Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний листНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист
Дата конвертации19.11.2012
Размер80.2 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

КАФЕДРА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН


Інформаційний лист


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

І Всеукраїнській науково-практичній Інтернет – конференції

«Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика»

яка відбудеться 12– 13 квітня 2012 року


Напрями роботи конференції:

 1. Теоретико-методичні засади формування здорового способу життя.

 2. Актуальні проблеми фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення.

 3. Вплив соціальних та психолого-педагогічних аспектів у фізичному вихованні і спорті на виховання особистості.

 4. Проблеми професійної підготовки спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту.

 5. Сучасні інформаційні та комунікативні технології у фізичному вихованні і спорті.

 6. Теоретичні, методичні та організаційні основи спортивного туризму та краєзнавства.

 7. Медико-біологічні основи фізичного виховання та туризму: рекреація, фізична реабілітація.

 8. Фізичне виховання дітей дошкільного віку, учнів ЗОШ, студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства.


^ Робочі мови конференції: українська, російська.


Умови участі у конференції:

Для участі Вам необхідно до 10 квітня 2012 року подати до оргкомітету такі матеріали:

 • заявку (зразок подано нижче);

 • текст доповіді без нумерації сторінок на електронну адресу: k_sport@udpu.org.ua з приміткою «Конференція»;

 • відскановану квитанцію (обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові автора статті) про сплату статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн. за одну сторінку. Доктори наук, професори за друк статті не сплачують.


^ Вимоги до оформлення публікацій:

Структура статті: відповідати вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК від 15.01.2003 р. № 705/1) та повинні містити структурні елементи: постановку і обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які опирається автор; виокремлення аспектів проблем, які ще недостатньо вивчені; постановка мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки; рекомендації; перспективи подальших досліджень; список використаних джерел (згідно вимог ВАК України).

Обсяг публікації – від 7 сторінок книжкового формату А 4.

Технічні параметри. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 15 мм; поля: праве, ліве, нижнє, верхнє – 25 мм. По тексту використовуються заокруглені дужки, а для посилань на джерело – квадратні: [2, с. 55-57, 69; 4, с. 29], [4, с. 29], де «2» та «4» - порядкові номера у списку використаних джерел; «55-57» та «29» - номери сторінок; «,» - ставиться після порядкового номера джерела та між номерами сторінок; «;» - між порядковими номерами різних джерел.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори. Статті, які подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.


^ Порядок розміщення тексту статті:

 1. Секція (по центру).

 2. Через один рядок із правого боку напівжирним накресленням друкуються повністю прізвище та ім’я автора (авторів); науковий ступінь, вчене звання, посада; (для студентів – прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада); по центру повна назва навчального закладу.

 3. Посередині великими літерами, напівжирним накресленням друкується назва статті.

 4. Через один рядок перед основним текстом курсивом подається анотація та ключові слова мовою статті.

 5. Через рядок із абзацу друкується основний текст.

 6. Список використаних джерел (великими літерами), на які посилається автор, набираються у кінці основного тексту.


Матеріали конференції будуть розміщені на WEB – ресурсі за адресою:


Заявка учасника

І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика»

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повна назва організації)
Посада
Повна назва доповіді
Секція конференції
Форма участі у роботі конференції (вказати необхідне): виступити з доповіддю, взяти участь як слухач, публікація матеріалів
Домашня адреса, поштовий індекс (на який вислати збірник)
№№ телефонів
Е-mail
Науковий керівник, якщо автор студент, магістрант, курсант, аспірант

^ Грошові перекази просимо надсилати за адресою:

20308, м. Умань, Черкаська обл., 308 поштове відділення з приміткою:

до запитання Діхтяренко Зої Михайлівні

Матеріал та відскановану квитанцію про оплату надсилати на електронну адресу: k_sport@udpu.org.ua з приміткою «Конференція»


^ Кошти необхідно переказувати на рахунок

із призначенням платежу – «за друк статей. ФФВ»


Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати:

 • за контактними телефонами:

097-576-21-05 (Діхтяренко Зоя Михайлівна)


Чекаємо на Вас!

^ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
УМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Имени Павла Тычины
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
^ ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КАФЕДРА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН


Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в

І Всеукраинской научно-практической Интернет - конференции
«Актуальные проблемы физического воспитания: теория и практика»
которая состоится 12– 13 апреля 2012 года

^ Направления работы конференции:

 1. Теоретико-методические основы формирования здорового образа жизни.

 2. Актуальные проблемы физической культуры, физического воспитания различных групп населения.

 3. Влияние социальных и психолого-педагогических аспектов в воспитании и спорте на воспитание личности.

 4. Проблемы профессиональной подготовки специалистов в области физического воспитания и спорта.

 5. Современные информационные и коммуникативные технологии в физическом воспитании и спорте.

 6. Теоретические, методические и организационные основы спортивного туризма и краеведения.

 7. Медико-биологические основы физического воспитания и туризма: рекреация, физическая реабилитация.

 8. Физическое воспитание детей дошкольного возраста, учеников СОШ, студенческой молодежи средствами педагогического краеведения.

  ^ Рабочие языки конференции: украинский, русский.Условия участия в конференции:

Для участия Вам необходимо до 10 апреля 2012 подать в оргкомитет следующие материалы:

 • заявку (образец см. ниже);

 • текст доклада без нумерации страниц на электронный адрес: k_sport@udpu.org.ua с пометкой «Конференция»;

 • отсканированную квитанцию ​​(обязательно указать фамилию, имя и отчество автора статьи) об уплате статьи в сборнике материалов конференции - 20 грн. за одну страницу. Доктора наук, профессора за печать статьи не платят.

  ^ Требования к оформлению публикаций:

Структура статьи: соответствовать требованиям ВАК Украины (Постановление президиума ВАК от 15.01.2003 г. № 705 / 1) и должны содержать структурные элементы: постановку и обоснование актуальности проблемы, анализ научных исследований, на которые опирается автор; выделение аспектов проблем, которые еще недостаточно изучены; постановка целей и задач статьи; изложение основного материала с обоснованием полученных результатов; выводы; рекомендации; перспективы дальнейших исследований; список литературы (согласно требованиям ВАК Украины).

Объем публикации - от 7 страниц книжного формата А 4.

Технические параметры. Шрифт - Times New Roman; кегль - 14; межстрочный интервал - 1,5; абзац - 15 мм; поля: правое, левое, нижнее, верхнее - 25 мм. По тексту используются закругленные дужки, а для ссылок на источник - квадратные: [2, с. 55-57, 69, 4, с. 29], [4, с. 29], где «2» и «4» - порядковые номера в списке литературы; «55-57» и «29» - номера страниц; «,» - ставится после порядкового номера источника и между номерами страниц; «;» - между порядковыми номерами различных источников.

За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других сведений несут ответственность авторы. Статьи, представленные с нарушениями перечисленных требований, редакционная коллегия не рассматривает.


^ Порядок размещения текста статьи:

 1. Секция (по центру).

 2. Через одну строку с правой стороны полужирным начертанием печатаются полностью фамилию и имя автора (авторов); научная степень, ученое звание, должность; (для студентов - фамилия, имя и отчество научного руководителя, его научная степень, ученое звание, должность); по центру полное название учебного заведения.

 3. Посередине большими буквами, полужирным начертанием печатается название статьи.

 4. Через одну строку перед основным текстом курсивом подается аннотация и ключевые слова на языке статьи.

 5. Через строку с абзаца печатается основной текст.

 6. Список литературы (большими буквами), на которые ссылается автор, набираются в конце основного текста.


Материалы конференции будут размещены на WEB - ресурсе по адресу:


Заявка участника

І Всеукраинской научно-практической Интернет - конференции «Актуальные проблемы физического воспитания: теория и практика»Фамилия, имя, отчество
Научная степень
Ученое звание
Место работы (полное название организации)
Должность
Полное название доклада
Секция конференции
Форма участия в конференции (указать): выступить с докладом, принять участие как слушатель, публикация материалов
Домашний адрес, почтовый индекс (на который выслать сборник)
№ № телефонов
Е-mail
Научный руководитель, если автор студент, магистрант, курсант, аспирант

Денежные переводы просим присылать по адресу:
20308, г. Умань, Черкасская обл., 308 почтовое отделение с примечанием:
до востребования Дихтяренко Зое Михайловне
Материал и отсканированную квитанцию ​​об оплате направлять по электронному адресу:
k_sport@udpu.org.ua с пометкой «Конференция»

Средства необходимо перечислять на счет
с назначением платежа - «за печать статей. ФФВ»

Дополнительную информацию о конференции можно получить:
• по контактным телефонам:
097-576-21-05 (Дихтяренко Зоя Михайловна)Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут соціальної та економічної освіти Факультет фізичного виховання Кафедра валеології та фізичного виховання Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти!
«Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування культури здорового способу життя в освітньому просторі»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут педагогіки апн україни Сумський державний педагогічний університет імені А.
«міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Графік навчального процесу факультету соціальної та психологічної освіти затверджую на 2012-2013 н р. Перший проректор доц. Безлюдний О.І

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconЗатверджую” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний Перший проректор доц. Безлюдний О.І. університет імені Павла Тичини

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України кий державний педагогічний університет імені Павла Тичини Кафедра української мови інформаційний лист шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов», яка відбудеться...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Проектування соціокультурного середовища днз як фактора розвитку особистості дитини
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій
Конференція відбудеться 18 жовтня 2012 р в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни інститут педагогіки напн україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут розвитку дитини
Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені яна амоса коменського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни інститут педагогіки напн україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут розвитку дитини
Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені яна амоса коменського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни інститут педагогіки напн україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут розвитку дитини
Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені яна амоса коменського
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов