Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівНазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
страница4/10
Дата конвертации25.05.2013
Размер2.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 1. Теорії походження життя

Природниче та філософське обґрунтування феномену життя, гіпотези абіогенезу, гіпотези біогенезу, питання походження життя в міфології та релігії.

^ Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • основні положення еволюційної теорії походження життя та людини;

 • основні положення теорії наукового креаціонізму.

Учні повинні вміти:

 • оперувати поняттями еволюційної теорії та теорії креаціонізму;

 • порівнювати та аналізувати різні гіпотези походження життя.


Тема 2. Особливості взаємодії людини і природи в давні часи, в Середньовіччі та на сучасному етапі

Єдність природи та людини в давні часи, возвеличення природи; відношення до природи в античні часи. Цивілізації Давнього Єгипту та Давнього Китаю - приклад гармонійних взаємовідносин людини та навколишнього середовища; екологічні та моральні проблеми середньовіччя. ”Традиції керування“ природою. Епоха Реформації та епоха Просвітництва – природа як майстерня та лабораторія. Концепції взаємодії людини та природи на сучасному етапі історичного розвитку: антропоцентризм, парадигма людської винятковості, споживацька, натуралістична концепції.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • історичні типи взаємодії природи і людини;

 • сучасні концепції взаємодії природи і людини.

Учні повинні вміти:

 • порівнювати історичні та сучасні типи взаємодії людини та природи;

 • аналізувати витоки антропологічного мислення сучасного суспільства.

Тема 3. Взаємозв’язок людини і природи з позицій

світових релігій

Місце релігії в житті людини. Поняття про екологічну теологію. Екологічні погляди в світових релігіях – християнство, буддизм, іслам, індуїзм, бон, бахаїзм, даосизм, джайнізм, іудаїзм, сикхиїзм та інші. Основні напрямки в сумісній роботі віруючих та захисників природи, Ассизька декларація.

Учні повинні знати:

 • що таке релігійність і який вплив вона має на стосунки людини з природою;

 • загальні положення екологічної теології.

Учні повинні вміти:

 • порівнювати екологічні погляди в різних релігіях; оперувати поняттями та термінами екологічної теології.

Тема 4. Сучасний стан-глобальні проблеми як наслідок

порушення людиною законів співіснування

Історія виникнення та загострення глобальних проблем; місце та роль людини у виникненні кризового стану на планеті. Екологічні кризи та катастрофи – критерії за якими можна класифікувати ту чи іншу подію як кризу чи катастрофу.

Здоров’я та духовність людини. Депресії. Медицина навколишнього середовища. Проблеми адаптації людини до навколишнього середовища на різних етапах історичного розвитку. Стан здоров’я людей в різні історичні епохи.

Психогенне забруднення біосфери. Спад духовності людства як причина та наслідок глобальних проблем. Психологія ненасильства.

Демографічна криза, контроль народжуваності, рівень смертності та народжуваності. Кількість людей на планеті. Правило “золотого мільярду”. Модель Т. Мальтуса та інші демографічні прогнози.

Екологія міст. Проблема промислових, сільськогосподарських та побутових відходів, їх накопичення. Базельська конвенція.

Кліматичні зміни як наслідок техногенної діяльності людини.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з тем;

 • причини виникнення глобальних проблем, роль у цьому людини як особистості і як біологічного виду;

 • історію виникнення та сучасний стан демографічної проблеми;

 • демографічний стан у різних регіонах Землі та на Україні;

 • історію становлення та розвитку міст;

 • основні проблеми сучасних міст;

 • особливості процесу мілітаризації та його впливу на довкілля;

 • причини кліматичних змін на планеті.

Учні повинні вміти:

 • робити розрахунки та прогнози щодо оптимальної кількості населення на планеті;

 • аналізувати причини виникнення проблем великих міст;

 • аналізувати причини виникнення демографічної кризи;

 • прогнозувати наслідки психогенного забруднення біосфери.

Поняття з теми: життя; абіогенез; біогенез; еволюція; креаціонізм, природа; цивілізація; взаємозв’язок; антропоцентризм; екоцентризм; концепція, релігія; екологічна теологія; пантеїзм, глобальні проблеми; криза; екологічна катастрофа, здоров’я; духовність; медицина; адаптація, біосфера; інформаційна сфера; забруднення; психологія ненасильства, демографія; демографічна криза; демографічний процес; демографічна політика; народжуваність; контроль народжуваності; смертність; населення; місто; урбоекологія; урбанізація; метрополія.

Проблеми війни та миру. Історичні аспекти явища війни. Наслідки військових дій для соціального, психічного та фізичного здоров’я людини та для навколишнього середовища, Поняття з теми: війна; мир; мілітаризація; військовий потенціал, статус, клімат, катастрофа, катаклізми, техногенна діяльність.


^ Розділ ІІ. Екологічна культура як обов’язковий компонент

особистості

Мета:

 • учні мають усвідомити власну відповідальність за стан довкілля;

 • учні мають усвідомити, що зміну світу необхідно починати з самого себе;

 • довести необхідність екологічної етики як єдино можливого орієнтиру діяльності та поведінки сучасної людини;

 • учні мають усвідомити, що принципів біосферної (екологічної) культури повинні дотримуватися на всіх рівнях життя людини – від індивідуального до суспільного.

^ Зв’язок з науками та міжпредметні зв’язки: психологія, етика, соціологія, естетика, природознавство, зоологія; ботаніка, медицина, генетика, філософія.

Тема 5. Культурна людина – свідома людина.

Людина в системі природи, як частина біосфери. Життя людини як постійний адаптаційний механізм.

Особистість кожної людини як психологічна категорія. Пізнання та зміна світу через пізнання та розвиток особистості.

Самовиховання та самоконтроль, дисципліна думок, емоцій та дій. Шляхи оптимізації власної поведінки через автотренінг. Теорія матеріальності думок.

Спілкування. Типи спілкування, моделі позитивного спілкування. Механізм поведінки, його роз’яснення та адаптування. Особиста відповідальність кожної людини за свої дії. Соціальні ролі, які слід обирати. Конфлікти, їх виникнення, класифікація та шляхи вирішення.

Учні повинні знати:

 • загальні поняття з теми;

 • основні закони, що регулюють існування людини в біосфері;

 • закономірності становлення та розвитку особистості;

 • механізми самовиховання;

 • механізми позитивного спілкування та шляхи його здійснення.

Учні повинні вміти:

 • використовувати вправи автотренінгу для самовиховання;

 • аналізувати власну поведінку;

 • моделювати оптимальні форми поведінки.

Поняття з теми: біосфера; людина; гармонійність; адаптаційні механізми; система; природа, особистість; індивід; індивідуальність; свідомість індивідуальна та колективна; мислення, самоконтроль; дисципліна; тренінг; автотренінг, психологія; спілкування; діяльність; поведінка; відповідальність; соціальні ролі.

^ Тема 6. Екологічна етика як вищий рівень екологічної культури особистості.

Поняття, історія виникнення та розвитку екологічної етики. Предмет та задачі. Етичні принципи. Практичне застосування екологічної етики в повсякденному житті. Біоетика.

Взаємодія людини з іншими біологічними видами. Екологічна коректність. Знищення тваринного та рослинного біорізноманіття. Червона книга.

Людина і тварини. Тварини в ЗМІ, цирках, зоопарках. Проблема домашніх тварин, їх права. Проблема фізичних та моральних страждань тварин, емоції у тварин.

Гуманне ставлення людини до самої себе як необхідний компонент екологічної етики. Проблема евтаназії. Морально-правові аспекти реанімації та трансплантації. Морально-правові аспекти клонування, генної інженерії. Етичні аспекти проведення експериментів на людині та тваринах.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • принципи побудови екоетичних правил;

 • місце людини в процесі зменшення та відновлення біорізноманіття;

 • співвідношення загальнолюдської моралі з принципами екологічної етики.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати екоетичні принципи в повсякденному житті;

 • моделювати екоетичну поведінку у відповідності до ситуації;

 • організовувати та проводити дебати з екоетичної проблеми.

Поняття з теми: етика; екологічна етика; біологічна етика; норма; біологічний вид; біорізноманіття; коректність; глибинна екологія; декларація; права; мораль; страждання; гуманність; гуманізм; право на життя та на смерть; дебати; евтаназія; реанімація; трансплантація; клонування.

^ Тема 7. Коеволюція людини і природи як реалізація

екоетичних принципів у планетарному масштабі

Екологічні закони коеволюції. 4 закони екології Баррі Коммонера. Екологічний закон Відплати. Екологічні заповіді Р. Беєра. Екологічний імператив. Біоенергетика. Поняття про інформаційно-структурні поля. Ноосфера як шлях до подолання кризи. Умови, необхідні для остаточного переходу біосфери в ноосферу (за В. І. Вернадським). Концепція сталого розвитку.

Учні повинні знати:

 • основні поняття співіснування;

 • що таке інформаційно-структурні поля;

 • історію розвитку поняття “ноосфера” та сьогоденний стан розвитку вчення про ноосферу.

Поняття з теми: коеволюція; імператив; біоенергетика; інформаційно-структурні поля; ноосфера; сталий розвиток.

^ Розділ ІІІ. Суспільство на захисті планети

Мета:

 • показати шляхи оптимізації політичної, соціальної, економічної структури суспільства з позиції екологічної етики;

 • роз’яснити загальні риси глобалізації на прикладі міжнародного співробітництва в галузі збереження довкілля та вирішення глобальних проблем;

 • навчити працювати з екологічною інформацією та використовувати її для екологічної пропаганди та просвіти, а також для моніторингу та екологічного прогнозування.

^ Зв’язок з науками та міжпредметні зв’язки: політологія, правознавство, етика, естетика, історія, економіка, туризм.

Тема 8. Біополітика як прояв екологічної культури на державному рівні

Біополітика, історія, сьогоденний стан та перспективи розвитку. Правове регулювання в галузі захисту довкілля та біорізноманіття. Міжнародні правові акти. Конституція та законодавство України. Нормативно-правова база охорони довкілля. Специфіка оподаткування при використанні природних ресурсів. Екологічні правопорушення.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • міжнародні правові документи із захисту довкілля;

 • основні закони, накази та постанови щодо збереження довкілля на Україні;

 • визначення та класифікацію екологічних правопорушень;

 • принципи та норми екологічного оподаткування.

Учні повинні вміти:

 • порівнювати екологічне законодавство України та інших країн;

 • вирішувати задачі з екологічного права;

 • користуватися екологічними законодавчими нормами в повсякденному житті.

Поняття з теми: біополітика; екологічне законодавство; нормативно-правова база; екологічне правопорушення; екологічна прокуратура.

^ Тема 9. Екологізація економіки та промисловості

Раціональне природовикористання. Екологізація промисловості, економіки та бізнесу. Підприємства та держава: загальні види державної екологічної звітності. Екотуризм. Примирення економіки та екології на основі моральних принципів. Екологічні аспекти різних професій.


Учні повинні знати:

 • шляхи оптимізації природовикористання;

 • особливості та визначення екологічного туризму;

 • наскільки “екологічні” ті чи інші професії.

Учні повинні вміти:

 • аналізувати діяльність підприємств з позицій екологічності;

 • організовувати місцеві екологічні туристичні об’єкти;

Поняття з теми: раціональне природовикористання; ресурси; безвідходна промисловість; рециклювання; економіка; промисловість; екологічний туризм.

^ Тема 10. Екологічні громадські організації та заходи з питань збереження довкілля

Міжнародні природозахисні організації та фонди. Українські державні і недержавні екологічні організації. Дитячі екологічні організації – міжнародні та українські. Міжнародне співробітництво в галузі збереження довкілля. (На прикладі Азово-Чорноморського коридору) як Всесвітні, міжнародні та регіональні заходи з питань збереження навколишнього середовища.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • основні міжнародні природозахисні організації, їх історію та здобутки;

 • природоохоронні організації України, особливості їх роботи, здобутки;

 • особливості екологічного дитячого руху на Україні;

 • найважливіші заходи з питань охорони довкілля, їх програми та постанови.

Учні повинні вміти:

 • аналізувати роботу природозахисних організацій;

 • порівнювати принципи екологічного руху на Україні та за кордоном;

 • прогнозувати результати та значення всесвітніх екологічних форумів.

Поняття з теми: екологічна організація; екологічний фонд; міжнародне співробітництво; державна екологічна політика.

^ Тема 11. Екологічна інформація

Поняття “інформація”, “екологічна інформація”. Шляхи отримання екологічної інформації: література, інтернет, інформаційні центри, ЗМІ, телебачення. Державні і недержавні джерела інформації, інформаційні центри; поняття “екологічна експертиза” та “екологічний моніторинг”; права та обов’язки користувача інформацією; основні етапи роботи з екологічною інформацією.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • способи отримання екологічної інформації;

 • принципи роботи з екологічною інформацією;

 • шляхи застосування отриманої екологічної інформації.

Учні повинні вміти:

 • орієнтуватися в інформаційних джерелах;

 • знаходити, аналізувати та критично обробляти екологічну інформацію;

 • анонсувати екологічно спрямовані заходи;

 • працювати в мережі Internet;

 • проводити локальний екологічний моніторинг.

Поняття з теми: інформація; екологічна інформація; джерела інформації; інформаційні системи; екологічна експертиза; екологічний моніторинг.

^ Тема 12. Природоохоронна пропаганда та просвіта

Поняття “природозахисна пропаганда”, її різновиди та шляхи реалізації. Методика організації та проведення природоохоронних пропагандистських заходів. Поняття “екологічна просвіта”, основні принципи її реалізації. Екологічне маркування товарів. Природозахисна пропаганда в повсякденному житті.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • основні правила та закономірності природоохоронної пропаганди;

 • основні етапи здійснення природоохоронної акції;

 • принципи здійснення екологічної просвіти;

 • принципи екологічного маркування товарів.

Учні повинні вміти:

 • писати екологічно спрямовані статті;

 • складати анотації до екологічних матеріалів;

 • робити доповіді з екологічної тематики для різних соціальних груп населення;

 • організовувати та проводити екологічні акції;

 • проводити екологічну просвіту.

Поняття з теми: пропаганда; природозахисна пропаганда; екологічна акція; екологічна просвіта; екологічне маркування.

^ Тема 13. Екологічні моделі майбутнього. Значення екологічного прогнозування

Римський клуб. “Світова динаміка” Дж. Форрестера. “Межі зростання” Д. Меддоуза; “Людство біля поворотного пункту” М. Месаровича та Е. Пестеля. “Латиноамериканська модель Баричоле” А. О. Еркері; “Майбутнє світової економіки” В. Леонтьєва. “Світ у 2000 році. Доповідь Президента”.

Учні повинні знати:

 • основні поняття з теми;

 • чому необхідне екологічне прогнозування та його види;

 • хто займається складанням екологічних прогнозів;

 • основний зміст існуючих проектів майбутнього планети;

 • загальні критерії, що враховуються при складанні прогнозів.

Учні повинні вміти:

  - аналізувати набутки екологічного прогнозування;

  - складати прогнози щодо розвитку різних сфер оточуючого середовища на основі існуючих даних.

Поняття з теми: прогнозування; екологічне прогнозування; наукове прогнозування; пошукове прогнозування; нормативне прогнозування; прогностичні системи.
  1. 1.7. Програма інтегрованого курсу “Природознавство та екологія людини в сучасному глобальному світі”


Пояснювальна записка

Інтегративний факультативний курс призначений для учнів природничого, фізико-математичного профілів навчання в 11 класі, коли учні вже мають достатній рівень підготовки з природничо-наукових дисциплін для встановлення зв’язків у системі „Природознавство і техніка – людина – природа” і світоглядних філософських узагальнень.

Курс передбачає вивчення матеріалів з дисциплін природничо-наукового циклу, метрології, екологічної безпеки життєдіяльності людини, глобальних екологічних проблем і глобального мислення, техногенного і антропогенного впливу на природу, що сприятиме гуманітаризації освіти учнів старшої школи.

Метою курсу є формування екологічної компетентності та культури, глобального і діалогічного мислення учнів засобами інтеграції, поглиблення вивчення прикладних питань природничо-наукових дисциплін, реалізації міжпредметних зв’язків. Програма розрахована на 17 годин. При збільшенні обсягу матеріалу та індивідуальної роботи над підготовкою учнівських проектів, розв’язуванням і складанням задач з екологічним змістом, можливе збільшення до 35 годин.


^ Тематичний план

Назва теми

Кількість годин

усього

теоре-тичні

прак-тичні

1.

Розвиток системи „Природознавст-

во і техніка – людина – природа”. В.І. Вернадський і теорія ноосфери

1

1
2.

Людина у фізичному і хімічному вимірах

2

1

1

3.

Звукові і механічні хвилі та їх вплив на людину

1

0,5

0,5

4.

Продукти споживання як екологічні чинники

1

1
5.

Електричний струм і його вплив на життєдіяльність людини.

1

1
6.

Електромагнітні поля та їх вплив на людину.

1

1
7.

Іонізуюче випромінювання, іонізовані гази та їх дія на організм людини.

1

1
8.

Захист від радіоактивного поромі-нювання. Радонова небезпека.

1

1
9.

Клімат Землі і людина.

2

1

1

10.

Ультрафіолетова небезпека і людина.

1

1
11.

Небезпека знищення озонового шару стратосфери і людина

1

1
12.

Сонячна активність, магнітні бурі та їх вплив на людину

1

113.

Людина і космос

1

1
14.

Ядерна та інші види зброї масового знищення, їх дія на людину.

1

1
15.

Конференція

1
1

Разом

17

13,5

3,5


В результаті вивчення курсу учень:

- називає основні природознавчі аспекти проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, глобальних екологічних проблем, проблем техногенного і антропогенного впливу на природу глобального, загальнодержавного і регіонального рівнів; фізичні методи вивчення життєдіяльності людини та відповідні фізичні параметри;

- наводить приклади біологічних, фізичних, хімічних, географічних, техногенних проявів і показників екологічних проблем і сучасних варіантів їх вирішення;

- формулює правила безпеки життєдіяльності людини, пов’язані з несприятливим фізико-хімічним, біологічним, кліматичним та іншим екологічним оточенням;

- уміє описувати і пояснювати оптимальні умови і механізми захисту людини від несприятливих впливів природних і техногенних чинників;

- уміє користуватися приладами для проведення лабораторних робіт з екологічним навантаженням; вимірює фізико-хімічні характеристики життєдіяльності людини, дотримується правил безпеки та експлуатації під час проведення лабораторних робіт, демонстрацій і спостережень;

- складає і розв’язує природничо-наукові завдання і задачі з екологічним змістом на прикладі життєдіяльності людини;

- самостійно здійснює пошук додаткової інформації, планувати і реалізує творчі навчальні проекти екологічної тематики;

- володіє ціннісними орієнтаціями: ідеями ціннісного ставлення до природи, глобальної і всесвітньої гармонії, взаємозалежності та співпраці у вирішення екологічних проблем людства, екологічної культури.

^ Зміст програми

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов