Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає icon

Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачаєНазваниеАтестація з української літератури за курс 9 класу передбачає
Дата конвертации28.05.2013
Размер213.79 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає:


 • самостійне читання художніх текстів та підручників;

 • ведення робочого зошита;

 • виконання письмових завдань;

 • вивчення напам’ять рекомендованих творів та фрагментів;

 • написання домашніх та контрольних творів ( 2-4 твори за рік);

 • написання самостійних та підсумкових робіт;

 • робота з теоретико-літературними поняттями за літературознавчим словником;

 • упорядкування і захист рефератів.Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми складається з трьох основних розділів:

Художні тексти”

^ Атестаційні запитання та завдання”

Теорія літератури”


До розділу “Художні тексти” передбачено

Вимоги:

 • учень вміє виразно читати поетичні твори або ж запропоновані вчителем уривки прозового твору;

 • учень знає сюжети, дійових осіб твору, вміє визначити жанр твору, характеризувати його художні образи, особливості його будови, обгрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

 • учень вміє стисло переказувати зміст епічного, драматичного або ліро-епічного твору;

 • учень вміє письмово або усно переказувати окремий епізод прозового твору;

 • учень вміє аналізувати зміст та форму літературного твору в контексті творчості автора та літературного процесу певного періоду.


^ Форми контролю

Співбесіда, перевірка виконання письмових завдань у робочому зошиті, письмовий тест, усний або письмовий переказ уривку з художнього тексту.


До розділу “Атестаційні питання та завдання” передбачено


Вимоги:

 • учень складає план або конспект відповіді на усні запитання ;

 • старанно виконує письмові завдання;

 • використовує під час відповіді на усні запитання та виконання письмових завдань цитати із художніх текстів як ілюстрацію до висловлених думок;

 • повторює навчальний матеріал із суміжних предметів, необхідний для виконання завдань з поміткою «Міжпредметні зв’язки».


^ Форми контролю

Перевірка наявності в робочому зошиті плану або конспекту відповіді на усні атестаційні запитання, перевірка виконання письмових атестаційних завдань, усна або письмова відповідь на атестаційні запитання (вказані вчителем).


До розділу “Теорія літератури” передбачено


Вимоги:

 • учень вміє характеризувати історико-культурну епоху (літературний напрям), розкривати її суспільно-історичний контекст;

 • учень вміє давати визначення літературознавчого поняття та наводити приклади;

 • учень вміє в художніх текстах знаходити вивчені літературознавчі поняття та пояснювати їх функції на конкретному прикладі з тексту;

 • учень вміє аналізувати зміст та форму літературного твору в контексті творчості автора та літературного процесу певного періоду.


Форми контролю

Усна співбесіда, письмове завдання.


До підрозділу «Для вивчення напам’ять» передбачено


Вимоги:

 • точне дослівне відтворення,

 • емоційна виразна декламація,

 • правильність наголосів, у тому числі логічних.


Форма контролю

Усний залік.


^ ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


І СЕМЕСТР


ТЕМА 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ


Художні тексти

Родинно-побутові пісні

«Місяць на небі, зіроньки сяють»

«Цвіте терен, цвіте терен»

«В кінці греблі шумлять верби»

«Сонце низенько, вечір близенько»

«За городом качки пливуть»

«Світи, світи, місяченьку»

«Лугом іду, коня веду»

Весільні пісні

«До бору, дружечки, до бору»

«А брат сестрицю та й розплітає»

«Розвий, сосно, сімсот квіток»

«Летять галочки у три рядочки»

«Ой матінко, та не гай мене»

Українські народні балади

«Бондарівна»

«Ой летіла стріла»

«Ой на горі вогонь горить»

«Козака несуть»


^ ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ


 1. Розкрити роль і місце літератури в житті нації. Дібрати та виписати з різних джерел 5 висловів видатних людей про митця, твір та роль художньої літератури в житті нації. Записати у зошит визначення понять естетика, контекст, аналіз літературного твору.

 2. У чому відмінність між фольклором та художньою літературою? Зіставити поетичний фольклорний та авторський твори за планом та сформулювати висновок.

План

 • Мотиви твору.

 • Художні образи.

 • Мовно-виражальні засоби.
Травень очі голубі

Розгубив у травах.

^ Я – диви – приніс тобі

квіти ці ласкаві.

І сказав несміло: - На!

їх роса обмила...

На плече моє весна

голову схилила.

В.Лучук

Ой весна, весна,

Що ти нам принесла?

Принесла я літечко,

Зеленеє житечко,

А вам, дівочки,

Золоті віночки

А вам, парубочки,

Гарнії ціпочки.

Народна творчість


 1. Дати визначення, що таке фольклор. Пригадати ознаки фольклорних творів. Які різновиди усної народної творчості ви вивчали в попередніх класах (навести приклади)?

 2. Які фольклорні пісні називаються родинно-побутовими? На які різновиди вони поділяються? Хто з українських письменників відіграв велику роль у збиранні, дослідженні, виданні українських народних пісень?

 3. Проаналізувати кожну з вивчених народних пісень про кохання за планом

 • Мотиви твору

 • Художні образи ліричного героя і (або) героїні

 • Традиційні фольклорні мовно-виражальні засоби (повтори, звертання, народнопоетичні символи, художні паралелізми, постійні епітети, пестлива лексика, слова із зменшувально-пестливими суфіксами тощо) – виписати по 3-4 приклади

 1. На прикладі однієї з родинно-побутових пісень розкрити типові художні особливості даного жанру українського фольклору.

 2. Дати характеристику весілля як жанру родинно-обрядової творчості. Проаналізувати мотиви, настрій, художні засоби у весільних піснях. Хто з українських письменників використовував елементи народної обрядовості у своїх творах?

 3. Дати визначення фольклорної балади. Які типи фольклорних балад існують?

Довести, що «Бондарівна» (або інша із прочитаних українських народних балад – за вибором вчителя) – балада.


^ Теорія літератури

Аналіз художнього твору, контекст, естетика,балада.


Для вивчення напам’ять

4 родинно-побутові пісні (на вибір)


^ ТЕМА 2. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Художні тексти


Українська середньовічна література ХІ – ХV ст.

Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава (оглядово)

Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.


Оригінальна література княжої Руси-України.

Літописи як історико-художні твори.

«Повість минулих літ» (окремі легенди, розповідь про виникнення Києво-Печерського монастиря)

Києво-Печерський Патерик (оповідання про Прохора чорноризця)


Українська література ренесансу і бароко

«Історія русів» (фрагменти)

Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»)

Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай»

Феофан Прокопович. «Владимир»

Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк», «Всякому місту – звичай і права», «De libertate», «Вступні двері до християнської добронравності»


^ ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ


 1. Визначити хронологічні межі давньої української літератури, назвати основні її періоди, дати коротку характеристику кожного періоду, назвати відомі твори.

 2. Розказати про розвиток писемності після хрещення Руси-України. Дати характеристику найдавніших рукописних книг Київської Русі: Ізборник Святослава та Остромирове Євангеліє (період написання, особливості стилю).

 3. Дати характеристику Біблії як пам’ятки перекладної художньої літератури, розкрити особливості Старого Заповіту.

Дослідити дві легенди (за вибором учня) Старого Заповіту, письмово виконати завдання:

 • вказати найхарактерніші мовні особливості цих легенд і виписати по 2-3 приклади до кожної особливості;

  • розповісти, чим уславився Мойсей, яке місце посідає цей образ в легендах Старого Заповіту;

  • виписати десять заповідей Господа;

  • з’ясувати, хто з українських письменників і в яких творах використовував образ Мойсея.

 1. Дати загальну характеристику Нового Заповіту Біблії. Розкрити символічний та філософський підтекст притч Ісуса про сіяча та про блудного сина. Дати визначення поняття «притча».

 2. Які перекладні частини Біблії першими з’явились в Україні-Русі? Коли? Коли було перекладено Євангеліє з церковнослов’янської мови на давньоукраїнську? Яку назву носить цей переклад? Хто працював над повним перекладом Біблії українською мовою?

 3. Назвати відомі вам твори української літератури, де використовуються біблійні теми, сюжети, мотиви, образи та вказати їх авторів. Виписати 10 фразеологізмів біблійного походження.

 4. Дати загальну характеристику «Повісті минулих літ» як історико-художньої пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України (відомості про автора, час написання, хронологія охоплених подій, специфіка жанру, історичні та художні джерела, провідні мотиви, мовні особливості).

 5. Розказати про історію виникнення Києво-Печерського монастиря. Дати загальну характеристику Києво-Печерського Патерика як пам’ятки житійної літератури (пояснити назву, особливості жанру, розповісти про місце укладання, головних героїв).

 6. Переказати зміст оповідання Києво-Печерського Патерика про Прохора чорноризця. Розкрити головну думку твору та проаналізувати образ Прохора чорноризця.

 7. Міжпредметні зв’язки Згадати основні риси епохи Ренесансу та стилю бароко у європейській літературі, видатних представників ліітератури того часу в різних країнах та їх твори. В чому особливості української літератури Ренесансу та бароко?

 8. Розкрити роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Назвати перші друковані книги в Україні.

 9. Створити літературний портрет Івана Вишенського (окреслити етапи життя, назвати твори, розкрити основні філософські та політичні ідеї його творів, їх жанрові особливості.

 10. Назвати три найвідоміші козацькі літописи ХVІІ ст. Дати кожному з них характеристику за планом:

 • особливості жанру;

 • час створення;

 • автор літопису;

 • яка епоха відображена, її історичний контекст;

 • основні теми;

 • головні історичні постаті;

 • ідейна спрямованість (якщо простежується);

 • особливості стилю.

 1. Розповісти про історію виникнення, час створення «Історії Русів».Чому автор надає перевагу назві «руси», а не «українці»? Яка ідейна спрямованість твору? Чим актуальна «Історія Русів» сьогодні?

 2. Прокоментувати дану І.Франком характеристику «Літопису Самійла Величка»: «конструкція більш літературна, ніж історична». Аргументувати думку І.Франка прикладами з тексту літопису.

 3. Визначити загальні особливості української барокової поезії. Проаналізувати 2 поезії І.Величковського (за вибором учня із програмових творів) за планом:

 • особливості жанру;

 • тема;

 • головна думка;

 • художні засоби;

 • особливості віршування.

 1. Визначити типові барокові риси поезій І.Величковського (на прикладі конкретного вірша).

 2. Пояснити, в чому секрет світової слави пісні С.Климовського «Їхав козак за Дунай»? Чим пісня С.Климовського близька до народних козацьких пісень?

 3. Розказати про час, місце побутування, виконавців шкільної драми.

 4. Розкрити тему та проблематику драми Ф.Прокоповича «Владимир». Які барокові риси притаманні даному твору?

 5. Дослідити мову драми «Владимир» за планом:

 • лексичні особливості (старослов’янізми, побутова лексика тощо)

 • художні засоби (епітети, метафори, порівняння, символи тощо)

 • синтаксичні особливості (типи і побудова речень)

 1. Міжпредметні зв’язки. Письмово порівняти драму Ф.Прокоповича «Владимир» та П.Кальдерона «Життя – це сон» (вивчали у курсі зарубіжної літератури 9 класу). Порівняльний аналіз має включати: відомості про авторів п’єс (чи перегукуються в чомусь їх творчі долі), порівняння умовності історичного контексту в обох творах, співставлення тем, проблематики, систем образів, мовних особливостей.

 2. Розповісти про авторів, виконавців, дійових осіб вертепу, його композиційні особливості, зміст вертепного дійства.

 3. Розказати про життєвий та творчий шлях Г.Сковороди. Які життєві цінності Г.Сковороди відобразились у його словах:

«Не шукай щастя за морем, не проси його в людини, не подорожуй по планетах, не волочися по палацах, не броди по Ієрусалимах. Повітря й сонце завжди з тобою»?

 1. На прикладі однієї з вивчених байок Г.Сковороди охарактеризувати основні жанрові та художні особливості байок письменника.

 2. Дати загальну характеристику збірки Г.Сковороди «Сад божественних пісень».

 3. Проаналізувати поезії Г.Сковороди «Всякому місту – звичай і права» та «De libertate» за планом:

 • особливості жанру;

 • провідні мотиви;

 • головна думка поезії, її актуальність в наш час;

 • особливості композиції вірша;

 • вплив усної народної творчості на поезію (якщо простежується);

 • художні засоби;

 • віршування.

 1. Виписати основні філософські положення, що виклав Г.Сковорода у курсі лекцій «Вступні двері до християнської моралі». Чи актуальні для сьогодення положення філософії Г.Сковороди?

 2. Оберіть 3 тематичні групи серед афоризмів Г.Сковороди та запишіть по 4

приклади афоризмів до кожної групи (тематичні групи можуть бути такі: моральність, наука, щастя, життєві цінності тощо).

^ Теорія літератури

Притча, ренесанс, бароко, фігурний (курйозний) вірш, шкільна драма, вертеп,

афоризм.


Для вивчення напам’ять

Г. Сковорода «Всякому місту – звичай і права», кілька афоризмів за вибором учня.


^ ТЕМА 3. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Художні тексти

Іван Котляревський «Енеїда» (скорочено), «Наталка Полтавка»

Григорій Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма», «Маруся»


^ ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

 1. Дайте загальну характеристику нової української літератури (суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. в Україні, провідні теми, жанри у художній літературі, основні літературно-мистецькі напрями, видатні митці).

 2. Розказати про життєвий і творчий шлях І.Котляревського, історію створення «Енеїди» та основні джерела поеми. Заповнити таблицю
Хронологічний період

Події життя

Основні твори

...

....
...

.... 1. Визначити елементи сюжету поеми та їх композиційну організацію

Експозиція – (вказати епізод твору)

Зав’язка – (...........)

Розвиток дії – (..........)

Кульмінація – (.........)

Розв’язка – (...........)

 1. Визначити провідні проблеми і мотиви поеми «Енеїда». Укласти таблицю (в кожній колонці бажано щоб була не менша кількість пунктів)

« Тематика, проблематика, ідея «Енеїди»


Тематика

Соціальні проблеми

Морально-етичні проблеми

Ідейний зміст

1) змалювання славної козацької старовини (часи Сагайдачного, Дорошенка, Залізняка, Запорозька Січ);


2) ..........


3) ...........

..........

1) захист рідної землі від ворогів


2) ………..


3) ……….

.........


1) -----


2) ……..


3) ………

............

1) прославлення героїчного минулого України, ідеалізація часів гетьманства


2) ……..


3) ……..

...........
 1. Дати характеристику образів троянців, богів Олімпу та інших земних героїв у поемі «Енеїда»

 2. Скласти письмову цитатну характеристику образу Енея за планом
Образ Енея та засоби його змалювання

Цитата

Зовнішність
Соціальний статус
Риси характеру

 • .......

 • .......

 • ........
Мова героя
Ставлення до героя троянців
Ставлення до героя богів
Ставлення до героя автора

Які почуття і думки викликає у вас образ Енея?


 1. Довести, що твір І.Котляревського «Енеїда» за жанром – бурлескно-травестійна

поема. Виписати з тексту поеми по 1 цитаті, що ілюструють використання автором бурлеску, травестії, алюзії, пародії.

 1. Яким постало у вашій уяві українське суспільство ХVІІІ ст. після прочитання «Енеїди»? Які соціальні типи українців і в яких образах поеми втілено?

 2. Проаналізувати мовні особливості (використання тропів, прислів’їв, приказок, фразеологізмів, використання елементів розмовної народної мови, вульгаризмів, макаронічної мови) та особливості віршування ( на прикладі однієї строфи визначити віршовий розмір твору, риму, римування, тип строфи) поеми «Енеїда». (Відповідь ілюструвати прикладами з тексту).

 3. Намалювати ілюстрацію до поеми «Енеїда» в карикатурному стилі.

 4. Розказати про сценічну історію п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка».

 5. Довести, що п’єса «Наталка Полтавка» - соціально-побутова драма з ознаками сентименталізму та просвітницького реалізму.

 6. Дати характеристику образу Наталки Полтавки за планом:

 • пряма авторська характеристика, подана в ремарках;

 • самохарактеристика героїні, висловлена в монологах, піснях;

 • характеристика Наталки іншими героями;

 • дії, вчинки героїні;

 • мова героїні.

Дібрати в якості ілюстрації до відповіді цитати з тексту до кожного пункту плану.

 1. Дати порівняльну характеристику Миколи та Петра (або возного Тетерваковського і виборного Макогоненка).

 2. Розкрити особливості композиції п’єси «Наталка Полтавка». Яку роль у п’єсі відіграють пісні?

 3. Які види та засоби комічного використовує автор у п’єсі «Наталка Полтавка»?

Відповідь проілюструйте прикладами з тексту (по 2-3 приклади до кожного засобу).

 1. Заповнити таблицю

«Основні віхи життя і творчості Григорія Квітки-Основ’яненка»


Дата

Події

Твори

29.11.1778р.

Народився на хуторі Основа, побл. Харкова

---------

1793р.

Після закінчення монастирської школи йде на військову службу

---------

........

.......... 1. Внести в таблицю «Етапи літературної творчості Г.Квітки-Основ’яненка приклади творів з вказівкою жанру.
^ Перший етап

1816-1827

Другий етап

1827-1832

Третій етап

1833-1843

Російськомовні сатиричні твори

Російськомовні драматичні твори - комедії

^ Прозові твори російською та українською мовами – романи, повісті, оповідання,україномовні драматичні твори


……..


……….


………..
 1. Довести, що твір Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся» за жанром – сентиментальна повість.

 2. Проаналізувати особливості тематики, сюжету та композиції повісті «Маруся». Які позасюжетні елементи є в повісті і які художні функції вони виконують?

 3. Скласти цитатну характеристику образу Марусі. Порівняти головну героїню повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся» з образом Наталки Полтавки. Зробіть висновок: чи можна вважати, що в цих двох образах втілені найкращі типові риси української жінки?

 4. Виписати з повісті «Маруся» фрагменти описів обрядів, звичаїв українців. Яке значення вони мають у творі?

 5. Довести, що твір Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» - реалістична бурлескно-сатирична повість. Який історичний контекст твору?

 6. Дати характеристику головних персонажів повісті «Конотопська відьма» за планом:

 • соціальний стан;

 • як розкриває героя його прізвище;

 • риси характеру.

 1. Назвати сюжетні лінії повісті «Конотопська відьма». Проаналізувати коротко

кожну з них.

 1. Укласти таблицю «Гумор і сатира в повісті «Конотопська відьма»
Художні засоби

Приклад

Гротеск
Бурлеск
Іронія
Гіпербола
Нісенітниці
Карикатура
Народні фразеологізми
Фантастика 1. Перелічити особливості індивідуального письменницького стилю Г.Квітки-Основ’яненка


^ Теорія літератури

Травестія, пародія, бурлеск, алюзія, силабо-тонічне віршування (повторення), літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм..


^ Для вивчення напам’ять

І.Котляревський «Енеїда» (уривок за вибором)


Теми творів (І семестр)

 • Українські обрядові пісні – енциклопедія народного життя.

 • Народна мораль та система життєвих цінностей в фольклорних народно-побутових піснях (на прикладі конкретних творів)

 • Мої улюблені українські народні пісні (на матеріалі родинно-побутових пісень та балад)

 • «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...» (твір-роздум про актуальність та вічність образів родинно-побутових фольклорних пісень)

 • Хай серце буде розумним, а розум добрим (за вивченими уривками Біблії)

 • Образ ліричного героя у збірці Г.Сковороди «Сад божественних пісень»

 • Проблема справжніх життєвих цінностей у творчості Г.Сковороди.

 • «Еней був парубок моторний...» (образ Енея і троянців у поемі І. Котляревського «Енеїда»)

 • «Енеїда» І.Котляревського – «енциклопедія українського життя» (М.Рильський).

 • Ідеал зовнішньої та внутрішньої вроди в образі Наталки Полтавки за однойменною п’єсою І. Котляревського

 • Утвердження народної моралі та внутрішньої краси людини у п’єсі

І. Котляревського «Наталка Полтавка»

 • Реальне і фантастичне у повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»

Вимоги: самостійно написати домашній твір на одну з поданих тем обсягом 3,5 - 4 сторінки.


Твір має включати:

 • вступну частину історичного, біографічного, автобіографічного змісту (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору);

 • розкриття теми через 3-4 розгорнутих послідовних тез, докладно аргументованих і підкріплених посиланням на художній текст у вигляді коментаря до епізодів (не переказу!) або цитат, позначених лапками та проаналізованих;

 • конкретні висновки, пов’язані з формулюванням теми (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору).


^ Оцінювання твору враховує знання навчального матеріалу, художнього тексту, розкриття теми, логіку та аргументованість викладу, стиль, орфографічну та пунктуаційну грамотність.


Вимоги: самостійно написати домашній твір на одну з поданих тем обсягом 3,5 - 4 сторінки.


^ Твір має включати:

 • вступну частину історичного, біографічного, автобіографічного змісту (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору);

 • розкриття теми через 3-4 розгорнутих послідовних тез, докладно аргументованих і підкріплених посиланням на художній текст у вигляді коментаря до епізодів (не переказу!) або цитат, позначених лапками та проаналізованих;

 • конкретні висновки, пов’язані з формулюванням теми (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору).


^ Оцінювання твору враховує знання навчального матеріалу, художнього тексту, розкриття теми, логіку та аргументованість викладу, стиль, орфографічну та пунктуаційну грамотність.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЕКСТЕРНІВРівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
1. Початковий


1


Учень відтворює матеріали на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.

2


Учень розуміє навчальний матеріал на елементар­ному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фраг­мент окремим реченням.

3


Учень сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (з допомогою вчителя).
2. Середній

4


Учень володіє літературним матеріалом на почат­ковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст.

5


Учень володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя та учнів відтворює матеріал і наводить приклад з тексту.

6


Учень володіє матеріалом, відтворює значну його частину, з допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.
3. Достатній

7


Учень володіє матеріалом і навичками аналізу літе­ратурного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.

8


Учень володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або ви­сновку.

9


Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, система­тизує та узагальнює набуті знання, самостійно ви­правляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
4.

Високий

10


Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допу­щені помилки, працює з різними джерелами інфор­мації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал.

11


Учень на високому рівні володіє матеріалом, вмін­нями і навичками аналізу художнього твору, вислов­лює свої думки, самостійно оцінює різноманітні яви­ща культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.

12

Учень вільно володіє матеріалом та навичками тек­стуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригіналь­них рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до літературної творчості.


Навчальна література та дидактичні матеріали

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література: Підручник для 9 класу –

К.: Грамота, 2009.

 • Міщенко О.І. Українська література: Підручник для 9 класу – Генеза, 2009

 • Пахаренко В.І. Українська література: Підручник для 9 класу – Генеза, 2009

 • Ткачук М.П., Сулима М.М, Смілянська В.Л. Українська література: Підручник для 9 класу – Освіта, 2009

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література 9 клас: Дидактичні мультимедійні матеріали до підручника

 • Степанишин Б.І. Українська література: Підручник для 9 класу – К.: Освіта, 2001

 • Степанишин Б.І. Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу – К.: Освіта,2001

 • Закувала зозуленька.Антологія української народної поетичної творчості / Упорядник Н.Шумада. – К., 1998

 • Давня українська література. Хрестоматія / Упорядкув., передм. та комент. М.Сулими. – К., 1996

 • Лесин В.М., Полинець О.С. Словник літературознавчих термінів – К. : Радянська школа, 1971

 • Нелюба А. Словник школяра: Літературознавство – Х. : Видавництва Харківського історико-філологічного товариства,1999

 • Літературознавчий словник-довідник. – К.,1997

 • Пахаренко В.І. Основи теорії літератури. Навч. посібник. 5-11 клас – Генеза, 2005


Додаткова література

  • Європейське Відродження та українська література ХІV-XVIII ст. Зб.наук. пр. – К., 1993

  • Історія української літератури: У 8 т. / Відп. ред. Л.Махновець. – К., 1967 – Т. 1

  • Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994

  • Українська література: У портретах і довідках. Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000

  • Сулима В. Біблія і українська література: Навчальний посібник. – К., 1998

  • Ушкалов Л. Світ українського бароко. Філологічні етюди. – Харків, 1994.

  • Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995

  • Лімборський І. Сентименталізм // Історія української літератури ХІХ ст.: В 3 кн. – К., 1995. Кн. 1.

  • Бондар М. Поезія // Історія української літератури ХІХ ст. : У 3 кн. – К., 1996. – Кн. 2.

  • Гончар О. Українська література передшевченківського періоду і фольклор. – К., 1982

  • Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. – К., 1988

  • Нудьга Г. Українська балада (з теорії та історії жанру). – К., 1970

  • Яценко М. Романтизм // Історія української літератури ХІХ ст. : У 3 кн.. – К., 1995. – кн.1.

  • Яценко М. Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики: Поетичні твори. – К., 1987

  • Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1978

  • Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1994.-Кн.2, ч.1

  • Мойсієнко А. Традиції модерну і модерн традицій. – К., 2001.

  • Оліфіренко В.В, Оліфіренко С.В. Інтернет на уроках української літератури: Посібник –довідник для вчителів та учнів 9-11 кл. – К., Грамота, 2007Похожие:

Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 11 класу передбачає
В наведеному словосполученні вкажіть головне та залежне слово, визначте смислові зв’язки в ньому
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Фонетика (продовження.). Вимова приголосних звуків. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української літератури за курс 8 класу передбачає
Співбесіда, перевірка робочого зошита, письмовий або усний тест, усний або письмовий переказ уривку з художнього тексту, написання...
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української літератури за курс 7 класу передбачає
Співбесіда, перевірка робочого зошита, письмовий або усний тест, усний або письмовий переказ уривку з художнього тексту, написання...
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української літератури за курс 8 класу (ІІ семестр)
Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”, “Сад” (“В огні нестримної навали ”), “Васильки”
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу передбачає
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 6 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2006
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2005
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу передбачає
Тема поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов