Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» icon

Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері»НазваниеРобоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері»
Дата конвертации25.05.2013
Размер112.46 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Б.Хмельницького


РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері»


Спеціальність: Практична психологія. Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка. Іноземна мова та зарубіжна літератураКурс/ семестр

Форма навчання

Вид занять (години)

Всього год./ кредит

л.

с.

сам.

5 курс/

9 сем.

денна

8

8

20

36/1Мелітополь, 2010


Мета та завдання курсу «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері»: формування уявлень у студентів про охорону праці соціального педагога, отримання знань з охорони праці в соціально-педагогічній сфері, ознайомлення студентів з формами роботи.


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері»


Робоча програма складена: асистентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти Приходько Л.М.


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти (протокол №____ від _____________20___ р.


Завідувач кафедри ___________________ О.В. Федорова


^ Методичні рекомендації

Дисципліна «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» знайомить студентів із нормативно-правовими актами в соціально-педагогічній сфері, правами соціальних педагогів на відпустки, професійними захворюваннями, та ризиками в соціально-педагогічній сфері. Вона безпосередньо зв'язана з дисциплінами соціально-педагогічного циклу.

Метою дисципліни є формування уявлень у студентів про охорону праці соціального педагога. Завданнями курсу є отримання знань з охорони праці в соціально-педагогічній сфері, ознайомлення з формами роботи, набуття вмінь застосовувати теорію на практиці.

В тематичному плануванні вказані теми, які виносяться на лекції (позначені літерою "л") і семінари ("с") та для самостійного опрацювання ("сам") студентами. За календарним плануванням самостійна робота ("сам") і семінари ("с") розписані по конкретних питаннях.

Тематичний план містить посилання на літературу та види контролю.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS. Екзамени проводяться для студентів у разі перескладання.

Шкала оцінювання

^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету (бали)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ Тематичне плануванняТеми

Види занять

Літ-ра

Наочність

Види контролю

Дати

Л.

С.

С.р.

Модуль

^ Змістовий модуль I. Особливості охорони праці в соціально-педагогічній сферіНормативно-правові акти, що регулюють роботу спеціалістів в соціально-педагогічній сфері.

2

2

8

І

1,2,3,4

Таблиці,

схеми

Повідомлення, складання презентацій


Особливості роботи соціального педагога з клієнтами.

2

4

6

5,6,7,8

Картки, таблиці

Повідомлення, складання таблиць


Професійні захворювання та ризики, пов’язані з роботою в соціально-педагогічній сфері.

4

2

6

2,5,8

Презентації,

таблиці

ОпитуванняПідсумковий тестовий контроль

ВСЬОГО:

8

8

20

^ Календарне планування
Назва теми

Форма

^ Кількість годин

ДатаНормативно-правові акти, що регулюють роботу спеціалістів в соціально-педагогічній сфері.

Лекція

2
Практичне

2
Сам.р.

8


Особливості роботи соціального педагога з клієнтами.

Лекція

2
Практичне

4
Сам.р.

6


Професійні захворювання та ризики, пов’язані з роботою в соціально-педагогічній сфері.

Лекція

4
Практичне

2
Сам.р.

6


^ Теми семінарських занять
Тема

Питання до семінару

Методи і засобиНормативно-правові акти, що регулюють роботу спеціалістів в соціально-педагогічній сфері.


(2 години)

Мета: сприяти підвищенню інформаційно-теоретичної професійної підготовки студентів

 1. Поняття про охорону праці. Основні закони та нормативні акти.

 2. Визначення прав громадян на охорону праці.

 3. Особливості надання відпустки соціальному педагогу.

 4. Види відпусток.

 • проблемні питання;

 • повідомлення студентів.

2.

Особливості роботи соціального педагога з клієнтами.


(4 години)

Мета: формування знань, умінь студентів щодо особливостей роботи соціального педагога з клієнтами.

 1. Структура професійного спілкування у соціальній роботі.

 2. Особливості статусу клієнта соціальної роботи.

 3. Орієнтація на потреби клієнта.

 • повідомлення студентів;

 • створення тематичних презентацій.


3.

Професійні захворювання та ризики, пов’язані з роботою в соціально-педагогічній сфері.


(2 години)

Мета: сприяти підвищенню інформаційно-теоретичної професійної підготовки студентів.

 1. Виникнення професійної кризи у соціальних педагогів.

 2. Фази кризи професійного розвитку та їх протиріччя.

 3. Професійне згорання та його головні компоненти.

 4. Рівні та стадії професійного згорання.

 5. Техніки подолання синдрому згорання.
 • вирішення проблемних ситуацій;

 • повідомлення студентів;

 • робота в групах.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ:

ОХОРОНА ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНІЙ СФЕРІ

ТЕМА І. Нормативно-правові акти, що регулюють роботу спеціалістів в соціально-педагогічній сфері


Підготувати самостійні повідомлення на теми:


1. Особливості охорони праці інвалідів.

2. Характеристика Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

3. Значення перерви в робочому дні для соціального педагога у зв’язку зі специфікою його роботи.

4. Аналіз Закону «Про звернення громадян». Види звернень.

5. Особливості охорони праці громадян, які потребують соціального захисту.


Література:

 1. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991р. // ВВР. -1991.-№14.-Ст.. 170.

 2. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991р. // ВВР. - 1991. - № 21. - Ст.. 252.

 3. Правознавство: навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. -704с.Рекомендована література

 1. В.В. Головченко, В.С. Ковальський. Юридична термінологія: Довідник. - К.: Хрінком Інтер, 1998 р. - 224 с.

 2. Закон України «Про охорону праці» // ВВР. - 1992. - № 49. - Ст. 668.

 3. Закон України «Про відпустки» // ВВР. - 1997. - № 2. - Ст. 4.

 4. Конституція України // ВВР.- 1996. - № 20.-.Ст. 249.

 5. Практична соціальна робота / За ред. П. Картер, Т. Джеффса, М. К. Сміта: Пер. з англ. — К. — Амстердам: Асоціація психіатрів України, 1996.

 6. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е. И. Холостовой. —М.: Юристь, 2000.

 7. Словник-довідник для соціальних працівників і соціальних педагогів / За заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. — К.: УДІДССМ, 2000.

8. Социальная работа с пожилыми: настольная книга специалиста. — М.:

Ин-т социальной работы, 1995.Похожие:

Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconЛекція нормативно-правові акти, що регулюють роботу спеціалістів в соціально-педагогічній сфері план Поняття охорони праці, характеристики. Основні закони та нормативні акти. Аналіз Закону України «Про охорону праці»
Лекція нормативно-правові акти, що регулюють роботу спеціалістів в соціально-педагогічній сфері
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconРобоча програма дисципліна: «Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами»
Робоча програма складена: викладачем-стажистом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти Лісіною Г. С
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconРобоча програма Дисципліна «Статистика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Статистика», затвердженої вченою радою протокол №, від
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconРобоча програма Дисципліна «Основи підприємництва»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Основи підприємництва», затвердженої вченою радою (протокол...
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconРобоча програма дисципліна: «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література
Робоча програма складена: доцентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти, к п н. Москальовою Л. Ю
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconРобоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Соціальна педагогіка», затвердженої вченою радою (протокол №...
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconРобоча програма дисципліна: «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література
Робоча програма складена: доцентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти, к п н. Москальовою Л. Ю
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconПрофесійні захворювання та ризики, пов’язані з роботою в соціально-педагогічній сфері
Лекція професійні захворювання та ризики, пов’язані з роботою в соціально-педагогічній сфері
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconЗакон україни про охорону праці
Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
Робоча програма дисципліна: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов