Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, icon

Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння,НазваниеПрограма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння,
Дата конвертации29.05.2013
Размер89.99 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають до знань та умінь учнів.

Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії, прищеплення інтересу до історії, вивчення знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії, елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь, необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; викликати захоплення минулим України.

Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:

  • забезпечення формування елементарних уявлень про історію як науку, відмінну від інших своїм предметом, категоріальним апаратом та методологією;

  • забезпечення розвитку загальнодидактичних та спеціальних умінь, важливих для навчання історії;

  • використання матеріалу з історії України при ознайомленні з найяскравішими сторінками вітчизняної історії та її найвизначнішими діячами;

  • збереження хронологічної послідовності викладу як передумови засвоєння на емпіричному рівні логіки історичного процесу;

  • послідовне втілення загальнолюдських цінностей;

  • врахування вікових особливостей.

Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, то історична пропедевтика націлена передусім на початкові знання, елементарні уявлення та найпростіші вміння. Історичні знання п’ятикласників можна схарактеризувати як фрагментарні, початкові. Відповідно, їхні навчальні досягнення мають елементарний рівень і більш практичну спрямованість, пов’язані в основному з уміннями читати й розуміти адаптований історичний текст, працювати з історичними ілюстраціями, адаптованою історичною картою та стрічкою часу.


Для вивчення історії учню необхідно вести зошит для конспектів, нових понять, термінів, дат. Обов’язково працювати з атласом та контурними картами. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Необхідно звертати увагу на слова й дати, виділені чорним шрифтом. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати включений до нього документ, ознайомитись з портретами історичних діячів, новими поняттями і термінами, ілюстраціями та схемами. Розглядаючи ілюстрації, необхідно звертати увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного.


Курс передбачає вивчення п’яти наступних тем упродовж року: «^ ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ», «КНЯЖА РУСЬ-УКРАЇНА», «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА», «УКРАЇНА В ХІХ—ХХ ст.», «УКРАЇНА СУЧАСНА.».


І семестр


Після вивчення теми : «ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ» учні повинні:


свідомо читати адаптований історичний текст, знаходить у ньому історичну інформацію;

відрізняти художньо-образний та науково-популярний історичний тексти;

знаходити у тексті відповіді на запитання.


знати про такі історичні постаті:

Атей, Кий, Нестор, М.Грушевський, Д.Яворницький, В.Хвойко, М.Берлінський, Б.Мозовецький;


креслити лінію часу та позначає на ній запропоновані дати;

співвідноситти рік зі століттям;

пояснюватиє, як відбувається відлік часу в історії, звідки історики довідуються про минулі часи;

знати наступні дати:

1 млн. років тому – початок людського життя на території України

VІІ – ІІІ ст.. до н.е. – панування скіфів у Причорноморських степах

І-ІІ ст. – перші письмові згадки про давніх словян (венедів)

1187 р. – перша письмова згадка назви «Україна»

1893 р. – відкриття В.Хвойкою Трипільської культури


показувати на карті місцезнаходження найдавнішої стоянки первісних людей на території України (с.Королеве), території поширення Трипільської культури, територію розселення східнослов’янських союзів племен – предків українців, історико-географічні регіони України.

розрізняти умовні позначки на історичній карті;

знаходити на карті відповідь на запитання вчителя;


пояснювати про давнє походження тризуба; про давність етноніма «Україна».


^ Після вивчення теми : «КНЯЖА РУСЬ-УКРАЇНА» учні повинні:


вибірково переказує художньо-образний текст, вибираючи з нього історичну інформацію;

за текстом розповідає про історичного діяча та про історичну подію;

відрізняє в сюжеті оповідань справжні історичні факти та постаті від вигаданих;

складає простий план до науково-популярного тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне;

знати про такі історичні постаті:

Аскольд, Олег, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир мономах, Роман Мстиславич, Данило Романович Галицький, Юрій І Львович, Аліпій, Феодосій Печерський, Любарт, Ольгерд, Василь-Констянтин Острозький;


визначати за допомогою лінії часу тривалість подій, віддаленість від сьогодення;

встановлювати хронологічну послідовність подій періоду.

знати дати:

860 р. – похід князя Аскольда на Константинополь

882 р. – захоплення князем Олегом Києва

882-912 рр. – князювання Олега

912-945 рр. – князювання Ігоря

945-964 рр. – князювання Ольги

957 р. – подорож княгині Ольги до Константинополя

964-972 рр. – князювання Святослава

980-1015 рр. – князювання Володимира Великого

988 р. – хрещення Русі

1019-1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого

1051 р. – заснування Києво-Печерської лаври

1056-1057 рр. – Остромирове Євангеліє

1097 р. – Любецький з’їзд князів

1113-1125 рр. – князювання Володимира Мономаха

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави

1223 р. – битва на р.Калка

1237-1241 рр. – монгольська навала на Русь

1240 р. – захоплення Києва монголами

1253 р. – коронація Данила Галицького

1340 р. – загибель Галицько-Волинської держави

ХІV ст. – загарбання більшості українських земель Великим князівством Литовським

1569 р. – Люблінська унія

1596 р. – Берестейська унія

1574 р. – видання першої на українських землях друкованої книги Іваном Федоровим


показувати на карті місця найвизначніших подій княжої доби, території Київської Русі та Галицько-Волинської держави;


наводить приклади найвідоміших культурних пам’яток;

розповідати про одну (на вибір) з пам’яток княжої доби:

Десятинна церква, Софія Київська, Золоті ворота, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Михайлівський Золотоверхий собор, церква Святого Пантелеймона в Галичі, Успенський собор у Володимирі, Спасо-Преображенський собор у Чернігові, П’ятницька церква, Борисоглібський собор, Луцький замок, Острозький замок, Остромирове Євангеліє, Острозька Біблія


оцінювати інформацію історичних джерел.


ІІ семестр


Після вивчення теми : «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА» учні повинні:


^ Наводити приклади найвідоміших культурних пам’яток козацької доби;

висловлює ставлення до подій та постатей;

докладно переказує науково-популярний текст, вибудовуючи розгорнуту відповідь на запитання;

за текстом складає простий план перебігу подій;

складає словник історичних термінів, витлумачує їх на основі тексту;

визначає належність зображених на ілюстраціях історичних пам’яток до козацької доби, порівнюючи їх із попередньою епохою.


^ Знати і стисло характеризувати історичні постаті, використовуючи текст підручника:

Д.Вишневецький, П.Конашевич-Сагайдачний, Б.Хмельницький, І.Виговський, Д.Дорошенко, І.Мазепа, П.Орлик, І.Скоропадський, П.Полуботок, Д.Апостол, К.Розумовський, П.Калнишевський, П.Могила, С.Величко, Г.Сковорода

знати дати:

1489, 1492 – перші письмові згадки про козаків

1556 – заснування першої Запорозької Січі

1616 – взяття козаками фортеці Кодак

1621 – Хотинська битва

1632 – заснування Києво-Могилянського колегіуму (академії)

22 січня 1648 — Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

8 серпня 1649 — Укладання Зборівського договору

8 січня 1654 — Переяславська рада

1658 — Гадяцька угода

8—9 липня 1659 — Конотопська битва

1665—1676 — гетьманство П. Дорошенка

30 січня 1667 — укладення між Московською державою і Річчю Посполитою Андрусівського перемир’я.

1686 — «Вічний мир» між Московією та Річчю Посполитою

1701 — указ Петра І про надання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії

1702—1704 — повстання під проводом С. Палія

4 листопада 1708 — перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ

13 листопада 1708 — Зруйнування російськими військами Батурина

1708—1722 — гетьманство І. Скоропадського

25 травня 1709 — Зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі

8 липня 1709 — Полтавська битва

16 квітня 1710 — Обрання гетьманом П. Орлика. Прийняття «Пакти і Конституції...»

1727-1734 — гетьманування Д. Апостола

1734 — заснування Нової (Підпільненської) Січі

1722—1794 — життя і діяльність Г. Сковороди

1738—1745 — піднесення опришківського руху під проводом О. Довбуша

1750—1764 — гетьманство К. Розумовського. Відновлення і остаточна ліквідація гетьманства в Україні

1768 — гайдамацьке національно-визвольне повстання «Коліївщина»

1772, 1793, 1795 — три поділи Речі Посполитої

1775 — ліквідація Запорозької Січі

1782—1786 — скасування царським урядом усіх адміністративних і судових установ Гетьманщини. Ліквідація української автономії

1783 — указ Катерини ІІ про закріпачення селян

1783 — приєднання Росією Криму, ліквідація Кримського ханства

1785 — козацька старшина урівнювалася в правах з російським дворянством


^ Знаходить на карті місця найвизначніших подій доби, показує територію Запорозької Січі, Гетьманщини.


Після вивчення теми : «УКРАЇНА В ХІХ—ХХ ст.» учні повинні:


переказує адаптований історичний текст за планом, вживаючи історичні терміни;

складає запитання про історичні події та постаті;

ділиться враженнями про історичні події та постаті;


^ Знати і стисло характеризувати історичні постаті, використовуючи текст підручника:

І.Котляревський, М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький, Т.Шевченко, М.Максимович, В.Антонович, І.Франко, І.Пулюй, М.Драгоманов, А.Кримський, М.Садовський, М.Терещенко. А.Шептицький, Л.Українка, П.Чубинський, М.Грушевський, П.Скоропадський, С.Петлюра, С.Ковпак, О.Федоров, Р.Шухевич, В.Симоненко, І.Дзюба, Л.Костенко, В.Стус

знати дати:

1794 р. – видання «Енеїди « І.Котляревського

1836 р. – видання «Русалки Дністрової»

1840 р. – видання «Кобзаря» Т.Шевченка

1846-1847 рр. – Кирило-Мефодіївське товариство

1863 р. – Валуєвський циркуляр

1876 р. – Емський указ

1892 р. – створення Наукового товариства ім.. Т.Шевченка

1890 р. – заснування Русько-Української радикальної партії – першої української політичної партії

1914-1918 рр. – Перша світова війна

Березень 1917 р. – створення Української Центральної Ради

9 (22) січня 1918 р. – проголошення незалежності УНР

13 листопада 1918 р. – проголошення незалежності ЗУНР

22 січня 1919 р. – Акт Злуки УНР і ЗУНР (День соборності)

Грудень 1919 р. – проголошення УСРР (УРСР)

Грудень 1922 р. – входження УСРР до складу СРСР

1932-1933 рр. – Голодомор

1 вересня 1939 – 2 вересня 1945 рр. – Друга світова війна

22 червня 1941 – 9 травня 1945 рр. – Велика Вітчизняна війна

6 листопада 1943 р. – визволення Києва від нацистських загарбників

28 жовтня 1944 р. – День визволення україни від нацистських загарбників

1954 р. – входження Криму до складу України

26 квітня 1986 р. – Чорнобильська катастрофа


встановлює хронологічну послідовність 2—3 історичних подій;

вибирає (з переліку) пов’язані події (факти);

складає план розповіді про подію;

визначає історичне тло в художніх оповіданнях на історичну тематику;

дає повну відповідь на історичне запитання (за текстом підручника);

показує на карті територію України, області, найбільші міста; ставить запитання до історичної карти.


Після вивчення теми : «УКРАЇНА СУЧАСНА» учні повинні:

^ Показує на карті територію України після відновлення її незалежності у 1991 р.;

встановлює хронологічну послідовність прийняття найважливіших державотворчих документів;

вибирає (з переліку) пов’язані події (факти);

складає розповідь на основі розповідей родичів про їхній внесок у будівництво заможної демократичної України;

наводить приклади зі сфери науки, спорту, культури, де Україна має здобутки світового рівня.


^ Знати і стисло характеризувати історичні постаті, використовуючи текст підручника:

Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко, Володимир і Віталій Кличко, А.Шевченко, Р.Лижичко, С.Вакарчук.


знати дати:

16 липня 1990 р. – Декларація про державний суверенітет України

24 серпня 1991 р. – Акт проголошення незалежності України

1 грудня 1991 р. – Всеукраїнський референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності України. Вибори першого президента незалежної України

28 червня 1996 р. – прийняття Верховною Радою Конституції України

Листопад-грудень 2004 р. – «Помаранчева революція»Похожие:

Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати...
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconСтворення якісного тесту з історії для оцінювання навчальних досягнень учнів
Перевірка та оцінювання засвоєних учнями знань з теми «Виникнення та розвиток Київської Русі»
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconОцінювання індивідуальних досягнень учнів початкової школи методом портфоліо Відповідно до наказу монмолодьспорту від 13. 04. 2011р., №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
...
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі загальної освіти
Оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання...
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconОцінювання навчальних досягнень учнів з географії
При цьому важливо використовувати під час вивчення географії мотиваційний потенціал для учнів: авансування успіху, спонукання до...
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconСтворення якісного тесту з української мови та літератури для оцінювання навчальних досягнень учнів

Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconСтворення якісного тесту з української мови та літератури для оцінювання навчальних досягнень учнів

Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconПеревіряються в усній або письмовій формі
Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з математики є знання, уміння та навички, засвоєння яких передбачено...
Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, iconЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.
Міністерства освіти і науки України від 05. 05. 08 №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов