Інформація про роботу icon

Інформація про роботуНазваниеІнформація про роботу
Дата конвертации02.04.2013
Размер83.47 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

16 вересня 2010 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 при УкрНДІЛГА за адресою: вул. Пушкінська, 86, УкрНДІЛГА, Малий актовий зал, м. Харків, 61024.

Порядок денний:10-00 Розгляд дисертаційної роботи Рогового Володимира Івановича «Букові ліси Криму та особливості їх формування», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.


*** Коротка інформація про роботу

Дослідження виконано під час аспірантської підготовки та роботи здобувача у лабораторії лісівництва Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Ви­соцького (УкрНДІЛГА) у рамках бюджетних науково-дослідних тем: «Вдоскона­лити систему рубок в рівнинних лісах України та Гірського Криму на засадах екологічно орієнтованого лісівництва» (2005 – 2009 рр. № 8, ДР 01005U005859), «Дослідити ефективність використання лісорослинного потенціалу лісами України (рівнинна частина та Гірський Крим) і розробити систему заходів щодо підвищення їх продуктивності та формування деревостанів природного походження» (2010 – 2014 рр. № 2, ДР 0210U004315), – замовником яких був Державний комітет лісового господарства України.

Науковий керівник – Ткач В.П., д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААНУ, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

Офіційний опонент – Олійник В.С., д.c.-г.н., с.н.с., завідувач кафедри лісознавства (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент – Ворон В.П., к.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії екології лісу (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України та Національної академії наук України)

Автором уперше для умов Криму: встановлено особливості розподілу площ букових лісів та їх динаміки за лісівничо-таксаційними показниками; проведено кількісну оцінку динаміки продуктивності букових деревостанів різного походження та виявлено особливості їх формування в основних типах лісу; визначено ефективність використання букняками лісорослинного потенціалу; розроблено моделі росту модальних та еталонних букових деревостанів; отримано дані щодо віків стиглості букових деревостанів; визначено динаміку надземної фітомаси букових деревостанів і кількість депонованого ними вуглецю; виявлено особливості природного поновлення бука залежно від лісорослинних умов, висоти місцевості над рівнем моря, віку і повноти материнського деревостану; встановлено вплив прове­дення першого прийому лісовідновної рубки (поступовим способом) разом із заходами сприяння природному поновленню на формування підросту в букових лісах Криму.

За матеріалами проведених досліджень опубліковано 15 наукових праць, у тому числі 5 статей у фахових виданнях:

1. Роговий В. І. Сучасний стан і динаміка букових лісів Криму / В. І. Роговий // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : 2007. – Вип. 111. – С. 43 – 47.

2. Ткач В. П. Букові ліси Криму та перспектива їх природного відтворення / В. П. Ткач, В. І. Роговий // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : 2008. – Вип. 113. – С. 130 – 136 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

3. Роговий В. І. Особливості ходу росту букових деревостанів Криму та динаміка їх вікової структури / В. І. Роговий // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : 2009. – Вип. 114. – С. 85 – 89.

4. Ткач В. П. Моделювання ходу росту букових деревостанів Криму / В. П. Ткач, В. І. Роговий, В. П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : 2009. – Вип. 115. – С. 80 – 89 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

5. Плугатар Ю. В. Ступінь використання природної родючості земель буковими деревостанами Криму / Ю. В. Плугатар, В. І. Роговий // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук.-техн. праць. – Львів : 2009. – Вип. 19.1. – С. 7 – 11 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

6. Роговий В. І. Поширення та таксономічне положення бука (Fagus L.) в Криму / В. І. Роговий, Ю. В. Плугатар // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: 2007. – Вип. VII – VIII. – С. 90 – 93 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

7. Роговий В. І. Майбутнє букових лісів Криму / В. І. Роговий // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Тематический сборник научных трудов. – Симферополь : 2008. – Вып. 18. – С. 131 – 134.

8. Роговий В. І. Букові ліси Криму та їх лісотипологічне поширення / В. І. Роговий // Тези наукової конференції присвяченої 85-річчю з дня народження Б. Ф. Остапенка / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2007. – С. 104 – 106.

9. Роговий В. І. До питання про систематику кримського бука / В. І. Роговий // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: Матеріали Погребняківських читань. – Х. : УкрНДІЛГА, 2007. – С. 83 – 84.

10. Роговий В. І. Лісотипологічний потенціал букових деревостанів Гірського Криму / В. І. Роговий // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Том ІІ. – Житомир, 2007. – С. 107 – 110.

11. Роговий В. І. Вікова структура букових лісів Криму та її динаміка / В. І. Роговий // Ученые ботаники Таврического университета: вклад в науку, идеи и их развитие. Материалы Международной научной конференции. – Симферополь, 2008. – С. 129 – 132.

12. Роговий В. І. Про особливості природного поновлення в букових лісах Криму / В. І. Роговий // Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг, 2009. – С. 227 – 229.

13. Роговий В. І. Співвідношення діаметрів пня та стовбура на висоті 1,3 м для бука кримського (Fagus taurica Popl.) / В. І. Роговий // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: матеріали І міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Дон. нац. ун-ет. – Донецьк, 2009. – С. 392 – 393.

14. Роговий В. І. Про особливості регенеративних процесів в букових лісах Криму / В. І. Роговий // Конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів / Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства. – Київ, 2009. – С. 39 – 40.

15. Роговий В. І. Алгоритм моделювання ходу росту модальних букових деревостанів Криму / В. І. Роговий // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». – К. – Х. – АР Крим, 2009. – С. 196 – 202.

***


14-00 Розгляд дисертаційної роботи ^ Яценка Сергія Володимировича «Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу і створення культур дуба звичайного у Південому Лівобережному Лісостепу», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.


*** Коротка інформація про роботу

Роботу виконано під час аспірантської підготовки та роботи здобувача на громадських засадах при розробці державних науково-дослідних тем лабораторії лісових культур та агролісомеліорації УкрНДІЛГА: "Розробити заходи щодо інтенсифікації вирощування садивного матеріалу та створення культур сосни і дуба на зрубах у різних природних зонах України" (2002 – 2005 рр., № держреєстрації 0202U006452) та "Вдосконалити сучасні методи лісовіднов­лення в основних типах рівнинних лісів України з метою підвищення їх лісівничо-екологічної та агротехнічної ефективності" (2005 –2009 рр., № держреєстрації 0105U005589), які виконували у лабораторії лісових культур та агролісомеліорації Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісо­меліорації ім. Г. М. Висоцького.

Науковий керівник – Ведмідь М.М., к.с.-г.н., доц., заступник голови Державного комітету лісового господарства України.

Офіційний опонент – Гузь М.М., д.c.-г.н., проф., завідувач кафедри лісових культур та лісової селекції (Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Маурер В.М., к.с.-г.н., проф., завідувач кафедри лісових культур (Національний університет біоресурсів та природокористування Кабінету Міністрів України)

Автором уперше для умов Південного Лівобережного Лісостепу:

– визначено особливості впливу ґрунтового меліоранту дефекату, деревної тирси та перегною на родючість ґрунтів лісових розсадників і вихід стандартних сіянців дуба звичайного;

– доведено достовірний позитивний вплив застосування сучасних еколо­гічно безпечних роз­роб­лених і сертифікованих в Україні регуляторів росту рослин, водороз­чинних полімерів при передвисівній підготовці жолудів дуба звичайного на їх схожість, енергію росту сходів, вихід стандартних сіянців, а передсадивної обробки коріння сіянців – на приживлю­ваність і ріст культур;

– доведено високу ефективність запропонованої технології обробки коріння сіянців дуба звичайного після викопування новими полімерними супераб­сорбентами.

За темою дисертації здобувач має 14 публікацій обсягом 2,5 друкарських аркушів, з яких 11 – статті, у наукових фахових виданнях у галузі сільськогосподарських наук згідно «Переліку фахових видань» ВАК України:

1. Угаров В.М. Вплив дефекату і перегною на агрохімічні властивості темно-сірого ґрунту і ріст сіянців дуба черешкового / В. М. Угаров, С. В. Яценко // Вісник ХНАУ, сер. "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство". – Х. : ХНАУ, 2002. – №2. – С.175–179. (Здобувачем закладені досліди разом із співавтором, проведений аналіз даних).

2. Ведмідь М. М. Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні сіянців дуба черешкового / М. М. Ведмідь, С. В. Яценко // Вісник Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва, серія "Ґрунто­знав­ство, агрохімія, землеробство, лісове господарство". – Х. : ХНАУ, 2002. – №2. – С. 142 – 146. (Здобувачем закладено досліди, проведено аналіз даних, підготовлено текст публікації).

3. Яценко С. В. Ріст культур дуба звичайного, створених із сіянців, які були вирощенні зі застосуванням дефекату та перегною / С. В. Яценко // Науковий вісник. – Львів : НЛТУ України, 2005. – Вип. 15.3. – С. 66 – 69.

4. Ведмідь М. М. Застосування регуляторів росту рослин при вирощу­ванні сіянців та створенні лісових культур / М. М. Ведмідь, С. В.  Яценко, О. Ф. Попов // Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні. – Львів : УкрДЛТУ, 2002. – Вип.12.4. – С. 240 – 245. (Здобувачем закладено досліди, проведено аналіз даних, підготовлено текст публікації).

5. Ведмідь М. М. Приживлюваність і ріст культур дуба звичайного при обробці коренів сіянців триманом / М. М. Ведмідь, В. М. Угаров, С. В. Яценко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип.105. – С. 71 – 76. (Здобувачем закладено досліди, проведено аналіз результатів).

6. Яценко С. В. Ефективність застосування меліорантів при вирощуванні сіянців і культур дуба звичайного / С. В. Яценко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип. 106 – С. 155 – 159.

7. Яценко С. В. Ріст культур дуба звичайного при застосуванні передсадивного обробітку ґрунту і садінні крупномірними сіянцями / С. В. Яценко // "Лісове господарство, лісова паперова і деревообробна промисловість". – Львів : НЛТУ України, 2006. – Вип. 31. – С. 187 – 191.

8. Яценко С. В. Вплив суперабсорбенту Теравет-100 на приживлю­ваність та ріст культур дуба звичайного / С. В. Яценко // Науковий вісник. – Львів : НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.7. – С. 128 – 132.

9. Ведмідь М. М. Ефективність обробки коріння сіянців дуба звичайного суперабсорбентом "Теравет-100" перед садінням лісових культур / М. М. Ведмідь, В. М. Угаров, В. В. Борисова, С. В. Яценко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 113. – С. 79 – 85. (Здобувачем закладено досліди, проведено аналіз результатів).

10. Ведмідь М. М. Вплив стимуляторів росту та способи підготовки ґрунту на ріст культур дуба, створених сіянцями різного віку / М. М. Ведмідь, С. В. Яценко // Наук. вісник. – Львів : НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.11. – С. 92 – 97. (Здобувачем закладено досліди, проведено аналіз результатів).

11. Ведмідь М. М. Вплив регуляторів росту рослин на ріст сіянців дуба звичайного у розсаднику / М. М. Ведмідь, В. М. Угаров, С. В. Яценко // Науко­вий Вісник НУБіП України / Лісівництво. Декоративне садівництво. – К. : НУБіП, 2009. – Вип. 135. – С. 153 – 158. (Здобувачем закладено досліди, проведено аналіз результатів).

12. Яценко С. В. Вирощування сіянців дуба звичайного на піщаних ґрунтах із застосуванням регуляторів росту рослин / С. В. Яценко // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали ХІ Погребняківських читань (10 – 12 жовтня 2007 р., м. Харків). – Харків : УкрНДІЛГА, 2007. – С. 173 – 174.

13. Яценко С. В. Створення культур дуба звичайного сіянцями різного віку у Лівобережному Лісостепу України / С. В. Яценко // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. статей учасників міжнар. наук.-практ. конф. (27 – 29 листопада 2007р., м. Житомир). – Житомир, 2007. – Том І. – С. 151 – 154.

14. Яценко С. В. Застосування полімерних суперабсорбентів при створен­ні насаджень дуба звичайного / С. В. Яценко // Відновлення порушених природних систем: Матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (7 – 9 жовтня 2008 р., м. Донецьк, Донецький ботанічний сад НАН України). – Донецьк, 2008. – С. 605 – 607.

***Похожие:

Інформація про роботу iconІнформація про роботу із зверненнями громадян
Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та з метою безумовного виконання Указу Президента України, коф пат «Укртелеком»...
Інформація про роботу iconІнформація про роботу із зверненнями громадян за ІV квартал 2013 року
Харківської облдержадміністрації від 13. 12. 2013 р. №01-80/10309 щодо забезпечення об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду...
Інформація про роботу iconІнформація методистів про роботу в закладах з узагальненню досвіду роботи над проблемою, звіт методистів про творчу роботу на місцях, планування роботи на місяць, робота ради районного методичного кабінету
Середа: Робота в закладах, вивчення стану викладання та якості знань. Надання
Інформація про роботу iconІнформація про роботу із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2013 року
Харківської облдержадміністрації від 26. 09. 2013 р. №01-80/7804 щодо забезпечення об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень...
Інформація про роботу iconІнформація про роботу із зверненнями громадян за 2013 рік
Харківської обласної державної адміністрації від 13. 12. 2013 р. №01-80/10309 щодо забезпечення об’єктивного, всебічного і вчасного...
Інформація про роботу iconІнформація про роботу зі зверненнями громадян Броварської філії по експлуатації газового господарства пат „Київоблгаз
Броварська філія по експлуатації газового господарства ват „Київоблгаз” проводить відповідну роботу щодо своєчасного та всебічного...
Інформація про роботу iconІнформації про роботу музею за такою формою: Інформація щодо роботи музею Історія виникнення музею. Невеликий опис експозиційних розділів. Фонди музею. Опис найбільш цікавих експонатів. Пошукова робота
Прошу Вас до 15. 10. 10 забезпечити надання інформації про роботу музею за такою формою
Інформація про роботу iconІнформація про роботу регіональних секретаріатів під час виборчої компанії 2007 року

Інформація про роботу iconМені потрібна додаткова інформація про вашу роботу невеликий танкер # 1402 (id2995)

Інформація про роботу iconДодаток №2 Порядок роботи на веб-сайті «Подвиг народа Починаючи роботу на веб-сайті «Подвиг народа»
Починаючи роботу на веб-сайті «Подвиг народа» необхідно мати на увазі, що на сайті розміщена інформація починаючи з медалі «За отвагу»....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов