Програма навчальної дисципліни icon

Програма навчальної дисципліниНазваниеПрограма навчальної дисципліни
Дата конвертации25.05.2013
Размер174.13 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти


«Затверджую»

Перший проректор

________________________ 20___ р.


Програма навчальної дисципліни

«Соціальний супровід сім’ї»


Спеціальність: 6.010106 Соціальна педагогіка


Мелітополь, 2010

УДК. 37.013.42 (075.8)

ББК. 74.6я73

Соціальний супровід сімї

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії № 40 від 29 червня 2005 року)


Розробник: А.Й. Капська


Рецензенти: Л.І. Міщик, доктор педагогічних наук, професор

С.Я. Харченко, доктор педагогічних наук, професор

Г.В. Говорун, доктор педагогічних наук, професор


Затверджено Вченою радою МДПУ ім. Б.Хмельницького

Протокол №____від________20___р.


^ Пояснювальна записка


В Україні з 1989 року запроваджуються альтернативні форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, одним з першочергових завдань розвитку інститутів сімейного влаштування дітей-сиріт має стати підготовка спеціалістів державних структур щодо методів і технологій роботи з сім'ями, які беруть на виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма містить базові знання з теорії розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, специфіки створення та функціонування в Україні прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, основи професійних навичок, які безпосередньо працюють з такими сім'ями.

Мета програми: підготовка спеціалістів до практичної реалізації державної політики щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт.

Знання, вміння, навички за результатами навчання: навчальна програма надасть можливість студентам отримати теоретичні знання щодо причин та наслідків поширення в Україні соціального сирітства; етапів роботи з прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу, концепціями соціального супроводу таких сімей; принципів оцінювання ефективності функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт; функціональних обов'язків і кваліфікаційних вимог спеціалістів, які здійснюють соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Студенти оволодіють вміннями реалізації державної політики розвитку сімейних форм влаштування дітей. позбавлених батьківського піклування, з питань налагодження співпраці спеціалістів державних структур, які займаються захистом прав дітей, юридичного оформлення та соціального супроводу сімей.

Практичні навички, які набувають студенти, дозволяють організувати роботу зі створення та забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на місцевому рівні.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS. Екзамени проводяться для студентів у разі перескладання.

Шкала оцінювання

^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету (бали)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


"Соціальний супровід сім’ї"


Опис предмета навчального курсу


Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 3


Шифр та назва

напряму: 0101 «Педагогічна освіта»
Модулів: 2
Рік підготовки: 4

Змістових модулів: 2

Шифр та назва

спеціальності:

6.010106 Соціальна педагогіка

Семестр: VII

Загальна кількість

годин: 108
Лекції: 18

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Семінари: 1^ 6

Самостійна робота: 74

Вид контролю: іспит
Модуль 1.

Реалізація державної політики з розвитку та підтримки сімейних форм опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.


Лекція 1.1

Тема: Державна система опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування в Україні.


План

1. Сирітство, як соціальна проблема .

2. Нормативно-правові акти захисту прав та інтересів дитини.

3. Інноваційні форми щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Література:

 1. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник.- К.: ІЗМН, 1997.- 140с.

 2. Шульга Т.И., Слот В., Спаниярд Х. Методика работы с детьми «группы риска» - М.: УРАО, 2001.- 128с.

 3. 3акон України «Про створення будинку сімейного типу», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 564.


Тези основного змісту лекції

Діяльність державних структур щодо захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування. Органи опіки та піклування місцевих органів виконавчої влади, як колегіальний орган вирішення проблем дітей-сиріт. Державні пільги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Основні форми влаштування долі дитини, яка залишилася без батьківської опіки. Структура діяльності та рівень підпорядкованості державних закладів опіки над дітьми-сиротами. Заклади тимчасового влаштування дітей. Позбавлених батьківського піклування: притулки для неповнолітніх, центри соціальної реабілітації. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт.

Завдання для практичної роботи:

Визначення пріоритетів влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, з врахуванням найкращих інтересів дитини.

Завдання для самостійної роботи:

Вивчення проблеми сирітства в Україні.


Лекція 1.2.

Тема: Особливості функціонування сімейних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування: прийомна сім’я і дитячий будинок сімейного типу

План

 1. Характеристика прийомної сім’ї

 2. Як створити прийомну сім’ю.

 3. Права та пільги дітей, які знаходяться в прийомній сім’ї.

 4. Дитячий будинок сімейного типу.

 5. Юридичні положення.

 6. Соціальний супровід прийомних сімей та ДДСТ.

Література:

 1. Социальный педагог, февраль 2 (2) 2007.

 2. О.В.Безпалько. Социальная педагогика в схемах и таблицах. К.: - 2003, С. 51-52.

 3. Сайт: www.deti.zp.ua

 4. Технологии социально-педагогической деятельности. М.: - 2007. С. 84-87.


Тези основного змісту лекції

Особливості функціонування прийомної сім’ї як форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавленої батьківського піклування. Діти, які можуть бути влаштовані до прийомної сім’ї. Особливості функціонування дитячого будинку сімейного типу як форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, які можуть бути влаштовані до дитячого будинку сімейного типу. Оптимальна кількість вихованців.

Соціальний супровід як необхідна умова забезпечення контролю за умовами виховання дитини в сім’ї. Юридичне оформлення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Завдання для практичної роботи:

Розробка таблиці з категоріями дітей, які можуть бути влаштовані до прийомних сімей, розробка таблиці з категоріями дітей, які не можуть бути влаштовані до прийомних сімей.

Завдання для самостійної роботи:

Вивчення першоджерел з проблем функціонування прийомної сім’ї в Україні та за кордоном.


Лекція 1.3

Тема: Законодавче забезпечення пріоритетності сімейного влаштування дитини, залишеної без батьківського піклування в Україні


План

 1. Національна політика та особливості стратегії відносно дітей групи ризику.

 2. Опіка над дітьми в закладах інтернатного типу.

 3. Альтернативні форми опіки в інтернанатах.

 4. Пільги дітям-сиротам та дітям, залишеним без батьківського піклування.

Література:

 1. Методические рекомендации социальным работникам относительно социального сопровождения приемных семей./ Н.М.Комарова, Т.М.Бевз, Л.С.Волынец и др. – Киев, 1999.

 2. Пема И.В. Социальная защита детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. – Киев, 2000.

 3. Социальная педагогика: учебное пособие./ Под ред. О.В.Безпалько. – Киев, 2003.

 4. Социальное сиротство в Украине: экспертная оценка и анализ существующей в Украине системы содержания и воспитания./ Авт.кол. Л.С.Волынец, Н.М Комарова, И.В.Иванова. – Киев, 1998.

 5. Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально-эмоциональные проблемы./ Под.ред Л.М.Шипицыной, Е.И.Казаковой. – М., 2000.

 6. Прихожан А.М, Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М., 1990.

 7. Социальная педагогика: курс лекций./ Под.ред. М.А.Галагузовой. – М., 2000.

 8. Сайт: www.children-strategies.org


Тези основного змісту лекції

Закони України з питань захисту дітей. Сімейний Кодекс України. Законодавче забезпечення пріоритетності сімейного влаштування дитини, залишеної без батьківського піклування в Україні.


Завдання для практичної роботи:

Вивчення законодавства України з питань дитинства.

^ Форма контролю: перевірка конспектів, портфоліо нормативно-правових актів України з питань дитинства, модульний контроль.


Модуль 2.

Технології соціальної роботи з прийомними сім’ями.

Лекція 2.1.

Тема: Технології створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу

План

 1. Сирітство, як соціальна проблема.

 2. Нормативно-правові акти захисту прав та інтересів дитини.

 3. Інноваційні форми щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Література:

 1. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997.- 140с.

 2. Шульга Т.И. Слот В., Спаничард Х. Методика работы с детьми «группы риска» - М.: УРАО, 2001. – 128с.

 3. Закон України «Про створення будинку сімейного типу», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 564.


Тези основного змісту лекції

Інформаційна кампанія з рекрутування кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Перша бесіда з кандидатом. Збір інформації про сім’ю, яка має бажання взяти на виховання дитину, позбавлену батьківського піклування. Підбір дитини на влаштування у сім’ю. тренінг з підготовки кандидатів на створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу: основні вимоги, учасники занять. Юридичне оформлення статусу сім’ї як прийомної або дитячого будинку сімейного типу: документи та розпорядження. Соціальний супровід прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу. Оцінювання ефективності перебування дитини у сім’ї. контроль за перебуванням дитини у сім’ї. структури, які здійснюють контролюючі функції, вимоги до спеціалістів.

Функціональні обв’язки спеціалістів відділу (управління) у справах сім’ї та молоді в процесі створення та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Функціональні обов’язки спеціаліста центру соціальних служб для молоді в процесі створення та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які реалізують соціальний супровід сімейних форм влаштування дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Роль управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді в реалізації державної політики щодо поширення сімейних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, форми роботи з спеціалістами, які займаються питаннями захисту прав дітей.

Завдання для практичної роботи:

Розробка таблиці основних завдань, що вирішуються спеціалістами різних структур в ході створення прийомної сім’ї і дитячого будинку сімейного типу.

Завдання для самостійної роботи:

Розробка плану, організації і проведення інформаційної кампанії з залученням кандидатів та створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.


Лекція 2.2.

Тема: Технології соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу


План

 1. Соціальний супровід як специфічна форма соціальної роботи.

 2. Етапи впровадження соціального супроводу.

 3. План соціального супроводу (рекомендації для усиновлювачів).

 4. Зацікавленість прийомних батьків та батьків-вихователів в організації соціального супроводу.

 5. Відповідальність батьків за реалізацію плану соціального супроводу.

6. Законодавчо-правові норми соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.


Література:

 1. Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога. – К., 2001. – 101с.

 2. Наша сім’я (методичні рекомендації прийомним батькам). – К., 1999. – 80с.

 3. Пеша І.В. Соціальний захист дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. – К: Лотос, 2000. – 84с.

 4. Прийомна сім’я для дітей сиріт з функціональними обмеженнями. – К., 2001. – 120с.

 5. Прийомна сім’я: оцінка ефективності опіки. Методичні рекомендації для соціальних працівників. – К: Український ін- т соціальних досліджень.

 6. Методичні рекомендації соціальних працівників щодо соціального супроводу прийомних сімей. – К, 1999. – 103с.

 7. Чернишова Є.Р., Кравченко Т.В. Правові та педагогічні засади усиновлення, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без піклування батьків: Науково-методичний посібник. – К.: Видавничий дім «Букрек», 2007. – 96с.


^ Тези основного змісту лекції

Соціальний супровід сім’ї як специфічна форма соціальної роботи. Теоретичні засади реалізації соціального супроводу окремих категорій клієнтів. Етапи впровадження соціального супроводу сімейних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. План соціального супроводу – керівництво до дії батьків і соціального працівника. Основні проблеми, що вирішують в ході соціального супроводу. Фактори, що негативно впливають на організацію соціального супроводу окремої родини.

Основне завдання діяльності соціального працівника в ході соціального супроводу – забезпечення нормальних умов розвитку і виховання прийомних дітей та вихованців дитячих будинків сімейного типу. Професійні якості соціального працівника, який здійснює соціальний супровід сім’ї. контролююча функція соціального супроводу. Вирішення спірних питань, що виникають між батьками та соціальним працівником.. підвищення кваліфікації працівників, що працюють з прийомними сім’ями і дитячими будинками сімейного типу.

Зацікавленість прийомних батьків і батьків-вихователів в організації соціального супроводу сімей. Налагодження взаєморозуміння між соціальним працівником і батьками у ході підготовчого етапу. Відповідальність батьків і соціального працівника за окремі аспекти реалізації плану соціального супроводу.


Завдання для практичної роботи:

Розробка професійних обов’язків спеціалістів, які залучаються до співпраці щодо соціального супроводу прийомних сімей.


Завдання для самостійної роботи:

Розробка плану соціального супроводу прийомної дитини.


Лекція 2.3.

Тема: Оцінка ефективності діяльності прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу

План

 1. Поняття про сім’ю.

 2. Утворення прийомної сім’ї.

 3. Поняття про дитячий будинок сімейного типу.


Література:

 1. Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога. – К., 2001. – 101 с.

 2. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями. – К., 2001. – 120 с.

 3. Прийомна сім’я: оцінка ефективності опіки. Методичні рекомендації для соціальних працівників. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 78 с.

Тези основного змісту лекції

Теоретичні засади оцінювання ефективності реалізації соціальних проектів. Цілі і завдання оцінювання конкретної сім’ї. Основні критерії проведення оцінювання. Етапи проведення оцінювання ефективності діяльності прийомної сім’ї і дитячого будинку сімейного типу. Механізми реалізації оцінювання на різних етапах створення та функціонування прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Складові оцінки ефективності діяльності прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу. Оформлення юридичних документів на дитину. Взаєморозуміння між дитиною і кожним членом сім’ї. вплив батьків та інших членів сім’ї на вихованця. Стосунки між дітьми у сім’ї. контакт з біологічними батьками та іншими родичами дитини. методи покарання та заохочення дитини. Діяльність соціального працівника, який здійснює соціальний супровід. Координація діяльності залучених державних органів та структур по створенню необхідних умов для розвитку і виховання дитини. анкета оцінки ефективності функціонування прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

Складові оцінки ефективності впливу сімейної опіки на розвиток дитини. інтелектуальний розвиток. Відвідання навчальних закладів, рівень розвитку. Здоров’я дитини. Спілкування з однолітками. Емоційні проблеми. Досягнення. Вплив соціального середовища на розвиток дитини. спеціалісти, які залучаються до проведення оцінки ефективності. Анкета ефективності розвитку дитини.

Завдання для практичної роботи:

Розробка критеріїв оцінювання ефективності функціонування прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Завдання для самостійної роботи:

Визначення форми оцінювання ефективності діяльності прийомної сім’ї і дитячого будинку сімейного типу.


Лекція 2.5.

Тема: Практика функціонування спеціалізованих служб по роботі з прийомними сім’ями


План

 1. Діти-сироти. Причини сирітства.

 2. Система соціальних рішень, що стосуються виховання і розвитку дитини.

 3. Функціональні обов’язки спеціальних служб по роботі з прийомними сім’ями.

 4. Етапи соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім’єю.

 5. Прийомна сім’я як новий соціальний інститут сімейного виховання.


Література:

 1. Журнал Соціальний педагог, лютий 2 (2) 2007, стр.29.

 2. Журнал Соціальний педагог, листопад 11 (11) 2007, стр.26.

 3. Чернишова Є.Р., Кравченко Т.В. Правові та педагогічні засади усиновлення, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без піклування батьків: Науково-методичний посібник. – К.: Видавничий дім «Букрек», 2007. – 96с.


^ Тези основного змісту лекції

Позитивний досвід функціонування спеціалізованих служб по роботі з прийомними сім’ями. Положення про спеціалізовану службу по роботі з прийомними сім’ями. Функціональні обов’язки спеціалістів спеціалізованої соціальної служби. Документи, що оформлюються на кожну сім’ю з якою працює служба. Форми звітності.

Досвід роботи Центру по роботі з прийомними сім’ями. Положення про центр по роботі з прийомними сім’ями. Функціональні обов’язки спеціалістів центру. Організація підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, що працюють з прийомними сім’ями. Форми роботи з кандидатами на створення прийомної сім’ї та прийомними батьками. Документація діяльності центру, звітність.


Завдання для самостійної роботи:

Вивчення досвіду роботи Центру по роботі з прийомними сім’ями м. Мелітополя.

Форма контролю: перевірка звіту з питань досвіду роботи Центру по роботі з прийомними сім’ями м. Мелітополя.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Дитина в прийомній сім'ї: нотатки психолога. - К, 2001 - 101 с.

 1. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків – К.: Видавництво "Студцентр", 1998. - 128 с.

 2. Методичні рекомендації щодо удосконалення отриманій та вихованка дітей у дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини - К : Видавництво "Студцентр". 199*. - 192 с.

 3. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей. -К., 1999.-103 с.

 4. Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків. - К: Український ін-т соціальних досліджень, 2000 - 128 с.

 5. Наша сім'я (Методичні рекомендації прийомним батькам). - К, 1999. - 80 с.

 6. Пеша І. Соціальний захист дітей-сиріт т» дітей позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) - К.: Логос, 2000. - 84 с

 7. Прийомна сім'я оцінка ефективності опіки. Методичні рекомендації. для соціальних працівників - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 78 с.

 8. Прийомні сім'ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями. - К., 2001. -

120 с.Похожие:

Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «Економічна геологія»
Програма навчальної дисципліни нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (опп)
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Формування здорового способу життя. Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010 р
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
«Аналітична геометрія». Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010р. – 15с
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
Мета навчальної дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування у ринкової...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма з дисципліни
...
Програма навчальної дисципліни icon«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко " " 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування
Основи раціонального природокористування. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010р., 11 с
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «сучасні проблеми природознавства»
Сучасні проблеми природознавства. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010 р. 17 с
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень», затвердженою Вченою радою мдпу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов