Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази icon

Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої базиНазваниеРішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази
страница1/4
Дата конвертации02.12.2012
Размер0.83 Mb.
ТипРішення
скачать >>>
  1   2   3   4
Support to the development of the


accident insurance system in Ukraine


GVG


This project is funded by the European Union

A project implemented by GVG - BCEOM - B.A.D.
2005 рік


Рекомендації щодо впровадження системи управління охороною праці на підприємстві відповідно до вимог стандарту серії OHSAS 18001“Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу ” підготовлено в рамках проекту TACIS „ Підтримка розвитку системи страхування від нещасних випадків в Україні” за участю заступника виконавчого директора GVG Д.Томанека (Німеччина), директора Національного науково-дослідного інституту охорони праці М.Лисюка, та місцевого експертами проекту Г.Лесенка


Безпечна робота є позитивним фактором підвищення продуктивності праці та економічного зростання. Хвороби та травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а бідність не може служити виправданням відсутності уваги до безпеки та здоров’я робітників”

^ Хуан Сомавія – Генеральний директор МОП

1. Загальні положення


Прагнення України вступити до Світової організації торгівлі потребує адаптації нормативно–правової бази з питань промислової безпеки до вимог стандартів та директив Європейського Союзу.

Для вирішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази.

У 2001 році в Україні було прийнято закони “Про стандартизацію”, “Про підтвердження відповідності” які дозволяють в подальшому перейти на регулювання промислової безпеки на базі законів та технічних регламентів, що є обов’язковими для застосування, і стандартів та інших нормативних документів, що застосовуються на добровільних засадах, як це здійснюється у західних країнах.

Принцип добровільного застосування ряду вимог з охорони праці дасть будь-якій особі–суб’єкту господарської діяльності можливість вибору застосовувати чи ні конкретний відомчий акт. У разі його застосування, вимоги із рекомендованих автоматично стають обов’язковими для виконання.

Аналіз закордонного досвіду в галузі менеджменту охорони праці свідчить, що регулювання його необхідно здійснювати на підставі оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та аварій на виробництві.

Стандарт серії OHSAS 18001 “Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу ” не має статусу міжнародного стандарту ISO але він широко використовується у всьому світі і вважається одним із самих досконалих стандартів по організації менеджменту з питань охорони праці.

В ньому система менеджменту управління охороною праці будується на ідентифікації та оцінці ризику небезпек виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Впровадження стандарту серії OHSAS 18001“Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу ”дає можливість раціонально використовувати кошти, спрямовані на охорону праці.

Якщо Україна бажає гармонізувати свою систему до західної, то їй необхідно переглянути підходи до формування нормативно-правової бази щоб:

по-перше, щоб СУОП була підсистемою в системі управління виробництвом;

по-друге, щоб планування заходів щодо покращення рівня безпеки виробництва, будувалось не на підставі 100 відсоткової відповідності стану умов та безпеки праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, а на підставі управління ризиками виникнення аварій, нещасних випадків та професійних захворювань за допомогою методики їх виявлення і оцінки для усунення неприпустимих ризиків. При цьому необхідно забезпечити управління фінансовими потоками, спрямованими на зниження ризиків при обґрунтуванні технічної можливості, економічної доцільності і соціальної відповідності.

Чинне законодавство деякою мірою дає можливість застосувати таку систему навіть в межах діючої в Україні нормативно-правової бази з охорони праці, побудованої на принципах 100% забезпечення безпеки виробництва.

Стаття 29 Закону України “Про охорону праці” передбачає можливість тимчасового припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці в разі неможливості повного усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я умов праці, а стаття 7 цього закону фактично закріплює можливість зайнятості працівників на роботах із шкідливими умовами праці і передбачає за це надання їм відповідних пільг та компенсацій. Тобто фактично законодавство передбачає можливість порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, але не визначає при цьому ступінь недопустимого ризику для життя та здоров’я працюючих і залишає це на розсуд органів Держнаглядохоронпраці.

Як вже відзначалося, відповідно до законодавства роботодавець повинен забезпечити функціонування СУОП.

Вона повинна містити такі основні елементи, як політика в галузі охорони праці, система організації робіт, система планування та реалізації заходів, оцінка дії системи та дії по удосконаленню системи. Ці елементи повинні містити:

 1. Офіційно визначені принципи та цілі (політику) роботодавця з питань охорони праці у тому числі визначення нормативно-правових актів з питань охорони праці, що діють на підприємстві

 2. Безпосередню участь роботодавця в системі управління охороною праці

 3. Розподіл обов’язків між керівництвом вищої ланки управління їх обов’язки та відповідальність

 4. Встановлені функцій для структурних підрозділів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочих місцях

 5. Ресурси для можливості реалізації завдань СУОП

 6. Затверджені форми документації, що діє в системі управління

 7. Порядок залучення робітників до управління

 8. Систему професійного відбору, навчання та інструктажів з питань охорони праці

 9. Порядок обміну інформацією між всіма рівнями управління та робітниками

 10. Механізм ідентифікації шкідливих та небезпечних виробничих факторів в тому числі за допомогою громадсько-адміністративного контролю

 11. Систему обліку, аналізу та оцінки ризиків виникнення нещасних випадків

 12. Систему та порядок планування (заходи повинні бути конкретними та піддаватись контролю)

 13. Процедури та заходи щодо коригування системи та можливості її удосконалення

 14. Порядок попередження аварійних ситуацій, та підготовку персоналу

 15. Процедури оцінки на відповідність вимогам безпеки матеріально-технічного забезпечення

 16. Вимоги до підрядних організації

 17. Моніторинг виконання та оцінки результативності дії системи на рівні вищого керівництва

 18. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 19. Систему перевірок (аудиту) щодо визначення чи є елементи системи управління адекватними та ефективними і порядок підготовки аудиторів

1986 р.

2001 р.

1999 р.

СУОП, як загальна система управління виробництвом, повинна забезпечувати вирішення таких основних завдань:


 1. Професійний добір для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, з урахуванням стану здоров’я та психофізіологічних показників.

2. Навчання та пропаганду знань з охорони праці.

3. Безпечний стан обладнання.

4. Безпечний стан виробничих процесів.

5. Безпечний стан будівель та споруд.

6. Забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці.

7. Наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

 1. Оптимальні режими праці та відпочинку.

9. Лікувально–профілактичне обслуговування працюючих.

10. Санітарно–побутове обслуговування.Для вирішення завдань, які стоять перед підприємством, СУОП, як підсистема загальної системи управління виробництвом, повинна передбачати такі функціональні складові:

 • систему організації і координації робіт (обов’язки, відповідальність, повноваження керівників різного рівня, осіб, які управляють, виконують та перевіряють роботи);

 • систему обліку, аналізу та оцінки ризиків;

 • політику підприємства в галузі охорони праці;

 • систему планування робіт;

 • систему контролю планових показників та аудит усієї системи;

 • систему коригуючих і запобіжних дій та можливість адаптації до обставин, які змінюються;

 • систему заохочення працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

Відповідно до міжнародного стандарту, при опрацюванні СУОП роботодавець повинен визначити та документально оформити політику підприємства, цілі та завдання в галузі охорони праці виходячи із існуючого стану умов та безпеки праці і необхідності приведення його до нормативних вимог або підтримання в існуючому стані. При цьому цілі повинні бути встановлені для кожної окремої функції і кожного рівня управління. Цілі та завдання повинні мати, по можливості, кількісне вираження.

Для визначення політики підприємства, необхідно сперш ідентифікувати всі небезпечні та шкідливі виробничі факторі, визначити неприпустимі рівні ризику виникнення нещасних випадків і професійних захворювань та фінансові можливості підприємства і потім встановити першочергові цілі та завдання. Після цього необхідно опрацювати організаційні схему та програму дій для реалізації політики, що декларується і досягнення її цілей та виконання встановлених завдань.

Ідентифікація небезпек на робочих місцях повинна враховувати:

а) визначення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що існують, та їх можливого потенційного впливу на здоров’я та життя працюючих;

б) ситуації та обставини, які потенційно можуть призвести до травми або професійного захворювання;

в) аналіз причин нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися раніше.

Під час ідентифікації небезпек необхідно розглянути на відповідність нормативно-правовим актам існуючу систему організації робіт з охорони праці на підприємстві, порядок проектування робочих місць та розробки технологічних процесів, здійснення монтажу обладнання, його технічного обслуговування, ремонту, а, також, систему вхідного контролю продукції, що застосовується в технологічних процесах.

Усі ризики, пов’язані з кожною із ідентифікованих небезпек, необхідно оцінити та впорядкувати за пріоритетами та їх рівнями. При цьому слід оцінювати як нормальні умови функціонування виробництва, так і випадки відхилень у роботі, пов’язані з можливими аварійними ситуаціями. Найбільш небезпечні ризики повинні бути використані для розробки цілей та завдань у галузі охорони праці.

На кожному більш-менш великому підприємстві існує, як мінімум, два рівня управління - на рівні підприємства, як об’єкта управління в цілому, та на рівні окремого структурного підрозділу.

Органом управління на першому рівні є роботодавець. Координація дій здійснюється через службу охорони праці.

Органом управління на другому рівні є керівник структурного підрозділу. У оперативному вирішенні питань охорони праці та здійсненні контролю роль органу управління здійснюють керівники дільниць, майстри, виконроби, енергетики, механіки.

Управлінська інформація складається з даних ідентифікації небезпек по кожному структурному підрозділу, визначених ступенів ризику особливо небезпечних та шкідливих технологічних процесів, стану виконання планів робіт, наказів, розпоряджень, приписів.

Управлінські рішення доводяться до об’єкта управління у вигляді наказів, розпоряджень, приписів, планів робіт тощо.


^ 2. Приклад опрацювання СУОП для умовного підприємства.


2.1. Дані про підприємство.

Підприємство створене одним засновником, який безпосередньо керує підприємством, виконуючи функції директора.

Чисельність працюючих на підприємстві 250 осіб. Підприємство розміщено у окремій двоповерховій будівлі. Воно має такі виробничі дільниці:

 • холодної обробки металів (верстати: фрезерувальні, токарні, заточні, шліфувальні);

 • холодної штамповки (гідравлічні преси);

 • термічну (печі електричні, масляні ванни);

 • зварювальну (електрозварювання та газове зварювання);

 • агрегатно–складальну (ручний пневноінструмент, вантажопідіймальні механізми);

 • слюсарну;

 • гальванопокриття;

 • фарбувальну .

Теплопостачання та постачання стиснутого повітря – централізоване від сторонніх постачальників.


2.2. Підготовка наказу

(До розробки СУОП приступаємо 01.03.2004 року.)

Служба охорони праці готує проект наказу такого змісту:


Для опрацювання системи управління охороною праці (СУОП)

НАКАЗУЮ:


 1. Створити комісію у складі:

Головний інженер – голова комісії.

Спеціаліст з охорони праці – заступник голови комісії.

Головний технолог.

Начальник енерго –механічної служби.

Голова профкому (за погодженням)


 1. Комісії в строк до 01 квітня 2004 року:

2.1. Опрацювати :

 • перелік нормативно–правових актів з охорони праці, дія яких поширюється на підприємство;

 • перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що діють на підприємстві;

 • карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

 • види та рівні ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;

 • показники для оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;

 • систему контролю за станом умов та безпеки праці.

2.2.Визначити можливості контролю діючих шкідливих виробничих факторів та необхідність залучення для цих цілей сторонніх організацій..

Опрацьовані комісією карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів направити керівникам структурних підрозділів.

3. Керівникам структурних підрозділів у строк до 01 липня 2004 року забезпечити заповнення карт для ідентифікації небезпечних виробничих факторів та надати дані службі охорони праці.

4. Службі охорони праці у строк до 01 серпня 2004 року визначити ступінь ризику кожного структурного підрозділу та підприємства в цілому, найбільш небезпечні фактори, що впливають на ступень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і надати пропозиції щодо політики підприємства з охорони праці, його цілей та завдань на поточний і наступні роки..

5. Фінансово-економічній службі в строк до 01 липня 2004 року обрахувати витрати на забезпечення вимог з охорони праці щодо придбання засобів індивідуального захисту, спецмолока, мила і знешкоджуючих засобів, солоної газованої води та інші пільги й компенсації;

- надати службі охорони праці довідку про суму коштів, що складала 0,5 відсадків від обсягу реалізованої продукції у минулому році, та необхідні кошти на виплату пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

 1. Службі охорони праці разом зі службою праці та заробітної плати в строк до 01 липня 2004 року підготувати пропозиції щодо методів заохочення працюючих з питань охорони праці.

 2. Голові комісії в строк до 01 вересня 2004 року подати на затвердження проект Положення про СУОП.


2.3. Виконання наказу.

2.3.1.Служба охорони праці починає з опрацювання переліку нормативно–правових актів з охорони праці, що регулюють вимоги до безпечного ведення робіт, забезпечує їх придбання і доводить до відома керівників структурних підрозділів інформацію про їх наявність.

Враховуючи галузеву спрямованість підприємства, цей перелік буде виглядати таким чином:

 • Закон України “Про охорону праці “;

 • Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки “;

 • Типове положення про службу охорони праці;

 • Типове положення про навчання з питань охорони праці;

 • Типове положення про кабінет охорони праці;

 • Типове положення про комісію з питань охорони праці;

 • Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

 • Положення про медичний огляд працівників певних категорій;

 • Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

 • Перелік посад, посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;

 • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;

 • Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;

 • Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

 • Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

 • Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при фарбуванні виробів у машинобудуванні;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії у ковальсько-пресовому виробництві;

 • Правила з охорони праці у зварювальному виробництві;

 • ССБТ ГОСТ 12. 2. 009-80 “Станки металлообрабатывающие. Требования безопасности”;

 • ССБТ ГОСТ 12.2. 003-91 “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”;

 • ССБТ ГОСТ 12.2. 010-75 “Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности”;

 • ССБТ ГОСТ 12.2. 117-88 “Прессы гидравлические. Требования безопасности”.


2.3.2.Наступний етап - опрацювання форм карт обліку та визначення шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Для ідентифікації шкідливих виробничих факторів та факторів трудового процесу пропонується використовувати Карту умов праці відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 вересня 1992 року № 41 (додаток 1).

На підприємстві атестація робочих місць проводилась у 2000 році і стан умов та безпеки праці на робочих місцях не змінився. Тому використовуємо ті фактори виробничого середовища і трудового процесу, норми яких віднесені до ІІІ класу (рядки 6, 7, 8 додатку 1).

Для підготовки карт обліку небезпечних виробничих факторів використовується ГОСТ 12.0.003-74 “ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы”. До небезпечних факторів він відносить машини та механізми, що рухаються; незахищені рухомі елементи виробничого обладнання; вироби, заготівки, матеріали, що пересуваються, небезпечний рівень напруги в електричній мережі, замкнення якої може виникнути через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики. Оцінка безпеки обладнання, машин, механізмів, устаткування буде визначатися наявністю огороджувальних, запобіжних пристроїв, сигналізації безпеки, засобів захисту від дії електричного струму.

Для обліку небезпечних виробничих факторів складаємо таблицю, наведену в додатку 2.

Для ідентифікації подій, що призвели до мікротравм або могли призвести до нещасного випадку чи аварії, застосовуємо таблиці, наведені у додатках 3-8.

Опрацьовані форми карт обліку направляються кожному керівнику структурного підрозділу для їх апробації протягом одного кварталу.

Для можливості оцінки існуючого на підприємстві рівня ризику виникнення смертельних нещасних випадків і прийняття управлінських рішень комісія визначає види ризиків та їх базові показники .

Приймаємо такі види та значення ризиків:

Незначний ризик - ≤ 10-6;

Припустимий ризик – 1,001 ∙ 10-6 - 5 ∙ 10-5;

Терпимий ризик – 5,001∙ 10-5 - 5 ∙ 10-4;

Неприпустимий ризик - ≥ 5,001 ∙ 10-4.

Наведені види та розміри ризиків сформовані на підставі вивчення міжнародного досвіду.

Щомісяця (протягом кварталу) служба охорони праці збирає дані згідно з додатками 1-8, а також вивчає існуючу систему:

 • проектування робочих місць, нестандартного обладнання, пристроїв, технологічних процесів;

 • монтажу, технічного обслуговування, ремонту обладнання;

 • вхідного контролю покупної продукції, що застосовується в технологічних процесах.

  1   2   3   4Похожие:

Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconКомітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин створено рішення
Діяльність Комітету спрямована на забезпечення законодавчої бази щодо правового врегулювання питань аграрної політики та земельних...
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconХто з кандидатів у Президенти України, коли І як будував І буде будувати законодавчу базу протинародної моделі державної влади, а хто будував модель народної влади Розділ 1 Про будівництво та знищення законодавчої бази,
Розділ 1 Про будівництво та знищення законодавчої бази, що визначає порядок дій вищих чиновників по здійснені державного забезпечення...
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconКлючевые слова: инвестиционный климат, условия экономической деятельности, страновые риски, государственное регулирование. Постановка проблемної ситуації
України та 10 постсоціалістичних держав – членів єс, який дозволив виявити 30 параметрів, що потребують реформування. По кожному...
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconКомпоненти дослідження
Аналіз міжнародної та національної нормативно-законодавчої бази з питань впровадження гендерних підходів в контексті віл/сніду та...
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconРішення №177 03 липня 2012 року 15 сесії 6 скликання Про пропозиції щодо відмови в реалізації пілотного проекту з питань реформування медицини на території Вінницького району
Про пропозиції щодо відмови в реалізації пілотного проекту з питань реформування медицини на території Вінницького району
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconВсім представникам некатолицьких Церков Шановні представники некатолицьких Церков
В цих листах ми зверталися до нашого Святішого Отця і католицьких кардиналів. Цим листом ми звертаємося до Вас. Вже декілька десятиліть...
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconДля чого потрібна реєстрація сільскогоподарських культур ? Знати, що вже зроблено

Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconЗвіт щодо діяльності короткострокового експерта з питань форуму І бази даних проекту сот-сфс олександра Маковського Опис діяльності включає період з 1 по 30 вересня 2005 року
...
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconЗаяв а ради профспілки залізничників І транспортних будівельників України щодо реформування залізничного транспорту
Нещодавно завершила роботу міжвідомча робоча група з питань реформування залізничного транспорту, створена Мінтрансзв'язку відповідно...
Рішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази iconЗ наданням пропозиції законодавчої ініціативи
України, а відтак частиною народу України єдиного джерела влади в Україні та на використання права гарантованого ст. 40 Конституції...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов