Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія icon

Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологіяНазваниеРобоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія
Дата конвертации25.05.2013
Размер263.03 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького


РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліни «Вступ до спеціальності»


для спеціальності 6.010100 Практична психологія

Форма навчання

Вид занять (години)

Всього годин / кредит

лекції

семінарські

самостійні

Денна

16

16

22

54/1,5

Заочна

-

-

-

-


для спеціальності Практична психологія. Соціальна педагогіка

Форма навчання

Вид занять (години)

Всього годин / кредит

лекції

семінарські

самостійні

Денна

8

8

38

54/1,5

Заочна

-

-

-

-Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Вступ до спеціальності», затвердженої Вченою радою МДПУ (протокол № , від 31 серпня 2010р.).


Розробники робочої програми: Марковець Л.М., к.психол.н., доцент кафедри; Бердник Г.Б., асистент.


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри практичної психології


Завідувач кафедри


^ Методичні рекомендації

Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на високорозвинені технології, що висувають чимдалі складніші вимоги до людини як їх суб'єкта. Як наслідок — хвиля інтенсивного розвитку практичної психології, одним з напрямів якого є підготовка відповідних фахівців у вищих навчальних закладах. Навчальний курс «Вступ у спеціальність», який викладається для майбутніх практичних психологів (як правило на першому курсі), відіграє важливу роль у їх професійному становленні. Проте методичне забезпечення викладання цього предмету є недостатнім, що у поєднанні із явищем бурхливого накопичення знань сучасною психологічною наукою обумовлює актуальність підготовки нових навчальних посібників з цієї проблематики.

Вступ до спеціальності відноситься до базових курсів у системі підготовки педагога. Знання професії виступає необхідною умовою формування професійної майстерності, важливою передумовою успішного вирішення завдань будь-якого рівня - як теоретичних, так і практичних.

Курс «Вступ до спеціальності» розрахований на психологів-практиків системи освіти. У цьому курсі розглядаються теоретичні питання та наводяться відомості про науки, їх класифікацію, історію становлення психології як самостійної галузі знання (основні напрямки зарубіжної та вітчизняної психологічної науки), про основні напрямки діяльності практичного психолога, форми практичної психологічної роботи, етику професійної діяльності.

Мета викладання дисципліни – ознайомитися з основними аспектами поняття «професія», отримати загальне уявлення про професію практичного психолога та психолога-дослідника, здобути відомості про п’ять основних видів психологічних знань. Курс розрахований на психологів-практиків системи освіти.

Зміст дисципліни розкривають три блоки:

теоретичний – забезпечення студентів базовими і сучасними теоретичними знаннями в галузі професійної психології: висвітлення історичних етапів розвитку психології, аналіз місця психології в системі наук та її структура; порівняльна характеристика професійної діяльності психолога-практика та психолога-дослідника; порівняльний аналіз групової та індивідуальної форм психологічної роботи; науково-дослідна діяльність психолога та її особливості.

 • практичний – має на меті формування у студентів основних професійних умінь, що сприятимуть побудові успішної майбутньої професійної діяльності: ознайомлення з методами діагностики та оцінювання професійної діяльності, виявлення типологічних особливостей, професійної спрямованості, основних критеріїв, за якими можна визначити, що професійна діяльність є продуктивною, можливих бар’єрів педагогічної діяльності, виявлення психологічного клімату в педагогічному колективі.

 • самостійна робота – передбачає більш доскональне та детальне вивчення студентами окремих питань курсу, поглиблене вивчання теорії, роботу з новими виданнями щодо питань вивчання нових концепцій та теорій, нових досліджень, підготовка до участі у диспутах, розв’язання проблемних ситуацій.

Освітнє, виховне та професійне значення: курс “Вступ до спеціальності ” є однією з профільних дисциплін у системі підготовки майбутніх спеціалістів, тому що проблема ефективної професіоналізації на сьогоднішній день хвилює не тільки тих, хто працює в сфері освіти, але й людей, що потребують допомоги у вирішенні важливих питань. Вивчаючи поняття «професіоналізм» практичного психолога, необхідно враховувати той факт, що воно обумовлено реальними детермінантами і індивідуальними особливостями конкретної людини, включеної в сукупність всіх взаємозв'язків, тому для його аналізу доцільно виділити наступні сторони: професійна діяльність, професійне спілкування, особистість, що розвивається, і результати праці. Саме тому особлива увага приділяється підготовці та організації практичних занять, що робить можливим закріплення теоретичного матеріалу, формування інтересу до спеціалізації в дослідженнях і в прикладній діяльності вчителя. Особлива увага приділяється організації самостійної роботи, що є основою для самостійного теоретичного дослідження проблем, а також важливою передумовою формування у студентів наукового способу пізнання.

У тематичному плані вказано теми, що відносяться до лекцій, семінарів та самостійного опрацювання; посилання на основну та додаткову літературу, засоби наочності та види контролю. У програмі надано календарне планування, теми семінарських занять, перелік додаткових індивідуальних навчально-дослідних завдань, список літератури.

^ Тематичне плануванняпп

Теми, дати

Види занять

Література

Наочність

Види контролю

Лек.

Сем.

Сам.

Модуль

1

Психологічні знання та їх типи.

2

2

2

1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології

Осн.:. 3, 12, 22,29, 33,50, 58,60

Дод.:1,4,8,10,19


Тексти першоджерел

Аналіз конспектів першоджерел та творчих робіт студентів

2

Історія психологічних знань.

2

2

4

Осн.: 24, 27, 28, 34, 52.

Дод.: 2, 7, 16.Схематичні зображення

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних понять теми

3

Професійний психолог як вчений дослідник. Етика в науково-професійній діяльності психолога.

2

2

2

Осн.: 6, 8, 12, 16.

Дод.: 12, 13.Комп’ютерна презентація

Прослуховування та обговорення планів, аналіз проведених ділових ігор

4

Характеристика професії психолога.

2

2

2

Осн.: 26 39, 40, 43.

Дод.: 1,5,8,12Структурні схеми, таблиці

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних понять тем

5

Професійний психолог як прикладник і практик.

2

2

4

2. Особливості професії практичного психолога та умови вдосконалення його професійних якостей

Осн.: 1, 4, 6, 8, 9, 14, 18.

Дод.: 1, 8, 13.Схематичні зображення

Написання рефератів, фронтальне опитування

6

Особистість практичного психолога.

2

2

2

Осн.: 3, 9, 29, 34, 48, 56.

Дод.: 4,6,12Комп’ютерна презентація

Круглий стіл, обговорення основних проблем з теми

7

Психологічна служба системи освіти.

2

2

2

Осн.: 3, 4, 8, 26, 24.

Дод.: 4,7,13.Структурні схеми, таблиці

Фронтальне та індивідуальне опитування (конспекти першоджерел; знання головних положень теми)

Аналіз першоджерел та творчих робіт студентів

8

Шляхи професійного самовдосконалення психолога.

2

2

2

Осн.: 5, 8, 17, 22, 24.

Дод.: 2,7,15,19

Тексти першоджерел

Комп’ютерна презентація

Фронтальне та індивідуальне опитування (конспекти першоджерел; знання головних положень теми)


^ Календарне плануванняпп

Назва тем

Форма

Кількість годин

Дата

^ Модуль 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології
16
1.

Психологічні знання та їх типи

Лекція, семінар

4
2.

Історія психологічних знань

Лекція, семінар

4
3.

Професійний психолог як вчений дослідник. Етика в науково-професійній діяльності психолога

Лекція, семінар

4
4

Характеристика професії психолога

Лекція, семінар

4
^ Модуль 2. Особливості професії практичного психолога та умови вдосконалення його професійних якостей
16
5.

Професійний психолог як прикладник і практик

Лекція, семінар

4
6.

Особистість практичного психолога

Лекція, семінар

4
7.

Психологічна служба системи освіти

Лекція, семінар

4
8.

Шляхи професійного самовдосконалення психолога

Лекція, семінар

4
^ Теми семінарських занятьпп

Тема

Питання до семінару

Методи і засоби

Література

1.

Психологічні знання та їх типи

 1. Психологічна професія.

 2. Основні види професійної діяльності психологів.

 3. Основні типи психологічних знань.

 4. Наукові дослідження як вид професійної діяльності психологів.

Аналіз конспектів першоджерел та творчих робіт студентів

Осн.:. 3, 12, 22,29, 33,50, 58,60

Дод.:1,4,8,10,19


2.

Історія психологічних знань

1. Психологічні знання в античності.

2. Психологічні знання в VIII - XIX століттях|віках|. 3.Формування психології як окремої науки.

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних понять теми

Осн.: 24, 27, 28, 34, 52.

Дод.: 2, 7, 16.3.

Професійний психолог як вчений дослідник. Етика в науково-професійній діяльності психолога

 1. Поняття про науку як особу сферу людської діяльності. Класифікація наук.

 2. Наука та інші способи пізнання. Категорії наукових досліджень.

 3. Психологія як наука (об’єкт, предмет).

 4. Наукова психологія.

 5. Історія виникнення наукових шкіл.

Прослуховування та обговорення планів, аналіз проведених ділових ігор

Осн.: 6, 8, 12, 16.

Дод.: 12, 13.4.

Характеристика професії психолога

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика прак­тичного психолога.

 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.

 3. Система типових функцій і задач практично­го психолога.

 4. Уміння практичного психолога.

 5. Обов'язки і права практичного психолога.

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних понять тем

Осн.: 26 39, 40, 43.

Дод.: 1,5,8,125.

Професійний психолог як прикладник і практик

 1. Прикладна та психологічна практика.

 2. Основні напрямки діяльності практичного психолога.

 3. Психопрофілактика.

 4. Психодіагностика.

 5. Психокорекція.

 6. Психологічне консультування.

 7. Психотерапія.

 8. Навчання психологічним знанням як вид діяльності психологів.

 9. Основні задачі та проблеми психологічної служби в народній освіті.

Написання рефератів, фронтальне опитування

Осн.: 1, 4, 6, 8, 9, 14, 18.

Дод.: 1, 8, 13.6.

Особистість практичного психолога

 1. Критерії професійної придатності практич­ного психолога.

 2. Модель особистості практичного психолога.

 3. Вміння спілкуватися з клієнтом — стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога.

 4. Етичний кодекс практичного психолога.

 5. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Круглий стіл, обговорення основних проблем з теми

Осн.: 3, 9, 29, 34, 48, 56.

Дод.: 4,6,127.

Психологічна служба системи освіти

 1. Історія розвитку шкільної психологічної служ­би (ШПС).

 2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

 3. Специфіка змісту діяльності, завдань та фу­нкцій психологічної служби системи освіти.

 4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

Фронтальне та індивідуальне опитування (конспекти першоджерел; знання головних положень теми)

Аналіз першоджерел та творчих робіт студентів

Осн.: 3, 4, 8, 26, 24.

Дод.: 4,7,13.8.

Шляхи професійного самовдосконалення психолога

1.Загальна|загальна| типологія шляхів|доріг| професійного вдосконалення психолога.

2.Проблема «вектора» професійного самовдосконалення психолога.

3. «Неформальні» шляхи|дороги| професійного саморозвитку психологів.

4. Способи професійного вдосконалення психологів після закінчення вищого учбового закладу.

Фронтальне та індивідуальне опитування (конспекти першоджерел; знання головних положень теми)

Осн.: 5, 8, 17, 22, 24.

Дод.: 2,7,15,19

^ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ

ЗАВДАНЬ

Тема 1. Психологічні знання та їх типи.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Навчання психологічним знанням як вид діяльності психологів.

 2. Овнові типи психологічних знань: методи вивчення, особливості побудови, засоби вираження та обґрунтування, критерії істинності.

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Професіоналізм як інтегративна характеристика праці майбутнього практичного психолога.

 2. Роль та специфіка науково-дослідної роботи в області фундаментальної та прикладної психології.


Тема 2. Історія психологічних знань.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Основні мотиви, що є джерелом активності особистості.

 2. Психосоціотипи.

 3. Діяльнісний підхід до вивчення психіки людини.

 4. Основні напрямки розвитку культурно-історичної парадигми.

 5. Процес інтеграції вітчизняної психології в світове суспільство психологів (ІІ половина 80-х років ХХ ст.)


Теми для доповідей та рефератів:

 1. Сучасні психологічні теорії особистості.

 2. Соціальне середовище та особистість.

 3. Видатні психологи в історії розвитку психологічної науки XX ст.

 4. Методи нейропсихологічної діагностики в роботах О.Р. Лурія.

 5. Сучасні тенденції розвитку зарубіжної психології.

 6. Основні напрямки зарубіжної психології XX ст.

 7. Три світа психології в ІІ половині ХХ ст. (Д. Майєрс).

 8. Національні професійні суспільні організації психологів.

 9. Основні напрямки розвитку психологічної науки на початку ХХ ст.

 10. Діяльнісний підхід О.М. Леонтьєва.

 11. Культурно-історична концепція розвитку психіки Л.С. Виготського.

 12. Теорія настанови Д.М. Узнадзе.Тема 3. Професійний психолог як вчений дослідник. Етика в науково-професійній діяльності психолога.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Наука як спосіб встановлення та усвідомлення об'єктивної істини.

 2. Особливості формування історичних типів зв'язку науки (теорії) і практики.

 3. Зв’язок психології з іншими науками.

 4. Основні галузі психології.

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Науково-технічна революція як передумова перетворення науки в продуктивну силу виробництва.

 2. Диференціація та інтеграція — закономірні тенденції розвитку науки.

 3. Наука як сфера людської діяльності.

 4. Проблема становлення наукової парадигми в роботах В. Вундта.

Тема 4. Характеристика професії психолога.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виділити виробничі та типові задачі діяльності, які повинен виконувати випускник вищого навчального закладу зі спеціальності «психологія».

2. Визначити пріоритетні обов’язки та права практичного психолога.

3. Захист прав практичного психолога.

4. Охарактеризуйте систему виробничих задач, які повинен виконувати випускник за професійним на­прямком «Психологія».

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Проблема загальнолюдських цінностей в роботі психолога.

 2. Запорука успіху в сфері наукової психології.

 3. Особливості побудови взаємовідносин студента-психолога з викладачами та адміністрацією внз.

 4. Формування адекватного запиту на роботу психолога в загальноосвітніх закладах.


Тема 5. Професійний психолог як прикладник і практик.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Відмінні особливості психотерапії від психології та психіатрії.

 2. Ознайомлення з основами психологічного тренінгу як особливою формою навчання та перепрограмування моделі управління людської поведінкою та діяльністю. ення психологічних тренінгів.

Визначення основних цілей проведення психологічних тренінгів.

 1. Особливості родинних конфліктів, кризисні періоди розвитку родини. Сімейна психотерапія.

 2. Проблема самодопомоги в діяльності практичних психологів.

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Соціально-психологічний тренінг та його роль у встановленні позитивних міжособистісних взаємовідносин.

 2. Невротичні порушення людини як результат психічних травм.

 3. Прикладна та практична психологія.

 4. Сфери реалізації практичного психолога.

 5. Психологічна допомога, підтримка, супровід та сприяння.

 6. Структура та основні розділи практичної психології.

 7. Психологічна допомога родинам.

 8. Проблема оцінки ефективності діяльності практичного психолога.


Тема 6. Особистість практичного психолога.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Що включає в себе професійна компетентність практичного психолога?

 2. Які існують вимоги щодо підготовки психолога в області психології?

 3. Найбільш важливі принципи етики психолога.

 4. Як визначається професійна кваліфікація практичних психологів?

 5. Які розчарування можуть виникнути на шляху професійного становлення?

 6. Основні етапи професійного розвитку.

 7. Особистісні якості психолога.

Теми для доповідей та рефератів:

 1. Професійна компетентність як базова характеристика діяльності психолога.

 2. Етика професійної діяльності практичного психолога.

 3. Професійні якості психолога.

 4. Основні принади практичних психологів.


Тема 7. Психологічна служба системи освіти.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте основні етапи історії розвитку ШПС.

 2. В чому ви вбачаєте роль шкільної психологічної служби ?

 3. Яка мета діяльності психологічної служби в систе­мі освіти?

 4. Які вимоги до організації психологічної служби в си­стемі освіти вам відомі?

 5. Визначте специфіку змісту та видів діяльності психологічної служби системи освіти.

 6. Охарактеризуйте рівні діяльності шкільної психо­логічної служби.

 7. Які моделі діяльності шкільної психологічної служби вам відомі? В чому їх специфіка?


Теми для доповідей та рефератів:

 1. Історія розвитку шкільної психологічної служ­би (ШПС).

2. Специфіка діяльності психолога у закладах освіти.

3. Особливості діяльності практичного психолога з різними віковими групами.

Тема 8. Шляхи професійного самовдосконалення психолога.

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти план власного самовдосконалення особистості як майбутнього фахівця у галузі практичної психології.

2. Дати характеристику шляхам та засобам професійного самовдосконалення психолога.

3. Визначити «вектори» професійного самовдосконалення психолога-практика.

Теми для доповідей та рефератів:

1. Способи професійного вдосконалення психологів після закінчення вищого учбового закладу.

2. Особистісні чинники професійної діяльності.

3. Професійна мотивація обрання фаху психолога.

4. Формування цілеспрямованості та навичок планування.

5. Розвиток професійних навичок слухання і розуміння партнера.


ЛІТЕРАТУРА

Основна література:
 1. ^

  Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1999.


 2. Ананьев Б.Г. О его школе // Психол. Журнал. - 1995. - №1.

 3. Артемьева Е.Ю., Вяткин Ю.Г. Психосемантические методы описания профессий // Вопросы психологии. – 1986. - №3. С.127-133.

 4. Атватер И. Я Вас слушаю. - М.: Экономика, 1988.

 5. Борисова Е.М. О роли профессиональной деятельности в формировании личности // Психология формирования и развития личности. – М.: Наука. С. 159-197.

 6. Бурлачук Л.Ф. О дилетантизме в психологической диагностике // Вопросы психологии. - 1993. - №5.

 7. Годфруа Ж. Что такое психология. - М.: Мир, 1992.

 8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - Л.,1988.

 9. Гульдан А.В., Назренко Ю.В. Психологические службы в системе здравоохранения, состояние и перспективы. Жизнь и психология // Вопросы психологии. – 1991. - №3.

 10. Демьянов Ю.Г. Основи психопрофилактики и психотерапии: Пособие для студентов психол. ф-тов ун-тов. — СПб: Паритет, 1999. — 244 с.

 11. Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. Психологический практикум: Межличностные отношения: Метод, рекомендации. — СПб: Речь. 2001—40 с.

 12. Жіночі права: крок за кроком: Практичний посібник з використання міжнародного закону про права людини і механізми захисту прав жінок у контексті прав людини : Пер з англ. — К.: Основи, 1999.— 236 с.

 13. Забродим Ю.М. Становление психологии и проблеми психологической служби // Тенденции развития психологической науки / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, Л.И. Анцыферова. — М.: Наука, 1989. — С. 255—269.

 14. Закон України «Про освіту»

 15. Зимбардо Ф. Застенчивость. - М., 1991.

 16. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. – М., 1995.

 17. К созданию Российского психологического общества // Вопросы психологии. – 1995. - №2. С.118-124.

 18. Кабаченко Т. С. Психология в управлений человеческими ресурсами: Учебн. пособие. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с.

 19. Климов Е. А. Введение в психологию труда.— М.: Изд-во МГУ, 1988. —С. 175—186.

 20. Климов Е.А. Сообщество психологов России: сущее и должное // Вопросы психологии. – 1995. №2. С.118-124.

 21. Конвенція про захист прав та гідностей людини у зв'язку з використанням досягнень медицини та біології: Конвенція про права людини та біомедицину.

 22. Коротка інформація щодо діяльності системи центрів соціальних служб для молоді // Практична психологія і соціальна робота — 1999. —№7.—С. 43—46.

 23. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1983.

 24. Ломов Б.Ф. Система наук о человеке // Вопросьі общей, педаго-гической и инженерной психологии. — М.: Педагогика, 1991. — С. 30—50.

 25. Ломов Б.Ф. Человеческий фактор и прикладная психология // Вопроси общей, педагогической и инженерной психологии. — М.: Педагогика, 1991. —С.51—61

 26. Лоос В.Г. Промышленная психология. — К: Техника, 1980. — 184 с.

 27. Максименко С.Д., Ільїна Т.Б. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога // Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 1. — С. 2—6.

 28. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні рекомендації. — Кам'янець-Подільський: Інформаційно-видавничий відділ Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, 2001.— 36 с.

 29. Мей Р. Искусство психологического консультирования. — М.: КЛАСС, 1994.— 144 с.

 30. Миславский Ю.А. Психотерапевт или пастырь? // Вопросы психологии. - 1991. - №3. С. 69-74.

 31. Немов Р.С. Основи психологического консультирования. — М.:Владос, 1999. —528 с.

 32. Немов Р.С. Психология. — В 3 кн. — М.: Владос, 2001 —Кн. 2: Психология образования. — 608 с.

 33. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1986. — 464 с.

 34. Овсянникова В.В. Динамика «образа своей профессии» в зависимости от степени приобщения к ней // Вопросы психологии. – 1981. - №5. С. 133-137.

 35. Олпорт Г. Психология личности // Тексты. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М., 1982. С.206-215.

 36. Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням: 6.0401 Психологія (сукупність норм обов'язкового мінімуму змісту і рівня підготовки бакалавра і магістра психології). — Запоріжжя, 1997.

 37. Основи консультативної психології: Аналіз сучасних концепцій: Методичні рекомендації для студентів педінститутів спеціальності «Практичний психолог в закладах народної освіти» / Укладач О.Ф.Бондаренко. — К.: РНМК Міносвіти України, 1992. — 116 с.

 38. Основи практичної психології / В. Панок, Н. Чепелева, Т. Титаренко. — К.: Либідь, 2001.—534 с.

 39. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця — К.: Либідь, 1996.—632 с.

 40. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби // Педагогіка і психологія. — 1994. — №2.— С. З—10.

 41. Панок В.Г. Українська практична психологія: визначення, стру­ктура і завдання // Практична психологія і соціальна робота. — 1997. — №10. — С; —1998. — №1. — С.

 42. Пов'якель Н.І, Блохіна І.О. Психологічні передумови становлення позитивної Я-концепції як базової компоненти професійного самовизначення психолога // Психологія: 36.наук. пр. — Вип. 2 (5). — К.: НПУ, 1999. —С. 177—183.

 43. Положення про психологічну службу системи освіти України // Практична психологія та соціальна робота — № 2. — 2000. — С. 35—38.

 44. Права дитини: Від витоків до сьогодення: Збірник текстів методичних та інформаційних матеріалів. — К.: Либідь, 2002. — 280 с.

 45. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. — К.: Наукова думка, 1992. — 198 с.

 46. Права людини: Основні міжнародно-правові документи/ Упо-ряд. Ю.К. Качуренко.— К.: Вища школа, 1989. — 248 с.

 47. Права человека: Сборник универсальньїх и региональньїх международных документов / Сост. Л.Н. Шестаков. — М.: Изд-во МГУ, 1990. —202 с.

 48. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та методики / За ред. В.Г. Панка. — К.: Либідь, 1995.— 204 с.

 49. Профессиональный кодекс этики для психологов. Бонн, ФРГ, 1986 // Вопросы психологии. - 1990. - №6. С. 148-153.

 50. Психологічне консультування (психологічна служба — молоді) / Укладач Федорчук В.М. — Кам'янець-Подільський: Науково-видавничий відділ Кам'янець-Подільського педагогічного інституту, 1996.— 32 с.

 51. Психотерапия детей и подростков / Под ред. Х.Ремшмидта: Пер. с нем. — М.: Мир, 2000. — 656 с.

 52. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. — М.: Международная педагогическая академия, 1995. — 376 с.

 53. Рамуль К.А. О психологии ученого и, в частности, о психологии ученого-психолога // Вопросы психологии. — 1965. — № 6.— С. 6—9

 54. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. М., 1993.

 55. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М., 1994.

 56. Рубинштейн С. Л. Вопросы психологической теории // Вопросы психологии. — 1955. —№ 1. — С. 5—17.

 57. Селье Г. От мечты к открытию. – М.: Прогресс, 1987.

 58. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. - М., 1995. С.434-471, 584-632.

 59. Феофраст. Психология личности // Тексты. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М., 1982. С.228-230.

 60. Шостром Э., Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор, Минск, ТЦП "Полифакт", 1992.

 61. Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев: AirLand, 1994. С. 91-151.

Додаткова література

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991.

 2. Артемьева Е.Ю., Стрелков Ю.К. Профессиональная составляющая образа мира // Мышление и общение. – Ярославль. –1988.

 3. Бейкер К.Г. Система охраны психического здоровья в США // Вопросы психологии. - 1990. - №6. С. 53-63.

 4. Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. – М.: Книга, 1991.

 5. Бл. Августин, Исповедь. – М.: Республика, 1992.

 6. Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи. - М., 1993.

 7. Выгодская Г.Л. Его жизнь – от начала до конца // Вестник Московского университета. - 1994. - №4. С.3-17.

 8. Гюто М. Психологи во Франции // Иностр. психология. – 1993. - №2. С.75-83.

 9. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – М.: Андреев и сыновья, 1992.

 10. Рубинштейн С.Л. Проблеми общей психологии. — М: Педагогика, І973.— 396 с.

 11. Савчин М. Загальна психологія. — В 2 кн. — Т. 1. — Дрогобич: Відродження, 1998. — 159 с.

 12. Сидоренко І. С. Актуальні напрямки роботи психолога в організаціях малого бізнесу // Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія Психологія управління. Організаційна психологія. — Т. 4. — К.,2002. —С. 211—213.

 13. Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України // Практична психологія і соціальна робота __ 2002. — № 6. — С. 54—58.

 14. Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Пер. с франц. — М: Наука, 1987.—240 с.

 15. Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. — М.: Прогресе 1990. — 368 с.

 16. Чепелєва Н.В., Пов'якель Н. І. Теоретичне обгрунтування моделі особистості практичного психолога // Психологія: Збірник наукових праць — Вип. 3. — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1998. — С. 35—41.

 17. Щедрина Е.В. Американская психологическая ассоциация // Вопросы психологии. – 1993. - №2.

 18. Этические принципы скандинавских психологов // Вопросы психологии. -1989. - №1. С. 142-148.

 19. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. — К.: Либідь, 1996.—264 с.Похожие:

Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010101 Дошкільне виховання. Початкове навчання
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010105 Соціальна педагогіка. Мова та література
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни „Теорія та історія соціального виховання в Україні для студентів спеціальності 010100 Соціальна педагогіка
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Теорія та історія соціального виховання в Україні", затвердженої...
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconРобоча програма з дисципліни географія населення для спеціальності

Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconПрограма для студентів географічного факультету спеціальності 0709 «Картографія» Київ 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни ”Земельне право” для студентів географічного факультету спеціальності “Картографія “
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconРобоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Методика музичного виховання", затвердженої вченою радою (протокол...
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconРобоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Соціальна педагогіка», затвердженої вченою радою (протокол №...
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconРобоча програма з дисципліни основи раціонального природокористування для спеціальності
Затверджую” Кафедра географії України Декан пририродничо-географічного факультету та краєзнавства
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconВступ до спеціальності: практична психологія
Комплексне вивчення людини — теоретична основа практичного вирішення проблем розвит­ку людини
Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія iconПрограма з дисципліни аналіз даних для спеціальності 080200 Інформатика
Робоча програма складена на основі базової програми для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів, рекомендовано комісією...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов