Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає icon

Атестація з української мови за курс 8 класу передбачаєНазваниеАтестація з української мови за курс 8 класу передбачає
Дата конвертации28.05.2013
Размер58.03 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає

 1. Знати теоретичний матеріал, передбачений програмою.

 2. Уміти застосувати теоретичні знання на практиці:

 • виконувати тренувальні вправи;

 • робити мовленєві аналізи;

 • слухати і розуміти тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення (аудіювання);

 • відтворювати готовий текст, виразно читати тексти різних типів, стилів, жанрів мовлення;

 • створювати власні висловлювання;

 1. Виконувати письмові роботи (домашні, контрольні, творчі);

 2. Вести три зошити:

 • Для нотування теоретичних відомостей (за бажанням);

 • Для виконання письмових робіт;

 • Для творчих робіт.

 1. Уміти працювати з додатковою літературою;

 2. Повторювати теоретичний матеріал, вивчений у попередніх класах.
^

Програма самостійної роботи

Атестаційні питання. Вміння
Тема І. Вступ

Мова- найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

Тема ІІ .Повторення й узагальнення вивченого

 • Розділи науки про мову;

 • лексичне й граматичне значення слова;

 • частини мови;

 • головні і другорядні члени речення .


Вміти: визначати частини мови, головні і другорядні члени речення, лексичне і граматичне значення слова.

Знати: граматичні ознаки частин мови, визначення термінів морфології, синтаксису, фонетики.

Тема ІІІ .Синтаксис. Пунктуація.

 • Словосполучення і речення. Будова і види словосполучень.

 • Речення. Види речень за метою висловлювання, окличні речення. Розділові знаки в кінці речення. Речення прості і складні.


Двоскладне речення

 • Просте речення. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення.

 • Підмет і присудок. Способи вираження підмета.

 • Простий і складений присудок. Тире між підметом і присудком.

 • Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення.

 • Прикладка як вид означення. Порівняльний зворот.

Вміти: розрізняти головні й другорядні члени, визначати види присудків, означень та обставин у реченнях, способи вираження підмета; писати прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовувати написання; правильно ставити розділові знаки між підметом і присудком і при порівняльних зворотах; обґрунтовувати їх за допомогою вивчених правил; знаходити і виправляти орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила; аналізувати будову простого двоскладного речення, будову тексту, засоби зв’язку речень у ньому; оцінювати виражальні можливості простого двоскладного речення у текстах різних стилів;
^

Знати: просте речення, двоскладне речення, підмет, присудок, другорядні члени речення, прикладка.
Тема ІV .
Односкладні речення. Неповні речення


 • Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета (називні).

 • Односкладні речення як частина складносурядного речення.

 • Повні й неповні речення.

 • Правопис - тире в неповних реченнях.

Вміти: визначати словосполучення і речення, розрізняти прості і складні речення, правильно їх інтонувати, розставляти розділові знаки; визначати види односкладних речень (у тому числі у складних реченнях), правильно використовувати їх у мовленні. Знаходити неповні речення, правильно використовувати їх у мовленні. Обґрунтувати вживання тире в неповних реченнях, правильно використовувати його.
^

Знати: словосполучення, речення, просте речення, складне речення, види односкладних реченьЗв‘язне мовлення Відомості про мовлення

 • Повторення відомостей про мовлення, спілкування, текст, стилі й типи мовлення.

 • Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично).

 • Особливості побудови опису місцевості, пам`яток історії й культури.


Сприймання чужого мовлення

 • Аудіювання (глобальне, докладне, критичне)

 • Читання текстів різних типів, стилів, жанрів мовлення (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове)Види робіт із зв’язного мовлення


Відтворення готового тексту

 • Стислий переказ (усний і письмовий) текстів наукового й публіцистичного стилів (у тому числі на основі прослуханих радіо й телепередач)

(Схема: прочитати текст; дати відповіді на запитання; дати заголовок для абзацу; визначити головну думку, тему, підтему, скласти план тексту, словникова робота, усний переказ, складання переказу від імені автора, запис переказу за планом, редагування)


^ Створення власних висловлювань:

 • Діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування, самостійне визначення теми.

 • Твір-опис місцевості (вулиця, села, міста), пам`яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень та за картиною (усний та письмовий)

( художні описи ; портрет, пейзаж, ділові, наукові тексти – описи).

(у публіцистичному стилі), ( твердження, доказ, висновок).

 • Усне повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу (у науковому стилі).Вміти

Сприймаючи чуже мовлення, уважно слухати інших людей (розповіді, лекції, повідомлення тощо), осмислювати й запам`ятовувати почуте й прочитане, робити висновки, висловлювати власну думку щодо сприйнятого.


Відтворюючи готові тексти різних стилів, виразно читати тексти відповідно до орфоепічних норм. Переказувати прослухане й прочитане за самостійно складеним простим і складним планами докладно, вибірково, стисло.


Створюючи власні висловлювання, складати усні й письмові твори, складати до них план, добирати стиль мовлення, використовувати різні типи мовлення.

Додержуватися основних правил спілкування.


^ Теми для усних та писемних висловлювань

Твір-опис місцевості на основі власних спостережень (на вибір)

 • Мальовничі місця України

 • Моє рідне місто (село)

Твір-опис пам’ятника історії за власним спостереженням

 • Краса місцевої архітектури^

Форми контролю за самостійною роботою

 • Бесіда за атестаційними питаннями

 • Аудіювання

 • Диктант

 • Письмове граматичне завдання (зокрема, з усним захистом)

 • Усна доповідь


Критерії оцінювання результатів самостійної роботи, знань і вмінь екстернів

Початковий рівень (1-3 бали)

Передбачає знання елементарних понять з української мови, виконання елементарних завдань за допомогою вчителя. Ведення зошита.


Середній рівень (4-6 балів )

Передбачає виявлення знань і розуміння основних положень навчального матеріалу, правильні відповіді на поставлені питання. Аналізування, порівняння, узагальнення з допомогою вчителя. Уміти застосовувати знання на практиці (за зразком). Ведення зошита.


Достатній рівень(7-9 балів)

Передбачає вільне володіння вивченим матеріалом, застосування знань в дещо змінених ситуаціях, вміння аналізувати й систематизувати інформацію, використовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Ведення зошита.


Високий рівень(10-12 балів)

Передбачає системні дієві знання, вияв творчих здібностей, самостійне здобування й використання інформації, власне ставлення до неї.

Рекомендовані підручники та посібники

 1. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова, підручник. – Зодіак Еко. - 2008

 2. Ганич Д. Г.Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. К., 1985.

 3. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів. К., 1993.

 4. Орфографічний словник української мови., К., 1994.

 5. Український правопис, К., 1994.

 6. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови, К., 1998.

 7. Українська літературна вимова і наголос. К., 1989.

 8. Плющ М. Я.., Грипас Н. Я. Українська мова. Довідник. К., 1990.

 9. Лобода В. В., Скуратівський Л. В. Українська мова в таблицях: Довідник, - К.:

1993.

 1. Дмитренко Галина, Росоха Ю.Українська мова: Навчальний посібник для 8 класу. – К. : Ред. Часопису “ Народознавство”, 2002.

 2. Жовтобрюх В. Ф. Рідна мова. 8 клас: Заліковий зошит для тематичного оцінювання. – Харків: Веста : Видавництво “ Ранок “, 2005.

 3. Ткачук Т. П. Рідна мова. Робочий зошит. 8 клас. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004.

13.Українська мова. Диктанти.: 8 кл.-К.2005.


Похожие:

Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 11 класу передбачає
В наведеному словосполученні вкажіть головне та залежне слово, визначте смислові зв’язки в ньому
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Фонетика (продовження.). Вимова приголосних звуків. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу передбачає
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу передбачає
Тема поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису...
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 6 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2006
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2005
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 8 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Лексикологія і фразеологія. Прислівники — синоніми й антоніми; прислівники — омоніми до іменників з прийменниками. Фразеологізми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов