Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)НазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Дата конвертации05.12.2013
Размер80.83 Kb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>

Академія педагогічних наук України

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих

Кременчуцький інститут

Дніпропетровського університету економіки та права


Хрестоматія

з психології та педагогіки


для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю

традиційної та дистанційної форм навчання


Кременчук – 2008

УДК 371.134:33

ББК 88я73+74я73

С 95, П 67

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1228 від 30.05.2008 р.)


Рецензенти:

Рибалка В.В. - доктор психологічних наук, професор;

Яценко Т.С. – доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України;

Лещенко М.П. - доктор педагогічних наук, професор;

Тарнопольський О.Б. – доктор педагогічних наук, професор.


С 95, П 67 Хрестоматія з психології та педагогіки: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання /Укладачі С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. - 400 с.


ISBN 998-966-8931-37-6


Хрестоматія є складовою навчально-методичного комплексу психолого-педагогічної підготовки фахівців непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання і слугує доповненням до підручника «Психологія та педагогіка» (Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.). Вона складена відповідно до програми навчального курсу „Психологія та педагогіка” для вищих навчальних закладів непедагогічного профілю.

Хрестоматію створено з врахуванням модульно-кредитної організації навчального процесу. В ній зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї класиків психологічної та педагогічної думки.

Одна з основних переваг цього видання полягає в тому, що ретельно відібраний матеріал подається за тематичним принципом. Наведені тексти дають можливість читачеві сформувати цілісне і глибоке уявлення про розвиток психологічної та педагогічної думки і системи освіти в Україні. Тексти являють собою уривки і витяги з авторських праць провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців в галузі психології та педагогіки. Вона споряджена науково-довідковим апаратом.

Хрестоматія адресована студентам вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, для організації післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки.. Вона буде корисною всім, хто цікавиться фундаментальними основами педагогіки і психології, можливостями застосування психолого-педагогічних знань у вирішенні актуальних проблем професійної діяльності.


© Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. 2008


^ Зміст

Передмова..........................................................................................................

Модуль 1 Психологія як наука.........................................................................

1.1.Ярошевський М.Г. Категоріальний апарат психології

1.2. Ломов Б.Ф. Психологія в системі наукового знання

1.3. Лурія А.Р. Мозок і психіка

1.4. Леонтьєв А.Н. Загальне поняття про діяльність

1.5. Джон Б. Уотсон Біхевіоризм

1.6. Вертгеймер М. Про гештальттеорії

1.7.Фрейд З. Я і воно

Модуль 2 Особистість........................................................................................

2.1. Узнадзе Д.Н. Загальне вчення про установку

2.2. Ананьєв Б.Г. Соціальні ситуації розвитку особи і її статус

2.3. Леонтьєв А.Н. Індивід і особа

2.4. У.Н.Мясищев Проблема відносин людини і її місце в психології

2.5. Рубінштейн С.Л. спрямованість особи

2.6. Петровський А.В. Бути собою

2.7. Теплов Б.М., Небиліцин В.Д. Вивичення основних властивостей нервової системи і їх значення для психології індивідуальних відмінностей

2.8. Теплов Б.М. Здібності і обдарованість

2.9. Мерлін у.С. Відмітні ознаки темпераменту

2.10. Кон І.С. Соціологія особистості

Модуль 3 Когнітивна та афективна сфера особистості...............................

3.1. Гальперін П.Я. До проблеми уваги

3.2. Лурія А.Р. Маленька книжка про велику пам’ять

3.3. Тихомиров О.К. Управління розумовою діяльністю

3.4. Натадзе Р.Г. уява як чинник поведінки

3.5. Симонов П.В. Інформаційна теорія емоцій

Модуль 4 Педагогіка як наука.............................................................................

4.1. Конституція України

4.2. Закон України «Про освіту»

4.3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)

4.3. Закон України «Про вищу освіту»

4.3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

4.4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах

4.5. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти

4.6. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

4.7. Каптєрев П.Ф. Педагогіка – наука чи мистецтво?

4.8. Каптєрев П.Ф. Педагогічний процес

4.9. Песталоцці і.Г. Про народність освіти та індустрію

4.10. Європейський простір вищої освіти (Болонська декларація від 19 червня 1999 р.)

4.11. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології (розвиток свідомості у дитини)

4.12. Данилов М.А. Принципи навчання ( дидактичні принципи)

Модуль 5 Теорія виховання...................................................................................

5.1. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання

5.2. Ушинський К.Д. Стислий підручник педагогіки

5.3. Ушинський К.Д. Про звичку

5.4. Коменський Я.А. Велика дидактика

5.5.Духнович О.В. Народна педагогія про загальні правила наставляння

5.6. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину

5.7. Сухомлинський В.О. Про виховання всебічно розвиненої особистості

5.8. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості

5.9. Сухомлинський В.О. Народження громадянина

5.10. Сухомлинський В.О. Виховання і самовиховання

5.11. Володимир Мономах Повчання Володимира Мономаха дітям

5.12.Руссо Ж.-Ж. Еміль, чи про виховання

5.13. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка

5.14. Стельмахович М.Г. Моральна підготовка молоді до подружнього життя

5.15. Локк Дж. Думки про виховання

5.16. Каптєрев П.Ф. Про моральне загартування

5.17. Домострой

5.18. Симеон Полоцький «Обід душевний» і «вечеря душевна»

5.19. Макаренко А.С. Книга для батьків

5.20. Макаренко А.С. Відносини, стиль, тон у колективі

5.21. Макаренко А.С. Методи виховання

5.22. Макаренко А.С. Про «вибух»

5.23. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу

5.24. Макаренко А.С. Дисципліна, режим, покарання, заохочення

5.25. Макаренко А.С. Загальні умови сімейного виховання

5.26. Костюк Р.С. Рушійні сили розвитку виховання

5.27. Ананьєв Б.Г. Людина як предмет виховання

5.28. Закон України «Про освіту»

Модуль 6 Поняття про педагогічну майстерність і педагогічну творчість…………………………………………………………………………..

6.1. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві

6.2. Сухомлинський В.О. Як любити дітей

6.3. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям

6.4. Сухомлинський В.О. Народження громадянина

6.5. Коменський Я.А. Закони добре організованої школи

6.6. Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури

6.7.Данилов М.А. Самостійна робота учнів

Модуль 7 Психолого-педагогічні аспекти спілкування.....................................

7.1. Ломов Б.Ф. Проблема спілкування в психології

7.2. Бодальов А.А. Сприйняття людини людиною

Модуль 8 Психолого-педагогічні аспекти управлінської діяльності..............

8.1. До європейського простору вищої освіти (Комюніке Празької зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту 19 травня 2001 р.)

8.2. Створюючи Європейський простір вищої освіти(Комюніке Берлінської конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту 19 вересня 2003 р.)

8.3. Закон України «Про освіту»

8.4. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)

8.5. Закон України «Про вищу освіту»

8.6. Загальне положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації …

Відомості про авторів використаних джерел…………………………………

Передмова

Соціально-економічні перетворення в Україні визначили принципово нові пріоритети розвитку системи освіти і вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх фахівців. У Державній національній програмі „Освіта” („Україна ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності забезпечення високої якості професійної освіти, конкурентоспроможності та мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці. Тому виникає необхідність пошуку нових моделей і підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців, від якості знань і умінь яких значною мірою залежить економічний розвиток нашої країни.

Істотною складовою професійної підготовки фахівців непедагогічного профілю є їх психолого-педагогічна підготовка, оскільки професійна діяльність таких фахівців пов’язана з професійним та міжособистісним спілкуванням, вмінням долати конфлікти, здатністю до саморегуляції, самоконтролю, саморозвитку, організаційної діяльності, творчого вирішення професійних завдань. Тому психолого-педагогічна підготовка фахівців непедагогічного профілю є однією з вирішальних умов підвищення ефективності їх майбутньої професійної діяльності, реалізації життєвих і професійних стратегій.

Хрестоматія є складовою навчально-методичного комплексу психолого-педагогічної підготовки фахівців непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання і слугує доповненням до підручника «Психологія та педагогіка» (Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.). Вона складена відповідно до програми навчального курсу „Психологія та педагогіка” для вищих навчальних закладів непедагогічного профілю.

Завдання даної хрестоматії – поглибити й розширити знання студентів з основних розділів програми з психології та педагогіки для непедагогічних вищих навчальних закладів, дати їм в певній системі підібраний матеріал для самостійного вивчення основних джерел з теорії психології та педагогіки, психолого-педагогічних аспектів спілкування та управлінської діяльності.

Матеріал хрестоматії допоможе студентам розібратись в сутності і значенні провідних проблем психології та педагогіки, познайомить з найважливішими першоджерелами, пробудить цікавість до їх теоретичних і практичних аспектів, створить певні передумови для формування у майбутніх фахівців психолого-педагогічного мислення.

Структура хрестоматії продовжує ідею інтегрованої психолого-педагогічної підготовки, яка є найбільш оптимальною для вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. Модулі, на які поділено зміст хрестоматії, відповідають модулям підручника „Психологія та педагогіка”, виданого нами. Це має сприяти поглибленому вивченню окремих тем, поданих у підручнику, а також може бути використано для розширення методичних можливостей викладачів, а у випадку дистанційної форми навчання – для створення гіпертекстів.

Вміщуючи в посібник фрагменти робіт, ми прагнули не розривати їх загальну логіку і використовувати найбільш важливе, що необхідне для кращого засвоєння відповідного розділу програми.

Ґрунтовне та усвідомлене вивчення вміщених в хрестоматію текстів допоможе студентам поглибити і розширити свої пізнання, підвищити професійно-педагогічну і професійно-психологічну підготовку.

Укладаючи хрестоматію як складову навчально-методичного комплексу з педагогіки та психології, ми передбачили, що студенти будуть опрацьовувати матеріали посібника у процесі вивчення основних тем психології та педагогіки.

Хрестоматія адресована студентам вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, для організації післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки.. Вона буде корисною всім, хто цікавиться фундаментальними основами педагогіки і психології, можливостями застосування психолого-педагогічних знань у вирішенні актуальних проблем професійної діяльності.Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во „ Мелітополь”, 2010. – 148 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов