Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") icon

Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник "Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2")НазваниеУкраїнська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник "Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2")
Дата конвертации28.05.2013
Размер112.04 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

УКРАЇНСЬКА МОВА

(М.А. Білецька, М.С. Вашуленко

Підручник "Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2")

4 години на тиждень


І СЕМЕСТР

,

Повторення вивченого в 1 класі (8 год)

1. Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту.

2. Звуко-буквений аналіз слів. Добір слів, близьких за зна­ченням.

3. Каліграфічне написання великих букв. Виділення слів, які відрізняються одним звуком.

4. Склад. Перенос слів із рядка в рядок. Перенос слів із збігом приголосних звуків.

5. Перенос слів з буквами "й" та "ь".

^ 6. Слово. Речення. Складання речень зі слів.

7. Урок розвитку зв'язного мовлення "Складання деформо­ваних речень".

8. Роздільне написання слів у реченнях. Утворення слово­сполучень. Складання речень за схемами.

Мова і мовлення (9 год)

^ 9. Поняття про мову як засіб спілкування. Мова знаків.

10. Рідна мова. Спорідненість української мови з російською та білоруською.

11. Висловлювання письменників про рідну мову. Розвиток і збагачення словникового запасу української мови.

^ 12. Усне й писемне мовлення. Культура мовлення.

13. Діалогічне мовлення. Звертання. Ознайомлення з різни­ми формами звертання у мовленні.

14. Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне засвоєння різних форм звертання. Виділення на письмі слова-звертання.

^ 15. Урок розвитку зв'язного мовлення "Мова і мовлення. Слова ввічливості. Складання речень".

16. Слова ввічливості (форми вітання, прощання, прохання).

^ 17. Виразність мовлення. Практичне засвоєння слів ввічли­вості. Урок контролю опрацьованого матеріалу.

Текст (7 год)
18.

Поняття про текст. Розрізнення окремих речень і тексту.
19.

Заголовок. Добір заголовків до текстів.
20.

Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка.^ Закріплення знань про будову тексту. Спостереження завідповідністю заголовка змістові тексту. Усний переказ тексту.
21.

Види текстів. Текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування
22.

Урок розвитку зв'язного мовлення "Говоримо, записуємо, відповідаємо. Відповіді на запитання".
23.

Вправи на розрізнення видів текстів. Добір заголовка дотексту. Засоби зв'язку речень у тексті.
24.

Відновлення деформованого тексту за планом. Перевірка вмінь за темою "Текст".^ Речення (16 год)
25.

Поняття про речення.
26.

Зв'язок слів у реченні.
27.

Розповідні речення. Інтонація читання розповідних речень.^ Розділові знаки в кінці розповідних речень. Слова, близькі за значенням.
28.

Питальні речення. Логічний наголос у питальних реченнях.
29.

Найважливіші слова для висловлення думки. Виділенняїх за допомогою інтонації.
30.

Урок розвитку зв'язного мовлення "Речення і текст".
31.

Складання тексту-розповіді за малюнком та запитаннями.
32.

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукаль-них речень.
33.

Закріплення знань про розповідні, питальні, спонукаль-ні речення.
34.

Складання усної розповіді за малюнком і запитаннями.^ Узагальнення знань про види речень. Навчання діалогу.
35.

Головні слова в реченні.^ Визначення головних слів у реченні.
36.

Встановлення зв'язку слів у реченні.
37.

Урок розвитку зв'язного мовлення "Будова тексту. Відновлення деформованих речень".
38.

Поширення речень. Побудова діалогів за малюнком.
^ 39. Робота над виразністю читання. Закріплення вивченого про види речень.

40. Контрольна робота. Діалог.

Слово (36 год)

41. Слова, які відповідають на питання хто? що?

42. Слова, що означають назви предметів.

^ 43. Слова, що означають один предмет і багато предметів.

44. Зміна слів — назв предметів за зразком "один-багато".

45. Урок розвитку зв'язного мовлення "Засоби зв'язку речень у тексті".

^ 46. Спостереження за вживанням у тексті слів, близьких і протилежних за значенням. Удосконалення тексту.

47. Слова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді. Звуковий аналіз слів.

48. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

^ 49. Закріплення знань про вживання великої букви у ході написання імен, по батькові та прізвищ.

50. Велика буква у кличках тварин.

51. Вправи на закріплення написання кличок тварин.

52. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

^ 53. Урок розвитку зв'язного мовлення "Говоримо — слухає­мо, читаємо — пишемо. Відновлення деформованих ре­чень". Навчальне аудіювання.

54. Вправи на вживання великої букви у назвах міст, сіл, ву­лиць, річок.

^ 55. Вправи для закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів.

56. Контрольна робота. Аудіювання.

57. Аналіз контрольної роботи. Слова, які називають ознаки предметів.

58. Зв'язок прикметників з іменниками.

^ 59. Зміна слів, які називають ознаки предметів, за зразком "один-багато".

60- Спостереження за роллю прикметників у загадках. Скла-

61. дання загадок. Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників.у переносному зна­ченні. Добір влучних прикметників для характеристики подій, явищ, дійових осіб.

62. Урок розвитку зв'язного мовлення "Загадковий світ пта­хів. Складання загадки".

63. Підсумковий урок.


^ П СЕМЕСТР

64.Уявлення про слова, які називають дію предметів. Вимо­ва слів ковзатись, ковзанка, ковзани.

65. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв'язок дієслів з іменниками. Вимова слів килим, пара­солька.

66. Зв'язок дієслів з іменниками. Змінювання дієслів разом з іменниками за зразком: один — багато. Усний переказ прочитаного тексту; Вимова слова жайворонок.

67- Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом. Виразне

68. читання. Побудова розповіді за прочитаним уривком казки (робота в парах).

^ 69. Роль дієслів у мовленні. Складання усної розповіді за серією малюнків та поданими виразами й словами.

70. Спостереження за словами — назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

^ 71. Влучне вживання слів — назв дій у тексті. Складання ус­ного короткого опису за текстом вправи, малюнком і за­питаннями.

72. Урок розвитку зв'язного мовлення "Вчимося малювати словами". Складання опису іграшки за запитаннями та поданими виразами й словами.

^ 73. Спостереження за багатозначними словами — назвами дій. Роль дієслів у побудові прислів'їв. Складання пись­мової розповіді за малюнками та запитаннями.

^ 74. Уявлення про службові слова та їх роль у реченні. Чи­тання діалогу в особах (робота в парах).

75. Вживання службових слів для зв'язку слів у реченні.

^ 76. Закріплення вмінь будувати речення за опорними слова­ми з доречним вживанням службових слів.

Корінь слова. Спільнокореневі слова (7 год)

77. Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова. Чи­тання і запис скоромовок (робота в парах).

^ 78. Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини — кореня.

79. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних час­тин мови.

80. Урок розвитку зв'язного мовлення "Складання казки з деформованих речень".

^ 81. Практичні вправляння зі спільнокореневими словами.

82. Відмінність слів, близьких за значенням, від спільноко­реневих.

83. Урок перевірки вмінь за розділом "Слово".

Звуки і букви (46 год)

^ 84. Звуки і букви. Алфавіт. Розташування слів в алфавітно­му порядку. Робота з орфографічним словником.

85. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з ор­фографічним словником.

^ 86. Голосні звуки. Позначення їх буквами. Розрізнення ти­пів текстів. Визначення головної думки. Вимова слів обрій, горизонт, виднокруг.

87. Позначення буквами я, ю, є, /двох голосних звуків. Пе­ренос слів з буквосполученням по.

^ 88. Урок розвитку зв'язного мовлення "Вчимося розповіда­ти". (Побудова тексту-розповіді за опорними словами.)

89. Складотворча роль голосних звуків. Наголос. Наголоше­ні й ненаголошені склади і звуки.

^ 90. Наголошені й ненаголошені звуки. Звуко-буквений ана­ліз слів.

91. Багатозначні слова. Роль наголосу у значенні слова. Впра­ви на слухання-розуміння тексту.

^ 92. Ненаголошені голосні звуки [є], [и], їх вимова і написан­ня у порівнянні з наголошеними звуками.

93. Перевірка написання ненаголошеного голосного за до­помогою наголосу. Вправи з аудіювання.

^ 94. Закріплення знань про перевірку ненаголошеного голос­ного за допомогою зміни слова або методом добору спо­ріднених слів.

95. Слова з ненаголошеними [є], [и], правопис яких треба запам'ятати. Робота з орфографічним словником. Прак­тичні вправи на слухання-розуміння тексту.

^ 96. Урок розвитку зв'язного мовлення "Слухаємо, говори­мо, переказуємо". (Написання переказу.)

97. Перевірка написання слів із ненаголошеними [є], [и] за словником. Вимова і написання слів крига, крижина, кри­жинка.

^ 98. Вправи на закріплення знань про правопис слів з ненаго­лошеними [є], [и]. Відновлення деформованих речень.

99. Тренувальні вправи на закріплення правопису слів з не­наголошеними голосними. Робота зі словником.

100. Приголосні звуки. Позначення їх буквами. Закріплення алфавіту. Складання усного опису квітки.

101. Звук [ф], позначення його буквою ф. Звукосполучення [хв]. Відновлення деформованих речень. Вимова і напи­сання слів смолоскип, факел.

102. Звуки [дж], [дз], [дз1]. Позначення їх на письмі буквосполученнями дж, дз. Орфоепічні вправляння.

103. Звуки |г], [г]. Позначення їх буквами г, г. Зіставлення вимовляння звуків [г]—[г].

104. Урок розвитку зв'язного мовлення "Слухаємо, говори­мо, описуємо". (Опис лисички.)

105. Позначення буквою щ звуків [шч]. Удосконалення текс­ту шляхом заміни слів з метою уникнення повторень окремих слів.

106. Уявлення про дзвінкі й глухі приголосні звуки. Вимова слова космонавт.

107. Правильна вимова дзвінких приголосних звуків у кінці слова і складу.

108. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу. Складання усної розповіді за малюнком, що ілюструє основну її частину.

109. Вимова дзвінких приголосних звуків перед глухими.

110. Тверді та м'які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м'яких звуків. Позначення м'якості приголос­них буквами і, я, ю, є. М'який приголосний звук [й].

ПІ. Спостереження за твердими та м'якими приголосними звуками. Складання короткої розповіді за малюнком.

112. Урок розвитку зв'язного мовлення. Типи текстів. (Скла­дання тексту за початком.)

113. Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'як­шення (ь). Перенос слів зі знаком м'якшення (»).

114. Закріплення знань учнів про перенос слів зі знаком м'якшення (ь) та буквосполученням бо.

115. Вправи на закріплення знань про м'які приголосні звуки та позначення їх м'якості. Вибірковий переказ (усний) прочитаного тексту. Вимова і написання слів неозоре, без­межне, безкрає.

116. Аудіювання.

117- Подовжені м'які приголосні звуки. Позначення їх на

118. письмі двома однаковими буквами. Звукові моделі слів з подовженими м'якими приголосними звуками.

119. Перенос слів з подовженими м'якими звуками. Засвоєн­ня етикетних форм спілкування.

120. Контрольне списування.

121. Урок розвитку зв'язного мовлення "Книга — джерело знань". (Складання тексту-міркування.)

122. Звуко-буквений аналіз слів із м'якими подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюн­ком та запитаннями. Добір заголовка.

123- Закріплення знань про голосні та приголосні звуки. Впра-124. ви на інтонаційне виділення у реченні слів, важливих для вираження думки. Інтонування окличних речень. Складання усної розповіді за малюнком. Вимова і напи­сання слів герой, шлях, дорога, путь. 125- Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф. Зву-

126. кеші моделі слів з апострофом.

127. Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів.

128. Узагальнюючий урок з теми "Звуки і букви".

129. Урок перевірки знань і вмінь за темою "Звуки і букви".

Повторення вивченого за рік (7 год)

130. Повторення вивченого з розділу "Текст". Складання ус­ної розповіді за малюнком.

131. Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу "Чому Оля не зірвала квітку?".

132. Повторення вивченого з розділу "Речення". Поширен­ня речень за допомогою питань.

133. Усний переказ.

134. Перевірка орфографічних умінь і знань учнів. Диктант.

135. Урок розвитку зв'язного мовлення "Творчі вправи з тек­стами".

136. Підсумковий урок.Похожие:

Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconПрограма «Українська мова 10-11 класи Рівень стандарту» 11 клас. Вступ (1 год) Українська мова у світі. Українська діаспора. Програма «Українська мова 10-11 класи Профільний рівень»
У межах теми «Мова, індивід, суспільство» (4 год.): Українська мова у світі. Українська діаспора
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconКияк Тарас Романович
України: «…українська мова отримає свій природний розвиток, буде очищена від насаджуваної мови діаспори. Російська мова як рідна...
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconМетодичні рекомендації 2011-2012. Українська мова і література. Українська мова
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconРеферату : Багатство української мови Розділ : Мовознавство Багатство української мови План Вступ. Рідна мова. Мова це серце нації. Мова про мову
Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що мова об’єднує народи в нації й змінює державу. Занепадає мова – зникає...
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconНазва реферату: Українська мова Розділ: Мовознавство Українська мова
Мова належить до так званих вторинних си­стем. Вона існує не сама по собі, а в людському суспільстві, похідним від якого вона є....
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconВідповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 7 клас Українська мова І. Напишіть твір-роздум на тему «Рідна земля І в жмені мила»
Напишіть твір-роздум на тему «Рідна земля і в жмені мила» (Народна мудрість). 12б
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconУкраїнська мова мова І мовлення 1
Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українсь­кий алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку (Частина І, Впр....
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconАтестація з української мови за курс 6 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2006
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconАтестація з української мови за курс 5 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2005
Українська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник \"Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2\") iconПлан-конспект уроку Тема
Олійник О. Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл середньої школи. – К., «Альфа», 1997. – 432 с
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов