Українська мова мова І мовлення 1 icon

Українська мова мова І мовлення 1НазваниеУкраїнська мова мова І мовлення 1
Дата конвертации28.05.2013
Размер84.74 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
УКРАЇНСЬКА МОВА

Мова і мовлення

1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українсь­кий алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку (Частина І, Впр. 1-7).

2. Рідна мова. Спорідненість української мови з іншими (1, Впр. 8-13).

3. Усне мовлення, його особливості. Культура усного мовлення (1, Впр. 14-20).

4. Писемне мовлення, його особливості. Культура писемного мов­лення. Розділові знаки (І, Впр. 21-24).

5. Культура мовлення. Уміння вести діалог (1, Впр. 25-32).

6. УРМ. Практичне засвоєння слів ввічливості. Ввічливі звертання. Ус­ний переказ тексту (І, Впр. 33-38).

Текст

7. Повторення вивченого про текст. Тема, мета і заголовок тексту (І, Впр. 39-43).

8. Визначення теми і мети текстів, добір до них заголовків. Письмо з пам'яті (І, Впр. 44-48).

9. Головна думка тексту. Складання усного опису птаха (І, Впр. 49-• 51).

10. Відновлення деформованого тексту. Складання кінцівки тексту (1, Впр. 52-56).

11. Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання письмо­вої розповіді за поданим планом (1, Впр. 57-61).

12. Зв'язок між реченнями в тексті. Будова тексту. Складання текс­тів за малюнками та опорними словами (7, Впр. 62-69).

13. Види текстів за метою мовлення. Складання тексту-опису. Скла­дання тексту за поданим зачином і кінцівкою (І, Впр. 70-73).

14. УРМ. Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення окре­мих предметів (І, Впр. 74-76).

15. Особливості текстів-листів. Написання листа про свої справи (І, Впр. 77-80).

16. Складання письмових запрошень та привітань. Правило напи­сання адреси (І, Впр. 81-86).

17. Контрольна робота

Речення

18. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень (1, Впр. 87-90).

19. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення (!, Впр. 91-96).

20. Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом прочи­таного (1, Впр. 97-100).

21. Звертання. Розділові знаки при звертаннях (1, Впр. 101-105).

22. УРМ. Складання оповідання за опорними словами на тему “Хитрий їжачок”.

23. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні (І, Впр. 106-110).

24. Закріплення знань про головні і другорядні члени речення. Вста­новлення зв'язку слів у реченнях (1, Впр. 111-116).

25. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення» (І, Впр. 117-122).

26. Тематична атестація по темах: “Текст “, “Речення”.

Слово

27. Аналіз перевірної роботи. Слова з прямим і переносним значен­ням. Спостереження за значенням слів (1, Впр. 123-127).

28. Слова, що мають кілька значень (1, Впр. 128-132).

29. Слова, які звучать і пишуться однаково (І, Впр. 133-136).

30. УРМ. Вчимося опитувати. Твір-опис на основі власних спостережень “Калина під моїм вікном”.

31. Слова, близькі за значенням (синоніми). Ознайомлення з окре­мими фразеологізмами. Редагування тексту (І, Впр. 137-145).

32. Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті (І, Впр. 146-151).

Будова слова

33. Закінчення слова. Зміна форми слова за допомогою закінчення. Закінчення як засіб зв'язку слів у реченні (7, Впр. 152-157).

34. Основа слова. Навчальний діалог (І, Впр. 158-162).

35. Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою (І, Впр. 163-167).

36. Спільнокореневі (споріднені) слова. Корінь слова. (І, Впр. 168-172).

37. Розрізнення синонімів, спільнокореневих і різних форм одного й того ж слова (І, Впр. 173-177).

38. УРМ. Засоби зв’язку речень у тексті. Складання розповіді за малюнком і кінцівкою.

39. Розрізнення слів, що однаково звучать, а мають різне значення (І, Впр. 178-182).

40. Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] у коренях слів (І, Впр. 183-187).

41. Чергування приголосних звуків [г]-[з]-[ж]~, [к]-[ц]-[ч], [х]-[с]-[ш] у коренях слів (І, Впр. 188-192).

42. Закріплення вивченого про чергування звуків у коренях слів. Складання розповіді за малюнком і опорними словами (І, Впр. 193-195).

43. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [й] в коренях, які перевіряються наголосом (1, Впр. 196-200).


44. Добір спільнокореневих слів та зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [її] (І, Впр. 201-204).

45. Правопис слів із двома ненаголошеними [е], [й] в коренях. Робо­та над деформованим текстом (І, Впр. 205-209).

46. УРМ. Переказуємо детально. Детальний переказ оповідання за планом.

47. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [й] в коренях, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником (І, Впр. 210-216).

48. Дзвінкі й глухі приголосні звуки. Вимова і правопис слів із дзві­нкими та глухими приголосними звуками (!, Впр. 217-220).

49. Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками. Складання речень (/, Впр. 221-225). Закріплення правильної вимови слів із дзвінкими приголосними звуками. Доповнення речень (!, Впр. 226-229).

50. Правильна вимова слів із глухими приголосними звуками. Скла­дання казки за серією малюнків (І, Впр. 230-235). Правило перевірки правопису слів із глухими приголосними звуками типу нігті, боротьба (1, Впр. 236-239).

51. Префікс. Спостереження за словотворчою роллю префіксів (І, Впр. 240-245).

52. УРМ. Складаємо розповідь на задану тему.

53. Префікси і прийменники. Утворення слів за допомогою найужи­ваніших префіксів (1, Впр. 246-254).

54. Правопис префіксів роз-, без- (І, Впр. 255-260). Правопис префіксів з-(с-). Складання усної розповіді (1, Впр. 261-265).

55. Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (1, Впр. 266-269).

56. Правило вживання апострофа після префіксів перед я, /о, є, ї (І, Впр. 270-273). Перенос слів з апострофом після префікса. Складання колектив­ної розповіді (1, Впр. 274-277).

57. Суфікс. Спостереження за словотворчою роллю суфіксів (І, Впр. 278-281).

58. Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у ре­чення (І, Впр. 282-289).

59. Творення слів за допомогою суфікса -ар. Складання усної розпо­віді за малюнком (І, Впр. 290-293).

60. Усний і письмовий розбори слів за будовою. Редагування тексту (І, Впр. 294-298).

61. Тематична атестація за темою “Будова слова”. Тести.

62. Аналіз виконання учнями перевірних робіт. Систематизація знань учнів.


2 семестр

Частини мови

63. Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями, роллю в реченні (Частина II, Впр. 1-3).

64-65. Вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови. ( Впр. 4-9).

66. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мо­ви, й розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язком з іншими словами. Редагування тексту (II, Впр. 10-14).

67. Закріплення вмінь ставити запитання до частин мови. Складання розповіді за малюнком (II, Впр. 15-18).

Іменник

68. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви іс­тот та неістот. Складання розповіді про правила поведінки взим­ку (II, Впр. 19-26).

69. Власні та загальні іменники. Написання власних іменників з ве­ликої букви (впр. 27 –30)

70. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників (II, Впр. 31-35).

71. УРМ. Про одне і теж по-різному. Складання твору про мороз за поданим початком і планом.

72. Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені якості. Творча робота за географічною картою (II, Впр. 36-41).

73. Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені дії ( Впр. 42-47).

74. Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній) (II, Впр. 48-51).

75-76. Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення імен­ників. Складання речень за малюнками (II, Впр. 52-56).

77. Змінювання іменників за числами (однина і множина) (II, Впр. 57-61).

78. Вправи на змінювання іменників за числами. Іменники, що вжи­ваються лише в однині або лише в множині. Доповнення тексту (11, Впр. 62-66).

79. УРМ. Текст-розповідь. Складання розповіді за планом і опорними словами на тему ”Моє місто”.(впр. 135-138)

80. Змінювання іменників за питаннями. Переказування тексту (II, Впр. 67-70).


81. Роль іменників у реченні. Зв'язок іменників з іншими словами за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як час­тини мови (11, Впр. 71-75).

82. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Іменник» (11, Впр. 76-81).

83. Тематична атестація за темою “Іменник”. Тести.

Прикметник

84. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні (II, Впр. 82-86).

85-86. Зв'язок прикметників з іменниками у реченнях (І/, Впр. 87-91).

87. Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками. До­повнення тексту (II, Впр. 92-99).

88. УРМ. Казка мудрістю багата. Складання казки за уявою на тему “Як подорожує краплинка води”.

89. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками (II, Впр. 100-102).

90. Змінювання прикметників за питаннями у сполученні з іменни­ками. Редагування тексту (II, Впр. 103-106).

91. Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників (11, Впр. 107-110).

92. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Складання усної розповіді за малюнком (II, Впр. 111-115).

93. Розбір прикметника як частини мови. Складання розповіді за по­даними словами на тему «Мій друг (подруга)» (II, Впр. 116-119).

94-95. Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Складання усного твору за малюнками і опорними словами Впр. 120-123).

96.УРМ. Спостереження за вживанням прикметників у загадках. Колекти­вне складання твору-міркування (II, Впр. 124—129).

97. Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови (II, Впр. 130-134).

98. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Прикметник».

99. Контрольна робота. Диктант.

Дієслово

100. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками (П, Впр. 139-143).

101. Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях. Доповнення речень (II, Впр. 144-146).

102. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами (11, Впр. 147-148).

103. Змінювання дієслів за часами. Складання розповіді на основі власних спостережень (11, Впр. 149-153).


104. УРМ. Порівняй і доведи. Твір за початком.

105. Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Складання роз­повіді «Малі помічниці». (11, Впр. 154-158).

106. Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Аудіювання.

107. Закріплення вивченого про часові форми дієслова. (11, Впр. 159-163).

108. Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу. Складання усної розповіді «Виготовлення по­душечки для голок» (І/, Впр. 164-168).

109. Роль дієслів у реченні. Складання усної розповіді за малюнком «Пташині турботи» (II, Впр. 169-172).

110. Змінювання дієслів минулого часу за родами (II, Впр. 173-176).

111. Вправи на змінювання дієслів минулого часу за родами. Скла­дання усного опису дятла за малюнком (II, Впр. 177-181).

112 .УРМ. Текст-опис. Складання тексту-опису людини. Письмовий твір на тему “Моя мама”, “Моя бабуся”.

113. Неозначена форма дієслова (що робити? що зробити?) (II, Впр. 182-185).

114. Вправи на творення неозначеної форми дієслова за зразком. Складання правил гри (II, Впр. 186-188).

115. Розрізнення дієслів неозначеної форми, що відповідають на пи­тання що робити? що зробити? Вживання неозначеної форми дієслова при складанні порад, інструкцій (II, Впр. 189-194).

116. Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Вжи­вання неозначеної форми дієслова у прислів'ях і приказках (її, Впр. 195-203).

117. Написання частки не з дієсловами (11, Впр. 204-209).

118. Розбір дієслова як частини мови

119. Тематична атестація за темою “Дієслово”. Тести.

120. УРМ. . Складання правил поведінки на вулиці ( Впр. 210-213).

Повторення вивченого за рік

121. Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів. (II, Впр. 214-222).

122. Контрольне списування.

123. Повторення вивченого про тверді й м'які приголосні звуки, по­значення їх буквами на письмі. Подвоєння приголосних звуків. Складання речень за малюнками (II, Впр. 223-235).

124. Повторення правила вживання апострофа та правила переносу слів із рядка в рядок (II, Впр. 236-243).

125. Контрольна робота. Диктант.

126. Повторення вивченого про текст.

127. Повторення вивче­ного про речення (II, Впр. 244-251).

128. УРМ. Редагування тексту (II, Впр. 252-258).


129. Повторення вивченого про частини мови (іменник).

  1. Повторення вивченого про частини мови (прикметник).

  2. Повторення вивченого про частини мови (дієслово).

132. Систематизація знань учнів. Підсумок за рік (II, Впр. 259-263).Похожие:

Українська мова мова І мовлення 1 iconПрограма «Українська мова 10-11 класи Рівень стандарту» 11 клас. Вступ (1 год) Українська мова у світі. Українська діаспора. Програма «Українська мова 10-11 класи Профільний рівень»
У межах теми «Мова, індивід, суспільство» (4 год.): Українська мова у світі. Українська діаспора
Українська мова мова І мовлення 1 iconМетодичні рекомендації 2011-2012. Українська мова і література. Українська мова
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Українська мова мова І мовлення 1 iconНазва реферату: Українська мова Розділ: Мовознавство Українська мова
Мова належить до так званих вторинних си­стем. Вона існує не сама по собі, а в людському суспільстві, похідним від якого вона є....
Українська мова мова І мовлення 1 iconРозділ: Мовознавство Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
Назва реферату: Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
Українська мова мова І мовлення 1 iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...
Українська мова мова І мовлення 1 iconУкраїнська мова. Дієприслівник. § 20-23. Опрацювати § 24. ст
Російська мова. «Деепричастия совершенного и несовершенного вида». Виконати по 2 вправи на вибір
Українська мова мова І мовлення 1 iconВступні уроки в 5-9 кл. (2011-2012 н р.)
Тема. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України
Українська мова мова І мовлення 1 iconУкраїнська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник "Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2")
Каліграфічне написання великих букв. Виділення слів, які відрізняються одним звуком
Українська мова мова І мовлення 1 iconКонспект вступного уроку з рідної (української) мови в 5 класі тема уроку : Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
Тема уроку: Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України
Українська мова мова І мовлення 1 iconКияк Тарас Романович
України: «…українська мова отримає свій природний розвиток, буде очищена від насаджуваної мови діаспори. Російська мова як рідна...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов