реферат, 12 с.) на тему «Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства», уміти презентувати матеріал з теми.

Основна література: 4, 5,6.

^ ТЕМА 8: ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Сутність поняття «поведінка» з позиції філософії, психології, соціології. Співвідношення понять «поведінка» і «діяльність». Рівні поведінки особистості.

Соціологічні погляди на поведінку людини: П. О. Сорокін і його плюралістична теорія. Умови, що впливають на поведінку л дини. Космічні, біологічні та соціально-психічні умови: їх сутність та взаємообумовленість.

Системно-структурний підхід до поведінки людини.

Психофізіологічні основи соціалізації. Сутність поняття «потреба» з погляду філософії, психології, соціології. Стимулююча та розвиваюча функція потреб. Потреби та мотиви. Різні підходи до класифікації потреб.

Завдання для практичних занять:

      1. Основні теореми П. А. Сорокіна про поведінку людини

      2. Характеристика умов, що визначають поведінку людини

      3. Структура поведінкового акту людини.

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати наукову літературу з питань «Потреби та їх роль у формуванні та розвитку організму людини», «Матеріальні та духовні погреби», тези законспектувати.

Основна література: 13,27.

Додаткова література: 12.

Форма контролю:

       1. Контрольна робота.

       2. Перевірка таблиці функцій соціального і природного середовища у процесі соціалізації людини.

       3. Перевірка опитувальника за адаптивно-розвивальною моделлю соціалізації М. П. Лукашевича, В. Т. Циби.

       4. Захист письмових повідомлень з теми «Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства» чи «Вплив макрофакгорів на соціалізацію особистості» (за вибором).

^ МОДУЛЬ II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ОПАНУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 1. КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМА: ВИДИ, ФОРМИ, РІВНІ, СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Місце культури у сучасному суспільстві. Роль культури у становленні громадянської, національної свідомості та в державному процесі. Визначення поняття «культура». Характеристика основних елементів культури як системи. Основні види, форми і рівні культури. Взаємодія культур. Соціальні функції культури.

Субкультура як соціальне явище. Молодіжна субкультура. Ціннісні орієнтації носіїв субкультури. Статусна структура субкультури. Ознаки субкультури: жаргон, фольклор, мода, захоплення тощо. «Кримінальний світ» як різновид субкультури.

Завдання для практичних занять:

        1. Опанування культурного досвіду і його вплив на соціалізацію.

        2. Характеристика основних форм та різновидів культури.

        3. Ознаки субкультури.

        4. Молодіжна субкультура. Вплив субкультури на соціалізацію молоді.

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати за посібником Лавриченко Н. М. «Педагогіка соціалізації: Європейські обриси» питання «Культурно-історичні особливості формування європейського стилю соціалізації молоді». Заповнити опитувальник з теми.

Основна література: 6, 12, 15, 19, 22.

Додаткова література: 3.

ТЕМА 2. ^ ВПЛИВ ЗМІ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИН

ЗМІ як фактор соціалізації. ЗМ1: види і основні функції. Теорії засобів масової інформації. Інтернет. Мультимедія. ЗМ1 і складові процесу соціалізації.

Соціально-педагогічні можливості ЗМІ. Основні методи впливу ЗМІ на особистість і групу.

Завдання для практичного заняття:

         1. Функції ЗМІ у процесі соціалізації людини.

         2. Вплив ЗМІ на становлення особистості дитини.

Завдання для самостійної роботи

І. Опрацювати питання «Вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молоді».

Основна література: 6, 15.

^ ТЕМА 3. ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕССІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Теорії навчання. Система освіти в Україні. Майбутнє освіти. Вплив освіти на соціалізацію людини.

Виховання як соціальний інститут. Соціальне виховання з позиції держави. Соціальне виховання з позиції соціальних інститутів і самої особистості. Функції виховання.

Завдання для практичних занять:

 1. Складові та функції освіти.

 2. Сутність і зміст соціального виховання.

 3. Роль та функції соціального виховання на сучасному етапі.

Завдання для самостійної роботи:

І. Скласти схему соціального виховання.

Основна література: 2, 6,13,15, 21.

Додаткова література: 6.

^ ТЕМА 4. ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Сутність поняття «духовний розвиток» особистості. Духовність людини: різні підходи до її визначення і характеристики. Філософські погляди на духовність людини. Проблема духовного світу людини на порозі ноосферної епохи (В. С. Соловйов, В. І. Вернадський, М. О. Бердяєв, О. Л. Чижевський). Духовність з позиції сучасної психотерапевтичної науки.

Духовні потреби як фундамент духовності людини. Духовні якості особистості. Значення духовних цінностей людини у процесі її соціалізації.

Вплив релігії на соціальне середовище. Визначення релігії. Різновиди релігії. Теорії релігії. Релігія, секуляризація та соціальні зміни.

Завдання для практичних занять:

 1. Духовність з позиції раціонального та ірраціонального.

 2. Шляхи духовного розвитку людини.

 3. Різновиди релігій та основний зміст їх положень.

 4. Вплив релігії на розвиток суспільства. Значення релігії на сучасному етапі.

 5. Культові релігії (секти) та їх вплив на формування особистості.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Опрацювати питання «Культова залежність».

  2. Підготувати пам'ятку щодо особливостей соціально-педагогічної роботи з особами з культовою залежністю та членами їх сімей.

Основна література: 6, 19.

Додаткова література: 2, 5,10, 11, 15, 17.

^ ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ

Традиційність як спосіб буття людини. Звичаєві знання у структурі свідомості людини. Поняття «традиція», «традиціоналізм». Традиція як механізм спадкоємності. Традиція та самотворення особистості. Традиція та еволюція. Основні функції традиції.

Різновиди традиційної стереотипізації поведінки (звичка, звичай, обряд, свято). Роль традицій у розвитку суспільства.

Особливості дії звичаю у формуванні світогляду. Звичаєвість знакова система формування цілісної картини світу. Звичай як елемент структури суспільної моралі. Основне уявлення про обряд та його складові. Своєрідність впливу обряду на розвиток людини. Основні види обрядів (пов'язані з народженням та смертю, весільні та ін.), їх сутність. Світоглядні, етичні та естетичні ідеали в обрядовості.

Традиційний народний святковий календар. Культурно-психологічна сутність свята. Компоненти свят і обрядів. Основні функції системи святковості українців.

Виховна роль свят сьогодні.

Завдання для практичних занять:

   1. Особливості формування звичаїв та обрядів.

   2. Формування світогляду і свідомості українців засобом системи святковості та обрядовості.

   3. Виховний вплив обрядодій із системи календарних свят.

4. Функції обрядовості, значення звичаїв та обрядів на сучасному етапі.

Завдання для самостійної роботи:

1. На прикладі одного-двох українських звичаїв чи обрядів показати: прояв функцій обрядовості, їх розвиток у просторі «традиція» - «інновація».

Основна література: 1, 3, 6, 10, 11.

Додаткова література: 5, 13.

^ ТЕМА 6. РОЛЬ СИМВОЛІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

Особливості сприйняття образу навколишнього світу через систему символів як знакову мову. Сутність поняття «символ». Теорія символів К. Г. Юнга.

Традиційна народна символіка як знакова система розуміння довкілля. Космогонічні символи. Символи барв, чисел. Рослинні та тваринні символи. Символи у писанкарстві. Символи віри у сучасній і традиційній культурі українців, їхній ціннісно-психологічний статус.

Національна символіка. Значення символів на сучасному етапі. Розуміння символів як важливий фактор успішної соціалізації.

Завдання для практичних занять:

    1. Сутність символічної поведінки людини.

    2. Символи як носії інформації, почуттів, переживань.

    3. Ставлення до символів як характеристика культури особистості.

Завдання для самостійної роботи:

     1. Опрацювати питання ,Державні символи. Символіка громадських організацій".

     2. Скласти банк символів державних і громадських організацій із роз'ясненням їх значення.

Основна література: 22, ЗО.

Додаткова література: 3, 8, 13, 17.

ТЕМА 7.^ ЕТНІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Загальне уявлення про поняття «етнос», «нація», їхні історико- психологічні особливості.

Соціально-етнічні процеси в Україні: стан та проблеми. Етнографічні групи.

Психологічні особливості етнічних груп. Національна ментальність і а її вплив на процес соціалізації особистості. Особливості національного характеру українців.

Завдання для практичних занять:

      1. Стадії формування нації.

      2. Соціально-культурний вплив етнізації на становлення особистості.

      3. Роль ментальності у соціалізації особистості.

      4. Особливості національного характеру українців як одна з умов соціалізації.

Основна література: 6, 8, 17, 18, 31.

Форма контролю:

       1. Контрольна робота

       2. Перевірка опитувальника за темою «Культурно-історичні особливості формування європейського стилю соціалізації молоді» (за посібником Лавриненко Н. М. «Педагогіка соціалізації: Європейські обриси»).

       3. Перевірка творчих робіт-презентацій на прикладі одіюго-двох українських звичаїв чи обрядів щодо проявів функцій обрядовості, їх розвиток у просторі «традиція» - «інновація».

       4. Перевірка банків символів державних і громадських організацій із роз'ясненням їх значення.

^ IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Белинская Е. П.,Стефаненко Т. Г Этническая социализация подростка. – М.: НПО „МОДЕК", 2000. - 208 с.

 2. Бочарова В. Г. Социальное воспитанис учащихся. - М., 1991.

 3. Власова В.Б. Традиция как социально-философская категория //Философские науки - 1980 - №4 С. 37-43.

 4. Говорун Т.В., Кікінеджі О. М Гендерна психологія: Навчальний посібник. К.: Вид. Центр „Академія", 2004. - 308 с.

 5. Гендерннй паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К: УІСД, 2002. - 121 с.

 6. Ентоні Гіденс. Соціологія. - К.: Основи, 1999. - 726 с.

 7. Заверико Н., Звєрєва І. Історико-теорстнчний аналіз досліджень проблеми соціалізації особистості: Соціальна педагогіка і адаптивиість особистості / Київський міжрег. ін-т. удоск вчителів. - Суми: ВВП Мрія, 1994. -С. 49-59.

 8. Корєєва М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. - К., 1995.

 9. Крысько В. Г. Введение в социальную психологию - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. - 196 с.

 10. Куєвда В. Т. Теоретичні основи соціалізації особистості людини / Молодь і дозвілля - К , 1994. —С.4-14.

 11. Куєвда В. Т. Традиція //Українська радянська енциклопедія. - К., 1984. -Т. 11.-е. 318.

 12. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: Європейські обриси. - К.: Віра ІНСАЙТ, 2000. 444 с.

 13. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посібник. - К 13МН. 1998. -112 с.

 14. Макеева О. С. Соціологія. - К.: Українська енциклопедія, 1999. - 344 с.

 15. Мардахаев Л. В. Социапьцая педагогаки. - М.: Гардарики, 2003. - 269 с.

 16. Москаленко В. В. Социализация личности. - К.: Виша школа, 1986.

 17. Мудрик А. В. Введеиие в социальную педагогику - М: Институг практической психологии, 1997.-365 с.

 18. Мудрик А. В. Социальная педагогика / Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Издательский центр „Академия", 2003.

 19. Победа Н. А. Социология культури. -Одесса, 1997.

 20. Резник Ю. М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология. - М.: Инст воостоковед. РАН, 1999. -514 с.

 21. Савченко С. В Социализация студенческой молодежи в условиях регионального . образовательного пространства. - Луганск: Альма Матер, 2003. -406 с.

 22. Сорокин П. А. Доступний учебник по социологии. Статьи разных лет. - М: Наука, 1994.

 23. Сосин В А., Красникова Е. А. Социальная психология. - М.: Форум ИМФРА-М, 2004. - 336 с.

 24. Социология / Г. В. Осипов. - М : Мысль, 1990.

 25. Соціальна педагогіка. Навч. пос. / За ред. АЙ. Капської. - К, 2000. - 264 с.

 26. Социальная психология личности в вопросах и ответах / Под ред. В. А Лабунской - М Гардарики, 1999. - 397 с. 27.

 27. Соціологія. Конспект Тема 7 Філософсько-соціологічні уявлення про особистості.

 28. Українознавство / Укл. В. Я Мацюк, В. Г. Пугач. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994. - 399 с. 29.

 29. Циба В. Т. Соціологія особистості, системний підхід. - К.: МАУП, 2000.-152с.

 30. Шаповал М. Ю. Загальна соціологія К , 1996.

 31. Этнические стереотипы поведения/Под. Ред. А. К. Байубриан. - Л.: Наука, 1985.

Додаткова література:

 1. Андреева Г М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1988. - 429 с.

 2. Блавацкая Е. П. Ключ к теософии. - М : Сфера, 1996. - 416с.

 3. Витаньи И. Общество. Культура. Социология. - М.: Прогресс, 1984.

 4. Дмитриев А. С. Физиология высшей нервной деятельности. – М.: Высш. шк., 1974.

 5. Донцов Д. Дух нашої давнини.- Дрогобич: Відродження, 1991.

 6. Зеньковський В. В. Социальное воспитание, его задачи и пути. – М.,1981. - 91с.

 7. Іванченко А. В., Збруева А. А. Концепції соціалізації особисгості у західній педагогіці другої половини XX століття // Вісн. Житомир пед. ун-іу. – 1999. - №3 - С 9-13.

 8. Лісовий В. Культура та цивілізація // Філософська і соїцологічна думка. - 1993. №1.

 9. Мартинюк І. О., Соболева Н. І. Люди і ролі. – К.: Україна, 1993.

 10. Ніцше Ф. Так казав Заратуста. - К.: Осноин, - 1993. - 145с.

 11. Симонов П. В. Предистория души//Наука и жизнь. – 1984. - №2.

 12. Сухомлинский В. А. Павлышская средняя кола: Обобщения опыа уч.-восп. работы в сел. сред шк. - М.: Просвещение, 1979. - 393 с.

 13. Ткач М. М. Дерево роду. - К: АНФАС, 1995. - 111с.

 14. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічінй словник. – X.:Прапор, 2005. - 640 с.

 15. Философский знциклопедический словарь. / Губски Е. Ф., Кораблева Г. В., Луиченко В. А.

 16. Юнг К Г. Архетип і символ. - М.: Ренесанс, 1991. - 304 с.

 17. Яркина Т. Ф. Проблема духовного мира человека на пороге ноосферной епохи // Педагогика. - 1996.-№2.-С. 40-47.Похожие:

Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» iconТема: До проблеми соціалізації особистості
Соціалізація допомагає людині гідно жити та займатися діяльністю серед людей, поважати, захищати та творити соціальні цінності. Існує...
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» icon«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)»
Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так І масштабні...
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» iconУдк 159: 922. 8 В. Р. Олексюк особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів анотація
Значено, що збагачення потенційних можливостей особистості дитини істотно залежить від багатства її зв’язків із соціальним і природним...
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» iconРобоча програма Дисципліна «Основи підприємництва»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Основи підприємництва», затвердженої вченою радою (протокол...
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» iconРобоча програма дисципліни «Екокультура особистості»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Екокультура особистості», затвердженої вченою радою (протокол...
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» icon«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко " " 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування
Основи раціонального природокористування. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010р., 11 с
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» iconТ. О. Русланова " " 2009 р. П л а н роботи науково-методичного центру професiйно-технiчної освiти у харкiвській області на червень 2009 року обласні семінари-практикум
Аксіологічний підхід у системі роботи психологічної служби птнз щодо соціалізації особистості учня
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» icon«Плинна сучасність»: проекції на соціальну психологію особистості
Стрижнем формування соціальності виявлялися процеси соціалізації, що формували слухняну одноманітність загальної згоди та спільність...
Програма з дисциплини «основи соціалізації особистості» iconПояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори»
Типова програма запропоновує де кiлька годин для самостiйного вивчання. В план самостiйноi роботи включени теми, котрi тiльки згадувались...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов