Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає icon

Атестація з української мови за курс 11 класу передбачаєНазваниеАтестація з української мови за курс 11 класу передбачає
Дата конвертации28.05.2013
Размер83.28 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>атестація з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ за курс 11 класу передбачає


 1. Знати теоретичний матеріал, передбачений програмою.

 2. Уміти застосувати теоретичні знання на практиці:

 • виконувати тренувальні вправи;

 • робити мовленєві аналізи;

 • слухати і розуміти тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення (аудіювання);

 • відтворювати готовий текст, виразно читати тексти різних типів, стилів, жанрів мовлення;

 • створювати власні висловлювання;

 1. Виконувати письмові роботи (домашні, контрольні, творчі);

 2. Вести три зошити:

 • Для нотування теоретичних відомостей (за бажанням);

 • Для виконання письмових робіт;

 • Для творчих робіт.

 1. Уміти працювати з додатковою літературою;

 2. Повторювати теоретичний матеріал, вивчений у попередніх класах.Тема 1. Поглиблення і систематизація вивченого з синтаксису та пунктуації


 • Роль мови у формуванні і самовираженні особистості.

 • Поглиблення і систематизація відомостей з синтаксису, пунктуації та стилістики.

 • Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них.

 • Граматична основа речення.

 • Види простих речень.

 • Члени речення пунктограми в простому реченні.

 • Види складних речень.

 • Пунктограми в складному реченні.

 • Інтонування різних видів речень.

 • Стилістичні засоби синтаксису.


Орієнтовні запитання та завдання:


 1. Яка роль мови у формуванні та самовираженні особистості?

 2. Дайте визначення поняттям:

   1. Словосполучення

   2. Речення

   3. Граматична основа речення

   4. Просте речення

   5. Складне речення

   6. Стилістика

 3. Проаналізуйте підрядне словосполучення.

 4. Дайте характеристику простому реченню

 5. Дайте характеристику складному реченню.

 6. Які розділові знаки ставляться у складному реченні?

 7. В наведеному словосполученні вкажіть головне та залежне слово, визначте смислові зв’язки в ньому.

 8. Визначте головні та другорядні члени речення.

 9. Проаналізуйте просте речення.

 10. Проаналізуйте складне речення.

 11. Поясніть пунктограми у складному реченні.

 12. Відредагуйте речення.Обов’язкові види робіт з розвитку зв’язного мовлення


Сприймання чужого мовлення

 • аудіювання

Відтворення готового тексту

 • читання мовчки;

 • переказ з творчим завданням.

Створення власних висловлювань(самостійна робота в зошиті для творчих робіт):

 • діалог (20 реплік);

 • Твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

 • Твір у публіцистичному стилі на суспільну темуДілові папери (самостійна робота в зошиті для творчих робіт)

 • Звіт про виконану роботу

 • Автобіографія

 • ЗаяваТеми творів (самостійна робота в зошиті для творчих робіт, обсяг твору 3.0 -3.5 с.):


1 Твір у публіцистичному стилі на суспільну тему(на вибір)

 • "Праця людини – окраса і слава"

 • "Земля – хлібодарка і медоносиця,

З світанками й зорями голубими." (А.Малишко)

 • "Тільки в праці невтомній крилатим стаєш" (В.Сосюра)

2 Твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (на вибір)

 • "Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла сподівайся"

 • "Талант – це наполеглива праця"

 • "Совість – найкращий порадник"

 • "Справжнє щастя завжди попереду"

 • "Найвища краса – краса вірності". (О.Гончар)Схеми розбору словосполучення і речення

Схема розбору підрядного словосполучення

 1. Аналізоване словосполучення.

 1. Тип словосполучення за характером зв'язку між словами: підря­дне, сурядне.

 2. Основне слово, яким членом речення виступає, морфологічне вираження (частина мови, форма).

 3. Залежне слово, яким членом речення виступає, морфологічне вираження (частина мови, форма).

 4. Тип словосполучення за морфологічним вираженням головного слова: дієслівне, іменникове, прислівникове, прикметникове.

 5. Тип словосполучення за складом: просте, складне.

 6. Тип підрядного зв'язку між головним і залежним словом:

  • узгодження: а) повне чи неповне? б) у яких граматичних значен­нях? в) якими засобами виражене узгодження?

  • керування: а) сильне чи слабке? б) якими засобами виражене (ін­тонація, флексія, прийменник)? в) безпосереднє чи посереднє?

  • прилягання: а) якими засобами виражене прилягання?Схема синтаксичного аналізу простого речення

1. Указати, що речення просте.

2. Тип речення за метою висловлення: розповідне, питальне, спо­нукальне.

3. Речення окличне чи неокличне.

4. Охарактеризувати речення за його будовою:

а) двоскладне чи односкладне (тип односкладного);

б) поширене чи непоширене;

в) повне чи неповне (указати, який член речення пропущено);

г) ускладнене чи неускладнене (чим ускладнене).

5. Пояснити розділові знаки.


Схема синтаксичного аналізу складносурядного речення

 1. Аналізоване речення.

 2. Із скількох частин складається? Назвати їх.

 3. Які змістові відношення в реченні?

 4. Якими засобами зв'язані частини складносурядного речення (інтонація, сурядні сполучники, порядок розташування частин, спільний другорядний член, наявність у наступній частині співвідносного займе­нника або прислівника)?

 5. Якими є частини складносурядного речення за наявністю голо­вних членів, другорядних, за ускладнюючими засобами, за повнотою?

 6. Характеристика кожної частини за членами речення (зв'язки, засоби зв'язку, відношення між ними).

 7. Розділові знаки в реченні

 8. Графічна схема речення.


Схема синтаксичного аналізу складнопідрядного речення

  1. Аналізована речення.

  2. Із скількох частин складається? Назвати їх.

  3. Характеристика всього речення за метою висловлювання та будовою

  4. Вид складного речення – сполучникове, складнопідрядне.

  5. Кількість простих речень:головне і підрядне.

  6. Чим з’єднані головне та підрядне речення – сполучником чи сполучним словом?

  7. Що пояснює підрядне в головному – ціле речення чи окремі члени?

  8. Розділові знаки.

  9. Кожна частина складного речення аналізується як просте.

  10. Графічна схема речення.


Схема аналізу складного безсполучникового речення

 1. Аналізоване речення.

 2. Яке це речення за метою висловлювання, емоційним забарв­ленням (розповідне, питальне, спонукальне, окличне).

 3. Безсполучникове, Яка інтонація є засобом зв'язку?

 4. Кількість предикативних частин, що входять до складу речення (виділити кожну з них)

 5. Які смислові відношення існують між частинами складного безсполучникового речення ?

 6. Перша предикативна частина (аналіз за схемою простого ре­чення: двоскладне, односкладне (тип односкладного); поширене; по­вне, неповне: головні і другорядні члени речення (аналізуються за схе­мою синтаксичного розбору простого речення

 7. Друга предикативна частина.

 8. Розділові знаки у складному безсполучникову реченні.

 9. Схема речення (графічна і лінійна).Схема аналізу багатокомпонентного речення з різними видами зв'язку

 1. Аналізована конструкція (речення).

 2. Яке речення за метою висловлювання, емоційним забарвлен­ням (розповідне, питальне, спонукальне, окличне)?

 3. Предикативні частини, з яких складається речення, виділити (пронумерувати) кожну з них.

 4. Предикативні частини, що виділяються на вищому рівні члену­вання (об'єднані сурядним чи безсполучниковим зв'язком). Смислові відношення між ними.

 5. Предикативні частини, що виділяються на нижчому рівні члену­вання (вони приєднуються підрядним зв'язком).

 6. Який член головної предикативної частини (чи вся частина пояснюється підрядною?

 7. На яке питання відповідає підрядна частина

 8. Якими сполучниками чи сполучними словами приєднується до головної?

 9. 3 яким підрядним реченням співвідноситься підрядна частина(чи підрядні)?

 10. До якого різновиду багатокомпонентних складних речень з різ­ними видами зв'язку належить речення (з сурядним і підрядним; з без­сполучниковим і підрядним; з сурядним, безсполучниковим і підряд­ним).

 11. Аналіз предикативних частин за схемою простого речення.

 12. Розділові знаки в реченні.

 13. Схема речення.Критерії оцінювання знань

( за рівнями та балами)

Початковий (1-3 )

Передбачає знання елементарних понять з української мови, виконання елементарних завдань за допомогою вчителя. Ведення зошита.


Середній (4-6 )

Передбачає виявлення знань і розуміння основних положень навчального матеріалу, правильні відповіді на поставлені питання. Аналізування, порівнювання узагальнення з допомогою вчителя. Вміти застосувати знання на практиці (за зразком). Ведення зошита.


Достатній ( 7-9 )

Передбачає вільне володіння вивченим матеріалом, застосування знань в дещо змінених ситуаціях, вміння аналізувати і систематизувати інформацію, використовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Ведення зошита.


Високий (10-12)Передбачає системні дієві знання, вияв творчих здібностей ( написання творів, доповідей, рефератів тощо), висловлення власного ставлення до отриманої інформації.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

 • Українська мова: 10-11/ О.М. Біляєв, Л.М.Симоненкова, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова.- К.: Освіта, 2000.

 • Культура мови і стилістика / М.І.Пентилюк.- К.: Вежа, 1994.

 • Українська мова в таблицях /І.В Литвин, С.І.Литвин.- К.: Експрес-об’ява, 1998.Додаткова література


Антоненко – Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991.

Гуревич С. С. Основи риторики К., 1988.

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – К.: Либідь, 1992.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови .- К., 1997.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення .- Львів: Світ, 1990.

Український правопис - 4 –те вид .- К.: Наук . думка, 1993.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови .- 3-тє вид .- К.: Освіта, 1997.

Караванський С. Секрети української мови. –К.,1994.

Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання .- К., 1997 .

Молдованов М.І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ .- К.: Техніка, 1992.

Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів .- К. : Наукова думка, 1981.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення .- Львів: Світ, 1990.

Український правопис .- 4 –те вид .- К.: Наук . думка, 1993.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови .- 3-тє вид .- К.: Освіта, 1997.

Караванський С. Секрети української мови. –К.,1994.

Культура української мови: Довідник / за ред. В. М. Русанівського .- К.: Либідь, 1990.

Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання .- К., 1997.Похожие:

Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу передбачає
Вміти: визначати частини мови, головні і другорядні члени речення, лексичне і граматичне значення слова
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Фонетика (продовження.). Вимова приголосних звуків. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу передбачає
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу передбачає
Тема поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису...
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 6 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2006
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2005
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 11 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Лексикологія і фразеологія. Прислівники — синоніми й антоніми; прислівники — омоніми до іменників з прийменниками. Фразеологізми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов